Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

20.2. Рівень життя населення і показники його вимірювання


Поняття «рівень життя» населення характеризує ступінь задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб людей.
Рівень життя населення - це рівень споживання матеріальних благ (забезпеченість населення промисловими продуктами, продуктами харчування, житлом і т. п.).
Виділяють «мінімальний рівень споживання», «раціональний рівень споживання» і «фізіологічний рівень споживання».
«Раціональний рівень споживання» визначається виходячи з задоволення розумних потреб людини. Вхідний до нього набір товарів і послуг забезпечує повне і гармонійне фізіологічне і соціальний розвиток індивіда.
«Мінімальний рівень споживання» розраховується виходячи з мінімального рівня потреб. Його величина визначається набором товарів і послуг некваліфікованого працівника і його утриманців. Для цього беруться найбільш низькі ціни і не враховуються предмети розкоші, алкогольні напої та делікатеси.
«Фізіологічний рівень споживання» - це рівень , нижче якого людина не може існувати фізично. З ним пов'язане поняття «рівень бідності». Це частка населення, яка отримує дохід нижче встановленого урядом офіційного рівня, що межує з бідністю. Оцінки рівня якості життя змінюються в часі і в просторі: той рівень, який 30-40 років тому вважався високим, сьогодні може бути віднесений до «межі бідності», а той рівень, який вважається високим для одних країн, неприйнятний для інших, і т.
д.
Одним із перших оцінку рівня життя здійснив німецький статистик Ернст Енгель (1821-1896), що встановив залежність частки споживання продуктів харчування від рівня доходів сім'ї.
Закон Енгеля (Engel's law) - це закономірність, відповідно до якої при збільшенні доходу споживачі підвищують витрати на предмети розкоші більшою мірою, а витрати на товари першої необхідності - меншою мірою, ніж збільшується дохід. Таким чином, зростання доходу призводить до зниження частки витрат споживача на товари першої необхідності (наприклад, основні продукти харчування) і до збільшення частки витрат споживачів на предмети розкоші (наприклад, відеокамери, автомобілі). Висновок із закону Енгеля: при інших рівних умовах частка доходу, що витрачається на їжу, є показником рівня добробуту даної групи населення.
Для оцінки рівня життя використовуються кількісні та якісні показники. ООН рекомендує використовувати показники, які об'єднані в 12 груп.
1. Народжуваність, смертність і інші демографічні характеристики населення.
Санітарно-гігієнічні умови життя.
Споживання продовольчих товарів.
Житлові умови.
Освіта та культура .
Умови праці і зайнятість.
Доходи та витрати населення.
Вартість життя і споживчі ціни.

Транспортні ціни.
Організація відпочинку.
Соціальне забезпечення.
Свобода людини.
Для міжнародного зіставлення рівня життя в різних країнах використовується виробництво національного доходу і валового внутрішнього продукту на душу населення. Порівняно з показником «рівень життя» складнішим є показник якості життя. Він включає в себе крім рівня життя такі показники, як умови і безпеку праці, культурний рівень, фізичний розвиток та ін
Цей показник вимірюється за допомогою «чистого економічного добробуту», про який розповідалося в попередніх лекціях. Для його вимірювання використовується наступна формула:

Для більш точної оцінки добробуту суспільства ООН рекомендує використовувати «індекс людського розвитку», для чого визначаються 3 компонента.
Здоров'я: тривалість життя людини.
Культурний рівень : число років навчання кожного жителя у віці 25 років і старше.
Загальні ресурси споживання і накопичення в країні: валовий національний продукт (ВНП) на душу населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 20.2. Рівень життя населення та показники його вимірювання "
 1. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства . - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 2. Практикум по темі лекції 20
  рівень бідності? Під впливом яких чинників він змінюється? Опишіть основні точки зору на явище бідності. У чому полягає закон Енгеля? Опишіть зміст державних програм з перерозподілу доходів. Які інструменти перерозподілу? Що таке трансфертні платежі? Чи отримує їх хто-небудь з членів вашої сім'ї? Яка структура доходів у Росії (співвідношення доходів від
 3. Величина і характер зміни попиту
  рівень технології, діяльність держави, податки, перспективні очікування, ступінь монополізації виробництва і ринку і т.д. Ціни ресурсів чинять безпосередній вплив на витрати виробництва і через них на обсяг пропозиції. Але величина витрат на ресурси в економічному сенсі не тотожна сумі грошових витрат виробництва. Ресурси, як правило, мають кілька можливих сфер
 4. Визначення економічного зростання
  рівень збалансування з найменшими втратами ресурсів і продукції, - одне з головних проявів ефективного розвитку суспільства. Під ефективністю економічного зростання розуміється поліпшення всіх складових багатогранного поняття «ефективність виробництва», в тому числі поліпшення якості товарів і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, освоєння виробництва нових товарів, поглиблення
 5. Тіньова економіка
  рівень життя. Ринкова система сама по собі, автоматично не забезпечує такої соціальної справедливості, соціальної рівності людей. Для наближення до нього необхідно державне перерозподіл благ. Це одна з функцій держави в ринковій і перехідній економіці. Перехід до ринкової економіки супроводжується різким збільшенням диференціації доходів різних верств населення.
 6. Подумайте, як цей факт відбивається на зіставленні показників ВВП на душу населення США та Індії? ВИМІР ВАРТОСТІ
  рівень життя Б. Рута був вище або нижче, ніж у сучасних гравців. У попередньому розділі ми познайомилися з тим, як економісти використовують поки-затель ВВП для вимірювання загальної вартості вироблених в економіці товарів і послуг. У цій розділі ми дізнаємося, як визначається показник середнього рівня життя. Щоб порівняти гонорари Бейба Рута і сьогоднішніх бейсболістів, нам необхідно знайти спосіб
 7. Номінальна процентна ставка - ставка банківського відсотка без зневаживши-ки на інфляцію.
  рівень цін і використання індексу цін для коригування різних економічних показ-ників з урахуванням фактора інфляції. Але ми ще нічого не знаємо про причини виник-нення інфляції та її вплив на інші параметри економіки. У наступних розділах нам належить розглянути ці та інші питання, що стосуються розробки економічних моделей в довгостроковому і короткостроковому періодах. Глава 23.
 8. Глосарій
  рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних товарів і послуг
 9. § 32. Сутність товару робоча сила і її вартість
  рівень освіти і кваліфікації працівника а внаслідок цього і додаткові витрати на робочу силу. По-третє, на відміну від звичайних товарів, робоча сила, як і її носій - людина, історично розвивається, на величину її вартості впливають моральний, історичний, соціальний та результативний елементи. Моральний елемент вартості робочої сили визначається гідністю людини, його
 10. § 33. Заробітна плата, її форми і функції
  рівень реальної заробітної плати залежить від номінальної заробітної плати; рівня цін на предмети споживання та послуги (індекс вартості життя); податків, які сплачують працівники до бюджету держави і фондів соціального страхування. Для визначення реальної заробітної плати індекс номінальної заробітної плати ділиться на індекс вартості життя. Реальна заробітна плата прямо пропорційна,
 11. § 54. Соціальний захист населення
  рівень продуктивності праці випереджав збільшення оплати робочої сили. Політика працевлаштування включає також заходи з регулювання тривалості робочого дня. За останні 100 років у більшості розвинених країн Заходу тривалість робочого часу скоротилася вдвічі. Винятком стала тільки Японія. Японець сьогодні працює в середньому 2150 ч / р., або на 250 ч більше, ніж , наприклад,
 12. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  рівень добробуту нації), 5) існує проблема обліку діяльності нелегальної еконо-міки; 6) проблеми, пов'язані з урахуванням втрат від забруднення навколишнього середовища. Національне багатство - сукупність ресурсів (активів) країни, що представляють собою умови виробництва економічних благ і забезпечення життя
 13. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  рівень розвитку цих країн ставить перед економікою такі обмежують темпи зростання завдання, як за-щита навколишнього середовища і збереження невідновних природних ресурсів, якісне вдосконалення рівня життя. Якість і темпи економічного зростання безпосередньо залежать від його типу. Можна виділити екстенсивний та інтенсивний типи. Екстенсивний тип зростання заснований на залученні в
 14. § 1. ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА І ЕКОНОМІКА
  рівень життя людей, тим відносно менше їх витрати на купівлю продовольчих товарів. У той же час зростає попит на промислові вироби широкого вжитку, а при подальшому підвищенні добробуту людей істотно розширюються закупівлі високоякісних товарів тривалого користування. Примітно, що в другій половині 80-х років з усіх витрат на купівлю товарів на
 15. 2. Що означає зростання доходів?
  Рівень життя домашніх господарств. - Поява нових товарів і послуг затрудняетдолгосрочние порівняння. - Споживання матеріальних благ і щастя мо-гут і не бути тісно пов'язаними між собою. 3 У ряді досліджень було визначено, у скільки сьогодні обходітсяпростое виживання в Сполучених Штатах. Прожити можна, маючи до-хід трохи менше 2000 дол на рік, якщо сидіти на суворій дієті з фасо-ли
 16. Урок № 20. Багатство країни визначається економічними інститутами, силою законів і політичної підзвітністю
  рівень освіти дозволяє говорити і про значне людському капіталі. Чому ж Росія відстає за рівнем життя від розвинених країн, багато з яких взагалі не мають корисних копалин? У класичній роботі про економічне зростання, написаної в 1966 році, майбутній нобелівський лауреат Саймон Кузнець зазначив цікава різниця між динамікою національного багатства і виробничих
 17. 3. Економічний розвиток і економічне зростання. Вимірювання, фактори і типи економічного зростання
  рівень і якість життя населення;? показники економічної ефективності (продуктивність праці, фондоозброєність, фондовіддача, фондомісткість тощо) Визначальним показником економічного розвитку є ВВП на душу населення. Саме він визначає, які країни відносяться до розвинених. Так, згідно з міжнародними класифікаціями до числа розвинених країн належать країни,
 18. Питання до іспиту
  життя населення. «Межа бідності». 40. Доходи населення, їх види, джерела формування і способи розподілу. Показники диференціації доходів. 41. Міжнародний поділ праці, міжнародна спеціалізація і їх форми. 42. Міжнародна торгівля та її регулювання. Зовнішньоторговельна політика держави: форми та інструменти. 43. Міжнародна міграція капіталу: зміст і причини.
 19. 2.3. Показники рівня цін та індекси цін. Соціальні показники. Процентна ставка
  рівень інфляції, величина бюджетного дефіциту, розмір сукупної грошової маси, процентна ставка (ставка рефінансування), індекси фондового ринку); | зовнішньоекономічні індикатори (сальдо зовнішньої торгівлі (чистий експорт), сальдо платіжного балансу , стабільність обмінного курсу національної валюти). Розглянемо докладніше деякі із зазначених індикаторів. Норма безробіття=
 20. 10.3.1. Рівень життя населення
  рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру задоволення основних життєвих потреб людей. Основними показниками (індикаторами) рівня життя є доходи населення (середньодушові номінальні і реальні доходи, показники диференціації доходів, номінальна і реальна нарахована середня заробітна плата, середній і
© 2014-2022  epi.cc.ua