Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача

Узагальнюючими показниками ефективності використання матеріальних ресурсів є матеріаловіддача, матеріалоємність, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт матеріальних витрат, прибуток на рубль матеріальних витрат.
Матеріаловіддача (Мо) характеризує вихід продукції на 1 руб. матеріальних витрат (М), тобто кількість продукції, виробленої з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів:
Мо=V / М, (4)
де V - обсяг реалізованої продукції.
Матеріаломісткість (Ме) - показник, зворотний матеріаловіддача, що характеризує величину матеріальних витрат, що припадають на 1 руб. виробленої продукції:
Ме=М / V. (5)
Питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції характеризує величину матеріальних витрат у повній собівартості виробленої продукції.
Динаміка показника характеризує зміну матеріалоємності продукції.
Коефіцієнт матеріальних витрат - це відношення фактичної суми матеріальних витрат до планової, перерахованої на фактичний обсяг випущеної продукції. Даний показник характеризує, наскільки економно використовуються матеріали у виробництві, чи немає перевитрати в порівнянні з встановленими нормами. Про перевитрату матеріалів свідчить коефіцієнт, що перевищує одиницю.
Ефективність використання окремих видів матеріальних ресурсів характеризують приватні показники матеріаломісткості.
Питома матеріаломісткість визначається як відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни.
Показник матеріаломісткості більш аналітичний, він реально відображає рівень використання матеріалів у виробництві; 1% зниження матеріальних витрат приносить більший економічний ефект, ніж зниження інших видів витрат.

Основні аналітичні показники, що характеризують використання матеріалів у виробництві: матеріаломісткість всієї товарної продукції; матеріаломісткість окремих виробів.
Розрахунок і аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяють виявити структуру матеріальних витрат, рівень матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів, резерви зниження матеріаломісткості продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. матеріаломісткі і матеріаловіддача "
 1. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна матеріаломісткості за окремими елементами витрат. 3. Визначається вплив зміни факторів «норм» (кількості витрачених матеріалів на одиницю продукції) і цін на матеріаломісткість продукції. 4.
 2. Аналіз оборотного капіталу
  матеріалоємністю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 3. Оборотні кошти
  матеріаломісткості і матеріаловіддачі в цілях встановлення рівня ефективності використання оборотних коштів медичного закладу Рішення завдання ефективності використання оборотних коштів у системі живлення має свої особливості і залежить від: діагностики захворювання, наявності ліжко-місць, термінів доставки продуктів харчування, термін між двома поставками, рівня кваліфікації працівників
 4. Ефективність виробництва, фактори, показники
  матеріаломісткість. Показник фондовіддачі характеризує ступінь використання основних виробничих фондів. Визначається відношенням обсягу виробленої продукції до одиниці (на рубль) виробничих фондів. Чим ефективніше використовується техніка, тим вище фондовіддача, стрімкіше перенесення вартості засобів виробництва на вироблюваний продукт. Показник матеріаломісткості характеризує
 5. Питання 48Еффектівность у виробництві.
  Матеріаломісткості (матеріаловіддачі), рентабельності, окупності витрат і т. д. Ефективність економічна ширше поняття в порівнянні з ефективністю виробництва і є найважливішою характеристикою якості економічної системи. У зарубіжній економічній літературі дається ряд визначень: а) відношення між витратами рідкісних ресурсів і виробленим в результаті їх використання
 6. Терміни і поняття
  Капітал Основний капітал Оборотний капітал Норма прибутку (рівень рентабельності) Виробничий потенціал (виробничі потужності) Технологічна структура основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу
 7. Терміни і поняття
  Капітал: фізичний, фінансовий, людський, юридичний, грошовий, продуктивний, товарний; торговельний і позичковий, промисловий і лихварський, стартовий; авансований постійний і змінний, вільний, споживчий і допоміжний, статутний, основний і оборотний; стартовий, власний і позиковий Кругообіг капіталу Оборот капіталу Час обороту Швидкість обороту
 8. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 9. Питання 64 Трансформаційний спад в рамках перехідного етапу
  материалоотдачи; - зниження показників продуктивності праці; - абсолютне скорочення населення, незважаючи на приплив біженців; - астрономічне збагачення групи «олігархів» через розкрадання природних ресурсів і присвоєння вкладів населення в ощадних установах (за допомогою лібералізації цін); - посилення соціально економічної диференціації населення; - криміналізація
 10. Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
  матеріаломісткості і
 11. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  матеріаломісткість продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції і т.д. Ефективність суспільного виробництва - це найважливіша узагальнююча характеристика результативності суспільного виробництва, яка відображає відношення величини створених товарів і послуг до сукупних витрат суспільної праці. У найбільш загальній формі вона виражається
 12. § 42. Споживання і нагромадження національного доходу
  матеріаломісткості, енергоємності, проведення державою активної амортизаційної політики тощо Про це вже говорилося в попередніх темах. Сучасним методом прискорення науково-технічного розвитку, оптимізації фонду нагромадження є широке використання лізингу. Лізинг - це довгострокова оренда машин і устаткування, транспортних засобів і т. д. В умовах розгортання НТР лізинг
 13. Продуктивність праці
  матеріаломісткість і енергоємність). Серед факторів, що визначають рівень і динаміку продуктивності праці, - темпи і характер накопичення капіталу і динаміка капіталовооруженності праці; темпи впровадження у виробництво і спрямованість науково-технічних досягнень; розвиток методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і
 14. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, у тому числі минулих первинну переробку - сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів, на вартість виробленої продукції), капіталомісткість (ділячи вартість використаного капіталу на вартість виробленої продукції) або капіталовіддача (зворотний показник, одержуваний діленням вартості виробленої продукції
 15. Висновки
  матеріаломісткості, енергоємності, металоємності , оборотності, ліквідності та ін 6. Оцінка підприємства - важливий елемент економічного життя. Використовують три основних підходи: дохідний, ринковий і витратний, що дозволяють з різних сторін розрахувати і скласти думку про ринкову вартість оцінюваного
 16. № 106. Диференціація «третього світу» в 1970-80-і роки.
  матеріаломістких і капіталомістких галузей в обробній і видобувній промисловості. В силу ряду факторів у 80-і роки латиноамериканські НІК виявилися в кризовому стані: тягар боргів перевищило можливості їх погашення. У 80-і роки з'явилося друге і третє покоління нових індустріальних країн, в їх числі Малайзія, Таїланд, Індонезія, Індія,
 17. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Результативність господарської діяльності на різних стадіях виробництва вимірювалася неоднаково. На доіндустріальної стадії, коли, як відомо, панує ручна праця, природним вимірником ефективності витрат служить продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція : жива праця витісняється машинами, тобто уречевленим в
 18. Динаміка і географія зовнішньої торгівлі
  матеріаломісткості ВВП у промислово розвинених державах, переходом промисловості цих країн на ресурсозберігаючу технологію і використання синтетичних замінників. Товарний імпорт в 1965-1980 рр.. в середньому щорічно скорочувався на 2,9%, що значною мірою було пов'язане з реалізацією стратегії імпортозаміщення. У 1980-1990 рр.. його середньорічний ріст склав 6,3%. В 1990 -1996 рр..
 19. 9.2. Основний і оборотний капітал. Амортизація
  матеріаломісткості (МО): {foto18} матеріаломісткість де Фоб - оборотні фонди; П - вартість випущеної продукції . Крім основного і оборотного капіталу (фондів), що функціонують у сфері виробництва, фірми мають фонди обігу, призначені для реалізації. Грошові кошти, вкладені в оборотні фонди обігу, утворюють оборотні кошти. Ефективність використання оборотних
© 2014-2022  epi.cc.ua