Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

58. Соціальна структура трудової організації

Трудовий колектив як соціальний організм має і певну соціальну структуру. Існує кілька видів соціальних структур: виробничо-функціональна, цільова, професійно-кваліфікаційна, соціально-демографічна, суспільно-організаційна, соціально-психологічна і національна соціальні структури.
Виробничо-функціональна структура трудового колективу включає в себе виробничі підрозділи підприємства: що випускають продукцію, реалізують продукцію, керуючі, що організовують, планують, обслуговуючі та ін У зв'язку з цим можна виділити три рівня соціальної структури: вищий (це виробничий колектив підприємства в цілому); середній (цехи, дільниці, служби); первинний (бригади, зміни, групи).
Залежно від виконуваних функцій весь трудовий колектив ділиться на дві великі групи: промислово-виробничий персонал і непромисловий персонал. До складу промислово-виробничого персоналу входять всі працівники основної діяльності: керівники, фахівці, технічні виконавці, основні і допоміжні робітники, учні, працівники воєнізованої та сторожової охорони, пожежної охорони, працівники науково-дослідних і конструкторсько-технологічних підрозділів.
До складу непромислового персоналу включають працівників житлово-комунального господарства, культурно-побутового та медико-санітарного облуговування, підсобних сільськогосподарських підприємств, спортивних споруд, педагогічний та обслуговуючий персонал дошкільних установ та ін
Цільова структура трудового колективу представляє собою сукупність всіх рівнів соціальної структури, пов'язаних між собою загальною метою і завданнями як виробничого, так і соціально-психологічного характеру, що виражають однакові інтереси, спільні ціннісні орієнтації.
Професійно-кваліфікаційна структура трудового колективу - це соціальна форма професійного поділу праці. Вона припускає розподіл працівників підприємства на групи за рівнем освіти, професіями, а всередині професій за рівнем кваліфікації, виробничому стажу, спеціальності та спеціалізації.
Соціально-демографічна структура розподіляє трудовий колектив на групи за статтю, віком, сімейним станом, рівнем доходів та ін У кожній групі необхідно вивчати специфічні потреби, інтереси її членів, характер відтворення робочої сили, і др .
Суспільно-організаційна структура виражає систему відносин у трудовому колективі, в якому завжди утворюються формальні і неформальні об'єднання, між якими складаються певні відносини.
Розбіжність інтересів цих груп може привести до соціально-трудових конфліктів.
Соціально-психологічна структура трудового колективу визначається системою взаємозв'язку позицій і ролей окремих працівників і малих груп. В результаті формується певний соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, певна трудова мотивація, трудова адаптація нових членів колективу, дозвіл соціально-трудових конфліктів, тобто ефективність діяльності колективу.
Національна структура трудового колективу являє собою національний склад колективу. Тому необхідно враховувати національні традиції кожного працівника, особливо якщо в колективі складаються досить значні національні групи.
Всі види соціальних структур трудового колективу в сукупності визначають зміст внутрішньоколективних соціально-трудових відносин. Вивчення цих відносин дозволяє ефективно управляти працею на підприємстві та в організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 58. Соціальна структура трудової організації "
 1. 81. Соціальна політика
  соціальний мир у суспільстві. Організація як соціальна система, як стійка форма об'єднання людей, що мають спільні інтереси і цілі, характеризується різнобічністю функціонування. Її розвиток здійснюється в трьох напрямках: технічному, економічному і соціальному. Технічний напрям в основному пов'язано з удосконаленням засобів і технологій виробництва, наявністю потрібного,
 2. 1. Предмет соціології праці
  соціальна категорія, оскільки в процесі праці працівники та їх групи вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. У процесі такої взаємодії відбувається зміна станів цих соціальних груп і окремих працівників. Предмети і засоби праці не функціонують як такі, якщо вони не включені в процес живої праці, який є єдність відносин людей до
 3. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому і людина і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Трудова адаптація - це взаємне пристосування працівника й організації, що грунтується на поступовій врабативаемості людини в нових професійних, соціальних та організаційно-економічних умовах
 4. ЛІТЕРАТУРА
  соціальної сфери. Ка зань, 1996. | Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Соціальна сфера в умовах переходу до ринку. М.: РАГС, 1993. Савченко П.В., Федорова М.М. Проблеми розробки соціальної стратегії в Росії / / Проблеми теорії і практики управління. 1994. № 6. Савченко П.В. Соціальні пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст. 1995. № 5. Соціально-трудова сфера Росії в
 5. 62. Поняття трудового поведінки
  соціально значущих дій, обумовлених розумінням власних функцій. Трудове поведінка людини є різновидом його соціальної поведінки. Соціальна поведінка це похідний компонент соціального середовища, який заломлюється в суб'єктивних характеристиках і актах дійових осіб, а також соціальну поведінку є результатом суб'єктивної детермінації людської активності.
 6. 52. Трудовий потенціал
  соціальною структурою колективу, стилем управління та ін Тому елементами трудового потенціалу підприємства є: кадровий, професійний, кваліфікаційний і організаційний, облік та аналіз яких дозволяє ефективно використовувати людський фактор виробництва. Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення та використання працездатного населення країни
 7. 64. Види трудового поведінки
  соціально-економічні акції; 11) залежно від ступеня реалізації трудового потенціалу трудове поведінка може бути достатнім, або потребують значної мобілізації різних компонентів трудового потенціалу та ін Основними формами трудового поведінки є: 1) функціональне поведінка - це конкретна форма реалізації професійної діяльності, що визначається технологією
 8. Ліберально-реформістська модель
  соціального забезпечення. Уряду, організації підприємців і профспілки проводять переговори, прагнучи досягти узгодження інтересів при врегулюванні трудових відносин. Ця модель господарського механізму з певними відмінностями властива країнам північно-західної Європи. У них відзначається велика стійкість заробітної плати. Для цих країн характерно досить сильне, але
 9. 2. Предмет економіки праці
  соціально-економічних відносин, що складаються в процесі трудової діяльності, між роботодавцем, найманим працівником і державою з приводу організації праці. Принципи ринкової економіки активно впроваджуються в область залучення і використання робочої сили, соціально-трудових відносин, організації та оплати праці, а також формування та використання доходів працівників і підвищення
 10. РЕЗЮМЕ
  соціальне страхування, оп-ЛАчІВАЕТ відпустку, охорона праці, служба найму, робоча інспекція. Конвенції накладають зобов'язання - для держав-членів, які їх ратифікували, рекомендації забезпечують орієнтир для національної політики, законодавства, практики. З часу заснування МОП було прийнято більше 300 конвенцій і рекомендацій. МОП контролює застосування конвенцій
 11. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  соціально-трудові відносини, які також динамічні, і змінюються залежно від зміни умов протікання трудової діяльності людини. Тому трудова діяльність здійснюється в певному середовищі, що розуміється як сукупність умов і впливів, наявних в деякому оточенні. Під трудовою середовищем розуміються кошти, умови праці та взаємини людей, що у трудовому
 12. 65. Соціальний контроль у сфері праці
  соціального впливу. При цьому важливо забезпечити відповідність трудового поведінки загальноприйнятим соціальним нормам. Основними функціями соціального контролю в трудовій сфері є: 1) стабілізація та розвиток виробництва; 2) економічна раціональність і відповідальність; 3) морально-правове регулювання; 4) фізичний захист людини; 5) моральна і психологічна захист працівника і
 13. Глава 14. Трудові ресурси
  соціального життя суспільства. Вона охоплює як ринок робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає
 14. 74. Фактори трудової адаптації
  соціальним середовищем. На трудову адаптацію нового працівника впливає безліч факторів, що визначають терміни, темпи і результати цього процесу. Серед факторів трудової адаптації виділяються дві групи: суб'єктивні і об'єктивні чинники. Об'єктивні чинники, це фактори, пов'язані з трудовим процесом, вони найменше залежать від нового працівника. Сюди включаються: рівень
 15. Регулювання трудових відносин в Росії
  соціальне обслуговування працівників (компенсація транспортних витрат, організація харчування, забезпечення житлом); - зобов'язання і норми, що стосуються соціального забезпечення та медичного страхування працівників; - правила внесення змін і доповнень до колективного договору, порядок і строки здійснення контролю за реалізацією договору. У нашій країні колективний договір зазвичай
 16. 77. Причини соціально-трудових конфліктів
  соціально-трудового конфлікту можливе з різних причин і обставин, наприклад, він може бути результатом недостатнього розуміння в процесі спілкування, невірних припущень стосовно дій співрозмовника, відмінностей в планах і оцінках . Причинами соціально-трудового конфлікту можуть бути: індивідуально-особистісні особливості партнера по спілкуванню; невміння (небажання) контролювати
 17. Запитання для повторення
  соціально-економічні наслідки трудової
 18. 7.2. Структура механізму світового господарства
  соціально-економічне явище має свою інституційну структуру, яку визначають утворюють її інститути і підсистеми. У структуру механізму світового господарства входять агенти на двосторонньому та багатосторонньому, регіональному та світовому, приватному і міжнародно-монополістичному рівнях. Це держави, інтеграційні об'єднання, ТНК і ТНБ, міжнародні картелі, міждержавні
© 2014-2022  epi.cc.ua