Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст.


Соціально-економічне становище Росії в кінці XVIII-першої третини XIX в., Що припадає на підвищувальну фазу економічного циклу 1800-1850 рр.., Було передкризовим, оскільки в економіці пере-плелися найскладнішим чином старі, феодальні форми господарства і нові, ринкові відносини. Незважаючи на відмінності в економічній політиці Павла I, Олександра I і Миколи I, їх діяльність цілком відповідала збереженню імперської моделі модернізації, зало-женной ще Петром I. Вирішальну роль в перетвореннях і раніше відігравала держава. При цьому політичні, насамперед військові чинники були домінуючими, що пов'язувалося з посиленням анти-французької коаліції. Зміцнення державної влади на огром-ної території супроводжувалося бюрократизацією громадської жит-ні: в 1804-1805 рр.. на 40 млн. населення припадало 13 тис. чинов-ков, а до 1847 році, 74 млн. населення - 61 тис. чиновників. Брак фінансових ресурсів сприяла створенню особливої системи ком-пенсації, яка вимагала використання дармових джерел (фортечно-го праці, природних ресурсів, військових придбань).
Розвиток країни в рамках мобілізаційного типу економічного зростання характеризувалося проведенням комплексних реформ. Павло I (1796-1801), відомий своєю любов'ю до прусським порядкам, провів реорганізацію російської армії за німецьким зразком. Одночасно були знищені дворянські привілеї, а в країні замість "просвіти-щенного абсолютизму" проводилася політика "залізної лози". Крім того, почалася поступова заміна колегій на міністерства, була проведена губернська реформа, робилися деякі заходи для пом'якшення становища кріпаків. Наприклад, у квітні 1797 був з-дан Маніфест про триденної панщині. Більш послідовною стала політика Олександра I (1801-1825). Вже в 1801 році для соціально-економічного реформування країни був утворений так званий Негласний комітет. За його участю були проведені деякі лібе-ральних перетворення і насамперед в аграрному секторі:
* в 1803 р був виданий указ про вільних хліборобів, що давав пра-во поміщику звільняти селян із землею за викуп;
* припинялася роздача казенних селян у приватні руки;
* здійснювалася аграрна реформа в Латвії та Естонії, передба-чає скасування кріпосного права для селян, але без наділі-ня їх землею;
* дозволялася купівля землі купцям, міщанам і казенним кре-стьяне (поміщицькі селяни отримали це право тільки в 1848 р.).
У 1802-1812 рр.. була проведена реформа вищих органів управ-ня. Спочатку були створені 8 міністерств замість петровських колегій, потім їх число збільшилося до 12.
У 1809 р. під керівництвом М. Сперанського був розроблений новий проект російських законів, відомий під назвою "Вступ до уло-жению державних законів". Його основною метою було уперед-чить застаріле і хаотичне законодавство Російської імперії і наблизити правові норми до вимог ринкових відносин з урахуванням європейських змін того часу. Самим біль-шим перевагою цього проекту було те, що він розробив струнку систему центральних і місцевих установ за принципом поділу всіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової.
У 1810-1812 рр.. Сперанським було підготовлено кілька фінансових заходів, розроблених в "Плані фінансів 1810" Серед них найбільш значущим стало введення в країні нових розмірів прямих податків: подушна подати з селян і міщан збільшувалася з рубля до двох рублів, був також введений податок на дворянські маєтки, на землі поміщиків. Невдоволення привілейованих верств російського загально-ства призвело до відставки реформатора.
В початку 1820 р. Олександр I переходить до жорсткості внутрішньої політики, що отримала назву аракчеєвщини по імені військового мі-ністра. Це пояснювалося двома причинами. По-перше, фінансовими проблемами держави. Для зниження витрат на армію почали ство-даватися військові поселення, що представляли собою особливі форми со-єднання ратного і сільської праці і проіснували до 1830 р. По-друге, боротьбою з поширенням у суспільстві радикальних полі-тичні ідей після перемоги Росії над бонапартистської Францією. Кульмінацією такого розвитку подій стала розправа над декабриста-ми. Вступ на престол Миколи I (1825-1855 рр..), Пов'язане з вос-стан декабристів, сприяло збереженню і продовженню цього курсу.
Панування адміністративних методів управління проявилося і в регламентації підприємницької діяльності. Відповідно до маніфестом від 1 січня 1807 "Про дарування купецтву нових вигод, відмінностях, перевагах і нові способи до поширення та усі-лению торгових підприємств" в країні встановилося два роду купеч-ських товариств (торгових домів) (табл. 7) .
Таблиця 7
Купецькі товариства в Росії


В цей же час починають створюватися перші акціонерні гро-ва (товариства по ділянках), але великого розвитку до 1830 р. вони не отримали. Це визначалося багатьма факторами, в тому числі і сформованих в умовах абсолютизму дозвільною системою підпри-німательства. Так, для утворення нових акціонерних товариств було необхідно, щоб їх статути затверджувалися міністерством по ходатай-ству засновників. При цьому рішення про створення мало отримати схвалення Комітету міністрів. Нарешті, дозвіл на заснування компанії давалося урядом, стверджувалося імператором і потім оголошувалося Указом Сенату. У цей період часу починає склади-тися особливе акціонерне законодавство, що мало сепаратний (ог-ранічітельний) характер і містив у найзагальнішому вигляді принцип обмеженої відповідальності акціонерів. Для стимулювання акціонерних діяльності робляться спроби активізації роботи бірж - створеної ще Петром I Петербурзької та що почала будуватися в 1831 р. Московської.
Регламентація торкнулася не тільки виробничої, а й торго-вої діяльності. Це відбилося насамперед на процесі переходу селян в купецький стан. Найбільш повно умови, за яких селянин-підприємець міг записатися в купецьку гільдію, були сформульовані в указах від 20 і 24 жовтня 1804 До цих умо-віям відносилося:
* необхідність доказу того, що селянин фактично здавна веде купецький промисел;
* наявність письмового посвідчення громади, з якої ви-йшов селянин, про відсутність у даної людини недоїмок і боргів та підтвердження того, що його земля не буде пустувати;
* зобов'язання міського товариства, що бере селяни-на, заплатити за нього до нової ревізії все по селянської подати;
* вимога сплати належних податків і зборів за три го-так за обома станам;
* доказ того, що селянин - "відпущений помещи-ком на волю люди".

Разом з тим помітно розширювалися сфери селянської торгівлі. Указом 9 квітня 1804 селяни отримали право на власну ме-лочно торгівлю, хоча і в обмеженій номенклатурі товарів, а указ від 23 лютого 1806 дозволив селянам раніше заборонену оптову торгівлю, а також широку торгівлю імпортними товарами. Згідно ж "Додатковим правилами", опублікованими 29 грудня 1812, дозволялася самостійна, без довіреності від купця, підприємницької діяльності селянина. Заняття нею вимагало платежів за чотирма видами торгових свідоцтв від 40 до 2500 руб. Але, незважаючи на значно розширився допуск до ділових операціях, селяни були позбавлені рівних прав з гільдейскім купецтвом.
Суперечливість правового становища спонукала селян-підприємців до пошуку власних, неформальних способів за-щити ділових інтересів. У цьому відношенні надзвичайно цікавим явищем були старообрядницькі об'єднання (громади), які взяли на себе організацію і представництво цих інтересів до кінця XVIII ст. Особливо помітна роль належала тут федосіївской згодою. Існуючі своєрідні правила виключили принцип індивіду-ального або родинного успадкування, єдиним повноправним спадкоємців своїх членів була громада. Це дозволяло виділяти пред-ставники громади безпроцентні, а часто і безповоротні позики. Таке, наприклад, було походження капіталів найбагатших купеч-ських сімей Гучкових, Рябушинських, Морозових, Ковиліна і т. д.
Сувора регламентація існувала і в кредитно-грошовій сфері, т. к. в уряді панувало думка, що в Росії, характери-зує крайней мізерністю своїх грошових ресурсів, основним джерел банківських капіталів можуть бути тільки державні вклади. Однак практика банківської справи довела помилковість цих висновків. Вже на початку XIX в. в Петербурзі з'являється ряд приватних банків, найвідомішим з яких став банкірський будинок Штігліца. Посилюється потреба в кредиті викликала поява і поміщицьких-їх банків для кріпаків. Власні банки в маєтках мали граф А. А. Аракчеєв і декабрист і відомий економіст Н.І. Тургенєв. Ці банки були призначені для видачі позичок кріпаком для здійснення необхідної сільськогосподарської роботи, а також обзаведення господарством. На прирощення засобів "каси" зверталися, крім іншого, штрафи з селян.
Таким чином, хоча в економічному розвитку Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX в. намітилися серйозні зміни, однак процес первісного нагромадження капіталу як і раніше протікав в умовах збереження кріпосного права, а значить, пануючими були феодальні методи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст. "
 1. КИТАЙ
  економіку, то він і сам повинен швидко перебудуватися. Надаючи належне значення тому факту, що в Китаї живе п'ята частина людства, розглянемо це питання більш докладно (8). Навряд чи хто-небудь більш оптимістично ставиться до Китаю, ніж я, але зважаючи надоптимістичний оцінок, що з'являються в діловій пресі, слід почати з певної дози реалізму. Минулі відсотки зростання не такі хороші, як
 2. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складаючи-ня дозвільної системи підприємницької діяльності. Роль розкольників в економічному житті Росії. Сепаратну акціонерне законодавство і розвиток акціонерних товариств. Становлення бір-жевой системи. Досвід господарських
 3. § 62. Міжнародна міграція робочої сили та міграційна політика
  економіки і, перш за все, до потреб розширеного відтворення крупного капіталу. Використовувані державою форми і методи регулювання міжнародної міграції залежать від особливостей історичного розвитку країни, економічної кон'юнктури, умов відтворення. Серед методів державного регулювання міграції робочої сили важлива роль належить регулюванню кількісного та
 4. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  економіці. У його дослідженнях економіка розглядається в галузевому розрізі з виділенням сільського господарства, ремесла, торгівлі; висловлюється думка про доцільність поділу праці. Платон розвиває уявлення про поділ праці, багато уваги приділять управління містом - державою, в тому числі проблем оподаткування та справляння боргів з неплатників. Самим
 5. Коментарі
  економіки, особливо Коперником. Маклеод сформулював його таким чином: найгірша форма валюти в обігу регулює цінність всієї валюти і витісняє з обігу всі інші форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з
 6. 4.6. Додаткова інформація
  економікою в багаті країни, що мають високий рівень життя. Суттєвою проблемою розвитку (в т. ч. кар'єрного) є шкідливі звички. Алкоголь необоротно руйнує клітини мозку (в будь-якій кількості), веде до імпотенції у чоловіків і відповідних проблем у жінок. Для здорової людини не існує корисного алкоголю - він шкідливий у будь-яких кількостях і видах. Це давно відомо, але
 7. Генезис економічної науки
  економіці. Меркантилісти і фізіократи. Політекономія Як наука, тобто систематизоване знання про сутність, цілі і завдання економічної системи, економічна теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси
 8. Глосарій
  економіки країни від економік інших країн Агрегирование - з'єднання окремих приватних показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної
 9. Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
  Економіці розвинених країн. Зрушення в рас-становке країн-лідерів. Територіальний поділ світу і деформація галузевої структури економіки колоніальних і залежних країн. Зміни у фінансовій системі і торговельній політиці. Економічні причини і наслідки першої світової війни. Версальський мир. Віз-народження економіки Німеччини. Плани Дауеса та Юнга. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
 10. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
    економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення не-олітіческой революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua