Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту


Своєрідність розвитку промислового перевороту в Росії визна-виділяється дією сукупності факторів:
бідністю та неписьменністю населення;
необхідністю великих початкових капіталовкладень для організації виробництва;
збереженням кріпосного права;
особливою роллю держави (індустріалізація протікає в рам-ках мобілізаційного шляху);
британської конкуренцією як на своєму слабкому ринку, так і на потенційному зовнішньому.
Держава прагнула розвивати промисловість, керівництву-Ясь насамперед військовими цілями, тому зростання капіталовкладень у важку індустрію відбувався за рахунок більш поширеною легкої промисловості та сільського господарства, що застосовували трудозатратні методи. Росія виявилася єдиною країною серед основних про-промислово країн, яка зробила індустріалізацію, що не распола-гаю сильним аграрним сектором.
Етапи розвитку промислового перевороту в Росії


З 1804 по 1864 р. продуктивність праці у вітчизняній про-мисловості зросла майже в п'ять разів, незважаючи на наявність фортеці-ного праці . Однак подолання технологічної відсталості країни впиралося в відсталість соціальну, що відбилося на особливостях протікання розглянутого процесу.
Особливості індустріалізації в Росії:
* переважання вільнонайманої праці у формі отходнічест-ва;
* незацікавленість у використанні нових технологій;
* дешевизна кріпосної праці;
* вузькість внутрішнього і зовнішнього ринку;
* відсутність необхідних капіталів в країні;
* продовження процесу первинного капіталу;
* сильна роль держави в стимулюванні розвитку виробниц-ства.
Зміни в економіці вплинули на визначення курсу зовнішньоекономічної політики. З початку ХIХ в. Уряд неод-нократно вживає заходів для активізації промислової і торговельної діяльності, переслідуючи при цьому цілі поповнення скарбниці та захисту російської промисловості. Державна політика приймає яскраво виражений заборонно-протекціоністський характер. Це підтверджується прийняттям низки Митних тарифів 1810, 1816, 1819, 1850 і 1857 рр.., Відповідно до яких підвищувалися мита на ввезене і вивозиться сировина і заохочувався ввезення обладнан-ня і вивіз готової продукції. Але протекціоністський характер тамо-женного законодавства не відповідав потребам що розвивається государ-ства, т. к. на відміну від розвинених країн в Росії доходи від зовнішньої торгівлі йшли переважно на військові потреби і на непроізвод-тельное споживання правлячих кіл. Лише в 60-і рр.. починається пере-орієнтація політики, яка характеризується розширенням внутрішнього рин-ка шляхом стимулювання інвестицій у промисловість та залізничн-рожні будівництво, а також надання допомоги сільському господарству. Економічна підтримка сільського господарства здійснювалася в ос-новних через фіскальну політику (зниження податків на виробництво за рахунок рівномірного розподілу тягаря по всім станам). Та-ким чином, розвиток національного внутрішнього ринку гальмувалося нерозвиненістю сільського господарства. Крім того, всі європейські стра-ни вирішували завдання аграрного перенаселення як проблему малоземелля, в Росії ж наявність вільних земель зберігало базу для екстенсивно-го типу розвитку. До середини XIX в. в Росії об'єктивно назріло загальний структурний криза феодально-кріпосницької системи. Головним показником цього стала Кримська війна 1853-1856 рр.. Наприкінці 50-х років Росія опинилася в стані фактично неплатоспроможного боржника. Державний борг досяг 1 млрд. рублів, а бюджетний дефіцит зріс у шість разів - з 52 до 307 млн. рублів. У складному со-стоянні перебувала і кредитна система. Ще в 1839 р. міністр фінан-сів Є. Канкрін провів грошову реформу. Було встановлено, що 350 руб. паперових грошей дорівнюють 100 руб. сріблом, а це означало де-девальвації асигнацій. Вони були зовсім вилучені з обігу і заме-нени кредитними квитками, вільно обмінюватися на срібло. Але в ході Кримської війни уряд не раз вдавався до грошової емісії, курс кредитного рубля постійно знижувався, тому свобод-ний обмін був скасований.

В таких умовах ініціатором перетворень і раніше ви-ступило держава, що відбилося на поширенні екзогенного економічного циклу 50 - середини 90-х рр.. Разом з тим проводяться в цей період перетворення відіграли особливу роль, тому що вперше в умо-вах країни виникли умови для розвитку масового вільного господаря і створення передумов для переходу від мобілізаційного типу розвитку до інноваційного, тобто процесу, аналогічному про-тека в цей час в розвинених країнах.
Інноваційний тип економічного зростання являє стійкості-ву, повторювану тенденцію розвитку суспільства на основі неперервним-ної і цілеспрямованого процесу пошуку, підготовки та реалі-ції нововведень, що дозволяють підвищити ефективність функціонує-вання суспільного виробництва, збільшити ступінь реалізації потреб суспільства і його членів.
Проте перехід до інноваційного типу економічного зростання протікав в умовах традиційної "революції згори".
Найважливішою ланкою реформи 60-70-х рр.. стало скасування кріпосного права. Зміст даної реформи, викладене в Положенні 19 лютого-раля 1861 р., зводилося до наступного: кріпосні селяни оголошено-лись особисто вільними без будь-якого викупу, вони отримували від поміщика наділ, за що продовжували відбувати панщину або оброк, тобто станови-лись тимчасово зобов'язаними. Селяни могли викупити не тільки усадити-бу, а й за взаємною згодою з поміщиком і польову землю, використовуючи для цього казенну позику. По завершенні викупу припиняв-ся вотчинний нагляд поміщика над селянами, закінчувалося їх з-стояння тимчасово зобов'язаних, селяни переходили в положення вільних власників. Відносини між поміщиком і селянами опосередковувались громадою, яка, зокрема, колективно оплачувала протягом 49 років викупну позику, надану державою. Ви-ходячи з кріпосної залежності, селяни залишалися в громаді, напів-чали відоме самоврядування і спільно несли повинності перед дер-дарства. Інакше кажучи, реформа грунтувалася на продовження та консер-вації напівфеодальних відносин. Викуп був своєрідною формою феодальної ренти. Він навіть формально обчислювався від суми оброку: за наділ потрібно було платити таку суму, яка будучи покладена в банк дає поміщику у вигляді відсотків оброчний платіж. Тому в центральних районах Росії, де десятина коштувала при звичайній купівлі 25 рублів, вона обходилася селянину при викупі в 60 рублів. Різниця між ринковою вартістю становила феодальну (по суті) ренту. Поряд з викупними платежами селяни платили податки місць-ним і центральним властям. Численні відрізки від дореформен-ного наділу змушували до оренди додаткових ділянок землі. Фінансовій тягар паралізовувало можливість накопичення, а часті общинні переділи земель - підприємливість, особливо серед зажи-точних селян.
У обуржуазивания аграрного сектора, яке стало головним слід-наслідком селянської реформи, часто відзначають схожість з прусським шляхом розвитку сільського господарства. Подібність справді було, проте існували відмінності.


Почавшись із нововведень у вирішальній для аграрної Росії сфері державного життя, реформи, що проводяться за єдиним задумом, поширилися на багато сфер суспільного життя, прийнявши ком-комплексний характер. Особливе значення для розвитку вітчизняної еко-номіки мала земська реформа 1864 р., яка сприяла активи-зації діяльності основних виробників промислових товарів для населення - селян-кустарів. Проведені земством досліджень-ня показали, що до числа найбільш важко вирішуваних проблем кус-тарного промислу ставилися їх постачання сировиною, забезпечення кре-дітом і збут продукції, слабка технічна підготовка кустарів. Ви-хід був знайдений спочатку в організованих кустарними музеями майстер-ських і пунктах збуту, потім в переході до системи артілей, удовлетво ряющіх потреби в короткостроковому кредиті в мережі губернських і зем-ських кас, а також за рахунок коштів приватного фонду ім. С. Т. Морозо-ва.
Велику роль зіграла і фінансова реформа. До 1861 р. кредит-ная система країни була представлена казенними дворянськими банку-ми, що надають кредит поміщикам під заставу маєтків, і приватних-ми банкірськими будинками, кредитующими промисловість.
У 1860 р. було створено Державний банк, який аж до кінця століття не володів правом самостійної емісії банкнот, а міг лише замінювати старі купюри на нові, приймати внески і видавати позики, здійснювала-влять купівлю- продаж золота, срібла, іноземної валюти і цінних паперів. Це призводило до того, що, образно кажучи, банківська система країни виконувала роль автомобіля, запряженого кіньми. Після реформи 1861 р. відбулося об'єднання казенних банків з Держбанком. У цей період починається активна діяльність комерційних банків. Перший акціонерний комерційний банк (Санкт-Петербурзький) від-крився 1 листопада 1864, потім в столиці виник цілий ряд коммерче-ських банківських контор, в 1870 р. був утворений Волзько-Камський, а потім Азово-Донський банки. Крім цього в економіці були проведе-ни реформи більш приватного характеру: скасування винних відкупів і заміна їх єдиною системою акцизів і патентних зборів (1863), спроби вос-становлення цінності рубля коштами (1862-1863) і дру-Гії.
Принциповою відмінністю реформ 60-70 рр.. від усіх предшест-чих стало створення юридичних гарантій підприємцям з боку держави. Вони були закріплені в "Положенні про мита за право торгівлі та інших промислах" від 8 січня 1863 р., яке поло-жило кінець нерівності станів в правах на заняття частнопредпрі-нимательской діяльністю. Обмеження, що проіснували до 1917 р., встановлювалися для євреїв, державних службовців, свя-Щенніков православної церкви, протестантських пастирів, їхніх дружин і неповнолітніх дітей. Військові, як солдати, так і офіцери, міг-ли займатися комерційною діяльністю тільки через уповноважений-них. Положення залишило дві купецькі гільдії, скасувавши розряд "тор-гующіх селян". Серйозним кроком вперед стало введення економіч-ського ознаки поділу промислових закладів по технічному обладнанню і числу робітників. Гильдейськие свідоцтва другого розряду бралися власниками промислових закладів, в яких були машини з паровим або водяним двигуном або ж насчіти-валось більше 16 робітників, а також різними продавцями, діяти-шими в межах міста або повіту. Гильдейськие свідоцтва першого розряду набували оптові торговці, що працюють на всій терито-рії Росії. Крім цих гільдій мався розряд "дріб'язковий торг", а також "развозной", "розносна".
Всі зазначені перетворення не відрізнялися послідовністю, але вони виявилися вельми значними для економіки, тому що озна-менувати початок стадії підйому ринку і порушення переривчастості в моделі економічного розвитку країни. Звільнення від кріпацтва майже 2/5 населення країни дало серйозний поштовх зростанню населення, яке з 1860 по 1897 рр.. зросло на 52 млн. чоловік, глав-ним чином, за рахунок природного приросту. Постійно збільшувався збір основних сільськогосподарських культур. Їх урожайність підвищилась-лась в середньому на 50%, для порівняння в цей період в європейських стра-нах вона зросла в 2-4 рази. Відбуваються в сільському господарстві вимірюв-вати сприяли зрушенню у структурі економіки, характерному для стадії переходу традиційного аграрного суспільства до індустріального типу розвитку і пов'язаному з поступовим зменшенням частки аграрно-го сектора в загальному обсязі національного продукту. Скасування фортечно-го права привела, з одного боку, до переходу промисловості на вільнонайманий працю, з іншого - до формування ринку робочої сили. Це стало однією з причин тимчасового спаду, особливо в галузях про-мисловості, використовували працю кріпаків. Прискорення примушує-ленного зростання відбувалося після 1875 р., а потім після деякого пере-прориву в кінці 80-х рр.. XIX в. Разом з тим доля прогресивних перетворень Олександра II виявилася досить складною. Після його ги-білі 1 березня 1881 Олександр III, побоюючись ескалації революційного руху, провів так звані "реформи навиворіт".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту "
 1. Коментарі
  господарських явищ. Основні ідеї історичної школи отримали розвиток в рамках нової (молодої) історичної школи. [7] інституціоналізм течія в економічній науці, який виник у кінці XIX ст. в США, кидаючи виклик основним методологічним і теоретичним постулатам неокласичного напряму. Коло основних ідей інституціоналізму визначили три його головних ідеолога: Т. Веблен, Дж.
 2. § 2. НОРМА ПРИБУТКУ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  господарській практиці нашої країни в 70-80-х роках застосовувався аналогічний показник рівня рентабельності виробництва - відношення прибутку і вартості виробничих основних фондів і матеріальних оборотних коштів. Рентабельність промислових підприємств в нашій країні була в 1980 р. 12,2% в 1990 р. - 19,9%. Власники капіталу, природно, кровно зацікавлені збільшувати своє
 3. Генезис економічної науки
  господарських благ, правильному обміні господарських благ як обміні еквівалентів та ін У зв'язку з тим що в умовах рабовласництва фізична праця вважався непристойним для вільного громадянина, продукт вони оцінювали тільки корисністю, а не працею. Економічні погляди мислителів Стародавнього Риму Варрона (116-27 рр.. До н.е.), Катона Старшого (234-149 рр.. До н.е.), Калумелли (1 століття н.е.), Сенеки
 4. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
    розвитку? Ні, так як класиків не могли не цікавити питання економічного розвитку. Але цей розвиток вони нюнімалі в основному як роз-виток технічне, як зміна тільки (продуктивних сил при тих же економічних відносинах. Так, наприклад, Рікар-до дуже хвилювало питання про тенденції норми прибутку до поні-жению. Але він весь час виходив з того, що капиталистиче-ська система
 5. Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
    господарського експорту. Причини від-ставання Росії. Структурна криза 1850-1860 рр.. Економічні реформи 1860-1870 рр.. та їх вплив на економічний розвиток
 6. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
    господарських реформ в Росії першої пол. XIX в. 14. Особливості промислового перевороту (на прикладі однієї з країн за вибором студента). 15. Країни-лідери та їх економічна роль у світі. 16. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX - поч. XX ст. 17. Особливості розвитку розвинених країн у період світової еко-ліджень кризи 1929-1933 рр.. (На прикладі однієї з країн
 7. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
    господарського побуту, економічна історія, історія еконо-мічного побуту). Засновниками нової науки стали представники не-німецьких історичної школи (В. Рошер, В. Гільдебранд, К. Кніс), кото-які довели необхідність застосування історії до політичної еко-номии, спробували перетворити останню в вчення про закони економі-чного розвитку народів. При цьому закони розглядалися як істо-рическое
 8. Список рекомендованої літератури
    господарський журнал. - 1992. - № 6. 50. Долан Е. Дж. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. - Л., 1991. 51. Долан Е.Дж., Ліндсі Д. Ринок: мікроекономічному модель. / Пер. з англ. В. Лукашевич та ін; За заг. . Ред. Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб., СП «Автокомп». - 1992. 52. Долан Е.Дж., Ліндсней Д. Мікроекономіка / Пер.с англ. ВЛукашевіча та ін; За заг. ред. Б. Лісовика
 9. 1 Питання про селянської громаді: слов'янофільство і «російський соціалізм»
    господарсько-побутового укладу. Гак був заданий основний мотив наступної російської економною думки XIX в. - Вираз одним загальним поняттям «сільська мельня громада» всього своєрідності економічного ладу Рос-. при цьому обертоном зазвучала перекличка з західноєвропейським іалізмом, чиї утопії знищення права спадщини і зрівняні-1 Аксаков К.С. Зауваження на новий адміністративний устрій крес-i
 10. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
    господарських цілей, і техніка - штучні, створені людиною засоби праці. У свою чергу, вони включають знаряддя праці (інструменти, машини, устаткування, апарати хімічного виробництва тощо), завдяки яким вихідне природна речовина перетвориться в корисні блага, а також загальні матеріальні умови праці (виробничі будівлі, канали, дороги і т . д.). Третій фактор - теж
© 2014-2022  epi.cc.ua