Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

5.4. Умови первісного нагромадження капіталу в Росії


У Росії процес первісного нагромадження капіталу почався лише в XVII в. і тривав, за деякими оцінками, аж до 70-х рр.. XIX вв. Він характеризувався рядом особливостей, обумовлених своєрідним соціально-економічним розвитком країни.
Особливості первісного нагромадження капіталу в Росії:
1. Панування феодальної власності на землю.
2. Велика роль внутрішньої торгівлі, державних премій і субсидій.
3. Нерівномірність і незавершеність процесу.
4. Збереження кріпосного права.
5. Одночасна поява мануфактур.
Процес первинного капіталу в Росії був пов'язаний з діяч-ністю насамперед купецтва на внутрішньому і зовнішньому ринках. Джерела купецьких прибутків були досить різноманітні: спекуля-ція і кредитну справу; нееквівалентний обмін (купці широко викорис-зовано коливання цін у часі і в просторі); лихварські операції; казенні поставки та винні відкупу.
Важливу роль зіграли і колоніальні джерела отримання при-були, підкріплені правами торгівельної і промислової монополії і протекціонізму.
Можна послатися в цьому відношенні на приклад моно-поліі Перської компанії на постачання шовку до Росії, встановлено-ної в кінці 50-х рр.. XVIII в. Вже в 1760 р. в Москві спостерігалося по-височини цін на шовк-сирець, т. к. компанія тимчасово припинила його доставку, а іншим купцям було заборонено брати участь у настільки при-прибутковим справі.
Особливе значення для розвитку первісного нагромадження капіта-ла в країні мало зародження селянської буржуазії.
Фактори, що сприяють розвитку селянської буржуазії в Росії:
* існування відносно вільних державних кре-стьян, що зіграли роль, подібну англійським фрігольдери;
* збереження і розширення оброків і їх комутація;
* розширення кустарних промислів селян у містах;
* відсутність у містах повністю монополізованого вироб-ництва і торгівлі;
* широкі масштаби землеробської колонізації;
* загальні зрушення в економіці Росії XVII-XVIII ст. (Формуванні-ня всеросійського ринку, розвиток транзитної торгівлі, поява мануфактур і т.
д.).
Наявність цих факторів позначилося і на формуванні ринку рабо-чий сили.
Відмінним від західної моделі було і участь держави в розглядається процесі. Так, система державних боргів, що стала одним із джерел первісного нагромадження капіталу в Голлан-дії та Англії, в Росії зайняла скромніше місце. Визначалося це тим, що російський абсолютизм орієнтувався більше на прямі податки і відкупу, а сама економіка продовжувала носити натуральний характер. Разом з тим більш значущою виявилася земельна політика держави, широко використовував аграрні резерви країни, невідомі Захід-ної Європі. Заохочувальні заходи абсолютизму, пов'язані з роздачею земель і дарового праці кріпаків, прискорили мобілізацію капіталу і робочої сили на політичній основі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.4. Умови первісного нагромадження капіталу в Росії "
 1. Коментарі
  умовах, інтересах і цілях. Термін введений И.Кантом в Критиці практичного розуму (1788), де на противагу гетерономной етиці він розробив систему автономної етики, витікаючу з ідеї про незалежність моральних принципів і вимог від яких-небудь зовнішніх стосовно моральності умов. [19] утилітаризм філософсько-етичне вчення, яке вважає користь основою моральності і критерієм
 2. 4.6. Додаткова інформація
  умовах і який повертається після виплати боргу. У разі невиконання зобов'язань з боку позичальника довірена особа має право продати землю для компенсації боргу. Акт купівлі об'єкту нерухомості - юридичний документ, що засвідчує угоду купівлі-продажу об'єкта нерухомості. Акт купівлі об'єкта нерухомості містить, як правило, реквізити продавця і покупця об'єкта
 3. Генезис економічної науки
  умовах рабовласництва фізична праця вважався непристойним для вільного громадянина, продукт вони оцінювали тільки корисністю , а не працею. Економічні погляди мислителів Стародавнього Риму Варрона (116-27 рр.. До н.е.), Катона Старшого (234-149 рр.. До н.е.), Калумелли (1 століття н.е.), Сенеки (4-65 рр. . н.е.), Лукреція Кара (99-55 рр.. до н.е.) були свого роду продовженням економічної думки
 4. Роздержавлення і приватизація
  умов для функціонування економіки, більшою мірою незалежною від держави. Об'єктами приватизації можуть бути: велика промисловість, дрібні і середні підприємства промисловості і торгівлі, підприємства сфери послуг, житловий фонд, житлове будівництво, підприємства сільського господарства і т.д. Після приватизації суб'єктами власності стають: приватна особа, працівник
 5. Тіньова економіка
  домовлено насамперед фіскальною політикою держави: підприємства намагалися уникнути сплати податків, пояснюючи це надмірно високими ставками. У бізнесу також були вагомі підстави сумніватися в здатності держави ефективно використовувати податкові надходження для громадського перерозподілу. У результаті в Росії сформувалася абсолютно унікальна за міжнародними мірками тіньова
 6. Становлення світової економіки
  умовах стало можливим говорити про більш широкому понятті світового (всесвітнього) господарства, яке охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й факторів
 7. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні наслідки Великих географічних відкритому-тий. 7. Структура економіки та форми господарювання в Росії у дру-рій половині XVII століття. 8. Економічні реформи другої пол. XVII в. в Росії. 9. Економічна політика Петра I. Сутність і результати модер-нізації
 8. 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст.
  Умовах абсолютизму дозвільною системою підпри-німательства. Так, для утворення нових акціонерних товариств було необхідно, щоб їх статути затверджувалися міністерством по ходатай-ству засновників. При цьому рішення про створення мало отримати схвалення Комітету міністрів. Нарешті, дозвіл на заснування компанії давалося урядом, стверджувалося імператором і потім оголошувалося
 9. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  умовах ініціатором перетворень і раніше ви-ступило держава, що відбилося на поширенні екзогенного економічного циклу 50 - середини 90-х рр.. Разом з тим проводяться в цей період перетворення відіграли особливу роль, тому що вперше в умо-вах країни виникли умови для розвитку масового вільного господаря і створення передумов для переходу від мобілізаційного типу розвитку до
 10. 1. Ринок, план, рівновагу
  домовлено будівлю при Наркоматі фінансів кон'юнктурного інституту, до (рий очолив Н.Д. Коідрагьев і в якому працювали видні JKC Міст-математики Е.Е. Слуцький, Я.ГГ. Герчук, А.А. Конюс, Т.І. I нов та ін | Сокільників, афористично виразив своє кредо «Kpacf фінансиста» в словах «емісія - опіум для народного господа! запропонував свою схему індустріалізації при збереженні нзмс} мого
© 2014-2022  epi.cc.ua