Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

18.4. Аналіз якості виробленої продукції

Узагальнюючі, приватні та непрямі показники якості продукції. Завдання аналізу. Способи узагальненої оцінки виконання плану по якості продукції: бальний метод, середній коефіцієнт сортності, середньозважені ціни у співставних умовах. Методика розрахунку впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства. Втрати від браку. Причини зниження якості продукції.
Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції. Його підвищення - одна з форм конкурентної боротьби, завоювання і утримання позицій на ринку. Високий рівень якості продукції сприяє підвищенню попиту на продукцію і збільшенню суми прибутку не тільки за рахунок обсягу продажів, але і за рахунок більш високих цін.
Якість продукції - поняття, яке характеризує параметричні, експлуатаційні, споживчі, технологічні, дизайнерські властивості виробу, рівень його стандартизації та уніфікації, надійність і довговічність. Розрізняють узагальнюючі, індивідуальні і непрямі показники якості продукції.
Узагальнюючі показники характеризують якість всієї виробленої продукції незалежно від її виду та призначення:
а) питома вага нової продукції в загальному її випуску;
б) питома вага продукції вищої категорії якості;
в) середньозважений бал продукції;
г) середній коефіцієнт сортності;
д) питома вага атестованої та неатестованих продукції;
е) питома вага сертифікованої продукції;
ж) питома вага продукції, що відповідає світовим стандартам;
з) питома вага експортованої продукції, в тому числі в високорозвинені промислові країни.
Індивідуальні (одиничні) показники якості продукції характеризують одну з її властивостей:
а) корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст заліза в руді, зміст білка в продуктах харчування);
б) надійність (довговічність, безвідмовність в роботі);
в) технологічність, тобто ефективність конструкторських і технологічних рішень (трудомісткість, енергоємність);
г) естетичність виробів.
Непрямі показники - це штрафи за неякісну продукцію, обсяг і питома вага забракованої продукції, питома вага рекламованих продукції, втрати від браку та ін
Перша задача аналізу - вивчити динаміку перерахованих показників, виконання плану по їх рівню, причини їх зміни і дати оцінку виконання плану за рівнем якості продукції.
Як видно з табл. 18.10, за звітний рік на підприємстві виконана певна робота з поліпшення якості продукції та підвищення її конкурентоспроможності, про що свідчить збільшення питомої ваги продукції вищої категорії якості і експортованої продукції.


Аналіз узагальнюючих показників якості продукції


По продукції, якість якої характеризується сортом або кондицією, розраховуються частка продукції кожного сорту (кондиції) у загальному обсязі виробництва, середній коефіцієнт сортності, середньозважена ціна виробу у співставних умовах. При оцінці виконання плану по першому показнику фактичну частку кожного сорту в загальному обсязі продукції порівнюють з плановою, а для вивчення динаміки якості - з даними минулих періодів.
Середній коефіцієнт сортності можна визначити двома способами: відношенням кількості продукції I сорту до загальної кількості; відношенням вартості продукції всіх сортів до можливої вартості продукції I сорту (табл. 18. II):

Середній коефіцієнт сортності


Звідси коефіцієнт сортності: за планом - 0,833 (28800/34560), фактично - 0,908 (27468/30 240). Виконання плану за якістю - 109% (0,908 / 0,833). Середньозважена ціна за планом - 500 тис. руб., Фактично - 545 тис. руб., Що по відношенню до плану також становить 109%.

Аналіз якості продукції


Друге завдання аналізу - визначення впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства: випуск товарної продукції (ТП), виручку від реалізації продукції (В) і прибуток (П). Розрахунок проводиться таким чином:


де ЦО і Ц1 - відповідно ціна виробу до і після зміни якості; Со і C1 - відповідно рівень собівартості виробу до і після зміни якості; K1 - кількість виробленої продукції підвищеної якості; VРП1 - обсяг реалізації продукції підвищеної якості.
Якщо підприємство випускає продукцію за сортами і відбулася зміна сортового складу, то спочатку необхідно розрахувати, як змінилися середньозважена ціна і середньозважена собівартість одиниці продукції, а потім за наведеними вище алгоритмам визначити вплив сортового складу на випуск товарної продукції , виручку і прибуток від її реалізації.
Середньозважена ціна розраховується наступним чином:


Розрахунок впливу сортового складу продукції на обсяг її виробництва у вартісному вираженні можна провести по всіх чотирьох способам, описаним в попередньому параграфі, які застосовуються при аналізі структури виробництва продукції.
Виконаємо цей розрахунок способом абсолютних різниць (табл. 18. 12).

Вплив сортового складу продукції на обсяг випуску виробу А у вартісному вираженні


У зв'язку з поліпшенням якості продукції (збільшенням частки продукції I сорту і зменшенням відповідно частки продукції II і III сортів) середня ціна реалізації по виробу А вище планової на 450 тис. руб., а вартість усього фактичного випуску - на 2268 млн руб. (450 тис. руб. х 5040 туб).
Аналогічні розрахунки роблять з усіх видів продукції, за якими встановлені сорти, після чого результати узагальнюються.
Непрямим показником якості продукції є брак. Він ділиться на поправний і непоправний, внутрішній (виявлений на підприємстві) і зовнішній (виявлений споживачами). Випуск шлюбу веде до підвищення собівартості продукції, зменшення обсягу товарної і реалізованої продукції, зниження прибутку і рентабельності.
У процесі аналізу вивчають динаміку шлюбу за абсолютній сумі і питомій вазі в загальному випуску товарної продукції; визначають втрати від шлюбу:


Для визначення втрат товарної продукції необхідно знати фактичний рівень рентабельності. У нашому прикладі вартість товарної продукції в діючих цінах становить 104 300 млн руб., А її собівартість - 84 168 млн руб. Звідси фактичний рівень рентабельності дорівнює +23,9% (104 300 - 84 168) / 84 168 х 100). Це означає, що фактичний рівень ціни вище собівартості продукції в 1,239 рази. Втрати ж товарної продукції рівні 420 х 1,239==520400000 руб., Або 0,5% від вартості фактичного випуску.
Потім вивчаються причини зниження якості і допущеного браку продукції за місцями їх виникнення і центрами відповідальності та розробляються заходи щодо їх усунення. Основними причинами зниження якості продукції є погана якість сировини, низький рівень технології та організації виробництва, кваліфікації робітників, аритмічність виробництва та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "18.4. Аналіз якості виробленої продукції"
 1. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  виробленої продукції на чисельність працівників або на вартість витрат праці), матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, у тому числі минулих первинну переробку - сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів, на вартість виробленої продукції), капіталомісткість (ділячи вартість використаного капіталу на вартість виробленої продукції) або
 2. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на
 3. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяють виявити структуру матеріальних витрат, рівень матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів, резерви зниження матеріаломісткості
 4. 22. АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
  аналіз якості на стадії проектування. З 1 січня 1992 р. введена сертифікація продукції: авторитетний орган перевіряє і засвідчує відповідність окремих видів продукції вимогам, визначеним у нормативно технічних документах. Аналіз якості починається із загальної оцінки виконання завдання і динаміки випуску сертифікованої продукції (СП). Дані для аналізу беруться з оперативно
 5. 4.10. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції
  аналізу базуються в основному на відкритій, тобто доступною будь-якому користувачу, бухгалтерської звітності. Тим часом в рамках внутрішнього аналізу, коли аналітик має доступ до додаткових джерел інформації, аналітичні процедури можуть бути істотно розширені. Аналіз в цьому випадку стосується головним чином ідентифікації та оцінки внутрішніх факторів зростання обсягу виробництва, а також
 6. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції у звітному і базисному періодах. Відносний приріст витрат на виробництво за рахунок двох факторів характеризує індекс витрат на виробництво: {foto193} Абсолютний приріст витрат на
 7. 6.2. Індексний метод
  аналізованого показника в звітному періоді до його рівня в базисному періоді (або до планового або по іншому об'єкту). За допомогою агрегатних індексів можна виявити вплив різних чинників на зміну рівня результативних показників у мультиплікативних і кратних моделях. Для прикладу візьмемо індекс вартості товарної продукції: {foto65} Він відображає зміну фізичного обсягу
 8. Граничний, середній і валовий дохід
  якості середнього доходу продавця. У зв'язку з тим, що в умовах чистої конкуренції для окремого продавця ціна товару залишається незмінною, то і кожна додаткова одиниця продукції продається по одній і тій же ціні. Тому середня ціна і гранична ціна для окремого підприємства збігаються між собою. І, отже, граничний дохід дорівнює середньому доходу. Графічно положення кривих
 9. Синдикат
  виробленої та реалізованої продукції. Як правило, в синдикати об'єднуються підприємства, що випускають однорідну
 10. Платники податків
  виробленої ними сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію її первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не менше 70%. Доходи від реалізації визначаються у порядку, передбаченому статтею 249 НК, доходи, зазначені в статті 251 НК, не враховуються. Чи не має право переходити на сплату ЕСХН: 1) організації, що мають
 11. Рівноважний рівень випуску і полнаязанятость
  аналізі відсутні какіеби то не було фактори, що обумовлюють досяг-ня в економіці рівня випуску продукції, приякому досягається повна зайнятість На рис 25-10фактіческій випуск продукції повинен находітьсяна рівні Y0, в той час як величина потенциаль-ного випуску становить Y *. У точці E наблюдаетсяопределенний дефіцит випуску продукції, але впріведенном аналізі сукупного попиту
 12. Загальний індекс цін
  як базового. Відношення отриманих творів дозволяє з'ясувати вплив цінового фактора на вартісну оцінку виробленого продукту, тобто виміряти динаміку зростання цін або
© 2014-2022  epi.cc.ua