Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

1 Питання про селянської громаді: слов'янофільство і «російський соціалізм»


Ставши великої військової європейською державою, Росія з пере ^ вим успіхом підтримувала цей зовнішньополітичний статус, внутрішнього життя продовжувала відрізнятися від інших Євро держав більш, ніж будь-які дві з них один від одного. Тому за * мірно, що російська громадська думка не могла обмежитися! міркою на свій аршин західних політекономічних шкіл та | мої »і викроювала напрямки, що наполягали на якісно! бом шляху розвитку країни. Найголовнішими з них стали славяноа ство і народництво.
«Національна система» Ф. Ліста, оскаржуючи Універсалі рекомендацій «космополітичної економії», наполягала на ^ образів Німеччини для того, щоб підняти се з рівня відносите відсталою західної країни на рівень передової. Російські «з оскаржуючи універсальність західного досвіду, намагалися за отст (тио Росії побачити переваги її самобутнього, відмінного i ладного, шляхи розвитку. Інститутом, визначальним цей ос ^ шлях зі своєрідними формами виробництва, слов'янофіли джерела проголосили російську сільську громаду.
Підкреслимо, що слов'янофільство і народництво імен ші тимчасові, соціальні, інтелектуально-психологічно струми. Слов'янофільство виросло з «філософічних» спороа | лонах «молодий Москви» у роки царювання самодержця-жа ма Миколи I. Слов'янофіли були в більшості своїй Бога поміщиків, схильні до патріархальної ідилії. Самий романтична з них, Костянтин Аксаков (1817-1860), писав напередодні про i мп
344
кріпосного права, що « для багатьох маєтків, власне для оброчних, влада поміщика служила скляним ковпаком, під яким селяни могли жити самобутньо, вільно, навіть не боячись втручання-| н '| [ьства станових, а особливо рятуючись від піклувальної пра-ішельства »1. Споконвічні самодостатні «земські» початку російсько-к> селянського «iviipa» (a «Mip» означає одночасно «згода» і | іселенную ») Аксаков протиставляв створеної Петром Великим за західними зразками регулярної імперської державності, сту державних установ і государстпенной заботлівос-Споконвічно російська, що йде з глибин православ'я шлях громад-
0 «земства» був у вченні слов'янофілів протиставлений захід-iy шляху раціоналізму, «зовнішньої пов'язаності» і «индивидуаль-
1 ізольованості» , «життя контракту та договору». Громада -. договірна, а побутова »,« це не контракт, не угода, це проявле ня народного духу ».
Склавшись як своєрідний різновид національного t" ч. штізма консервативної складки, слов'янофільство міркувало> бщіне насамперед у історіософських категоріях - як про прояв-ні провіденціальної самобутності Росії. Економічну ("тематику в цей контекст ввів - парадокс! - прусський барон Ав-'фон Гакстгаузен, що зробив в 1843 р. за рахунок уряду чолая I піврічне подорож по центральних і південних об-1ям Росії та підсумував свої спостереження в 3-томному «Іс-htfi/fiiiii внутрішніх відносин, народного життя і особливо акіхучрежденій Росії» (1847-1852). Ідеологи славянофільст-(дшлі в книзі Гакстгаузена повне підтвердження своїм поглядом-яа російську «самобутність», яка виявляється в православній «зі-пости», «хоровому почутті згоди» в громаді, патріархальної шічності господарсько-побутового укладу.
Гак був заданий основний мотив наступної російської економною думки XIX в. - вираз одним загальним поняттям «сільська мельня громада» всього своєрідності економічного ладу Рос-. при цьому обертоном зазвучала перекличка з західноєвропейським іалізмом, чиї утопії знищення права спадщини і зрівняні-
1 Аксаков К.С. Зауваження на новий адміністративний устрій крес-i до Росії. Лейпциг, 1861. С. 2.
слов'янофільські протиставлення громади і «земства» - государ-имости і контрактом - відповідає розробленим пізніше західній тіогісй (Ф.Теннис) протиставлення безпосередньої «общнос-345
тельного розподілу власності вже досягнуті, на думку! Гакстгаузена, в компактних російських сільських громадах без »сям> />
| соціальної революції. Про те ж писали слов'янофіли: наибо м начитаний з них в політичній економії Юрій Самарін (18 (К> 1873) бачив в громадському володінні Незнайдений на Заході «середину! між дробленням землі до нескінченності і пролетариатства 'и | знаходив, що погляди європейців (Гакстгаузена, Жорж Занд) «обріш лісьтеперь до слов'янського світу, який зрозумілий ними як світ обмш ни», і звернулися «з якимось участю і очікуванням» 4, FIOCKOJH>. громада - природна форма того, чого штучним шляхом х <домогтися західні соціалісти і комуністи. Ідейний вождь i іянофільства Олексій Хомяков (1804-1860) наполягав, що Зелі ная обшина - "запобіжник Росії» від пролетаріату, nayneptu і революційних потрясінь; а з селянських ремісничих ар лей можуть розвинутися і промислові громади.
«Виразка пролетариатства» (з 1830-х років - часу завершено! промислового перевороту в Англії і його початку в Росії - сц | віл неспроможності західного економічного прогресу для pj ських мислителів), з одного боку, і соціально-політична] волюція - з іншого, були двома головними жупел, з оглядкою | які стала розвиватися ідеологія слов'янофільства. За похму ^ му примхою долі найяскравіші з ранніх слов'янофілів - А. Хо § ков, К. Аксаков, брати Киреєвські - пішли з життя напередодні ни кріпосного права; інші - Ю. Самарін, А. Кошелев, KJ | В. Черкаський - своєю активною участю в селянській рефс сприяли закріпленню поземельно-передільної громади. (вянофільская пропаганда позначилася і на земської реформи] 864г, I зднее, пореформене слов'янофільство-публіцист Іван Акса | вчений-підприємець і редактор журналу «Вісник примушує / ності» Федір Чижов, культуролог Микола Данилевський і друг! перейшло на позиції панславізму і великодержавного імперс (експансіонізму (у Середній Азії, на Балканах і на Чорному ж відстоювання інтересів національного (а фактично Московск! капіталу в залізничному будівництві та в митній підлогу ^ ке (протекціонізм).
Уявлення слов'янофілів про походження, «самобутність і економічному змісті общинного землеволодіння підпер різкій критиці західники-фрітредери Вернадський і Чичерін.! проти, «ліві» революційні західники - прихильники ео {лизма - зробили крок назустріч слов'янофілами, погодившись з
4 Самарін Ю.Ф. Твори. Т. 1. М., 1877 . С. 39.
34В
пнюсітельно благодійності принципу общинного володіння і поставивши його в центр утопії «російського соціалізму».
Засновники «російського соціалізму» Олександр Герцен і Микола Ошрев, як і слов'янофіли, походили з багатих поміщиків. <марево, успадкувавши від батька (дійсного статського радника) пі; »ірное маєток, вирішив на практиці« коротко дізнатися, що таке пщціна ». Він експериментував з переходом селян на «систему i шлатноготруда», безвідсотковим кредитом, спорудженням фабрики митних промтоварів, навчанням селянських дітей. У статті «На-рт) паю політехнічна школа» (1847) Огарьов дав відверту харак-i> Істік народному неуцтвом, неохайності, фаталізму , не маю-і> му аналога російському «авось» і уклав: «Наша громада є ра-| ICTBO рабства. Mip (м1рское управління) ... є вираз заздрості ц * \ проти одного, громади проти особи ... по статистичному досвідом-i \ і наших селах.
.. не більше 5% селян багатіє »'.
Але, незважаючи на це, розорився після 10 років господарських
ITOB і емігрував Огарьов солідаризувався зі своїм другом
I 'диенов в утопії общинного «російського соціалізму». Олександр
li рцен, найяскравіший з західників в «філософічних» суперечках зі
i мнянофіламі, усвідомлював, що російська громада «поглинає особистість».
I In, переживши в еміграції розчарування в західній цивілізації, її
шроіофагіі »,« міщанстві », гіпертрофованому набувач-
1 'і власництва, Герцен схилився в бік слов'янофіли-
, i, намагаючись переконати себе й інших у тому, що громада - це «жиз-
М1ИЙ нерв нашого національного існування»: «Щастя для
i кого народу, що він залишився ... поза європейської цивілізації, ко-
| (я, без сумніву, підкопаєшся б громаду і яка нині дійшла в
шалізме до самозаперечення ». Багато розмірковуючи над западноев-
юіскімі соціалістичними системами, Герцен ні удовле-
|) ен ними, боявся «рабства загального добробуту» і предре-
, що західний міський індустріальний «безземельний» світ
I. «пройде міщанством» 6.
Вихід з цього «кінця історії» Герцен став шукати на шляхах «рус-^ м> го соціалізму», вказуючи на рухливі - артільно-майстрові - гсскіе громади, що залишали «досить широкий простір для ічной свободи і ініціативи», В артілі Герцен бачив «краще до-| аательство того природного, несвідомого співчуття слов'ян з Яшалізмом ... Артіль зовсім не схожа на німецький цех, вона не
4 Огарьов Н.П, Вибрані соціально-політичні та філософські про-Ьіеденія. Т. II. М, 1956. С. 8-10.
'| Герцен А.И. Собр. соч. вЗОтт, Т. 16. С. 141.
347
шукає ні монополії, ні виняткових прав, вона не для того соби рается, щоб заважати іншим, вона влаштована для себе, а не проти KOI <небудь. Артіль - з'єднання вільних людей однієї майстерності на а ший зиск спільними силами »7.
Опинившись в підсумку на роздоріжжі між ліберальним пастки "ством, слов'янофільство і європейським соціалізмом, революци нери-дворяни Герцен і Огарьов залишили свій розпливчастий« рос соціалізм »у спадок новому поколінню шукачів обществен! i го ідеалу - інтелігентам-разночинцам, починаючи з Чернишевського
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1 Питання про селянської громаді: слов'янофільство і« російський соціалізм »"
 1. Відмінні риси російської школи економічної думки
  питання про їх виділення можна розглядати саме в порядку постановки. Хочу в даній зв'язку зазначити, що гострі, часом запеклі суперечки між вченими аж ніяк не заперечують їх приналежності до тієї чи іншої національної школі. Зрозуміло, мова йде про дослідників, що живуть не тільки в даній країні. Однак коло поставлених життям проблем , пошук рішень і можливих альтернатив об'єднують
 2. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  питань. У нас немає можливості і необхідності викладати тут зміст головного вироб-ведення Маркса « Капітал ». Наше завдання ознайомитися з ря-дом робіт Маркса і Енгельса, які зіграли велику роль у розвитку марксистської політичної економії. Крім того, досить важливим джерелом для дозволу поставленої за-дачі є статті В. І. Леніна« Карл Маркс »1 і «Фрідріх Енгельс» 2.
 3. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  питаннями економічної теорії. Період 1850-1851 рр.. був часом надзвичайно інтенсивної роботи Маркса у цій галузі. Це видно з численних конспектів і з його листів до Енгельса. Найбільш важливі з них опубліковані у «Вибраних листах»! і «Листах про« Капітал »2. З листування можна бачити, що Маркс піддавав подроб-ної критиці теорію Рікардо і зокрема з питань теорії
 4. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  питання економічного розвитку? Ні, так як класиків не могли не цікавити питання економічного розвитку. Але це розвиток вони нюнімалі в основному як роз-виток технічне, як зміна тільки (продуктивних сил при тих же економічних відносинах. Так, наприклад, Рікар-до дуже хвилювало питання про тенденції норми прибутку до поні-жению. Але він весь час виходив з того, що
 5. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  питання: «Що відокремлює мене від мого вчителя Шмоллера» і відпові-«В. І. Ленін. Соч., т. 21, стор, 197. 2 Там же, стор 197-198. 3 В. Зомбарт. «Сучасний капіталізм», т. 3, напівтім 1, М. - «П., 1930 , стор XXV. чає, що «якщо коротко в двох словах сказати, то мене відокремлює від Шмоллера Карл Маркс». Водночас Зомбарт всіляко намагався витравити з марк-сістского вчення революційну
 6. 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
  питання. Натхненником і провідником нової аграрної політики з'явився перед-седатель ради міністрів П.А. Столипін (1862-1911). Згідно нової селянської реформи вся громадська земля ділилася на дві частини: 1) землю, де протягом 24 років не проводилися переділи. Вона переходила у власність селян, 2) землю, де переділи були. У цьому випадку селянин міг вимагати закріплення за ним
 7. 3. Модель «єдиної фабрики» та її коригування
  питанням »проблему« соціального згустку організаційного та технічно-наукового досвіду - ех-буржу-; i ши організаторського типу і нижче її стоїть технічної інте- іігенціі ». Він писав, що« функціонально технічна роль інтелігенції зрослася з її монопольної позицією як соціально-класової групи при пануванні капіталу »; диктатура пролетаріату перс норачівает суспільну ієрархію, в якій
 8. 1. Ринок, план , рівновагу
  питання про закономірності перехідного періоду / / Правда, 1926, 3 липня. 429 економічного кредо опозиції Євгеном Преображенським (1886 1937). бруском була проблема відтворення і накопичення. Преображенський виклав свої погляди в доповідях в Комакаде-ми Академії «Основний закон соціалістичного нагромадження» (1924), «Закон цінності в радянському господарстві» (1926) і в книзі «Нова економіка»
 9. 3. Трагедія «ліквідації»
    питання », вказав 111 відмінності в аграрній еволюції, пов'язані з характером размеще-ш! Я населення історичні, географічні та структурно-еконо-л Чаянов А.В. Сільськогосподарська кооперація в СРСР / / вікі-п> нический словник «Гранат». Т. 41. Ч. 3. 453 мические чинники - дисгармонію в розміщенні населення Росс * («типі складання штандорта»), відділення від основного масиву крп тьянскіх
 10. 1.3. Бюджетна система дореволюційної Росії
    питання діяльності земств, затверджувалися кошторису доходів і витрат земств і звіт про діяльність виконавчих органів земств. Виконавчим органом земств були губернські повітові управи, які обираються на три роки. Голови губернських управ затверджувалися міністром внутрішніх справ, а повітових - губернаторами. Земства відали місцевими господарськими справами, місцевими дорогами, організацією
© 2014-2022  epi.cc.ua