Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.


До середини XIX в. в Росії об'єктивно назріло загальний структурний криза феодально-кріпосницької системи. Кріпосне право тормо-зіло розвиток товарно-грошових відносин, особливо торгового зем-леделія. До того ж суспільство характеризувалося вкрай низьким освітньої рівнем (22% у віці старше 9-22 років, тоді як в розвинутих європейських державах цей показник був більше 85%). Це позначалося на повільному формуванні вітчизняного шару підприемців, необхідного для почалася індустріалізації. Глав-ним показником неспроможності існуючої економічної системи стала Кримська війна 1853-1856 рр.. В результаті військових дій в тринадцять разів скоротився вивіз хліба, у вісім - льону. У десять разів зменшився імпорт машин, у два з половиною - бавовни. Наприкінці 50-х рр.. Росія опинилася в стані фактично неплатежеспо-собнимі боржника. Державний борг досяг 1 млрд. рублів. Бюд-житній дефіцит зріс у шість разів - з 52 до 307 млн. рублів. Наростити-ла інфляція, наслідком якої стало зникнення з обігу дзвінкої монети. Незважаючи на заборони уряду, вона не утримують-лась всередині країни і йшла за кордон. Особливо тривожним був стан кредитної системи. Її банкрутство змусило уряд в 1859 р. припинити видачі поміщикам позик під заставу маєтків.
У цілому приріст продукції великої промисловості в 1860-1900 рр.. щорічно становив близько п'яти відсотків. При цьому лідерами були текстильна, харчова, горнозаводская і металургійна промисловість. Одночасно спостерігалося і ускладнення галузевої структури економіки за рахунок появи нових галузей, наприклад, комплексу, що забезпечує будівництво та обслуговування залізниць.
Будівництво залізниць, що дозволило встановити міцний зв'язок між окремими територіями країни, спричинило до вдосконаленню регіональної структури економіки (табл. 15).
Таблиця 15
Регіональна структура економіки Росії XIX в.


У зону промислового освоєння стали потрапляти віддалені тер-ритор Крайньої Півночі і Далекого Сходу.
Формування ринкової економіки Росії мало свої специфічні-етичні особливості. Росія, як і Німеччина, пізніше інших європейських країн вступила на цей шлях, тобто була в ролі наздоганяючої країни, що входить у "другий ешелон" розвитку капіталізму. Однак це позво-ляло в чому використовувати іноземний досвід у науці, техніці і ор-ганізації виробництва. Так, вже в 80-х рр.. з'явилися перші російські монополії в промисловості і перше картельна об'єднання двох петербурзьких акціонерних банків - Міжнародного та Російського бан-ка зовнішньої торгівлі. Активно розвивається акціонування і сіндіці-вання промисловості. До початку XX в. Росія займає перше ме-сто по концентрації капіталу і виробництва, але від 1/3 до 1/2 нагромадження-ний в промисловості здійснювалося за рахунок іноземного капіталу. Разом з тим розвитку національного підприємницького сектора в цей період часу сприяють дві найважливіші реформи: грошова 1895-97 рр..
І тарифна 1891 Перша з них, що увійшла в історію з ім'ям міністра фінансів С.Ю. Вітте (1849-1915), ознаменувала входити-ждение країни в систему Золотого стандарту і характеризувалася пере-ходом на тверду конвертовану валюту - золотий рубль. Друга - поставила високі економічні заслони на шляху імпорту товарів, примушуючи тим самим ввозити за кордону не готові вироби, а ка-піталу для їх виробництва.
Бурхливе зростання промисловості застопорився в 1900 р. Позначився криза перевиробництва в Європі. Потім послідували: програна російсько-японська війна, перша революційний вибух 1905-1906 рр.., Розлад державних фінансів. Особливе значення для продов-ження індустріалізації стало мати рішення земельного питання. Натхненником і провідником нової аграрної політики з'явився перед-седатель ради міністрів П.А. Столипін (1862-1911). Згідно з новою селянської реформи вся громадська земля ділилася на дві частини:
1) землю, де протягом 24 років не проводилися переділи. Вона переходила у власність селян;
2) землю, де переділи були. У цьому випадку селянин міг вимагати закріплення за ним землі, якою він користувався після пе-рідшала.
Крім того, кожен виділився з общини міг у разі черес-полосіци вимагати ділянки в одному місці.
Хутір - селянське господарство, що у результаті пересе-лення домогосподаря на новий виділений ділянку.
Відруб - виділену земельну ділянку із збереженням селян-ських будівель у селі.
Важливу роль у здійсненні реформи грав Селянський позі-мельну банк, створений ще в 80-х рр.. для перепродажу селянам поміщицьких земель. Цей банк також кредитував переселенческую по-літики Столипіна, націлену на зниження аграрного перенаселення-сти центру країни шляхом переселення більше трьох мільйонів чоловік на "вільні землі" Сибіру, Далекого Сходу, Алтаю, Середньої Азії. Звичайно, переселенці стикалися з величезними труднощами: недос-таточной фінансовою підтримкою держави, відсутністю доріг, від-Дален територій, поганий приспосабливаемостью організму до нових кліматичних умов і т.п. Проте були й істотні досягнення. Якщо в цілому по країні посівні площі збільшилися приблизно на 10,5 га, то в тих регіонах, де відбувалося найбільше виходів селян з общини, кількість посівних угідь зросла в 1,5 рази. У 1911-1913 рр.. країна отримала зернових на 28% більше, ніж США, Канада і Аргентина, разом узяті. Сільське господарство стало переходити до інтенсивного типу відтворення, пов'язаному з викорис-тання техніки та мінеральних добрив. Разом з тим для прове-дення аграрних перетворень в Росії не було відповідної мате-риальной і фінансової бази, тому проведення реформи в цілому носило половинчастий характер і здійснювалося за допомогою примусової тільних адміністративних заходів без урахування регіональних особливостей розвитку.
У 1909-1913 рр.. почався новий економічний підйом, який ой-ватіл практично все народне господарство країни.

За цей період загальний середньорічний приріст промислової про-дукції склав 9%. При цьому надходження від промислового вироб-ництва в національному доході майже зрівнялися з надходженнями від аграрного сектора, а продукція промисловості покривала 80% внут-рішнього попиту. Посилювався процес монополізації. Найшвидше великі об'єднання виникали у важкій промисловості. У легкій промисловості також діяли картелі, синдикати, а група Кноппа, що об'єднувала бавовняні фабрики, мала ознаки тресту. Однак ці об'єднання не посідали переважаючого місця в цілому по галузі. Своєрідністю відрізнялися і методи панування рос-сійських монополій на ринку, що передбачають стримування об'ємів виробництва і підвищення продажних цін. У хід йшли не тільки регламентація виробничої та цінової політики входили до монополії підприємств, а й виплата їм премій у разі зменшення виділених квот виробництва, а також практика закриття діючих підприємств та заборону створення нових. Як і раніше велике значення для розвитку великого виробництва мав іноземний капітал. Російські монополістичні об'єднання зазвичай виникали як акціонерні товариства, що дозволяло їм обійти положення Антимоно-польного законодавства, розробленого в країні за кращими євро-ським зразкам.
Помітних успіхів досягла внутрішня і зовнішня торгівля. Об'єм внутрішньої торгівлі в 1913 р. становив 18 млрд. руб., Або в півтора рази більше, ніж в 1909 р. Зовнішньоторговельний оборот також збільшився за цей період приблизно в 1,5 рази і склав до 1913 2,6 млрд. руб ., причому обсяг експорту впевнено перевищував обсяг імпорту - відпо-венно 1,5 і 1,1 млрд. руб. Перед першою світовою війною Росія є-лась однією з провідних країн-експортерів хліба в світі.
Активне зовнішньоторговельне сальдо служило справі зміцнення дер-жавного бюджету. Крім доходів від зовнішньої торгівлі в числі джерел державного бюджету були доходи від винної монополії і відкупної системи, від казенних залізниць, а також косвен-ні податки. Проте витрати бюджету зростали набагато швидше, ніж дохо-ди. Гроші витрачалися на величезний бюрократичний апарат, на під-тримання поміщицьких господарств, на військові потреби, на виплату відсот-ків за іноземними кредитами. На 1 січня 1914 державна заборгованість Росії за зовнішніми та внутрішніми боргами становила близько 9 млрд. руб. Таким чином, на початку XX ст. вітчизняна еко-номика розвивалася швидше, ніж владні структури, що опинилися не в змозі вирішити існуючі проблеми соціального та індустрі-ального становища мирним шляхом. Царизм, в розрахунку збити напругу в країні, втягнув її в першу світову війну. У ці роки почала апробовано-роваться на практиці ідеологія організованого, планового господарства в національних масштабах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX ст. "
 1. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
  особливо Дж.С. Мілля (останній, можливо, частково під впливом Дж. Рея), були в деяких відносинах великими австрійцями, ніж їхні нинішні англосаксонські послідовники.]. Правильність австрійської точки зору можна легко продемонструвати, дослідивши проблему відносного браку капіталу. Давайте подивимося на становище в країні, що страждає від нестачі капіталу. Візьмемо, наприклад,
 2. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 3. 1.6. Іпотечне кредитування
  особливо зростає, коли стан економіки є незадовільним, оскільки продумана і ефективна іпотечна система, з одного боку, сприяє зниженню інфляції, відтягуючи на себе тимчасово вільні грошові кошти громадян і підприємств, з іншого - допомагає вирішувати соціальні та економічні проблеми. Виникнення іпотеки. Перша згадка про іпотеку відноситься до VI ст.
 4. 4.6. Додаткова інформація
  особливо негативними наслідками володіє явище, що отримало назву "відпливу умів", тобто еміграції найбільш освічених і кваліфікованих фахівців з бідних країн і країн з перехідною економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. Суттєвою проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якому
 5. КИТАЙ
  особливо вздовж тієї частини узбережжя, де можна використовувати інфраструктуру Гонконгу. Але Китай - велика континентальна країна. Не можна допустити, щоб мільярд китайців рушив до узбережжя - що відбудеться у випадку, якщо не будуть зроблені інвестиції в інфраструктуру та доходи будуть рости на узбережжі, при стагнації всередині країни. Китай повинен зробити великі інвестиції в нову інфраструктуру,
 6. Генезис економічної науки
  особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.), вказувалося на розрізнення розумової та фізичної праці, причому перший оголошувався монополією «вищих» верств, а другий - долею «простолюдинів» , основну масу яких складали раби. Цікаво, що вже в той час, наприклад, в працях китайського філософа Сюнь Цзи (III в. е.) висловлювалася думка про те, що всі люди рівні від народження, що
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  особливо в сільському господарстві феодальні риси у вигляді численних форм відробітків. Це надовго зберегло пануючу роль землевладель-ців як в економічній, так і в політичному житті країни. Ідеологічним відображенням цих особливостей прусського шляху розвитку капіталізму в політичній економії і був 133 метод, який проповідували прихильники історичної школи.
 8. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  особливо очевидною в умовах панування монополі-стіческого капіталу. Центральною фігурою в епоху Імперія-лизма став вже не одноособовий капіталіст, підприємець, як це мало місце раніше, а монополії у вигляді картелів або трестів, де діє не індивідуальний капіталіст, а кор- пораціі, нерідко дуже велика група капіталістів. У цій обстановці, коли змінився характер
 9. Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу
  особливо після краху моделі імпортозаміщення. З цієї причини, а також через бажання використовувати протекціоністські митні мита для захисту своїх неконкурентних на світовому ринку галузей тут рівень тарифних ставок залишається вище, ніж у розвинених країнах (у ряді випадків становить 20-30%). Так, в Росії середньозважений рівень тарифних ставок на імпортні товари коливається в останні роки
 10. Чинники економічної інтеграції колишніх радянських республік
  особливо в перші роки після розпаду СРСР, розрахунки на допомогу Заходу в тому випадку, якщо ці країни не будуть « поспішати »з інтеграцією. Небажання належною мірою враховувати інтереси партнерів, негнучкість позицій, настільки часто зустрічалася в політиці нових держав, також не сприяли досягненню домовленостей і їх практичної реалізації. Відмінності в характері системних реформ часом
© 2014-2022  epi.cc.ua