Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 20


План семінару
Доходи населення: джерела, види, структура.
Рівень життя населення та показники його вимірювання. Закон Енгеля.
Нерівність в розподілі доходів. Проблема бідності і багатства.
Роль держави в перерозподілі доходів.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Розкрийте зміст двох підходів - з позиції теорії трудової вартості і з позиції теорії факторів виробництва - до визначення джерел доходів.
Які відмінності між номінальним, реальним і розташовуваним доходом?
Назвіть причини, що породжують нерівність у розподілі доходів.
За допомогою якої графічної моделі можна наочно проілюструвати ступінь нерівності в розподілі доходів?
Як визначити рівень бідності? Під впливом яких чинників він змінюється?
Опишіть основні точки зору на явище бідності. У чому полягає закон Енгеля?
Опишіть зміст державних програм з перерозподілу доходів. Які інструменти перерозподілу?
Що таке трансфертні платежі? Чи отримує їх хто-небудь з членів вашої сім'ї?
Яка структура доходів у Росії (співвідношення доходів від власності до зарплати)? Чим вона відрізняється від аналогічних показників в інших країнах?
Що таке споживчий кошик?
Розмежуйте поняття «рівень життя» і «якість життя».
Поясніть, як підраховується індекс цін і яке значення має його підрахунок для створення державних соціальних програм.
Ви маєте легковий автомобіль і займаєтеся візництвом. Як розглядати ваш автомобіль: як багатство або як джерело доходу?
Тести, ситуації, завдання
Оберіть правильні відповіді
1. У країнах з розвиненою ринковою економікою в структурі доходів сім'ї найбільшу питому вагу займають:
а) заробітна плата та платню;
б) доходи від володіння власністю;
в) доходи від цінних паперів;
г) дохід від оренди.

2. Співвідношення частки заробітної плати та частки прибутку в національному доході демонструє:
а) значення профспілкового руху;
б) розподіл доходу між різними факторами виробництва;
б) розподіл населення країни по різних соціальних групах;
г) динаміку розвитку підприємництва.
3. Бюджет сім'ї - це:
а) загальна сума грошових доходів, якими володіє сім'я;
б) загальна сума витрат сім'ї;
в) структура всіх доходів і витрат за певний період часу;
г) все невірно.
4. Що з переліченого нижче зазвичай призводить до скорочення споживчих витрат?
А) зниження споживчих доходів;
б) зниження рівня прибуткового податку;
в) очікування швидкого зростання цін;
г) збільшення державних виплат населенню.
5. Під яке забезпечення банки видають споживчі кредити?
А) потрібна застава майна;
б) під забезпечену заробітну плату;
в) вимагається гарантія фірми, що перевірила платоспроможність позичальника.
6. Виберіть найбільш точний показник рівня життя:
а) грошовий дохід населення;
б) реальний дохід на душу населення;
в) рівень безробіття;
г) темпи інфляції.
7. Збільшення ступеня нерівності в розподілі доходів у суспільстві відіб'ється на кривій Лоренца:
а) збігом кривої розподілу доходів з серединної лінією;
б) рухом кривої розподілу доходів вгору;
в) рухом кривої розподілу доходів вниз;
г) крива залишиться в колишньому положенні.
8. Трансферні платежі - це:
а) одна з форм заробітної плати;
б) виплати уряду окремим особам;
в) натуральні безоплатні посібники;
г) всі відповіді вірні.
9. Розмежуйте ринковий, утилітарний і егалітарний підходи до трактування поняття «справедливий розподіл»:
а) справедливо такий розподіл благ, при якому всі члени суспільства отримують максимум сумарної корисності;
б) справедливо розподіл, при якому ресурси дістаються тим, хто може заплатити за них найбільшу ціну;
в) справедливо, коли всі члени суспільства мають рівні результати від виробленого продукту.
Якої позиції дотримуєтесь ви?
Вирішіть завдання
Завдання 1.
Визначте зміну реальних доходів, якщо при темпі інфляції 50% на місяць зарплата за цей період зросла в 1,5 рази. Завдання 2.
Визначте зміну реальних доходів, якщо при темпі інфляції 50% на місяць номінальні доходи виросли за два місяці в 2 рази. Завдання 3.
Відомо, що близько 80% світового народонаселення проживає в країнах, проте на них припадає лише 16% світового доходу, тоді як на 20% найбагатших припадає близько 84% світового доходу. За наявними даними Вичертите криву Лоренца і визначте значення коефіцієнта Джині.
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів, есе
Складіть і проаналізуйте таблицю щомісячних доходів вашої сім'ї за наступними показниками:
а) заробітна плата;
б) доходи;
в) трансфертні платежі (стипендії, пенсії, допомоги);
г) інше .
Виразіть їх у відсотках і визначте питому вагу кожного з них у загальному доході сім'ї.
Напишіть реферат на обрану тему
Реальні доходи та їх динаміка в сучасній Росії.
Добробут і бідність.
Виберіть тему для економічного есе
«Якби всі члени суспільства мали рівні можливості вибору і прийняття рішень ... проблема розподілу могла б не виникнути» (Леонтьев В. Економічне есе).
«Їх бог, їх мета, їх радість у дні негод. Їх життя і смерть - дохід, дохід, дохід »(Байрон).
«У тому народному господарстві, де нічого не виробляється, не може бути ніяких доходів» (Ерхард Л. Добробут для всіх).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум по темі лекції 20 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 11. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 12. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 13. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
© 2014-2022  epi.cc.ua