Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Проблеми торговельної політики


Фактичні дані, представлені в табл. з 36-1по 36-6, створюють необхідну базу для обсужденіямеждународной торгівлі в цій і трьох подальші-щих главах. Особливо важливими є четирефакта:
1. Обсяг міжнародної торгівлі зростав швидше, ніж світовий ВНП. У 1986 р. він становив более2000 млрд. дол, тобто приблизно 50% ВНП США.
2. Світова торгівля зосереджена в промисло-но розвинених країнах. Внугрі цієї групи країн
відбувається майже половина всіх світових тор-гових угод. Крім того, експорт з слабораз-кручених країн йде в основному в промишленноразвітих країни.
3. Приблизно 36% світової торгівлі составляютсирьевие товари (нафту і продукція сельскогохозяйства) і приблизно 64% - промишленниетовари.
4. Слаборозвинені країни експортують в основ-ном сировинні товари, але в той же час 40% іхекспорта складає продукція обробляю-щей промисловості.
Ці факти допомагають також пояснити некоториепроблеми міжнародної торгівлі, які про-суждать в цій та наступних розділах. Вони утворять основу для розуміння проблем і конфліктовв торговельній політиці, які особливо активизи-рова в останні роки.
ЦІНИ НА СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ. Слаборазвітиестрани, що експортують в основному сировину і їм-портируют промислові товари, обеспокоенитем, що промислово розвинені країни експлуа-руют їх, купуючи сировину за низькими цінами і прода-вая виготовлені з цієї сировини промишленниетовари за набагато вищими цінами. Всі слабо-розвинені країни хочуть продавати свою сировину по бо-леї високими цінами. Виробники кави, цукру Імеді, наприклад, хотіли б підняти ціни на ці то-вари за прикладом ОПЕК (організація країн - ек-спортерів нафти), яка, як ми вже оберкдалів попередніх розділах, в 1970-х роках резкоподняла ціни на нафту. І сама ОПЕК, на очах укоторого ціни на нафту, що складали 30 дол забаррель на початку 1985 р., впали до 10 дол неяк-кими місяцями пізніше, також хотіла б повторітьетот свій успіх у підвищенні цін.
Малюнок 36-1 показує реальну ціну на нафту реальні ціни 33 інших сировинних товарів. У той
час як за період 1973-1985 рр.. реальні ценина нафту виросли в 5 разів, ціни на інші сирьевиетовари в реальному вираженні знизилися на 40%.
ТОРГОВІ розбіжності серед промисло-повільно розвинених країнах. Друга група про-блем торговельної політики стосується відносин междупередовимі індустріальними країнами. Це про-блеми внутрішньогалузевої торгівлі (торгівлі внутріодной галузі). І Німеччина, і Японія, і Сполучений-ні Штати виробляють майже одні й ті ж про-промислові товари і торгують ними. У їх числі мож-але назвати напівпровідники, автомобілі, телевізориі холодильники. У якихось галузях вперед вирва-лась одна країна - в деяких випадках це Японія-і її економіка стала настільки виробник-ної, що інші не можуть ефективно конкуріроватьс нею на світових чи навіть на своїх внутренніхринках.
Такий стан може призвести до значною втрати робочих місць в промишленностіостальних країн, як це було, наприклад, в автомо-більной та сталеливарної галузях. Чи слід у ін-Тереса тих, хто зайнятий у вітчизняному автомобілі-будові, припинити імпорт з Японії або надодать можливість споживачам купувати імпорт-ні автомобілі? Насправді Сполучені Шта-ти кілька разів вимагали від Японії огранічітьекспорт автомобілів. Ми можемо задати аналогічний-ний питання: чи слід Сполученим Штатам за-претить Японії продаж ім.дешевих полупровод-ників, навіть якщо це означає, що в галузях, ис-користь напівпровідники, підвищаться витрати?
Про посилення ролі Японії у світовій торговлесвідетельствует порівняння її частки у світовій тор-
Гауліт в 1950 і в 1986 рр.. У 1950 р. частка Японії у світовій торгівлі становила лише 3,4%, а доляСоедіненних Штатів - 17%. ДО 1986 р. частка Япо-нії зросла до 11%, майже зрівнявшись з долейСоедіненних Штатів. Малюнок 36-2 показує віз-розтане роль Японії та зменшувану долюСоедіненних Штатів у світовій торгівлі.
ЕКСПОРТ ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ ІЗСЛАБОРАЗВІТИХ КРАЇН. Ще один клубок про-блем виникає через бажання слаборозвинених странпроізводіть свої власні промислові това-ри і експортувати їх в індустріальні страни.Действітельно, в деяких розвиваються стра-нах великі успіхи досягнуті в обрабативающіхотраслях промисловості. Ці країни називаютсяновимі індустріальними країнами, або NICs (вимовляється «никс»). До них відносяться такіестрани, як Мексика, Бразилія і Тайвань, в кото-яких за останні 20 років швидкий розвиток получіліключевие галузі промислового сектора. Їх ек-спорт в розвинені країни викликав невдоволення внут-ри цих країн, де збереження робочих місць билопоставлено під загрозу через конкуренцію з сторо-ни дешевого іноземного праці, що призвело до по-литическому руху проти допуску в странуіностранних товарів.
Наскільки серйозна ця проблема? З одного сто-ку, в період між 1973 і 1985 рр.. частка слабо-розвинених країн у світовому експорті промисло-вих товарів чи змінилася. У індустріальнихстранах частка споживання промислових товарів, що імпортуються з країн, що розвиваються, також неговори про значну експансії. З іншого сторо-

I
1990
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
РІС. 36-Z Лідери світової торгівлі: частка експорту у світовій торгівлі.
(Джерело: IMF, International financialStatistics.)
Роки
ни, якщо експорт з таких країн, як Корея і Тай- вань, буде продовжувати збільшуватися так само швид-ро, як це було в останнє десятиліття, то етістрани протягом 20 років стануть основними тримаючи-вами у світовій економіці.
Автомобілі з Кореєю електроніка з Тайваню вже здатні конкурують-ровать на ринках США і все більшою степеністановятся об'єктом протекціоністських заходів. Втабл. 36-7 наводяться частки Японії і розвиваючих-ся країн в імпорті різних товарів.
Збільшення частки країн в імпортування-ті промислових товарів в США схоже на слу-чай з Японією. У сукупному імпорті промисло-вих товарів США частка країн ужесравнялась з часткою Японії, а за темпами зростання ефек-тивності виробництва промислових товаровза останнє десятиліття ці країни значітельноопереділі Японію. Якщо темпи зростання в країнах, що розвиваються екстраполювати на наступні 10ілі 20 років, то ці країни стануть головною силою у світовій торгівлі промисловими товарами.
ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ. Сполучені Штати зро-лали торгівлю послугами головною темою переговорово правилах міжнародної торгівлі. Якщо на протя-жении останніх 50 років міжнародні перегово-ри про торгівлю зосереджувалися навколо проблемитаріфов і обмежень на торгівлю товарами, тотеперь Сполучені Штати розширили коло обсуж-даємо питань, щоб включити в них обмеження ня на торгівлю послугами як предмет международ-них угод. Претензії США стосуються оченьшірокого кола проблем. Так, одна з проблем со-стоїть в тому, що іноземні державні мо-монополії (наприклад, системи телефонного зв'язку) пріразмещеніі контрактів дискримінують фірмиСША, віддаючи перевагу своїм отечественнимпоставщікам. І Сполучені Штати у свою оче-
ТАБЛИЦЯ 36-7. Імпорт США з Японії ірозвивається країн (у% від загального імпорту США вкаждом категорії)
розвиваючи юіріес яЯпонія країни
1973 1985 1973 1985
Велика кількість обсяг імпорту 14,7 20,2 29,9 34,0
Промислові товари 22,0 27,9 17,4 26,0
Текстиль і одяг 14,5 6,0 56,0 68,2
Продукція машинобудування 36,9 37,9 10,1 18,1
Побутові електроприлади 52,7 59,6 23,7 30,9
Джерело GATT, International Trade, Geneva, 1985-86.
Редь чинять тиск з метою домогтися болеешірокого, безумовного і одностайної призна-ня своїх патентів і торгових знаків. Тут основ-ної больовий точкою є проблема поддельнихджінсов, так як ряду іноземних фірм їх прави-тва дозволяють виробляти патентовану про-дукцію без здійснення ліцензійних платежейвладельцам патентів у США. Сполучені Штатиубеждают іноземні держави відкрити своіринкі, щоб дозволити банкам і страховим компа-вам США продавати фінансові послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми торговельної політики "
 1. 5. Конкуренція
  проблемам конкуренції в рамках каталлактики. Наскільки в дію вступають природні умови, настільки конкуренція може бути вільною тільки щодо тих факторів виробництва, які не є рідкісними і тому не виступають об'єктом людської діяльності. В області каталлактики конкуренція завжди обмежена невблаганною рідкістю економічних товарів і послуг. Навіть при
 2. 14. Volkswirtschaft
  торговельні та міграційні бар'єри, встановлені державним втручанням в ділове життя, і не відмінності в законодавстві і захисту, що надається судами і трибуналами, які стають причиною розходження між зовнішньою і внутрішньою торгівлею. Навпаки, кажуть вони, це неподібність є необхідним наслідком самої природи речей, непереборним фактором; він не може бути видалений ніякої
 3. 4. Облік витрат виробництва
  проблеми тільки випадком, коли додаткова кількість р вилучається у інших підприємств, що виробляють той же самий продукт менш ефективним способом, змушуючи їх обмежувати обсяг виробництва. Очевидно, що в цьому випадку представляє собою конкуренцію між більш і менш ефективними підприємствами, що виробляють один і той же виріб з одного і того ж сировини, на що розширюється заводі
 4. 6. Монопольні ціни
  проблему цінової дискримінації, яка буде обговорюватися нижче, то конкретна ціна є або конкурентної, або монопольної. Зворотне твердження грунтується на помилковому думці, що якщо не кожен має можливість постати в ролі продавця певного товару, то конкуренція не є вільною або досконалою. Пропозиція будь-якого товару обмежена. Якби воно не було недостатнім
 5. 19. Золотий стандарт
  проблемами. Нижче буде показано, чому всі ізольовані заходи державного втручання в ринкові явища не можуть досягти переслідуваних цілей. Якщо інтервенціоністських держава захоче виправити недоліки першого втручання, заходячи все далі і далі, то зрештою воно перетворить економічну систему країни в соціалізм німецького зразка. Потім воно зовсім скасує внутрішній
 6. 5. Конфлікти нашої епохи
  проблемою для всіх інших країн. Конфлікт між бідними і багатими країнами є реальним. Але він існує тільки у світі, де суверенна держава вільно завдавати шкоди інтересам всіх народів включаючи і свій власний, позбавляючи споживачів переваг, які надала б їм краща експлуатація ресурсів цієї країни. Війни викликає не суверенітет як такий, а суверенітет
 7. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  проблему золотовалютного стандарту, всі економісти включаючи і автора цих рядків виявилися не здатні усвідомити, що він дає в руки урядам влада легко маніпулювати національною валютою. Економісти безтурботно вважали, що жоден уряд цивілізованої країни не використовує золотовалютний стандарт як інструмент інфляційної політики. Звичайно, не слід сильно перебільшувати
 8. 1. Тотальна війна
  проблеми без упередженості і пристрасті. Вони будуть залагоджувати їх мирно. Все, що необхідно, щоб зробити світ міцним, це скинути деспотів. Мирним шляхом, зрозуміло, цього не добитися. Необхідно розтрощити найманців королів. Але ця революційна війна народу проти тиранів буде останньою війною, війною з метою покласти край усім війнам. Ця ідея смутно присутня вже в умах вождів
 9. Коментарі
  проблем, які постають перед людьми в різних життєвих (проблематичних) ситуаціях, що виникають в безперервно мінливому світі. [32] агностицизм тут принцип, згідно з яким не може бути остаточно вирішене питання про істинність пізнання навколишнього людини дійсності. [33] скептицизм тут принцип, який стверджує недостовірність знання, заснованого на свідченнях органів чуття;
 10. Глава 14
  проблема була не в тому, що я втратив колишню хватку, немає , але в ці чотири жалюгідних року просто не було можливостей робити гроші. Але я намагався з усіх сил і в результаті тільки гірше влазив у борги. Після того як я засовестілся брати нові кредити у друзів, я почав заробляти на життя тим, що керував грою людей, які вірили в моє знання ринку і здатність вигравати навіть на напівмертвому
© 2014-2022  epi.cc.ua