Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

5.5. Реформи Петра I та їх наслідки


До кінця XVII в. Росія вже вичерпала всі можливості відокремленого, автаркического розвитку поза європейської цивілізації. Необ-хідно було вирішувати численні проблеми в економіці, державного-венном пристрої, армії, освіті, культурі. Початок цих перетворень у дусі модернізації міцно пов'язано з правлінням Петра I (1682 (1696) -1725).
Модернізація (від грец. Modern - новітній) - усовершенствова-ня, поліпшення, оновлення об'єкта, приведення його у відповідність з новими вимогами і нормами, технічними умовами і показате-лями якості.
Громадська модернізація в Росії протікала в рамках імпер-ської моделі, яка характеризується наступними ознаками:
* вибіркове запозичення техніко-технологічних (головним чином військово-промислових) досягнень розвинених країн в обмін на вивезення сировини;
* посилення експлуатації власного народу архаїчними методами;
* зростаюча централізація і бюрократизація управління.
Проведення модернізації сприяло подальшому посиленню чинників мобілізаційного типу економічного зростання. Це вияви-лось в більш глибокому, ніж у Європі, втручанні держави в еко-номіки в умовах переважання аграрного господарства при низькому рів-ні відділення промисловості від землеробства, панування континен-ментальною, а тому млявою торгівлі, збереження архаїчної соціокульту-ри.
Передумовою модернізації стала необхідність розвитку вітчизняному-жавної металургії, яка перебувала в кризовому становищі через припинення поставок прибалтійського металу в результаті війни зі Швецією. З ініціативи Петра I в кінці ХVII-початку ХVIII ст. починаючи-ється створення мануфактур європейського типу. При цьому держава брала на себе витрати з підготовки робітників, здійснювало поставки обладнання, надсилало фахівців, давало різні привілеї, пільгові позики, безкоштовні земельні ділянки. У цей період сущест-вують різні види мануфактур:
* за формами власності (казенні, вотчинні);
* за характером використовуваного праці (кріпаки, вільнонаймані і змішані) ;
* по територіальному розміщенню (міські та сільські. В Останніх існували неадекватні форми капіталу, де капітал не протистояв праці, а торговець і промисловець виступали в одній особі).
За час петровських реформ кількість мануфактур збільшилася приблизно в 5 разів і склало 205 підприємств. Основні успіхи були досягнуті в металургії, Росія стала займати 3-е місце в світі по виплавці чавуну (після Англії і Швеції). Помітні зрушення відбулися у текстильній промисловості, що розвивається в основному приватним ка-капіталом.
Для підвищення рівня ремісничого виробництва і підготовки бази для розвитку мануфактур під контролем держави та її тиском стали утворюватися цехи. Однак вони не набули великого поширення і були пов'язані з діяльністю іноземців.
Петровська модернізація вийшла за рамки виробництва і, торкнувшись всі сторони суспільного життя, прийняла характер соціальної модер-нізації. Це наочно показало і здійснення реформ Петра I, при-що ходять на фазу підйому економічного циклу 1690-1760 рр.. Як і всі попередні, вони носили комплексний характер, охоплюючи військова справа, управління і фінансову систему, і здійснювалися революци-онним, а не еволюційним шляхом.
Початок реформ було обумовлено військовими невдачами Росії на першому етапі Північної війни. Розформування стрілецьких військ, що викликало необхідність комплектування нової регулярної націо-нальної армії, привело до введення 1705 р. рекрутської повинності. Фортечні селяни, які стали рекрутами, отримували свободу. Всі дво-ряне повинні були нести військову службу з солдатського чину. Підго-товка офіцерів здійснювалася в спеціальних військових школах, осно-ванних в 1698-1699 рр.. За указом Петра I були організовані гарнізон-ні школи для підготовки унтер-офіцерського складу. Особливу ува-ня приділялася створенню вітчизняного флоту.
Заняття військовими та дипломатичними справами, потреби укре-ння абсолютної монархії привели до реорганізації системи дер-жавного управління. У 1711 р. Петро I, скасувавши створену замість Боярської думи Найближчу канцелярію, заснував урядовий Сенат. У 1717-1718 рр..
Майже вся наказовому система була замінена об-щегосударственнимі колегіями, створеними за шведським зразком, але з урахуванням російських умов. У 1708-1710 рр.. була проведена пер-вая, а в 1719 р. другого губернська реформа, результатом яких стало створення 11 губерній і в їх складі 50 провінцій. Одночасно перед-приймалися спроби проведення реформи міського само-врядування, для чого в 1720 р. було засновано Головний магістрат. Однак у від-відмінність від європейських міст в Росії ще не було багатою і впливав-тельной буржуазії, здатної здійснювати функції управління. У 1721 р. Росія була проголошена імперією, а Петро I і його спадкоємці стали володіти необмеженою повнотою влади. Здійснена цер-Ковно реформа, які скасували патріаршество, повністю підпорядкувала державі і церква. Створена в ході перетворень адміністра-тивна система виявилася дуже міцною і проіснувала з некото-римі змінами весь дореволюційний період. У здійсненні реформ Петро I спирався на помісне дворянство. Для його економіч-ської підтримки в 1714 р. був прийнятий Указ про єдиноспадкування, по которо-му відбувалося остаточне злиття двох форм абсолютної і умовної земельної власності (вотчини і помістя) в єдине юридиче-ське поняття - "нерухома власність". Маєтку передавалися у спадок одному з синів, інші отримували свою частку гріш-ми і були зобов'язані вступити на військову або цивільну службу. При цьому дворяни тепер могли дослужитися до вищих чинів, т. к. прийнята в 1722 р. "Табель про ранги" вводила принцип вислуги і вікон-чательно усувала принцип місництва.
Війна зі Швецією та Туреччиною за вихід до морів, будівництво флоту і мануфактур, реорганізація системи управління і т.д. требова-ли величезних державних витрат. Бюджет країни перебував у критичному стані. Брак коштів викликала проведення фінансовим-вої реформи. Зміні насамперед піддалася податкова система. Починаючи з 1704 р. вводяться такі податки, як Мельнич, бджолиний, Погрібний, трубний, хомутейний, шапковий, шевський, криголамний, Водопійний, з розкольників, з бороди і т.д. Непрямих податків до 1724 року налічувалося 40 видів. Замість подвірного оподаткування в 1718-1724 рр.. була введена подушна подати з ревізькій душі. До нових податках додалися казенні монополії на сіль, крейда, дьоготь, риб'ячий жир, сало, дубові труни. Рибні ловлі ставали об'єктом відкупу, вино продавалося тільки в казенних шинках. Дохід у казну збільшився і за рахунок зміни мита в результаті проведення протекціоністської політики.
Мита з ввезених товарів:
* 75% - товари, вироблені в країні;
* 25% - товари, вироблені недостатньо;
* 20-10% - товари, не вироблені в країні.
Мита з вивезених товарів:
* 75% - сировина і напівфабрикати;
* 3-6% - готова продукція;
* 1-3% - вивезення на власних, побудованих в Росії су-дах.
До великих перетворень Петра I відноситься грошова ре-форма, яка послужила головним джерелом фінансування військових витрат. Вона вирішувала комплекс питань:
* використання як монетного сировини вітчизняних-них металів - стимулювання національної гірничорудної галузі;
* переклад грошового виробництва на новий технічний уро-вень - машинне виробництво;
* встановлення єдиного грошового обігу на всій терито-рії - розширення внутрішньогосподарських зв'язків;
* збільшення доходів скарбниці від карбування монет.
Результатом реформи стало поступове вилучення з обігу іноземних монет і створення єдиної національної грошової системи на десятковому принципі: 1 рубль=10 гривеник=100 копійкам. Для зручності звернення були випущені і похідні монети - полтину-ники, полуполтіннікі і п'ятаки. Однак реформа виявилася непоследо-вательной. Зниження вартості монет викликало їх знецінення. У країні почалася інфляція, а бюджет знову почав відчувати скоро-чення дохідної частини.
У підсумку петровських перетворень Росія перетворилася на велику державу, що займає особливе місце серед розвинених держав. Разом з тим значення здійсненої модернізації має суперечливий характер. Це простежується вже при аналізі ситуації, в петрів-ську епоху структури економіки.
Зміни в промисловому виробництві призвели до формування нової територіальної структури економіки, в якій чітко оформилися центри металургії (Урал), суднобудування (Петербург), легкої промисловості (Москва, Яро-славлю, Казань, Воронеж і т. д.). Відбулося поліпшення в структурі і розміщенні сільського господарства. Виділяються області, спеціалізовані-рующим на зернових культурах (Середнє Поволжя, Центрально-чорноземний район), технічних культурах (Псков, Новгород, Москва та ін.), товарному тваринництві (Північний і Північно-західний рай-они). Однак врожайність зберігається невисока: у середньому "сам - 3", що не забезпечує отримання додаткового продукту. Разом з тим відбувається вдосконалення агрокультури, що характеризується попит-ками підняття родючості шляхом використання природних добрив, пошуком нових систем землеробства (багатопілля з Плодозмінна і травосіянням); зміною традиційних знарядь землеробської праці більш продуктивними. Зміни в територіальній і галузевій структурі, не маючи під собою відповідних механізмів адаптації соціокультури, призводять до збереження архаїчної відтворення-ної структури. Головною виробничою силою і раніше залишається кріпак, праця якого використовується не тільки в сель-ському господарстві, а й в промисловості в результаті утворення по-сесійних і вотчинних мануфактур.
Ускладнення виробництва сприяло розвитку підприємцям-тва. У його складі можна виділити дві основні групи:
формувалася в умовах "казенно-парникового виховання промисловості", тобто під опікою держави і православної церкви. Її відмінна риса - надія на даровщіну (кріпосна робоча сила; заступницькі тарифи; прагнення поживитися за чужий рахунок);
зобов'язана своїм походженням релігійному розколу і сек-тантству. Старообрядництво в Росії за своїми мирським наслідків зіграло роль, аналогічну ролі протестантів в Європі.
Ослаблення на початку XVIII в. економічної потужності колишніх купе-чеських сотень висунуло на перший план нове купецтво. У 1721 р. регламентом Головного магістрату оголошувалося обов'язковим розподіл всіх "регулярних" громадян на дві гільдії і один розряд.
Структура підприємництва на початку XVIII в.


Купці, записані в гільдії, отримували ряд дуже серйозних пільг, що поклали початок їх виділенню в нове привілеїв-рованное стан. Крім дозволу купувати селян (але з при-писки їх до підприємства), вони звільнялися від особистої рекрутської повинності за умови сплати в казну по 100 руб. з людини.
Підприємницька діяльність жорстко регламентувалася і залежала від царських указів. Це виявлялося насамперед у збереженні державної монополії на заготівлю та збут основних товарів (сіль, льон, пенька, сало, ікра, хліб, віск, щетина, вино). Необхідність великих капіталів для розвитку промисловості призводить до появле-нию нових форм підприємництва - складнічества, по відношенню до якого держава проводила опікунську політику, пов'язану з контролем за діяльністю, обмеженням вступу нових членів, обов'язковою реєстрацією, визначенням розміру статутного капіталу, вимогою надання зразків у мануфактур -колегію, а також установленням ціни, виду та форми товарів, що закуповуються скарбницею, аж до заборони їх продажу в роздріб.
Незважаючи на значні успіхи, петровська модернізація, ос-Нова на форсованої індустріалізації, прирекла Росію на еко-номічного відсталість в майбутньому, тому що, поширивши кріпосне пра-во на промисловий сектор економіки, Петро I закріпив ту відсталу соціальну структуру, що стала перешкодою при подальшому розви-тії. Крім того, проведення модернізації супроводжувалося масовим знищенням населення (близько 12,5% тодішнього населення Росії). Якщо в Західній Європі XVII-XVIII ст. швидко розвивалася представи-кові влада, зміцнювалися основи парламентаризму, то в нашій країнах-не, навпаки, посилювалася жорстка централізація, абсолютизація дер-жавної влади, що було прямим продовженням деспотизму і самодержавства, притаманного Московської Русі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки "
 1. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  реформ.
 2. Коментарі
  реформ. [67] кyлі назва низькооплачуваних низькокваліфікованих робітників у Китаї, Індії та низці інших країн. [68] мексиканські пеони селяни спадкові боржники. Пеонаж перетворення селян в спадкових боржників допомогою позик, які повинні бути відпрацьовані і зобов'язання за якими передаються з покоління в покоління, був широко поширений в Латинській Америці.
 3. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні наслідки Великих географічних відкритому-тий. 7. Структура економіки та форми господарювання в Росії у дру-рій половині XVII століття. 8. Економічні реформи другої пол. XVII в. в Росії.
 4. Відмінні риси російської школи економічної думки
    реформенной Росії з урахуванням її історичних традицій і досвіду колективної чи артільної організації господарства почалася інтенсивна розробка проблем багатоукладності господарства, включаючи проблему створення та розвитку кооперації, яка заслуговувала особливого інтересу. Цьому сприяв розвиток торгівлі і банківської системи, у тому числі створення кредитних товариств, прискорене формування як
 5. 1. Економічна теорія і праксиология
    реформ і перебудови суспільства. Більш скромні задовольнялися збором і систематизацією даних історичного досвіду. Але всі були абсолютно переконані, що в подіях суспільного життя відсутні такі ж регулярність і стійкість явищ, які вже були виявлені в способі людських міркувань і в послідовності природних явищ. Вони не шукали законів суспільного співробітництва,
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
    реформу банківського законодавства. Але два недоліки грошової школи підірвали дієвість цього знаменитого закону. З одного боку, була збережена система державного втручання в банківську діяльність. З іншого боку, обмеження були накладені тільки на випуск банкнот, що не покриваються металевими грошима. Інструменти, що не мають покриття, заборонялися тільки у формі банкнот.
 7. 8. Грошова, або заснована на фідуціарної кредиті теорія циклу виробництва
    реформи зарозуміло осміювалися як шарлатанство, а не піддавалися критичному аналізу і спростуванню. Неявно стверджувалося наївне припущення про нейтральність грошей. Тим самим були залишені лазівки для спроб пояснити кризи і коливання виробництва за допомогою теорії прямого обміну. Минуло багато десятиліть, перш ніж чари були розсіяні. Причиною поразки була не лише теоретична
 8. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
    реформи законів, що стосуються відповідальності за нанесений збиток, і шляхом скасування інституційних бар'єрів, що перешкоджають вільному функціонуванню приватної власності. Випадок зовнішньої економії не є просто інверсією випадку зовнішніх витрат. Він має власну сферу дії й особливості. Якщо результати діяльності суб'єкта приносять користь не тільки йому, а й іншим людям,
 9. 4. Праведність як кінцевий критерій діяльності індивіда
    реформ, які повинні проводитися відповідно до принципів християнства або вимог щирої моралі, стверджують, що у своїй поведінці на ринку люди, які мають добрі наміри, повинні керуватися ще й совістю. Якби всі люди були готові піклуватися не тільки про прибуток, а й про свої релігійні і моральних зобов'язаннях, то не було потрібно б ніякого державного стримування
 10. 2. Інтервенціоністські аспекти законодавства про законний платіжному засобі
    реформи досягненням мети интервенционизма, спеціально спрямованої на посилення боргу. Посилення боргу було просто непередбаченим наслідком політики, що переслідувала інші цілі. Всякий раз, коли використовувалися заходи щодо зменшення боргу, їх автори урочисто заявляли, що вони ніколи не повторяться. Вони підкреслювали, що екстраординарні обставини, які більше ніколи не
© 2014-2022  epi.cc.ua