Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 10.5. Показники використання оборотних коштів

Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовується 5 показників: коефіцієнт оборотності; тривалість обороту; прискорення обороту (в днях та відсотках); вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення оборотності (в рублях і відсотках); платоспроможність і ліквідність підприємства.
1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує число оборотів оборотних засобів на рік:

де Пр - обсяг реалізованої продукції в діючих цінах (на рік, квартал), р.; Ос - середній річний (квартальний) залишок оборотних коштів , р.
Отримане значення показує, яке число оборотів за рік (квартал) здійснив кожен рубль, вкладений в оборотні кошти.
2. Тривалість обороту оборотних коштів (у днях):

де Дк - кількість календарних днів в періоді (рік - 360 дн., Квартал - 90 дн.).
3. Прискорення обороту (в дн. Та у%) призводить до вивільнення, зменшення потреби в оборотних коштах у зв'язку з поліпшенням їх використання.
4. Вивільнення оборотних коштів (у грошовому вираженні і у%) визначається розрахунком по табл. 10.1.
Таблиця 10.1 Розрахунок вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення їх обороту

Показники Період
базисний планований
1 Обсяг будівельно-монтажних робіт за рік, млн р..
100 120
2 Середньорічний залишок оборотних коштів, млн р.. 25 27
3 Коефіцієнт оборотності (ст. 1/ст.2) 4.0 4.45
4 Тривалість одного обороту, дн. (360/ст. 1) 90 81
5 Прискорення оборотності, дн. (90 дн. - 81 дн.) - 9
6 Те ж,% (4.45 / 4) 100 - 100=((90 - 81) / 81) 100 -

-100
- 11
7 Потрібних оборотні кошти в планованому періоді при швидкості обороту базисного періоду, млн р.. (25х120) / 100 - 30
8 Вивільнення оборотних коштів за рахунок прискорення оборотності, млн р.. (30 - 27) -  
9 Те ж,% (3x100) / 30=10% - 10

5. Платоспроможність будівельно-монтажної організації фінансовий показник можливості організації своєчасно і повністю виконувати зобов'язання, що визначається за допомогою спеціальних коефіцієнтів, що враховують реальні та потенційні фінансові ресурси організації, співвідношення між його зобов'язаннями і грошовими надходженнями, а також іншими активами як в короткострокові, так і в довгострокові періоди часу.

Один з показників платоспроможності, прямо пов'язаний з використанням оборотних коштів, ліквідність організації. Вона характеризує можливість організації в будь-який момент часу здійснювати необхідні витрати.
Ліквідність залежить від величини заборгованості і від обсягу ліквідних коштів, до яких зазвичай належать грошові кошти (в касі та на рахунках), цінні папери (передусім державні) і легко реалізовані елементи оборотних коштів. Наприклад, показник поточної ліквідності визначається відношенням суми оборотних засобів організації до суми його короткострокової заборгованості (до 1 року).
Для оцінки платоспроможності організацій в Росії встановлений показник поточної ліквідності на рівні 2. Це означає, що величина оборотних коштів повинна в два рази перевищувати короткострокову заборгованість.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10.5. Показники використання оборотних коштів "
 1. Аналіз оборотного капіталу
  показника можуть бути енергоємність, металоємність та ін При фінансовому аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції;
 2. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в
 3. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів {foto47} Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначаються-ється за формулою:
 4. 8. 4.Показатели ефективності використання оборотних коштів
  показниками стану на конкретну дату, а також за показниками використання за певний період. Стан оборотних коштів (щодо джерел і спрямування коштів) характеризується ступенем і рівнем використання. Під ефективним використанням оборотних коштів розуміється прискорення його оборотності, підвищення рентабельності оборотних активів, підвищення рівня забезпеченості
 5. § 10.2. Кругообіг оборотних коштів
  використаних виробничих запасів додаються витрати на заробітну плату та амортизацію основних засобів або витрати на утримання машин і механізмів; 3) третя стадія збутова (товарна) перетворення створеної на другій стадії готової продукції в грошову форму . Вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість
 6. 3. Оборотний капітал
  оборотному капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 7. 9.5 Нормування оборотних коштів
  оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на ринкові умови
 8. 13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів
  показника. Джерела поповнення власних оборотних коштів, що відображаються у фінансовому плані - це приріст стійких пасивів; тимчасово вільні грошові кошти спеціальних фондів. Взаємовідносини з бюджетом: знаходять відображення у фінансовому плані по лінії платежів до бюджету, джерелом сплати яких є прибуток: податок на прибуток, доходи; податок на нерухомість тощо Розрахунок суми
 9. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному закладу, запаси сировини і матеріалів і дебіторську заборгованість. Сума основного капіталу об'єкта охорони здоров'я включає
 10. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 11. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  показниками оцінки діяльності торгових організацій є прибуток і товарообіг в зіставлених цінах. Розглянемо методику розрахунку впливу використання функціонуючих застосованих ресурсів на динаміку цих показників. Вплив зміни ефективності використання конкретного виду застосованих ресурсів на динаміку товарообігу визначається за формулою: а) по основних фондах де? Т1
 12. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  показників майна підприємства (необоротні та оборотні активи) вивчається динаміка зміни вартості всього майна і його складових за рік або інший аналізований період і дається оцінка впливу окремих видів майна на збільшення або зниження вартості всього майна , тобто проводиться «горизонтальний аналіз» майна. Слід мати на увазі, що при горизонтальному аналізі на
 13. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  показниками, які характеризують фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках) : {foto210} Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів.
 14. Оборотні кошти
  показників матеріаломісткості і матеріаловіддачі в цілях встановлення рівня ефективності використання оборотних коштів медичного закладу Рішення завдання ефективності використання оборотних коштів у системі живлення має свої особливості і залежить від: діагностики захворювання, наявності ліжко-місць, термінів доставки продуктів харчування, термін між двома поставками, рівня кваліфікації
 15. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати (З)
 16. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  показників країн з розвиненою ринковою економікою. 2. Зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах у всіх галузевих структурах. І тут резерви величезні. У Японії, наприклад, запаси на вході і виході не перевищують п'яти відсотків використовуваних ресурсів і вироблених товарів, а в Росії в кілька разів вище і лежать "мертвим капіталом", обтяжуючи і без того невеликі готівку
 17. 8 . 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
  Показника за попередні роки з корективом на зміну обсягу і структури товарообігу. 2. До складу нормативу оборотних коштів входить тільки 2 елементи: 2.1 потреба для фінансування товарів; 2.2 потреба в інших нормованих активах 3. Основою для визначення потреби в оборотних коштах в оптовій торгівлі непродовольчими товарами є складський товарообіг.
 18. Сутність і форми капіталу
  використання. У випадку зі позичковим капіталом дохід набуває форми відсотка. В інших випадках (це інші види грошового капіталу або ж весь реальний капітал) дохід набуває форми прибутку. Вона може бути в різних варіантах: прибуток фірми, дивіденди власника акцій, роялті власника інтелектуального капіталу (наприклад, власника патенту) і
© 2014-2022  epi.cc.ua