Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

73. Поняття і стадії трудової адаптації

Трудова адаптація - це соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому і людина і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Трудова адаптація - це взаємне пристосування працівника й організації, що грунтується на поступовій врабативаемості людини в нових професійних, соціальних та організаційно-економічних умовах праці. Коли людина поступає на роботу, він включається в систему внутрішньоорганізаційні відносин, займаючи в ній одночасно кілька позицій. Кожній позиції відповідає сукупність вимог, норм, правил поведінки, що визначають соціальну роль людини в колективі як працівника, колеги, підлеглого, керівника, члена колективного органу управління, громадської організації тощо Від людини, яка займає кожну з цих позицій, очікується відповідне їй трудове поведінку. Поступаючи на роботу в ту чи іншу організацію, людина має певні цілі, потреби, норми поведінки. Відповідно до них співробітник висуває певні вимоги до організації, до умов праці та її мотивації.
Трудова адаптація може бути первинною і вторинною. Первинна трудова адаптація має місце при первісному входження працівника в нову виробничу середу. Вторинна трудова адаптація відбувається при зміні робочого місця без зміни і зі зміною професії або при істотних змінах виробничого середовища.
Трудова адаптація являє собою єдність професійної, соціально-психологічної, психофізіологічної, суспільно-організаційної, економічної та культурно-побутової адаптації.
Професійна адаптація характеризується освоєнням професійних можливостей (знань і навичок), а також формування професійно необхідних якостей особистості, позитивного ставлення до своєї праці.
Соціально-психологічна адаптація полягає в освоєнні людиною соціально-психологічних особливостей трудової організації, входження в ситуацію в ній систему взаємовідносин, позитивному взаємодії з членами трудової організації.
У процесі психофізіологічної адаптації відбувається освоєння сукупності всіх умов (фізичні та психічні навантаження, зручність робочого місця та ін.), що роблять різний психофізіологічний вплив на працівника під час праці.
Суспільно-організаційна адаптація є освоєння новими працівниками організаційної структури підприємства, системи управління та обслуговування виробничого процесу, режиму праці та відпочинку та ін
Економічна адаптація дозволяє працівникові ознайомитися з економічним механізмом управління організацією, системою економічних стимулів і мотивів, адаптуватися до нових умов оплати своєї праці і різних виплат.
Культурно-побутова адаптація - це участь нових працівників у традиційних для даного підприємства заходах поза робочим часом.
У процесі адаптації працівник проходить такі стадії:
1) стадія ознайомлення, на якій працівник отримує інформацію про нову ситуацію в цілому, про критерії оцінки різних дій, про норми поведінки;
2) стадія пристосування, коли працівник переорієнтовується, визнаючи головні елементи нової системи цінностей, але поки продовжує зберігати багато свої установки;
3) стадія асиміляції, коли здійснюється повне пристосування працівника до середовища, ідентифікація з новою групою;
4) ідентифікація, коли особисті цілі працівника ототожнюються з цілями трудової організації.
Невміння адаптуватися до трудового організації призводить до її дезорганізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 73. Поняття і стадії трудової адаптації "
 1. Запитання для повторення
  1. Якими причинами викликано формування світового ринку робочої сили? 2. У чому полягає зміст понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 2. Підрозділ 11.1. Виробництво нової вартості
  На початку другого розділу підручника було відзначена тенденція зміни структури мікроекономіки, яка прогресувала в міру переходу від доіндустріальної стадії виробництва до індустріальної стадії. Одним з наслідків досягнення стадії індустріального виробництва було зростання масштабів підприємств, оснащених машинною технікою. Все це послужило технічної та організаційної основою підвищення
 3. 1. Предмет соціології праці
  Праця є основою життєдіяльності суспільства і кожного його члена, підприємства, організації: Праця - це багатоаспектне явище. Традиційно поняття «праця» визначається як доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей. Праця - це не тільки економічна, а й соціальна категорія, оскільки в процесі праці працівники та їх групи вступають у
 4. Глава 5 Глобалізація виробництва і капіталу
  Освіта і розвиток світового господарства супроводжуються виходом продуктивних сил, факторів виробництва за рамки національних держав. Ці процеси в економічній науці характеризуються різними, але тісно пов'язаними між собою поняттями - інтернаціоналізація і глобалізація, міровізація, економіки, які відображають різні стадії у розвитку світової господарської
 5. Організація
  Організація є провідною функцією в змісті управління, тому деякі вчені вважають, що це - поняття одного порядку. Тим часом вона спрямована на створення та адаптацію керуючої і керованої систем до виконання поставлених завдань. У ході здійснення цієї функції створюється мережа відносин у системі, які забезпечують її цілісність і цілеспрямованість. При реалізації цієї
 6. чинником конкурентоспроможності
  Для визначення конкурентоспроможності країни використовується близько 340 показників і більше 100 оцінок експертів-економістів. Дані аналізу групуються в 10 факторів: 1. економічний потенціал і темпи зростання економіки; 2. ефективність промислового виробництва; 3. рівень розвитку науки і техніки, темпи освоєння науково-технічних досягнень; 4. участь у МРТ; 5. динамічність і ємність
 7. § 4. Основні стадії економічного прогресу
  § 4. Основні стадії економічного
 8. § 1. Відмінні риси третій стадії виробництва
  § 1. Відмінні риси третій стадії
 9. Ключові терміни
  Крива ФіліпсаСтагфляція Довіра до політики правительстваИнституциональная адаптація до інфляцііПроцентная ставка, скоригована на норму інфля-ції Залежність Фішера (між процентною ставкою і ін- фляции) «Недоліки на взуттєві підметки» «Недоліки меню» Ступінчастий прогресивний зростання податкових ставокНепредвіденная інфляціяПравіла регулювання грошової массиЗолотой
 10. Стаття 33. Трудові відносини
  (1) Трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці і відпочинку, умов оплати праці, гарантій і компенсацій на підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами) . (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства в порівнянні з
 11. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В СИСТЕМІ світогосподарських зв'язків
  межстрановое та міжрегіональне переміщення робочої сили : причини, сутність, динаміка. Міграційна політика. Найважливіші етапи та напрями міжнародної міграції робочої сили. Нині одним із проявів інтернаціоналізації господарського та соціально-культурного життя людства, а також можливих наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між народами та країнами,
 12. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
  Результативність господарської діяльності на різних стадіях виробництва вимірювалася неоднаково. На доіндустріальної стадії, коли, як відомо, панує ручна праця, природним вимірником ефективності витрат служить продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витісняється машинами, тобто уречевленим в
 13. Еластичність попиту
  Різні товари відрізняються один від одного за ступенем зміни попиту під впливом того чи іншого фактора. Ступінь реакції попиту на ці чинники піддається кількісному вимірюванню за допомогою коефіцієнта еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.),
 14. 13.5. Використання робочої сили
  Ситуація на ринках робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 15. Ілюзії з приводу інфляції
  Головна причина того, чому люди не люблять ін-фляции, складається, ймовірно, в наявності ряду іллюзійотносітельно її природи. Безумовно, всі люди ду-мают про інфляцію передусім як про причину ро-ста цін на придбані ними товари - продуктипітанія, стереосистеми, старий автомобіль квитки в кіно. Інфляція є зло вже хоча бипотому, що при меншій інфляції ми могли бикупіть більше товарів.
 16. Питання 53 Поняття і форми міграції робочої сили
  Відповідь Світовий ринок праці характеризується значними обсягами експорту та імпорту робочої сили, що здійснюється за допомогою міграції трудового населення. Організація Об'єднаних Націй визнає мігрантами тих, хто виїхав в іншу країну на термін не менше ніж 6 місяців. Міграція робочої сили увазі переміщення населення за кордон з метою укладення трудових угод. До трудових
 17. Глава 6. Зрілість і перспектива підприємця
  Вони бачать закономірність, розуміють структуру, відчувають перспективу. Пітер Друкер «Нове суспільство» Приклад зрілості - третій стадії росту компанії - дають кращі в світі компанії, такі як МакДональдс, Федерал Експрес і Дісней. Зрілий бізнес не знає, що потрібно робити на кожній стадії і як потрапити туди. Отже, зрілість не є неминучим результатом перших двох стадій.
 18. № 84. Економіка фашистської Німеччини
  . 1. пряме адміністративне регулювання господарського життя. 2. контроль над ринком робочої сили та трудовими відносинами (були ліквідовані профспілки і введена загальна трудова повинність). 3. були обмежені демократичні свободи і свобода підприємництва. Ці заходи призвели до знищення ринкової
 19. 4.9. Приватні особи
  Нерідко буває так, що на концептуальній стадії і стадії первинної діяльності підприємства приватні особи опиняються первинним джерелом його фінансування. Підприємець може використовувати для фінансування підприємства свої особисті заощадження, а також шукати можливості фінансування з боку своїх родичів і друзів. Якщо ви обираєте пошук засобів фінансування серед приватних
 20. 1. Поняття ринку і ринкового механізму
  Ринок - одна з найпоширеніших категорій в економічній теорії, одне з основних понять господарської практики та економічної теорії. Найчастіше поняття «ринок» застосовується як усіма відоме і не потребує будь-яких пояснень. Насправді мається саме різне тлумачення ринку у нас і за
© 2014-2022  epi.cc.ua