Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

74. Фактори трудової адаптації

Трудова адаптація - двосторонній процес між особистістю і нової для неї соціальним середовищем. На трудову адаптацію нового працівника впливає безліч факторів, що визначають терміни, темпи і результати цього процесу. Серед факторів трудової адаптації виділяються дві групи: суб'єктивні і об'єктивні чинники.
Об'єктивні чинники, це фактори, пов'язані з трудовим процесом, вони найменше залежать від нового працівника. Сюди включаються: рівень організації праці, автоматизація і механізація виробничих процесів, санітарно-гігієнічні умови праці, розмір колективу, місце розташування підприємства, галузева специфіка та ін
Суб'єктивні чинники є особистісними факторами, і визначаються особливостями конкретної людини . До суб'єктивних факторів належать:
1) соціально-демографічні характеристики працівника (стать, вік, освіта, кваліфікація, стаж роботи, соціальний стан та ін.);
2) соціально-психологічні характеристики працівника (рівень домагань, готовність трудитися самоконтроль, комунікабельність, почуття відповідальності та ін.);
3) соціологічні характеристики (ступінь професійного інтересу, ступінь матеріальної та моральної зацікавленості в ефективності і якості праці, наявність установки на накопичення власного людського капіталу та ін
).
Успішність трудової адаптації на російських підприємствах залежить від цілого ряду конкретних умов:
1) якісного рівня роботи з професійної орієнтації потенційних співробітників;
2) об'єктивності ділової оцінки персоналу (як при відборі, так і в процесі трудової адаптації працівників);
3) отработанности організаційного механізму управління процесом адаптації;
4) престижу і привабливості професії, роботи з певної спеціальності саме в даній організації;
5) особливостей організації праці, що реалізують мотиваційні установки працівника;
6) наявності відпрацьованої системи впровадження нововведень та ініціатив працівників;
7) гнучкості і безперервності системи навчання персоналу, його перекваліфікації діючої всередині організації;
8) особливостей соціально-психологічного клімату, що склався в колективі;
9) особистісних властивостей адаптируемого працівника, пов'язаних з його психологічними рисами, віком, сімейним станом і т. п.
Тому принципові мети трудової адаптації можна звести до наступного:
1) зменшення стартових витрат, так як поки новий працівник погано знає своє робоче місце, він працює менш ефективно і вимагає додаткових витрат;
2) зниження стурбованості й невизначеності у нових працівників;
3) скорочення плинності робочої сили, тому що якщо новачки відчувають себе незатишно на новій роботі і відчувають себе непотрібними, то вони можуть відреагувати на це звільненням;
4) економія часу керівника і співробітників, так як проводиться за програмою робота допомагає економити час кожного з них;
5) розвиток позитивного ставлення до праці, задоволеності працею новачка.

На вітчизняних підприємствах часто спостерігається неотработанность механізму управління процесом трудової адаптації. Цей механізм передбачає вирішення трьох найважливіших проблем:
1) структурного закріплення функцій управління адаптацією в системі управління організацією;
2) організації технології процесу трудової адаптації;
3) організації інформаційного забезпечення процесу трудової адаптації.
Адаптованість людини в конкретній трудової середовищі проявляється в його поведінці, у показниках трудової діяльності: ефективності праці, засвоєнні соціальної інформації та її практичної реалізації, зростанні всіх видів активності, задоволеності працею.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 74. Фактори трудової адаптації "
 1. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  Трудова адаптація - це соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому і людина і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Трудова адаптація - це взаємне пристосування працівника й організації, що грунтується на поступовій врабативаемості людини в нових професійних, соціальних та
 2. чинником конкурентоспроможності
  Для визначення конкурентоспроможності країни використовується близько 340 показників і більше 100 оцінок експертів-економістів. Дані аналізу групуються в 10 факторів: 1. економічний потенціал і темпи зростання економіки; 2. ефективність промислового виробництва; 3. рівень розвитку науки і техніки, темпи освоєння науково-технічних досягнень; 4. участь у МРТ; 5. динамічність і ємність
 3. 1. Предмет соціології праці
  Праця є основою життєдіяльності суспільства і кожного його члена, підприємства, організації: Праця - це багатоаспектне явище. Традиційно поняття «праця» визначається як доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей. Праця - це не тільки економічна, а й соціальна категорія, оскільки в процесі праці працівники та їх групи вступають у
 4. 4. Недостатня увага до людського фактору
  Серйозною причиною зниження темпу зростання продуктивності є недостатня увага як з боку ділових кіл, так і з боку уряду до проблем якості трудових ресурсів. З боку уряду це проявляється в тому, що на освіту виділяється недостатньо фінансових ресурсів. На виробництві працівники недостатньо залучаються до управління, вони розглядаються як
 5. Глава 29. Концепції перехідної економіки
  Необхідність переходу від адміністративно-командної економіки до сучасної ринкової була обумовлена наростала недієздатністю нетоварної економіки в міру вичерпання екстенсивних факторів економічного зростання. Адміністративно-командна система має два суттєвих недоліки. Перший - це її негнучкість, повільна адаптація до змін. Адаптаційні механізми у формі відбувається по
 6. Ключові терміни
  Крива ФіліпсаСтагфляція Довіра до політики правительстваИнституциональная адаптація до інфляцііПроцентная ставка, скоригована на норму інфля-ції Залежність Фішера (між процентною ставкою і ін-фляции) «Недоліки на взуттєві підметки» «Недоліки меню» Ступінчастий прогресивний зростання податкових ставокНепредвіденная інфляціяПравіла регулювання грошової массиЗолотой
 7. 57. Поняття і елементи трудового середовища
  Кожній трудової організації властива своя специфічна трудова середу. Трудова діяльність людини завжди здійснюється в певному просторі і в певний час, з використанням конкретних засобів виробництва (засобів праці і предметів праці). Крім того, в процесі конкретної трудової діяльності між працівниками складаються і певні соціально-трудові відносини, які
 8. Глава 14. Трудові ресурси
  Сфера праці - важлива і багатопланова область економічного і соціального життя суспільства. Вона охоплює як ринок робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти,
 9. Стаття 33. Трудові відносини
  (1) Трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення, режиму праці і відпочинку, умов оплати праці, гарантій і компенсацій на підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами) . (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства в порівнянні з
 10. Особливості ринкових інститутів у перехідній економіці
  Ринкові інститути перехідного періоду помітно відрізняються від інститутів , що склалися в розвинених країнах ринкової системи. Вони мають такі характерні риси. По-перше, інституційна неповнота (інституціональні лакуни), тобто відсутність або вкрай слабкий розвиток деяких важливих інститутів ринку. У Росії такий лакуною є відсутність купівлі-продажу землі, що не дозволяє
 11. 13.5. Використання робочої сили
  Ситуація на ринках робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 12. Продуктивність праці
  Показником ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна
 13. Завдання
  1. Поясніть, чому фірма на зовсім конкурент-ном ринку не знижує свою ціну нижче риночногоуровня заради залучення більшої кількості клиен-тов. Скористайтеся рис 9-1 в якості складової ча-сти вашого пояснення. 2. (а) Чи можете ви навести приклади якихось НЕ-сільськогосподарських абсолютно конкурентнихринков? Поясніть ваш вибір в термінах п'яти кри-теріев, сформульованих в п. 1.
 14. Ілюзії з приводу інфляції
  Головна причина того, чому люди не люблять ін-фляции, складається, ймовірно, в наявності ряду іллюзійотносітельно її природи. Безумовно, всі люди ду-мают про інфляцію передусім як про причину ро-ста цін на придбані ними товари - продуктипітанія, стереосистеми, старий автомобіль квитки в кіно. Інфляція є зло вже хоча бипотому, що при меншій інфляції ми могли бикупіть більше товарів.
 15. 52. Трудовий потенціал
  Трудовий потенціал являє собою сукупність усіх трудових можливостей, як людини, так і різних груп працівників і суспільства в цілому. Термін «трудовий потенціал» почав використовуватися, починаючи з 90-х рр.. XX в. Основними компонентами трудового потенціалу, є: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і
 16. Запитання для повторення
  1. Якими причинами викликано формування світового ринку робочої сили? 2. У чому полягає зміст понять: «міграція», «імміграція», «еміграція», «рееміграція»? 3. Які основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 17. № 84. Економіка фашистської Німеччини
  . 1. пряме адміністративне регулювання господарського життя. 2. контроль над ринком робочої сили та трудовими відносинами (були ліквідовані профспілки і введена загальна трудова повинність). 3. були обмежені демократичні свободи і свобода підприємництва. Ці заходи привели до знищення ринкової
© 2014-2022  epi.cc.ua