Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

18.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства

Поняття і значення ритмічної роботи підприємства. Прямі і непрямі показники ритмічності виробництва. Порядок розрахунку коефіцієнтів ритмічності, аритмічності, варіації. Визначення втрачених резервів збільшення випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Причини аритмичности виробництва.
При вивченні діяльності підприємства важливий аналіз ритмічності виробництва і реалізації продукції. Ритмічність - рівномірний випуск продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.
Ритмічна робота є основною умовою своєчасного випуску та реалізації продукції. Неритмічність погіршує всі економічні показники: знижується якість продукції; збільшуються обсяг незавершеного виробництва та понадпланові залишки готової продукції на складах і, як наслідок, сповільнюється оборотність капіталу, не виконуються поставки за договорами і підприємство платить штрафи за несвоєчасну відвантаження продукції; несвоєчасно надходить виручка; перевитрачається фонд заробітної плати у зв'язку з тим, що на початку місяця робітникам платять за простої, а в кінці за понаднормові роботи. Все це призводить до підвищення собівартості продукції, зменшенню суми прибутку, погіршення фінансового стану підприємства.
Для оцінки виконання плану по ритмічності використовуються прямі і непрямі показники. Прямі показники - коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт варіації, коефіцієнт аритмічності, питома вага виробництва продукції за кожну декаду (добу) до місячного випуску, питома вага виробленої продукції за кожний місяць до квартального випуску, питома вага випущеної продукції за кожний квартал до річного обсягу виробництва, питома вага продукції, випущеної в першу декаду звітного місяця, до третьої декади попереднього місяця.
Непрямі показники ритмічності - наявність доплат за понаднормові роботи, оплата простоїв з вини господарюючого суб'єкта, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку і несвоєчасну відвантаження продукції, наявність наднормативних залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.
Один з найбільш поширених показників - коефіцієнт ритмічності. Величина його визначається шляхом підсумовування фактичних питомих ваг випуску за кожен період, але не більше планового їх рівня:
Критм=30 + 33,33 + 33,34=96,67%.

Ритмічність випуску продукції по декадах


Коефіцієнт варіації (Kв) визначається як відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобовим (среднеде- Кадная, середньомісячним, среднеквартальному) плановому випуску продукції:

Коефіцієнт варіації


де х2 - квадратичне відхилення від среднедекадного завдання; п - число сумміруемих планових завдань; х - среднедекадного завдання за графіком.
У нашому прикладі коефіцієнт варіації становить 0,094. Це означає, що випуск продукції по декадах відхиляється від графіка в середньому на 9,4%.
Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві розраховується також показник аритмічності як сума позитивних і негативних відхилень у випуску продукції від плану за кожний день (тиждень, декаду). Чим менш ритмічно працює підприємство, тим вище показник аритмічності. У нашому прикладі (табл. 18.13) він дорівнює


Якщо відомі причини недовиконання (перевиконання) плану випуску продукції по декадах (діб), можна розрахувати їх вплив на показник аритмічності. Для цього відносна зміна обсягу виробництва продукції з даної причини необхідно віднести до загального показника аритмічності і помножити на 100. Наприклад, за першу декаду план випуску недовиконано на 960 млн руб., Або на 3%, з причини несвоєчасної поставки сировини і на 800 млн руб., Або 2,5%, унаслідок несправності устаткування. Звідси частка першого фактора в зміні загального показника аритмічності складає 11,5% (0,03 / 0,26 х 100), а другий - 9,6% (0,025 / 0,26 х 100).
Внутрішні причини аритмічності - важкий фінансовий стан підприємства, низький рівень організації, технології та матеріально-технічного забезпечення виробництва, а також планування і контролю, зовнішні - несвоєчасне постачання сировини і матеріалів постачальниками, недолік енергоресурсів не з вини підприємства та ін
У процесі аналізу необхідно підрахувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим випуском продукції, обчисленому виходячи з найбільшого середньодобового (среднедекадного) обсягу виробництва (100800 - 36288 х 3=8064 млн руб.).
Аналогічним чином аналізується ритмічність відвантаження та реалізації продукції.
На закінчення аналізу розробляють конкретні заходи щодо усунення причин неритмічної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.5. Аналіз ритмічності роботи підприємства "
 1. 23. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ ВИПУСКУ. ПОКАЗНИКИ РИТМІЧНОСТІ
  Ритмічність - це рівномірність випуску продукції в рівні відрізки часу протягом звітного періоду. Ритмічна робота господарюючого суб'єкта - важлива умова випуску та реалізації продукції, підвищення якості, зниження собівартості і збільшення прибутку, раціональної організації виробництва і праці. Показники рівномірності випуску діляться на прямі і непрямі. До прямих показників
 2. 2.5.4. Прийом деталізації
  Деталізація представляє собою один з найбільш поширених прийомів аналізу в багатьох областях науки, в тому числі і в аналізі фінансово-господарської діяльності економічних суб'єктів. При поєднанні з іншими прийомами деталізація дозволяє всебічно оцінити досліджувані явища і розкрити причини такого становища. Залежно від складності явища описують його показники
 3. 4.10.4. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва
  Комплектність в аналізі виробничої діяльності розуміється двояко - як комплектність випущеної продукції і комплектність виробленої продукції. Комплектність випущеної продукції є необхідною умовою якості роботи підприємства, а отже, і його комерційного успіху. Перевірка комплектності може здійснюватися спеціальними службами якості підприємства. Комплектність ж
 4. Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів
  рівномірність називається дотримання термінів і розмірів поставки, обумовлених контрактом. Оцінку ступеня рівномірності поставок можна отримати за допомогою коефіцієнта нерівномірності поставок, який розраховується за формулою середнього лінійного відхилення: {foto164} де n - число часових інтервалів в періоді; х - частка тимчасового інтервалу в обсязі поставки за період: {foto165} Якщо
 5. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  Зростання обсягів продукції і поліпшення якості в значній мірі залежать від забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання. Своєчасне надходження та ефективне використання матеріальних ресурсів обумовлюють безперебійну, ритмічну роботу, виконання плану і збільшення прибутку. Необгрунтована надлишок матеріальних ресурсів може привести до уповільнення
 6. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Як вже зазначалося вище, бухгалтерська звітність являє собою найбільш повну, досить об'єктивну і достовірну інформаційну базу, грунтуючись на якій можна сформувати думку про майновий і фінансовий стан підприємства. Оскільки відповідно до законодавства бухгалтерська звітність є відкритим джерелом інформації, а її склад, зміст і форми
 7. 36. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ
  Основні виробничі фонди (ВПФ) - це сукупність матеріальних цінностей, що діють у незмінній натуральній формі протягом тривалого періоду, неодноразово беруть участь у процесі виробництва і що втрачають свою вартість частинами у міру зношування . Ступінь використання ОПФ характеризується показниками фондовіддачі і фондомісткості. Фондовіддача - це відношення суми виробленої
 8. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 9. 11.3. Планування аналітичної роботи
  Види планів аналізу. Комплексний план аналізу та його зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота з проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи
 10. 3.3.3. Інституційний аналіз
  Важливу роль при плануванні майбутньої діяльності відіграє оцінка тієї організаційної, правової, політичної обстановки, в рамках якої буде здійснюватися ця діяльність. У ході інституційного аналізу проводиться оцінка наступних аспектів роботи підприємства: виявлення та опис різних елементів інституційної середовища життє, в якій підприємство має намір працювати в перспективі; при цьому
 11. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  Бухгалтерський баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що
 12. § 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ. ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ОБОРОТНИХ КОШТІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Визначення потреби підприємств промисловості в оборотних коштах є виключно важливим в умовах ринку. Оборотні кошти, як підкреслювалося вище, є абстрактними засобами, авансованими для виробництва і реалізації товарів і послуг. Вартість оборотних фондів і оборотних коштів порівняно велика. Все це обумовлює необхідність науково-обгрунтованого підходу до
 13. 3.3.5. Екологічний аналіз
  Виконання вимог екологічного законодавства обов'язково для всіх економічних суб'єктів, що діють в нашій країні. Екологічний аналіз в системі планування на підприємстві дозволяє виявити ті види продукції та діяльності, а також ті підрозділи, законодавчі вимоги до яких найбільш жорсткі. У нашій країні обов'язкової державної екологічної експертизі підлягають
© 2014-2022  epi.cc.ua