Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Платіжний баланс


У цьому параграфі ми викладемо систему рахунків, ис-пользуемя для аналізу угод між який-тостраной та рештою світу
Про Платіжний баланс - це систематизиро-ванна запис підсумків всіх угод між резидентами однієї країни (домашніми господарства-ми, фірмами та урядом) і остальнимміром.
Угоди між країною та рештою світу діляться дві групи: поточні операції та операції з ка-капіталом Ці групи відображаються в платіжному ба-Лансі, в балансі поточних операцій і в балансі дви-вання капіталу.
Про Операції, що відображаються у балансі теку-щих операцій (іноді кажуть - на рахунку те-кущіх операцій), - це продаж і покупкатоваров і послуг, а також односторонні транс-Ферт. Продаж і купівля активів відображають-ся в балансі руху капіталу (або на счетедвіженія капіталу).
Односторонні трансферти - це платежі, вироб-наведені однією країною на адресу іншої без отри- ня у відповідь товару або послуги (наприклад, іноземних-ная допомога). Почнемо з обговорення балансу теку - щих операцій, а потім розглянемо баланс движ-ня капіталів.
Баланс текуіщх операцій
У табл. 36-8 показаний баланс поточних операційСША за 1980 і 1986 рр.. Поточний баланс ізмеряетстоімость чистих доходів країни або чистих рас-ходів, що виникають в результаті международнихсделок з товарами, послугами і трансфертами.
Поточний баланс=доходи від експорту -
- витрати на імпорт -
- чисті трансферти закордон (1)
[ ТАБЛИЦЯ 36-8. Баланс поточних операцій США! (в млрд дол)
1986
1980
Експорт товарів (+) 224222 Імпорт товарів (-) -250 -369 Експорт послуг (+) 118149 Імпорт послуг (-) -83 -127 Односторонні трансферти за кордон, чисті (-) -8 -15 Поточний баланс 2 -141 Джерело: Survey of Current Business.
Ми говоримо, що поточний баланс зводиться з ізбит-ком, як це було в 1980 р., коли, продаючи товариі послуги іноземцям, ми в результаті отримали більше, ніж дали їм, купуючи у них товари і послуги, або у вигляді трансфертов3. І навпаки, поточний баланссводітся з дефіцитом, як це було в 1986 г, ко-ли є чисті витрати на іноземні това-ри, послуги або трансферти4.
' Чисті трансферти за кордон у рівнянні (1) рівні трансфертами отфірм, домашніх господарств і урядів США іноземцям мінустрансферти резидентам США від іноземців.
1В першому випадку часто говорять про позитивне сальдо поточного балан-са, або рахунки по поточних операціях, у другому - про отріцательномсальдо (Прим. науч. ред.).
У табл. 36-8 всі угоди, які обеспечіваютпоступленія іноземної валюти, наприклад ек-спорт товарів і послуг, записуються зі знаком «плюс».
Всі угоди, які призводять до виплати де-ніжних сум іноземцям, - імпорт товарів іпослуг і трансферти за кордон - записуються сознаком «мінус». Експорт пшениці є товар-ним експортом, експорт послуг з перевезення Вантажні страхуванню - експортом послуг, імпорт нафти-товарним імпортом, туризм за кордон - їм-портом послуг. (У вікні 36-1 стаття платіжного ба-Ланса «Послуги» викладена більш докладно.) Транс-Ферт - це такі статті, як пенсії, подарунки, де-ніжні перекази за кордон або безоплатна по-міць іноземним державам.
Як видно з табл. 36-8, Сполучені Штати Вобай ці роки витрачали на імпорт товарів більше, ніж отримували від товарного експорту І в тому, і раптом році експорт послуг перевищував їх імпорт, ачістие трансферти виплачувалися іноземцям. В1980 р. платіжний баланс поточних операцій билсведен з позитивним сальдо, хоча всього лише НА2 млрд дол У 1986 р., навпаки, був величезний де-фіціта: в 141 млрд дол, або 3,3% ВНП.
На рис 36-3 показаний платіжний баланс США потекущім операціями (виміряний як частка ВНП) за останні 30 років. В Протягом більшої частини пери-ода поточний платіжний баланс коливався вокругсостоянія збалансованості (нульового сальдо). внекотором роки спостерігалося позитивне сальдо,


1955
1960
1965
1970
Роки
1975
1980
1985
1990
РІС. 36-3. Платіжний балансСША по текутцім операціямв% до ВНП. (Джерело: IMF, International Financial Statistics.)
наприклад на початку 1960-х років, в інші роки-дефіцит, наприклад в 1975-1976 рр.. Зрушення в сторонубольшого та сталого дефіциту в 1980-і роки яв-ляется абсолютно безпрецедентним.
ФІНАНСУВАННЯ ТА КОРИГУВАННЯ. щовідбувається, коли платіжний баланс по текущімопераціям незбалансований? Тут варто провестіаналогію з окремою особистістю. Уявімо собі, що протягом декількох місяців ви витрачаєте на те-вари та послуги (продукти харчування, навчання, книги, рахунки зубного лікаря) більше, ніж отримуєте в відедоходов від роботи в бібліотеці і трансфертів (де-ніжних переказів від ваших батьків). За терми-нологии платіжного балансу ви відчуваєте Дефі-цит балансу по поточних операціях.
Як ви оплатіть перевищення витрат над дохо-дами? Ясно, що ви повинні будете взяти в борг іліпродать активи. Можливо, ви знімете гроші сбанковского рахунки, продасте свій автомобіль іліначнете брати позики в банку або займати у род-ників. Все це - шляхи фінансування Дефі- ціта вашого поточного платіжного балансу.

Але якщо у вас занадто великий дефіцит, ви несможете довго продовжувати фінансувати його. Вме-сто цього рано чи пізно ви будете винужденискорректіровать ваші доходи (більше зарабати-вая) або ваші витрати (менше витрачаючи), чтобиустраніть причину, що лежить в основі дефіциту по-точного балансу.
Пояснення дефіциту платіжного балансу по те-кущім операціями для країни буде точно такімже, як і для окремої особистості.
Про Країна, що має дефіцит платіжногобалансу по поточних операціях, витрачає натовари та послуги за кордону і на трансфер-ти за кордон більше величини своїх доходовот продажу товарів і послуг за кордон.
І так само, як окрема особистість, країна должнафінансіровать дефіцит поточного платіжного ба-Ланса.
Про Країна фінансує дефіцит текущегоплатежного балансу, продаючи активи іност-ранців або беручи у них гроші в борг.
Але фінансування має межу. Коли пользую-щіеся попитом активи виснажуються і ніхто не хо-чет більше давати кредити, то вже не можна продов-жати мати дефіцит, тому що немає возможностіоплачівать його. Таким чином, країна, як і від-слушна особистість, в кінцевому рахунку буває винуж-Дена скорегувати свій платіжний баланс лібопосредством збільшення надходжень з закордон-
них джерел, або за рахунок скорочення своіхрасходов.
Про Країна коригує поточний платіж-ний баланс, скорочуючи свої витрати за межі-цей або збільшуючи свої доходи від продажітоваров і послуг за кордон.
Позитивне сальдо поточного платіжного балан-са (активне сальдо рахунку поточних операцій) про -тівоположность дефіциту. У цьому випадку країна Виру-сподівається за кордоном більше, ніж вона витрачає там, а зна-чит, накопичує закордонні активи або кредітуетіностранцев як сторону, що забезпечує їй поло-жительность сальдо. Однак істотна відмінність за-лягає у тому, що країні, що має актівноесальдо по поточних операціях, не потрібно коректив-ровать свої витрати і доходи, хоча це актівноесальдо зменшиться, якщо країни, що мають дефіцит, стануть коригувати свої платіжні баланси потекущім операціями, щоб скоротити цей Дефі-ціт5.
Залежно від того, чи має країна поклади-валий сальдо або дефіцит поточного платіжногобалансу, загальна вартість закордонних активів, на-що ходять у їх власності, змінюється. Звернемо-ся тепер до обговорення концепції чистих Загра-кових активів, яка пов'язує між собойтекущій платіжний баланс і баланс руху ка-капіталів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Платіжний баланс"
 1. 13. Розміри і структура залишків готівки
  платіжним засобом за своєю номінальної вартості [Дуже часто статус законного платіжного засобу надавався банкнотам в той час, коли вони ще були заступниками грошей і в якості таких відповідали грошам за своєю номінальною вартістю. Тут декрет не має ніякого каталлактіческого значення. Але в нашому випадку воно має значення, оскільки ринок більше не вважає їх
 2. 14. Платіжні баланси
  платіжним балансом. Кредит балансу завжди дорівнює дебету балансу. Якщо ми хочемо дізнатися положення індивіда в системі ринкової економіки, ми повинні подивитися на його платіжний баланс. Він розповість нам все про місце індивіда в структурі суспільного розподілу праці, покаже, що він дає оточуючим і що отримує або забирає у них. Він покаже, є людина економічно самостійним
 3. 15. Міжрегіональні курси валют
  платіжного балансу, полягає в тому, що вони приписують грошам виняткову роль. Вони не бачать, що стосовно міжрегіональних курсів обміну між грошима і товарами не існує ніякої різниці. Якщо торгівля між Х'юстоном і Ліверпулем взагалі можлива, то ціни на бавовну в цих двох місцях не можуть відрізнятися більше, ніж на загальну суму витрат, потрібних на доставку. Саме з тих же
 4. 19. Золотий стандарт
  платіжного засобу. розмінні монети були не грошима, а заступниками грошей. Їх мінова цінність залежала немає від вмісту срібла, а від того, що в будь-який момент без затримок і витрат їх можна було поміняти на золото по повній номінальної вартості. Де-факто вони були борговими розписками, надрукованими на сріблі, вимогами на певну кількість золота. Протягом XIХ в. подвійний
 5. 8. Рухливість інвестора
  платіжного балансу. Не може вона також підвищити курси іноземних валют. Якщо безліч капіталістів британських або іноземних побажають позбутися британських цінних паперів, то результатом стане падіння їх цін. Але це не вплине на курс обміну між фунтом стерлінгів і іноземною валютою. Те ж саме вірно і щодо капіталу, вкладеного в готівку. Власник французьких франків,
 6. 6. Валютне регулювання і двосторонні валютні угоди
  платіжним балансом і закупівлями спекулянтів. Щоб усунути це зло, держава вдається до заходів, що обмежують попит на іноземну валюту. Тепер право купувати валюту мають тільки ті, кому вона потрібна для здійснення угод, схвалюваних державою. Товари, імпорт яких, на думку держави, надмірний, більше не повинні імпортуватися. Виплата відсотків і сум основного боргу іноземцям
 7. Коментарі
  платіжного засобу, 732; кількісна теорія, 40, 55, 218, 379, 385-386; кредитні, 248, 401, 406сн.; мінова економіка і, 391; монометаллизм, 440; національні і міжнародні, 443; нейтральні, 192, 235, 373-374, 388-392; нерозмінні, 372, 401, 407, 425, 445, 532; обмін, 433, 440-441; визначення, 192, 197, 373, 376 ; помилки популярної доктрини, 373-375; купівельна спроможність, см.
 8. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  платіжному балансі, їй не доводилося вимагати собі взаємних прав на інших ринках. Японці могли обмежувати американський доступ на японські ринки і забороняти американцям купувати більшість акцій в японських компаніях, в той же час маючи необмежений доступ на ринок США і право купувати в Америці що завгодно. Японський уряд могло діяти - і діяло - як монопольний покупець
 9. ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ ДЛЯ ВИПРАВЛЕННЯ ТОРГОВОГО ДЕФІЦИТУ
  платіжного балансу, то її заощадження недостатньо великі, щоб покрити її інвестиції. Зворотно, якщо країна має профіцит платіжного балансу (Японія) , то її заощадження разом з податковими надходженнями повинні перевершувати її інвестиції та державні витрати. Важливо зрозуміти, що такі рівності не тягнуть за собою причинного прямування. Можна з таким же правом сказати, що скорочення торгового
 10. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  платіжним балансом. Проблеми ці полягають у тому, що імпорт зростає швидше за експорт; що вартість валюти падає, прискорюючи інфляцію через підвищення імпортних цін; що слабо збільшується внутрішня зайнятість через непомірні витрат на імпорт . Всі ці спроби завершуються зрештою швидким відступом до суворої економії під загрозою втечі капіталів. Внаслідок цього спади доводиться
© 2014-2022  epi.cc.ua