Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

9.7 Значення і шляхи зниження матеріаломісткості продукції

Значення зниження матеріаломісткості продукції необхідно розглядати на макро-і мікрорівнях. Народно-господарське значення зниження матеріаломісткості продукції насамперед полягає в тому, що без вирішення цієї проблеми навряд чи можливі перетворення Росії в сильне індустріально розвинену державу і забезпечення гідного життя для її грома-дан.
На сучасному етапі вирішення цієї проблеми ускладнюється двома обставинами. Пер-ше полягає в тому, що за десятиліття існування СРСР була створена витратна економі-ка. Про це, зокрема, свідчить такий факт: на одиницю національного доходу витрачається-лось матеріальних ресурсів на 20% більше в порівнянні з розвиненими країнами. З переходом Росії на ринкові відносини ця витратна економіка за інерцією продовжує домінувати. Друга обставина пов'язана з тим, що працівники в нашій країні не виховані в дусі Рачи-тельного відносини до матеріальних ресурсів. У першу чергу це відноситься до керівників і спеціалістів, в останню - до робітників. Для усунення цих негативних обставин пере-ходу на ринкову економіку явно недостатньо.
Державі необхідно проводити цілеспрямовану політику щодо ресурсозбереження, як це робиться в багатьох розвинених країнах світу. Сутність цієї політики полягає в тому, що держава розробляє національну програму з ресурсозбереження та механізм її реалізації. Для втілення її в життя держава через цілеспрямовану науково-технічну, структурну, податкову, фінансово-кредитну та іншу політику впливає на всі суб'єкти економіки, зацікавлюючи їх вирішувати проблему зниження матеріаломісткості продукції. На жаль, поки такої політики у нашої держави немає.

Зниження матеріаломісткості продукції на народно-господарському рівні дозво-ляє:
- знизити матеріаломісткість національного доходу;
- перевести економіку з екстенсивного на інтенсивний шлях розвитку;
- істотно скоротити капітальні вкладення на розвиток видобувних галузей промисло-вості;
- розширити експорт сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, якщо в цьому буде необ-ність і доцільність;
- істотно скоротити витрати на випуск продукції;
- зменшити навантаження на навколишнє середовище, а також отримувати інші вигоди екологічного та соціального плану.
Раціональне та економне використання матеріальних та паливно-енергетичних ре-сурсів має дуже велике значення і для кожного конкретного підприємства. На жаль, цю актуальну істину забувають на багатьох підприємствах. Деякі з них опинилися у важкому фінансовому стані лише через те, що управлінський персонал працює по-старому і не навчений ефективно використовувати всі наявні в розпорядженні ресурси, у тому числі і матері-альні. Становище ускладнюється тим, що він часом навіть не розуміє цього, а причини свого тяжкого становища шукає зовсім в іншому напрямку.
Зниження матеріаломісткості продукції дозволить підприємству:
- істотно поліпшити своє фінансове становище за рахунок зниження собівартості продукції та збільшення прибутку, що залишається в його розпорядженні;
- збільшити випуск продукції з одного і того ж кількості сировини і матеріалів;
- більш успішно конкурувати з іншими фірмами на ринку продажів, особливо за рахунок зниження продажної ціни на свою продукцію;
- зменшити нормативну величину оборотних коштів, необхідних підприємству для нормального функціонування;
- накопичити достатні власні фінансові кошти для впровадження нової техніки і тех-нології і розширеного відтворення;
- істотно знизити ризик свого банкрутства.

Рішення проблеми зниження матеріаломісткості продукції має і багато інших пози-тивні моменти, в тому числі і морального аспекту. Раціональне використання матеріальних ресурсів - це по суті виховання колективу в дусі дбайливого і дбайливого ставлення до всіх ресурсів підприємства.
Можливі наступні шляхи поліпшення використання матеріальних ресурсів на підпри-ємстві:
- впровадження малоотходной і безвідходної технології виробництва;
- комплексне використання сировини на підприємстві;
- широке застосування штучних і синтетичних матеріалів;
- поліпшення якості продукції;
- більш якісна підготовка сировини і матеріалів до виробництва;
- створення досконалої нормативної бази на підприємстві;
- управління оборотними коштами на підприємстві з метою їх мінімізації;
- виховання працівників підприємства в дусі раціонального використання матеріальних ресурсів;
- підтримку техніки і технології в хорошому робочому стані і суворе дотримання тех-нологічних процесів та ін
Конкретні шляхи зниження матеріаломісткості повинні визначатися виходячи з ретельно-го аналізу та виявлення справжніх причин незадовільного використання матеріальних ресурсів на підприємстві. Найбільш відчутні результати у вирішенні проблеми зниження мате-ріалоемкості продукції можна отримати на основі розробки і реалізації довгострокової програми з ресурсозбереження на підприємстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.7 Значення і шляхи зниження матеріаломісткості продукції "
 1. 25. Матеріаломісткі і матеріаловіддача
  зниження матеріальних витрат приносить більший економічний ефект, ніж зниження інших видів витрат. Основні аналітичні показники, що характеризують використання матеріалів у виробництві: матеріаломісткість всієї товарної продукції; матеріаломісткість окремих виробів. Розрахунок і аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяють виявити структуру матеріальних витрат, рівень
 2. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна матеріаломісткості за окремими елементами витрат. 3. Визначається вплив зміни факторів «норм» (кількості витрачених матеріалів на одиницю продукції) і цін на матеріаломісткість продукції. 4.
 3. 9.2 Показники рівня використання оборотних фондів
  зниження, то на підприємстві реалізується політика щодо раціонального використання матеріальних
 4. Ефективність виробництва, фактори, показники
  значення мають приватні показники, що визначають результативність структурних частин авансованого капіталу - засобів виробництва і робочої сили, що виступають у якості особистого і речового факторів виробництва. Кожний з факторів має специфіку і особливі показники. Показником ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вимірюється кількістю
 5. § 4. ФАКТОРИ, ДЖЕРЕЛА ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  шляху будуть конкретними. Однак для галузей промисловості до найбільш важливим і пріоритетним слід віднести наступні шляхи. 1. Поліпшення якості використовуваного сировини, збільшення корисних речовин у ньому. Чим більше корисних речовин у сировині, цукру в буряку, металу в руді, тим нижче питомі витрати сировини на одиницю готової продукції, а значить воно дешевше, а собівартість нижча. 2. Скорочення
 6. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  зниження матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 7. Аналіз оборотного капіталу
  матеріалоємністю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 8. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  шляху роззброєння і демілітаризації економіки? 5. Які найважливіші шляхи подолання екологічної кризи? 6. Які основні шляхи подолання відсталості країн? 7. Які основні шляхи подолання паливно-енергетпческого кризи? 8. Які найважливіші шляхи вирішення сировинної проблеми? 9. У чому полягає сутність концепції ноосфери В.І.
 9. Запитання і завдання для самоконтролю
  значення має виділення західними вченими понять «диктував, постійні, змінні витрати»? 9. Назвіть основні функції цін, охарактеризуйте кожну з них. 10. Що таке прибуток і які шляхи її збільшення? 11. Як визначається норма і маса
 10. 8.6 Шляхи поліпшення використання основних засобів фірми
  зниження собівартості; поліпшення якості продукції; зниження податку на майно та збільшення чистого прибутку. Поліпшення використання основних засобів на підприємстві можна досягти пу-тем: - звільнення підприємства від зайвого устаткування, машин та інших основних засобів або здачі їх в оренду; - своєчасного і якісного проведення планово-попереджувальних та капітальних ре ремонтів;
 11. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  значення для економіки підприємства: розмір одержуваної ним прибутку значною мірою залежить від рівня собівартості. Як відомо, прибуток є різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю, отже, якщо собівартість нижча, то прибуток вище, і навпаки. Підприємствам необхідно домагатися підвищення рентабельності, ліквідації збитковості виробництва, збільшення
 12. 32. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
  зниження витрат; 7) підвищення рівня компетентності керівництва. Якщо обсяг виробленої і реалізованої продукції приносить очікуваний прибуток, то дане виробництво можна назвати ефективним. Фактори підвищення ефективності виробництва: 1. Джерела підвищення ефективності: зниження трудомісткості, матеріаломісткості, капіталомісткості виробництва продукції; раціональне використання природних
 13. Вимірювання ефективності виробництва і споживання благ
  матеріаломісткість (ділячи вартість витрачених природних ресурсів, у тому числі минулих первинну переробку - сировини, палива та енергії, матеріалів і напівфабрикатів, на вартість виробленої продукції), капіталомісткість (ділячи вартість використаного капіталу на вартість виробленої продукції) або капіталовіддача (зворотний показник, одержуваний діленням вартості виробленої продукції
 14. Глава 6 За шляху до головної мети
  значення як благ, визначається не подальшими суб'єктивними станами задоволення, а відомими і невідомими об'єктивними взаєминами цих предметів з нашою тілесною або духовною природою ». Ця думка конкретизує зміст головної мети діяльності за якістю. Філософ підкреслює положення про те, що значення для нас предметів споживання (читай - якість продукції)
 15. 37. попроцессной І ПОЛУПРОЦЕССНИЙ методів калькулювання
  значення зниження собівартості продукції (робіт, послуг) полягає в наступному: 1) у збільшенні прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства; 2) в появі великих можливостей для матеріального стимулювання працівників для вирішення соціальних проблем; 3) у поліпшенні фінансового стану підприємства і в зниженні ризику банкрутства; 4) у можливості зниження ціни на продукцію, що
 16. Інвестиційний «перегрів» і «скидання»
  зниження інвестиційної активності призвело до устарения виробничого апарату. У промисловості знос основних фондів перевищив 50%, а в електроенергетиці, нафтопереробці, металургії, лісопереробки, хімії, транспорті, інженерній інфраструктурі виробничі потужності досягли такого стану, при якому слід очікувати їх масового фізичного вибуття. В даний час гостро постає
 17. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  значення в першу чергу для поліпшення фінансового стану підприємства, а в кінцевому підсумку для досягнення максимальної прибутку. Основою для прискорення оборотності оборотних коштів є величина обсягу виробництва продукції і швидкість її реалізації. Між обсягом реалізації і оборотності-стю оборотних коштів є прямий і зворотний залежності. Величину приросту обсягу
© 2014-2022  epi.cc.ua