Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Заробітна плата - це частина національного доходу країни, що розподіляється відповідно до кількості і якості витраченої праці. Від оплати праці залежить зростання реальних доходів і рівень матеріального добробуту працівників. Підприємство саме визначає форми і системи оплати праці працівників; вводить різні доплати, які можуть виплачуватися без яких або обмежень.
Для аналізу використання фонду заробітної плати складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники, службовці, фахівці, персонал транспорту, торгівлі, громадського харчування і т. д.).
За цією таблицею можна судити про абсолютні відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної плати, так як цей показник визначається без обліку ступеня виконання плану або зміни в порівнянні з показниками минулого року за обсягом виробництва продукції. Тому необхідно визначати і відносне відхилення по фонду заробітної плати.
Відносне відхилення розраховується як різниця між фактичною сумою заробітної плати та плановим фондом, скоригованим на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції. Аналогічно визначається відносне відхилення і до попереднього року.
Однак коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничі результати і сума відпускних, відповідна частці перемінної зарплати.
Постійна частина оплати праці не змінюється при зміні обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців по окладів, всі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна сума відпускних).
При розрахунку відносного відхилення по фонду зарплати використовується так званий поправочний коефіцієнт, який відображає питому вагу змінної зарплати в загальному фонді і показує, на яку частку відсотка слід збільшити плановий фонд зарплати за кожен відсоток перевиконання плану по випуску продукції.
Аналогічно розраховується відносне відхилення і стосовно до фонду заробітної плати за попередній рік.
Велике значення для аналізу використання фонду зарплати має вивчення середнього заробітку працівників підприємства, його зміна, а також вивчення факторів, що визначають його рівень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 55. Рух кадрів на підприємстві
  Найважливішою характеристикою стану персоналу підприємства є його динаміка: працівники надходять на роботу, звільняються, йдуть у відпустку, на навчання, на пенсію, в армію. При плануванні додаткової потреби у працівниках обов'язково потрібно враховувати догляд персоналу з підприємства, і число новоприбулих працівників. Тому для проведення розрахунків та визначення додаткової потреби
 2. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  Для вивчення динаміки середнього рівня заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі
 3. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі господарства країни. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності
 4. 28. АНАЛІЗ забезпеченість підприємства трудовими ресурсами
  В умовах автоматизованого і високомеханізованого виробництва ефективність використання основних виробничих фондів, сировини, поліпшення якості і структури виробленої продукції залежать як від кількості працюючих, так і від рівня їх кваліфікації, трудової і виробничої дисципліни і т. д. Відповідно до чинного законодавства підприємства самі визначають загальну
 5. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість
 6. 88. Управління персоналом в організації
  Управління персоналом є складним і багатоплановим роботою. Персонал організації - це люди зі складним комплексом індивідуальних якостей, наявність яких відрізняє їх від речових факторів виробництва. Управління персоналом організації - цілеспрямована діяльність керівного складу організації, керівників і фахівців підрозділів системи управління персоналом, що включає
 7. 86. Управління працею в організації
  У кожній трудової організації здійснюється управління працею. У цьому плані відмінність між організаціями полягає лише в ступені значимості управління, повноті його змісту, постановці цілей, визначення об'єктів і функцій управління для досягнення конкретних результатів діяльності даної організації. Метою управління працею в організації є найбільш раціональне та ефективне
 8. 9. Сутність нормування праці
  Встановлення обгрунтованих співвідношень між мірою праці і мірою витрат на нього сприяє нормування праці. Сутність нормування праці полягає в процесі встановлення міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість планованого випуску продукції; розрахувати очікувані витрати виробництва;
 9. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність
 10. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Продуктивність праці - це показник, що характеризує рівень витрат праці на виробництво одиниці продукції; його можна також визначити як кількість виробленої продукції на одного працівника або одного робітника за одиницю часу (рік, квартал, місяць, день, годину). Від цього показника залежить рівень багатьох інших показників - обсяг виробленої продукції, рівень її собівартості,
 11. 53. Склад персоналу підприємства
  Під персоналом розуміється особовий склад підприємства (організації), що включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвласників цього підприємства. Основними ознаками персоналу є: 1) наявність його трудових відносин з роботодавцем, які оформляються трудовим договором (контрактом). Працюючі власники і співвласники організації включаються до складу
 12. 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів
  В основі аналізу трудових показників лежить вивчення проблем щодо продуктивності праці медичних працівників та ефективності застосування живої праці в процесі надання медичної допомоги У цілому, продуктивність праці характеризує результати, досягнуті працівниками в розрахунку на одиницю часу або на одиницю праці. Показники продуктивності праці можна
 13. 3. Зв'язок соціології праці з науками про працю
  Система наук про працю включає безліч найрізноманітніших і відносно самостійних дисциплін. Соціологія праці вивчає «поведінка роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці», взаємини соціальних груп у процесі праці, робить акцент на демографічні відмінності людей, на відмінності в їх освіту і кваліфікацію, на особливості
 14. Контрольні питання
  1. Які завдання вирішує колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин? 2. Які взаємоузгоджені стандарти в галузі регулювання оплати праці доцільно передбачати в генеральній угоді? 3. Яке місце в регулюванні оплати праці займають галузеве і територіальне угоди? 4. Які основні питання у сфері оплати праці покликаний відображати
© 2014-2022  epi.cc.ua