Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр..


У жовтні 1929 р. вибухнула криза на Нью-Йоркській фондовій біржі, що став початком світової економічної кризи 1929-1933 рр.., Який увійшов в історію як Велика Депресія - найглибший кри-зис надвиробництва в історії.


Таким чином, найважливішим інструментом регулювання став го-жавний бюджет, за рахунок коштів якого здійснювалися роз-ширення відтворення і соціальні перетворення.
В Англії світова криза почався пізніше через повільне послево-енного відновлення промисловості. Однак його наслідки були дуже відчутними для економіки, тому що обсяг виробництва скоротився на 15%. Найбільш значно постраждали традиційні галузі про-виробництва, відбулося погіршення зовнішньої торгівлі та знецінення національної валюти на 30%. Ще до настання кризи правитель-ство лейбористів утворило спеціальне міністерство "по боротьбі з безробіттям", яке запропонувало наступну програму: переселення-ня робочих з районів депресії в сільську місцевість і домініони і організацію громадських робіт. Однак реалізація цієї програми результатів не дала. Для вирішення кризових проблем в тому 1931 р. була створена особлива королівська комісія по національній економіці на чолі з великим банкіром Дж. Меєм. Зменшення дефіциту держ-бюджету в 120 млн. фунтів стерлінгів передбачалося досягти в результаті скорочення державних витрат шляхом зниження по-собій з безробіття, витрат на соціальні потреби і збільшення податків. Прийнятий у листопаді 1931р. "Закон про перевірку нужденних", що забороняє видачу посібників тим безробітним, які перебували на утриманні сім'ї, призвів до зменшення виплат допомоги з безробіттю. Наступною мірою уряду стало скасування золотого стандарту фунта стерлінгів, що призвело до девальвації паперового фунта, але ук-репіло становище Англії на світовому товарному ринку. Одночасно вводяться тимчасові протекціоністські заходи, які в лютому 1932 були замінені законом про імпортного мита, який передбачав 10% обкладання всіх ввезених товарів. Разом з тим цей закон давав можливість уряду збільшувати розміри мита до 100% вартості на товари тих країн, які застосовували дискримінації-ційних заходів до товарам, виробленим в Британській імперії. Миро-виття економічна криза змусила Англію переглянути питання про відносини з Німеччиною. Тісна співпраця найбільших англій-ських банків і монополій і німецьких компаній приносило їм великі доходи, але водночас вони разом з американськими компаніями виростили конкурента і агресора, який розв'язав другу світову виття-ну.

Восени 1930 р., дещо пізніше, ніж в інших капіталістичних країнах, у Франції вибухнула затяжна економічна криза, кото-рий тривав до 1935 р. включно. Падіння промислового виробництва в цій країні не було таким швидким, як у Німеччині та США, але зате більш тривалим. Розвиток кризи можна простежити за таблицею 14.
Таблиця 14
Індекс промислового виробництва розвинених країн (1929 г.=100%)


За роки кризи продукція французької машинобудівної промисловості впала до 69,6% від рівня 1929 р., виробництво засобів виробництва - до 80%, виплавка чавуну і сталі - майже на 50%. Зовнішня торгівля зменшилася більш ніж у два рази. Закрива-лись банки, зростало безробіття, масовий характер прийняло розорення селянських господарств.
Одним з наслідків такого становища стала досить виразна тенденція фашизації Франції за прикладом сусідніх Німеччини та Іта-ща. Однак на відміну від названих країн фашизм у Франції не мав достатньої соціальної бази. Його розвитку протистояли республіканського, демократичні традиції громадянського суспільства. Найбільш активні противники фашизму об'єдналися в єдиний Народний фронт, програма якого була опублікована в січні 1936 року.
Програма Народного фронту:
* націоналізація об'єктів військової промисловості і Фран-цузского банку;
* реформа податкової системи;
* створення національного фонду допомоги безробітним;
* організація громадських робіт для безробітних;
* скорочення робочого тижня із збереженням заробітної пла-ти;
* запровадження пенсій по старості;
* укладення колективних договорів;
* введення справедливих цін на сільськогосподарську продук-цію;
* розширення радянсько-французьких зв'язків.
Найважливішою перемогою Народного фронту стали "Матіньонському Угоді" між Загальною конфедерацією праці (ЗКП) і підприємцям про збільшення заробітної плати; визнання профспілок та цехових старост; 40-годинний робочий тиждень і оплачувану відпустку (14 днів на рік). Однак фактично діяльність Народного фронту сво-ділась чи не до боротьби з кризою, а до розхитування соціально-економічних підвалин капіталістичної держави. Подальші заходи уряду Л. Блюма, пов'язані із здійсненням часткової націоналізації військової промисловості, банківської та податкової реформ, соціальних програм призвели до зростання дефіциту держбюджету і відтоку капіталів за кордон. У 1937-1938 рр.. уряд Народного фронту змушене було оголосити паузу у проведенні реформ, а в квіт-ле 1938 після приходу до влади уряду Ф. Даладьє стався остаточний відхід від програми лівих сил. В умовах нарастаю-щей військової загрози був узятий курс на мілітаризацію економіки. Одна-ко досвід Народного фронту заклав основи політики реформування економічних відносин в інтересах суспільства без застосування край-них форм соціальної боротьби.
Німеччина стала однією з найбільш постраждалих країн від світової економічної кризи, тому що її економічні успіхи значною мірою базувалися на іноземних інвестиціях. Безперервне паде-ня промислового виробництва тривало з кінця 1929 р. до липня-серпня 1932 Обсяг промислової продукції за цей час зменшився на 40,6%. Припинилося будівництво. У 2,5 рази впали обороти зовнішньої торгівлі. Число безробітних до початку 1933 р. дорівнює-лось 9 млн. осіб, що становило половину осіб найманої праці. Під впливом промислового заглиблювався і сільськогосподарський криза, в результаті якого обсяг сільськогосподарського виробництва сокра-покотився на 31%.
Криза в Німеччині викликав до влади фашизм. Його сутність ще в 1934 р. визначив ХIII пленум Комінтерну як відкриту террористичен-ську диктатуру найбільш реакційних кіл фінансового капіталу. Головним змістом економічної політики фашизму стала всеоб-щая мілітаризація.
У червні 1933 р. при міністерстві економіки був організований Генеральна рада німецького господарства, який направ-лял державну економічну політику. У 1934 р. був виданий декрет про трудовому фронті, який забороняв страйки і перехід робітників з одного підприємства на інше. Були скасовані колективні догово-ри, а керівники підприємств отримували диктаторські повноваження. Почала офіційно формуватися система примусової праці. Одночасно здійснювалася примусова концентрація вироб-ництва, вигідна великим монополістам. У 1933 р. було видано закон про примусове синдикування, відповідно до якого окремі підприємства повинні були входити до складу існували картелів і синдикатів, а в 1934 р. - прийнятий закон про органічне побудові німецького господарства. Всі підприємства в примусовому порядку були об'єднані за галузями і територіальним районам. Так була створена Організація промислового господарства, яка ділилася на шість імперських груп (промисловості, енергетики, торгівлі, ре-месла, банківської і страхової справи). Поряд з галузевою створювалася і регіональна структура управління: вся Німеччина була розділена на 18 господарських областей, в кожній з яких створювалася своя хо-зяйственная палата як вищий економічний орган на чолі з круп-ними монополістами, які отримували титул господарських вождів. Ос-новним принципом управління став "фюрер-принцип", який вимагав беззастережного підпорядкування вищестоящому начальнику.
Мілітаризація економіки Німеччини велася прискореними темпу-ми. У вересні 1936 р. затверджений чотирирічний план мобілізації її економічних ресурсів, накопичення дефіцитних матеріалів і рас-ширения виробництва військового спорядження. При цьому заборонялося здійснювати інвестування в паперову, бавовняну, шер-стягніть та інші галузі.
До кінця 1933 р. було реорганізовано і сільське господарство. Аграр-ная політика передбачала створення продовольчих резервів до початку війни. Була введена система примусових поставок сільсько-господарської продукції, ліквідовано профспілка сільськогосподарс-них робітників. Виданий в 1933 р. закон "Про спадкових дворах" оголосив господарства від 7,5 до 125 га невідчужуваними та звільненими від податків на спадщину та поземельного. Такі господарства передавалися у спадок лише старшому синові. Закон розділив сільське населення м.-ня на селян і сільських господарів. Право називатися селянами напів-чилі тільки власники спадкових дворів арійського походження ня. Сільські ж господарі, які володіли невеликими ділянками землі, несли всю тяжкість повинностей з підготовки продовольчих запасів до війни. Продукція кожного двору знаходилася на суворому обліку, і більшу її частину необхідно було здавати державі за надзви-но низькими цінами.
Подібні зміни були зроблені і в області зовнішньої торгівлі. Згідно з прийнятим в 1935 р. закону "Про оборону імперії" відбулося скорочення імпорту продукції і збільшення експорту для отримання валюти під покупку стратегічної сировини. В основу зовнішньоторговельних відносин Німеччини лягли три ідеї: перехід до багатосторонньої систе-ме торговельних розрахунків і двосторонньої, побудованої на принципах клі-рингу; кількісне обмеження ввезення та централізоване визна-ня обсягу імпорту; формування експорту шляхом здійснення компенсаційних угод.
Таким чином, розвиток економічної кризи 1929-1933 рр.. дока-викликають нездатність ринкової системи вирішувати сукупність про-блем, які отримали в економічній теорії загальну назву "фіаско ринку". Посилення державного регулювання знайшло відображення в механізмі розгортання економічного циклу 1890-1940/50 рр.. Не випадково цей цикл став характеризуватися як "неомеркантілістскій" за своєю суттю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр.. "
 1. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Структурні зміни в економіці розвинених країн. Зрушення в рас-становке країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Віз-народження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна
 2. 6.2. ТИПИ ПЛАТІЖНИХ (ГРОШОВИХ) СИСТЕМ
  Грошова система являє собою встановлену государ-ством форму організації грошового обігу в країні. Грошова система кожної країни складається історично і закріплюється на раціональним законодавством. Залежно від виду грошей (дійсні гроші або знаки вартості) розрізняють грошову систему двох типів: систему металевого обігу та систему паперово-кредитного
 3. § 2. СУЧАСНІ КОШТИ
  Сутність і функції сучасних грошових коштів. Крах золотого стандарту відбувся в два етапи. Перший удар по золотомонетному і золотодевизному зверненням завдав руйнівний світова економічна криза 1929-1933 рр.. Досить сказати, що вартість цінних паперів у західних країнах впала в 3-4 рази. При колосальному знеціненні паперових грошей їх було неможливо розмінювати на золото. В
 4. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Акціонерне товариство. Ми вже знаємо, що акціонерне суспільство - це суспільство господарське об'єднання, грошові кошти якого утворюються шляхом продажу акцій. Створенням акціонерних товариств займаються великі підприємці-засновники за активної участі банку. Вони вкладають у підприємство власний капітал, а для залучення додаткових коштів випускають акції, які продаються всім
 5. § 3. Макроекономічна нерівновага
  Економічні коливання. Макроекономіці властиві два стани: а) стан рівноваги, коли економічне зростання йде наче по прямій траєкторії (випуск продукції збільшується пропорційно зростанню виробничих факторів), б) стан нерівноваги (незбалансованості), коли господарський розвиток випробовує коливання в динаміці виробництва. Саме такий стан найбільш
 6. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
    Природне безробіття. На заході історично склалися два абсолютно різних підходи до визначення повної зайнятості і безробіття. Перший пов'язаний зі світовою економічною кризою 1929-1933 рр.., Що загрожує соціальним вибухом, коли в США, наприклад, кожен четвертий робочий опинився за воротами підприємства. З тих пір в економічній теорії майже сорок років безробіття розглядали як
 7. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
    Крах моделі ринкового саморегулювання. Класична модель саморегульованої ринкової системи не витримала суворого випробування на практиці. Це підтвердив світова економічна криза, що обрушилася на країни западає 1929-1933 рр.. Мабуть, "коротка хвиля" звичайного економічного циклу злилася з "довгою хвилею" (повторюваної приблизно один раз на 50 років) і в результаті відбулося як би
 8. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
    Нові тенденції в міжнародній торгівлі Міжнародний поділ праці, як ми переконалися, робить необхідним регулярний обмін товарами між країнами, який здійснюється через специфічну форму економічних відносин - всесвітню торгівлю. При цьому в якості покупців і продавців можуть виступати окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні підприємства, державні
 9. Коментарі
    [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 10. Система національних рахунків
    Основні абсолютні макроекономічні показники містяться в системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби
© 2014-2022  epi.cc.ua