Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

5.6. Економічна політика Катерини II


До другої половини XVIII в. у феодальній економіці Росії про-ізошлі серйозні зміни. Створення всеросійського ринку, активну участь країни в міжнародній торгівлі привели до посилення товар-но-грошових відносин. У 1754 р. були створені Банк для дворянства і купецький банк, що давали короткострокові позики під заставу.
Господарське освоєння нових територій стимулювало зростання підприємництва. Хоча основним постачальником товарів і раніше виступали поміщицькі господарства, розширився ринок про-промислово виробів. Цьому процесу сприяла остаточна ліквідація в 1754 р. всіх внутрішніх митниць. Особливе значення для країни мало розширення кордонів. В к. XVIII в. територія Російської імперії становила 16, 8 млн. кв. км, а чисельність населення - 36 млн. Економічні ресурси країни збільшилися, прискорився процес першо-початкового капіталу за рахунок колоніального грабунку відсталих народно-стей. Були розширені та зміцнені права і привілеї дворян. У 1731 р. уряд Анни Іоанівни повернуло дворянам право распо-ряжа вотчинами, юридично скасовувалися маєтку як особлива категорія умовних земельних володінь, а слово "поміщики" стало позначати повноправних земельних власників. 18 лютого 1762 імператор Петро III видав знаменитий Маніфест про дарування вільності та свободи російському дворянству, що означало звільнення дворян від обов'язкової служби. Таким чином, цей стан перетворювалося з служивого в привілейоване.
Росія, опинившись в нових соціально-економічних і полі-ських умовах, впритул зіткнулася з необхідністю продовження модернізації. Її розвиток був тісно пов'язане з діяльністю Екате-Ріни II (1762-1796), період правління якої практично збігався з хронологічними рамками економічного циклу 1760-1800 рр.. По-добно своїм попередникам Катерина II провела комплексну реформу, зачіпає військову, адміністративну та фінансову сфери. Проте здійснення економічної політики в цей час мало свої особливості.
Зміцнення державної влади почалося з секуляризації цер-Ковно земель в 1764 р. Доходи від цього процесу надходили в Державний бюджет, селяни ж були переведені в розряд економічних, а пізніше приєднані до державних селян . Йдучи на-зустріч побажанням дворянства, Катерина II затвердила монопольне право дворян на володіння землею (Генеральне межування, 1765), кре-пісними селянами (1762), винокуріння (1765). У 1785 р. була під-писана "Жалувана грамота дворянству". У ній були закріплені всі станові права і привілеї цього класу. Разом з тим зміна економічних умов змусило уряд перейти від політики меркантилізму до концепції фізіократів, заснованої на ідеях цінно-сті приватної власності, вільної конкуренції та свободи зовнішньої торгівлі. Це призвело до обмеження дворянської і купецької моно-Полій в ряді галузей, але одночасно сприяло значних змін у структурі російської економіки. Так, якщо за Петра I пріоритетним був розвиток важкої промисловості, то при Екате-рине II почалася аграризація країни, а разом з нею становлення обробляли галузей промисловості. Про це яскраво свідчать наступні цифри (табл. 5).
Таблиця 5
Зростання мануфактурного виробництва в XVIII в.


У другій половині XVIII в. поряд з традиційними галузями російської економіки особливе значення отримали такі галузі легкої промисловості, як шкіряна, суконна, миловарна, цукрова, бавовняна.
Як і раніше найбільш поширеною формою мануфактури була розсіяна на базі селянських промислів. При цьому спостерігався перенесення мануфактурноговиробництва з центру в провінцію, що дозволило створити нові промислові центри. Усі-Ліван спеціалізація чорноземних і нечорноземних сельскохозяйст-ських районів. Посилення аграрних пріоритетів в економічній політиці підкріплювалося сформованим до того часу міжнародним розподілом праці, в якому Росії відводилася роль експортера сель-скохозяйственних товарів, сировини і напівфабрикатів.
В цілому сутність аграрної політики Катерини II характеризує-ся такими рисами:
* зростання дворянського землеволодіння;
* перетворення землі в товар ;
* розвиток селянської та купецької власності на зем-лю;
* зміна феодальних повинностей.
Під впливом підвищується попиту на сільськогосподарську продукцію посилювалася експлуатація селянства. У Черноземье по-стійно збільшувався обсяг відробіткової ренти (панщини), почався переклад селян на "місячину", тобто поміщики відбирали землю у кріпаків, змушуючи їх повністю працювати в панському господарстві, виплачуючи їм за це місячне утримання у формі натурального пай-ка. У нечорноземних областях селян стали переводити на грошовий оброк. При цьому поміщики отримували абсолютну владу над крестья-нами, а останнім було заборонено навіть скаржитися на своїх господарів. Разом з тим зміна економічних умов вимагало кардиналь-них змін у селянському питанні, тому питання можливості наділення селян землею та звільнення їх від кріпосного права став одним з основних у діяльності створеного в 1765 р. Вільного економічного суспільства. Важливо відзначити, що і в реальному житті процеси розширення капіталістичної, за своєю суттю селянською і купецької власності на землю протікали досить інтенсивно. При цьому нові власники скуповували переважно чорносошну землі і діяли через підставних осіб.
Під впливом ідей французьких просвітителів Катерина II почала переходити до правління у формі "освіченого абсолютизму", в ко-торою на перший план виступало прагнення до створення нової системи регулювання суспільних відносин на основі упорядкування дей-ціалу законів і створення нових, більш досконалих. 30 липня 1767 була створена Комісія про твір проекту нового Уложення (Уло-женная комісія), до якої увійшли представники різних станів. Вона проіснувала до грудня 1768 р., тобто до початку війни з Туреччиною, але багато підготовлені матеріали були використані в подальшій законодавчій та адміністративній роботі.
На ході реформ позначилася селянська війна під предводітельст-вом О. Пугачова (1773-1775). Після її придушення Катерина II старіший-лась послабити вогнища напруженості в регіонах, заселених козаками. У 1775 р. була реорганізована система місцевого самоврядування. Замість триланкового адміністративного поділу - губернія, провінція, повіт, було введено двухзвенний - губернія, повіт. На чолі кожної губернії ставилося губернатор. Повіт очолював капітан-справник. Всіма фінан-сово-економічними справами губернії займалася так звана Ка-зенная палата. Для організації та контролю за діяльністю шкіл, лікарень, сирітських будинків і т. д. засновувався Наказ громадського піклування. Одночасно Катерина II підписала "Жалувану грамо-ту містам", яка визначала станову структуру міського населення (табл.
6).
Таблиця 6
Станова структура міського населення наприкінці XVIII в.

Городяни могли обирати міського голову та членів го-порті думи. При цьому встановлювався майновий ценз: Горожене-нин повинен був мати капітал, з якого сплачувався податок не менше 50 руб. Деякі зміни відбулися і в положенні купецтва. Воно отримало можливість звільнення від рекрутської повинності (при сплаті спочатку 360, а потім 500 рублів за одного рекрута), а також було звільнено від сплати подушного подати, заміненої на 1-відсотковий податок з обороту. У структурі купецтва були виділені наступні три гільдії: за наявності капіталу від 10 до 50 тис. руб. - Перша; від 5 до 10 тис. руб - друга; від 1 до 5 тис. руб. - Третя.
Урядові укази, спрямовані на стимулювання конкурентних боротьби між купцями в торгівельної і промислової діяль-ності, при одночасному введенні для них нових пільг благопри-ятствовалі розвитку ділової ініціативи. Але що позначилася після пугачовщини тенденція до повернення металургійних заводів в казну послаблювала позиції приватних підприємців. Вони не могли змагатися з казенними підприємствами. До того ж уряд взяв курс на підтримку цехового виробництва, який не мав соціаль-ної бази в країні. В результаті виробництво зіткнулося з браком коштів для підтримки досягнутого рівня та подальшої модерні-зації, стали проявлятися рецидиви повернення до старих форм органі-зації, наприклад, посесійні мануфактури почали перероджуватися в вотчинні. Так, на межі XVIII-XIX ст. з'явився ознака небезпечного відставання вітчизняної важкої промисловості від західної.
Особливості нової структури економіки позначалися і на струк-турі зовнішньоторговельного балансу. Однак у цей період Катерині II уда-валось підтримувати активне сальдо, в тому числі за рахунок проведення протекціоністської митної політики, стримує імпорт това-рів, які вироблялися або могли бути зроблені в країні. До числа активних торговельних партнерів Росії наприкінці XIX-початку XX ст. належали Англія, Голландія, Австрія, Франція, Португалія, а також Туреччина, Персія та інші східні країни.
Проведення реформ потребувало значної фінансової базі. Податки, як правило, збиралися з недоїмками, а подальше посилення податкового тягаря не представлялося можливим. У цих умовах для покриття бюджетного дефіциту держава зважилася на випуск бу-мажной грошей. З 1766 р. два банку в Москві і Санкт-Петербурзі напів-чилі право випускати асигнації тільки в обмін на що здаються метал-лические гроші. У 1769 р. ці банки були об'єднані в один, названий-ний Асигнаційного, який вже випускав гроші без всяких депо-зітних операцій. Але до 1786 вільний обмін асигнацій був пре-КРАЩИЙ, внаслідок чого їх цінність стала неухильно падати, і до кінця століття рубль знецінився на третину. Іншим і досить новим источни-ком поповнення скарбниці стали державні позики. Вперше зовнішню позику був отриманий в 1769 р. в Амстердамі на суму 7,5 тис. Кредитором Росії стали також генуезькі банкіри, видавши позику на 1 млн. піастрів. До кінця століття зовнішній борг Росії становив 41,1 тис. руб. Загальний го-жавний борг, включаючи відкупу, випуск паперових грошей і пр., становив 216 млн. руб. Сплата ж відсотків за боргами поглинала щороку понад 5% державного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.6. Економічна політика Катерини II "
 1. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  Великі географічні відкриття та торгова революція XVI в. "Революція цін" та її наслідки для Західної Європи. Первоначаль-ве накопичення капіталу: джерела, методи і результати. Особливо-сті розвитку в Голландії, Англії, Франції та Німеччини. Виникнення мануфактурного виробництва. Зміна еконо-мічної структури провідних країн. Розвиток світової торгівлі. Ево-люція форм торгової
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  1. Загальна характеристика економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. значення не-олітіческой революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та).
 4. Витоки ліберального реформізму: Єремія Бентам
  Поряд зі «старим» лібералізмом фритредерів тоді ж, і середині XIX в., отримав розвиток «новий» лібералізм - реформістська версія доктрини, виникнення якої було підготовлено попередньою історією цієї течії в британському суспільстві. У середовищі британських лібералів початку XIX в. тон задавали так звані філософські радикали - гурток інтелектуалів, що об'єдналися навколо журналу «
 5. МОГУТНІСТЬ ДЗЕРКАЛА
  Вплив преси на стан умів в суспільстві, що й казати, досить значно. Проте чи так вона всесильна, як прийнято вважати? Так, ті, кому не подобається, наприклад, якийсь політичний лідер, вважають за краще думати, що його популярність викликана насамперед розкруткою. Мовляв, достатньо мати багато грошей і багато часу на телеканалах, і все - перемога на виборах в кишені. Але навіть найпростіші
 6. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В РОСІЇ
  * Сучасний стан та тенденції, що намітилися розвитку економічного мислення в нашій країні викликають серйозну занепокоєність і тривогу. Крім того , чітко простежується їх вплив на підготовку і прийняття державних рішень, в тому числі на вищих рівнях. Внаслідок глибокої структурної кризи, що вразила російську економіку, в країні різко скоротився обсяг виробництва,
 7. Людвіг фон Мізес. Людська діяльність: Трактат з економічної теорії, 2005
  Книга видатного економіста ХХ в. Л. фон Мізеса, засновника неоавстрійской школи економічної теорії являє собою систематичний виклад епістемології, методології та теорії економічної науки від самих основ (теорії цінності) до економічної політики. Всебічно розглядається як ринкова економіка, так і соціалістична, а також інтервенціонізм. Видавалася англійською,
 8. Передмова
    Людвіг фон Мізес був і до цих пір відомий нашому читачеві тільки як незламний ліберал і безкомпромісний борець з соціалізмом і бюрократією. Вихід російською мовою його книги "Людська діяльність", з дня публікації якої пройшло рівно півстоліття, розкриває нам всю систему його поглядів, закономірним елементом і логічним завершенням якої є мізесовскій лібералізм. У цій книзі
 9. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
    У новій науці все здавалося сумнівним. Вона була незнайомкою в традиційній системі знань; люди були збиті з пантелику і не знали як її кваліфікувати і яке визначити їй місце. Але з іншого боку, вони були переконані, що включення економічної теорії в перелік наук не вимагає реорганізації або розширення всієї системи. Люди вважали свою класифікацію повній. І якщо економічна теорія в неї
 10. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
    Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
© 2014-2022  epi.cc.ua