Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

1.1. Предмет історії економіки та його еволюція


Історико-економічна наука оформилася як самостійна гілка системи економічних наук в XIX в. Спочатку відбулося станов-ня історії економічної думки, потім в другій половині XIX в. утвердилася історія народного господарства (історія господарського побуту, економічна історія, історія еконо-мічного побуту). Засновниками нової науки стали представники не-німецьких історичної школи (В. Рошер, В. Гільдебранд, К. Кніс), кото-які довели необхідність застосування історії до політичної еко-номии , спробували перетворити останню в вчення про закони економі-чного розвитку народів. При цьому закони розглядалися як істо-рическое узагальнення досвіду історичного розвитку кожного конкретно-го держави. Проте на даному етапі під основним призначенням історії економіки розумілася її ілюстративна роль.
В Англії одним з основоположників історії економіки був Ар-Нольде Тойнбі, головна праця якого "Промисловий переворот в Англії в XVIII в." став одним з перших досліджень британського промислового розвитку. На відміну від інших економістів А.Тойнбі відзначав таку важливу функцію нової науки, як світоглядну. Його співвітчизник і сучасник Дж. Н. Кейнс (батько Дж. М. Кейнса) виділяв вже три головні функції:
* історична ілюстрація економічних теорій;
* історична критика (тобто перевірка історією) економіч-ських теорій;
* історичне обгрунтування нових економічних теорій.
У Франції творцем дійсно наукового підходу до вивчений-нію історії своєї країни став Фюстель де Куланж Нума Дені. Його робота "Історія суспільного ладу стародавньої Франції" відображала авторську концепцію генезису феодалізму в Західній Європі як по-статечного перетворення установ Пізньої Римської імперії. Це означало практично повне ігнорування внеску німецьких племен, що не відповідало історичним фактам. Водночас Фюстель де Куланж був блискучим знавцем документального матеріалу, що по-зволило йому одному з перших звернутися до аналізу аграрної історії європейського середньовіччя.
Певну роль у розвитку історії економіки як науки сиг-рал марксизм. Метод історичного матеріалізму, розроблений К. Марксом, дозволив сформулювати вчення про суспільно-економічних формаціях, складових їх елементах (економіч-ському базис і надбудову) і причини зміни. Однак перебільшення окремих сторін цього вчення, наприклад, класових проблем і ролі матеріальних факторів у розвитку суспільства, призвело до догматизації цієї великої для свого часу теорії.

Наприкінці XIX - початку XX вв. розвитку історико-економічного напрямку в економічній науці сприяло становлення інсти-туціоналізма. Його прихильники розглядали економічні системи з широких культурологічних позицій як певний щабель в історичному житті суспільства. При цьому в центрі уваги опинилися інститути, під якими розумілися реальні форми організації економічної діяльності, мотиви і норми поведінки економіч-ських суб'єктів.
В цей же час починає формуватися і вітчизняна історико-економічна думка. У роботах П. Маслова, І. Кулішера, В. Левіт-ського, Н. Рожкова та інших особливо виділявся питання про правомірність додатки схем періодизації економічної історії, розроблених західноєвропейською наукою, до економічного минулого Росії. На жаль, згодом вже в радянський період такі дослідження були практично згорнуті. Інтерес до них відновився лише в по-останньої час.
Тим часом в західній науці в 20-30 рр.. XX в. з виникненням школи "Анналів" (дослідників, що групувалися навколо відомо-го французького журналу "Аннали: економіки, суспільства, цивилиза-ції") складаються нові методи аналізу. Згідно основній ідеї М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя та ін історія економіки - глобальна ис-торію людей, розглянута з певної точки зору, це істо-рія подій, кон'юнктури і криз, громадських мас і структур. Така постановка питання призвела до становлення особливого напряму "історії ментальностей".
У 60-і роки в США А. Конрад і Дж. Мейєр, продемонструвавши можливості застосування сучасних теоретичних економічних контрфактіческіх (несправдженого майбутнього) моделей до аналізу еконо-міки рабовласницького півдня США, стали засновниками кліометрікі. Два представника цієї школи Р . Фогель і Д. Норт в 1993 отримали Нобелівську премію з економіки.
Значення розвитку історико-економічної науки відбилося і в створенні особливої міжнародної організації економістів-істориків, яка з 1960 р. регулярно проводить Міжнародні конгреси з економічної історії, що визначили сучасні проблеми нау-ки:
* особливості економічного зростання;
* індустріалізація;
* урбанізація;
* демографія;
* аграрна історія;
* генезис капіталізму;
* методологія та методи історії економіки.
В результаті гострої дискусії між представниками різних шкіл і напрямів була прийнята сучасне трактування предмета історії економіки.
Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур, інститутів, діяльності , подій і теорій.
Таким чином, в центрі її уваги знаходиться еволюція господарства, а не суспільства.
У рамках такого розуміння одним з найважливіших понять курсу іс-торії економіки є структура економіки.
Структура економіки - сукупність макроекономічних еле-ментів, взаємопов'язаних між собою і представляють собою склад-ную систему суспільного господарства.
Схематично структуру економіки можна представити наступним чином:


В основі структури економіки лежить організаційно-економічний рівень. Він характеризується сукупністю форм про-виробництва та управління, рівнем технологічного розвитку суспільства, кількістю і якістю використовуваних ресурсів. Розподіл і раз-ня організаційно- економічних форм за різними сферами про-громадської господарства і регіонам країни описують відповідно галузевий і територіальний рівні. Роль і функції основних навчаючи-ників процесу відтворення аналізуються на воспроізводст-венном рівні структури економіки. Вершиною даної схеми, описи-вающей міжнародні економічні зв'язки, є зовнішньоекономічну -мический рівень. Важливо відзначити, що сполучною елементом структу-ри економіки, що підсилює її внутрішні горизонтальні і верти-кальні зв'язку, є господарська культура суспільства.
Господарська культура представляє сукупність стереотипів способу життя і споживання, рівня і структури потреб, норм і зразків господарських уявлень і соціальної взаємодії суб'єктів, національних форм організації виробництва і трудової етики.
Визначення предмета дослідження історії економіки дозволяє співвіднести її з економічною історією та загальною історією. Економі-чна історія вивчає "економічний рух" суспільства, особливо-сті та закономірності його змін, їх зв'язок з усіма явищами про-громадської життя. Історія ж економіки розглядає еволюцію способів виробництва, господарських механізмів, економічних інститутів. Знання економічної історії сприяє більш точному розумінню підгрунтя політичних подій минулого і тенденцій сьогодення. Зв'язок економічної історії з всесвітньою виявляється в тому, що обидві аналізують явища в процесі їх розвитку, але предмет все-мирної історії набагато ширше, тому що охоплює зміни цивілізації в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.1. Предмет історії економіки та його еволюція"
 1. Тема 1. Вступ до історії економіки
  Предмет історії економіки та його еволюція в роботах представи-телей німецької історичної школи, марксизму, інституціоналізму, школи "Анналів", кліометрії . Сучасні трактування предмета. Ме-ждународного конгрес з економічної історії. Загальне та особливе в економічному розвитку та історії економіки. Методи історико-економічного аналізу. Функції науки. Місце історії економіки в системі
 2. 7. Вплив негативною корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має в увазі І. Канта [див Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. Генезис економічної науки
  Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. до н.е .) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.),
 5. 2. Економічна думка середньовіччя
  Як уже згадувалося, економічна думка середньовіччя значною мірою опиралася на праці Аристотеля, зокрема на положення, які отримали назву "догми Аристотеля". Це вплив видно й в економічних поглядах найбільшого мислителя середніх століть Ф. Аквінського (1225-1274). Нагадаю, що Аристотель схвально ставився до того виду господарювання, який зводився до придбання благ
 6. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40 - х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це -
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  Всрнер Зомбарт - один з найбільш видних буржуазних економістів кінця XIX в. і перших десятиліть XX в. - був центральною фігурою в буржуазної політичної економії майже до 40-х рр.. цього століття (помер у 1941 р.). Чи можна зарахувати Зомбарта до історичної школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие
 9. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  Переходжу до характеристики «соціального напряму». Потрібно сказати, що у нас ще не цілком встановився цей термін. Деякі вживають інший термін, говорять про со-ціально-органічному, про соціально-правовому та соціально-етичному напрямку. Але найчастіше вживається термін «соціальне спрямування». Воно виникло в Німеччині в кінці минулого століття вже в епоху переходу до
 10. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
© 2014-2022  epi.cc.ua