Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 6. УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Аналіз основних блоків підсистеми показників рівня життя показує, що кожен з включених у них показників відображає кількісну чи якісну характеристику одного з аспектів добробуту суспільства. Однак дати єдину кількісну оцінку динаміки рівня життя або провести її порівняльний аналіз по регіонах, використовуючи розглянуті показники, практично неможливо. У зв'язку з цим постає питання про обчислення узагальнюючого показника, що дозволяє вирішити зазначену проблему. Враховуючи дискусійний характер даного питання, зупинимося лише на-тех показниках, які або широко застосовуються на практиці в якості вимірників рівня життя населення, або представляють певний науковий інтерес.
Визначальним фактором добробуту суспільства є рівень економічного розвитку країни, тому основні індикатори стану економіки часто використовуються як узагальнюючих показників рівня життя. До них відносяться обсяг валового внутрішнього продукту, національний дохід і чистий національний наявний дохід. У статистичній практиці найбільш широко застосовується показник обсягу ВВП, що є кінцевим результатом виробничої діяльності. Для аналізу рівня життя, його динаміки і проведення порівняльної характеристики по регіонам обсяг ВВП розраховується в реальному вираженні (у постійних цінах) на душу населення. При проведенні міжнародних зіставлень даний показник оцінюється в доларах на основі паритету купівельної спроможності валюти.
Одним з істотних недоліків зазначених вартісних узагальнюючих показників, використовуваних для аналізу рівня життя, є те, що вони містять елементи, прямо не пов'язані з рівнем життя. Наприклад, ВВП включає витрати на утримання армії, державного апарату і т. д. Тому для оцінки рівня добробуту населення пропонується використовувати натуральні показники, тісно корелюють із зазначеними макроекономічними показниками - коефіцієнт дитячої смертності та очікувана тривалість життя при народженні. Методологія їх обчислення викладена в розділі 3. Перевага цих демографічних показників полягає в тому, що вони відображають не тільки кількісну характеристику рівня життя, а й якісну.
Для узагальнюючої характеристики добробуту суспільства в статистичній практиці використовувався також індекс вартості життя, розрахунки якого в нашій країні почали проводитися ще в 20-і рр.. Вартість життя змінюється залежно від динаміки споживчих цін та структури споживання, на яку впливають такі фактори, як зміна споживчого попиту, стан ринкової кон'юнктури та ін Індекс вартості життя повинен був відбивати вплив цін на рівень добробуту населення. З цією метою зіставлялися витрати, необхідні для підтримки фіксованого рівня життя, при зміні цін на споживчі товари і послуги. При обчисленні цього показника визначався набір споживчих благ (споживчий кошик), типовий для структури витрат певної групи населення. Вартість цього набору розраховувалася в поточних і базисних цінах, а потім проводилося зіставлення отриманих величин. Однак при такій методології розрахунку фактично відбивається не зміна вартості життя, а вплив на неї споживчих цін. Тому наприкінці 50-х - початку 60-х рр.. в більшості зарубіжних країн, в яких регулярно публікувався індекс вартості життя, змінили його назву: він став іменуватися «індексом споживчих цін». Даний індекс розраховується і в Російській Федерації.
Він характеризує зміну вартості життя в залежності від одного фактора - динаміки цін на товари та послуги, що входять до складу споживчого кошика.
Незважаючи на те, що в сучасній статистичної теорії і практиці є кілька показників рівня суспільного добробуту, питання про побудову єдиного агрегатного показника рівня життя залишається актуальним. Як приклад такого показника розглянемо індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), запропонований групою фахівців Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) *. ІРЛП є складеним індексом, що включає три показника, що відображають найбільш важливі аспекти рівня життя:
очікувана тривалість життя при народженні;
досягнутий рівень освіти;
реальний обсяг ВВП у розрахунку на душу населення (у доларах США на основі паритету купівельної спроможності (ПКС)).
ІРЛП визначається як середня арифметична з індексів трьох зазначених показників. Індекс кожного показника розраховується за формулою:


де хi - фактичне значення i-го показника;
хimin і хimax - відповідно мінімальне і максимальне значення i-го показника.
Для розрахунку індексу очікуваної тривалості життя при народженні (I1) мінімальне значення приймається рівним 25 рокам, а максимальне - 85 роках:


Індекс досягнутого рівня освіти (I2) розраховується як середня арифметична зважена з двох субіндексів: індексу грамотності серед дорослого населення (i21) вагою 2/3 та індексу сукупної частки учнів початкових, середніх та вищих навчальних закладів (i22) вагою 1/3:

.
При обчисленні індексу грамотності серед дорослого населення (віком від 15 років і старше) хimin приймається рівним 0, а хimax=100%. Індекс сукупної частки учнів розраховується для осіб молодше 24 років, а граничні значення частки приймаються такі ж, як і в індексі грамотності (0 і 100%).
Метод розрахунку індексу реального обсягу ВВП у розрахунку на душу населення більш складний. Реальний обсяг ВВП розраховується в доларах на основі паритету купівельної спроможності валют, а потім коригується з урахуванням того, що для гідного рівня життя необов'язково мати занадто високий дохід. В якості порогового значення, достатнього для розумно високого рівня добробуту, приймається середньодушовий обсяг ВВП по світу в цілому в 1995 р., рівний 5990 дол. ППС: x * 3 - 5990. Якщо фактичний дохід в даній країні (х3) перевищує пороговий рівень, тобто якщо х3> х * 3, то величина перевищення дисконтируется виходячи з передумови про те, що значимість більш високого доходу різко зменшується. Дисконтований дохід (х * 3) розраховується за такими формулами:


Якщо х3? x * 3, то при розрахунку індексу реального обсягу ВВП (I3) береться фактичне значення цього показника. Мінімальне значення реального обсягу ВВП у розрахунку на душу населення приймається рівним 100 дол. ППС, а максимальне дисконтоване значення становить 6311 дол. США (ПКС в дол. США).
Таким чином:В результаті ІРЛП=(I1 + I2 + I3) / 3.
Як приклад розглянемо розрахунок ІРЛП поданням за 1995 рік для Російської Федерації та Угорщини (табл.
21.10) *.
У 1995 р. серед 64 країн з високим рівнем індексу розвитку людського потенціалу (0,806 <ІРЛП <0,960) рейтинг Угорщини дорівнював 47, а Росія займала 72 місце. При цьому для Росії даний показник був на 5 місць нижче, ніж рейтинг за обсягом реального ВВП в розрахунку на душу населення (ПКС в дол. США).
Таблиця 21.10

  Російська Федерація Угорщина
Вихідні дані
Очікувана тривалість життя при народженні (в роках) (х1) 65,5 68,9
Рівень грамотності дорослого населення (%) (х21) 99,0 99,0
Сукупна частка учнів початкових, середніх та вищих навчальних закладів (%) (х22) 78 67
Реальний ВВП надушу населення (ППС в дол. США) (х3) 4531 6793
Розрахункові величини
Скоригований ВВП на душу населення (х'3) - 5990 +2 (6793-5990) 1/2=6047
Індекс очікуваної тривалості життя (I1)
Індекс грамотності (I21)
Індекс частки учнів (I22)
Індекс рівня освіти (I2) 0,99 (2/3 + 0, 78 (1/3=0,92 0,99 (2/3 +0,67 (1/3=0,88
Індекс ВВП (I3)
Індекс розвитку людського потенціалу

Методологія обчислення індексу розвитку людського потенціалу постійно вдосконалюється. Питання відбору показників, що враховуються при його побудові, а також використовуваних вагових коефіцієнтів є дискусійними.
Контрольні питання
1. Назвіть основні показники доходів населення і поясніть ваімосвязь між ними.
2. Поясніть відмінність між показником витрат домашніх господарств на кінцеве споживання і фактичним кінцевим споживанням домашніх господарств.
3. Що являє собою індекс розвитку людського потенціалу?
4. Поясніть зміст основних показників і методів, використовуваних для аналізу розподілу населення за рівнем доходів.
5. Назвіть основні демографічні показники, використовувані для аналізу рівня життя, і поясніть їх зміст.
6. У чому полягають недоліки показника обсягу ВВП з точки зору аналізу рівня життя?
Література
1. Система національних рахунків - інструмент макроекономічного аналізу: Учеб. посібник / За ред. Ю.М. Іванова. - М.: Финстатинформ 1996.
2. Доповідь про розвиток людини за 1995 рік. Програма розвитку ООН - Нью-Йорк, Оксфорд, 1995. '
3. методологічні положення зі статистики: Вип. 1/Госкомстат Росії. -
4. Вартість життя та її вимірювання / Под ред. В.М. Рутгайзера і С П Шпиль-ко. - М.: Фінанси і статистика, 1991.
5. Великанова Т., Колмаков І., Фролова Е. Удосконалення методики і моделей розподілу населення за середнього доходу / УВопроси статистики. 1996. № 5.
6. Методика побудови рахунків сектора «Домашні господарства»: Питання статистики: методологія і методика аналізу. - М., 1995.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 6. узагальнюючий показник РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ "
 1. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  узагальнюючі оцінки рівня життя населення. Ця підсистема показників більшою мірою характеризує кількісну сторону рівня життя населення. Для якісної характеристики умов життя населення використовуються показники соціально-економічної статистики, серед яких можна виділити: 1) основні показники демографічної статистики; 2) показники стану та охорони здоров'я;
 2. Рівень і якість життя населення
  показників : «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: | стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 3. Контрольні питання
  показники нерівності доходів ви знаєте? 5. Якими способами здійснюється державне регулювання доходів населення? 6. У чому сутність районних коефіцієнтів і північних надбавок? 7. Що включає в себе політика перерозподілу доходів? 8. Які елементи включає в себе система соціального захисту населення? 9. Що таке рівень життя населення? 10. Які показники
 4. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  узагальнюючих показників. Система показників економічної статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому . Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає
 5. 5. ВВП і суспільний добробут
  узагальнюючі показники функціонування економіки будь-якої країни дають певне уявлення про рівень матеріального добробуту суспільства, проте вони далекі від того, щоб відображати це добробут повною мірою. Ці показники просто є вимірником річного обсягу орієнтованої на ринок діяльності. Але існує ряд виробничих операцій, які не проходять через ринок,
 6. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення. По-друге, ми проаналізуємо поняття продуктивності праці - показника обсягу товарів і послуг, вироблених в одиницю робочого часу. Зокрема, ми дізнаємося, як продуктивність праці впливає на рівень життя, і познайомимося з факторами, її визначальними. По-третє, ми
 7. Які види загроз національної економічної безпеки та роль держави в їх запобіганні?
  узагальнює дані 24 (окремих) показників економічної безпеки. Ці показники стосуються, зокрема: - низькій забезпеченості населення продовольством за рахунок національного виробництва; - дуже недостатнього забезпечення людей ліками та медичними препаратами; - гіперінфляції; - масового безробіття та ін У 1990-х рр.. з 24 показників економічної безпеки Росії
 8. 40. Рівень життя населення
  показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: а) стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
 9. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
    узагальнюючих показників динаміки: 1) екстраполяція на основі показника середнього абсолютного приросту: {foto44} де?? - Показник середнього абсолютного приросту населення; St - прогнозована чисельність населення в році t; S0 - чисельність населення на початок прогнозованого періоду; t - період прогнозу; 2) екстраполяція на основі показника середнього темпу зростання: {foto45} де? Xt
 10. Показники рівня економічного розвитку
    показником. Для цього існує ціла система показників, серед яких виділяються, перш за все, наступні: - загальний обсяг реального ВВП; - ВВП / В НП на душу населення; - галузева структура економіки; - виробництво основних видів продукції на душу населення; - рівень і якість життя населення; - показники економічної ефективності. Якщо обсяг реального ВВП характеризує
 11. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
    узагальнюючих показників. Це стає можливим завдяки тому, що основні визначення та класифікації економічної статистики та статистики окремих галузей чітко узгоджені один з одним. Особливість економічної статистики полягає в системному підході до характеристики економічних процесів і явищ, що передбачає розробку системи показників, що охоплює основні види
 12. Питання 8. Оцінка чисельності населення, показник середньої чисельності населення. Показники динаміки чисельності населення
    показників чисельності на початок і кінець періоду: середня арифметична показників чисельності де SH і SK - чисельність населення на початок і кінець року відповідно. Якщо відомі дані про чисельність населення на кілька равностоящих дат, то середню чисельність населення за період можна розрахувати за формулою середньої хронологічної для моментних рядів: середньої
 13. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
    узагальнює дані і підготовляє статистичну інформацію, необхідну для аналізу і планування діяльності установ державного управління та вироблення економічної політики. Незважаючи на важливу роль міжнародних стандартів у реформуванні вітчизняної статистики загалом і статистики державного бюджету, зокрема, у вітчизняній статистиці відображаються
 14. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
    показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 15. 47. Поняття і елементи якості життя
    показниками дозволяють оцінити рівень соціального розвитку суспільства. Термін «якість життя» з'явився в 20-і рр.. ХХ в. в західних теоріях. Основоположниками концепції якості життя вважаються Е. Мейо, А. Маслоу, Д. МакГрегор та ін У Росії в доперебудовний період використовувалися термін «добробут», «спосіб життя», «рівень життя». Зараз поряд з поняттям «рівень життя» використовуються і такі
 16. 20.2. Рівень життя населення та показники його вимірювання
    показником рівня добробуту даної групи населення. Для оцінки рівня життя використовуються кількісні та якісні показники. ООН рекомендує використовувати показники, які об'єднані в 12 груп. 1. Народжуваність, смертність і інші демографічні характеристики населення. Санітарно-гігієнічні умови життя. Споживання продовольчих товарів. Житлові умови.
© 2014-2022  epi.cc.ua