Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

14.4. Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій


Другим після споживання компонентом чистих видатків є інвестиції.
Інвестиції - це довгострокові вкладення державного або приватного капіталу в різні галузі як всередині країни, так і за її межами з метою отримання прибутку.
Напрями інвестицій:
- будівництво нових виробничих будівель і споруд;
- закупівлі нового обладнання, техніки і технології;
- додаткові закупівлі сировини і матеріалів;
- будівництво житла та об'єктів соціального призначення.
Відповідно цим напрямкам розрізняють:
- інвестиції в основний капітал;
- інвестиції в товарно-матеріальні запаси;
- інвестиції в людський капітал.
Розрізняють також валові, чисті, автономні і індуковані інвестиції.
Валові інвестиції - це витрати на заміщення старого обладнання (амортизація) + приріст інвестицій на розширення виробництва.
Чисті інвестиції - це валові інвестиції за вирахуванням суми амортизації основного капіталу.
Якщо чисті інвестиції становлять позитивну величину, то економіка розвивається.
Якщо чисті інвестиції становлять нульову величину (валові інвестиції та амортизація рівні), то економіка перебуває в стані статики.
Якщо чисті інвестиції становлять негативну величину (валові витрати менше амортизації), то це свідчить про дедалі нижчій ділової активності.
Автономного інвестиції - це інвестиції, обумовлені нововведеннями, викликаними НТП.
Вони не пов'язані з ростом національного доходу. Найчастіше вони самі стають причиною зростання НД.
Індуковані інвестиції - це капіталовкладення, спрямовані на утворення нових виробничих потужностей, причиною створення яких є збільшення попиту на матеріальні блага та послуги.
Цей вид інвестицій необхідний за умови, якщо підвищений попит на продукцію не задовольняється за рахунок збільшення інтенсивності експлуатації наявного устаткування. Потреби в інвестиціях виступають у вигляді інвестиційного попиту.
Інвестиційний попит - це попит підприємців на засоби виробництва для відновлення зношеного капіталу, а також для його збільшення.
До факторів, що визначає інвестиційний попит, належать:
- очікування норми прибутку;
- ставка банківського відсотка.
Залежність тут наступна: якщо очікувана норма прибутку висока, то інвестиції будуть рости. Ставка відсотка - це ціна, яку фірма повинна заплатити, щоб зайняти грошовий капітал.

Якщо очікувана норма прибутку (наприклад, 10%) перевищує ставку відсотка (скажімо, 7%), то інвестування буде прибутковим, і навпаки.
Висновок: залежність попиту на інвестиції від норми відсотка обернено пропорційна (рис. 14.4).

Попит на інвестиції


На положення кривої попиту на інвестиції впливає і ряд інших чинників.
Ті фактори, які викликають приріст очікуваної прибутковості інвестицій, змістять цю криву вправо (збільшать попит на інвестиції).
Ті фактори, які призводять до зниження очікуваної прибутковості інвестицій, змістять криву вліво (знизять попит на інвестиції). До цих факторів належать: витрати на придбання обладнання, податки на підприємця, інфляція та ін Тому для порівняння поточних інвестицій та інвестицій базового року використовуються «реальні інвестиції», тобто взяті в незмінних цінах.
Залежність доходу та інвестицій виражається в мультипликаторе.
Мультиплікатор (лат. multiplico - множу) - це коефіцієнт, що показує зв'язок між збільшенням (зменшенням) інвестицій і зміною величини доходу.
При зростанні інвестицій зростання ВНП буде відбуватися в набагато більшому розмірі, ніж початкові додаткові інвестиції. Цей розмножувальний, наростаючий ефект у розмірі ВНП і називають мультиплікаційним ефектом. Отже, мультиплікатор - це числовий коефіцієнт, який показує розміри зростання ВНП при збільшенні обсягу інвестицій.
Припустимо, приріст інвестицій становить 10 млрд руб., Що призвело до зростання ВНП на 20 млрд руб. Отже, мультиплікатор=2.

Або? ВНП=МР х? Інвестицій, тобто мультиплікатор, помножений на прирощення інвестицій, показує приріст ВНП. Висновки:
Чим більше додаткові витрати населення на споживання, тим більше буде величина мультиплікатора і, отже, приріст ВНП при даному обсязі приросту інвестицій.
Чим більше додаткові заощадження населення, тим менше величина мультиплікатора і, отже, приріст ВНП при даному обсязі приросту інвестицій.
Щоб висловити вплив приросту доходу на приріст інвестицій, застосовується акселератор.
Акселератор (лат. accelero - прискорювач) - це коефіцієнт, який вказує на кількісне відношення приросту інвестицій даного року до приросту національного доходу минулого року:

Акселератор


Він висловлює вплив приросту доходу на приріст інвестицій.

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАД П. Самуельсон.
Припустимо, є текстильне підприємство, вартість обладнання якого в 10 разів перевищує вартість реалізованих протягом року тканин. Якщо протягом якогось періоду реалізується тканин на $ 6 млн, то підприємство повинне мати капітальним обладнанням на $ 60 млн. Припустимо, обладнання складається з 20 машин, щороку зношується і підлягає відшкодуванню 1 машина, або $ 3 млн. Припустимо, що протягом четвертого року продажі зросли на 50%: з $ 6 млн до $ 9 млн. У цьому випадку число машин має також зрости на 50% - з 20 до 30 одиниць. Отже, цього року буде придбано 11 машин: 10 нових і одна для відшкодування зношеної. Продажі зросли на 50%, а виробництво машин - на 1000%. Це і є ефект ускоряющегося (акселеративного) впливу зміни у споживанні на рівень інвестицій, який дав принцип акселерації.
Отже, під принципом акселерації розуміють процес, що показує, що попит на інвестиції може бути викликаний зростанням продажів і доходу.
Познайомившись з такими поняттями, як споживання, заощадження та інвестиції, можна розглянути існуючу між ними зв'язок.
Схильність до заощаджень робить істотний вплив на економічну рівновагу суспільства, що проявляється, зокрема, в парадоксі ощадливості.
Парадокс ощадливості полягає в тому, що високі інвестиції та високе споживання (низькі заощадження) не суперечать, а часом допомагають один одному. Ощадливість не завжди чеснота. Ощадливість окремих осіб може обернутися соціальною трагедією. Прагнення кожного збільшити свої заощадження може мати своїм результатом зменшення фактичного заощадження всіх членів суспільства в сукупності. Зберігаючи, людина скорочує споживання. Тим самим знижуються доходи інших осіб, оскільки витрата одного формує дохід іншого. Скорочення доходів, у свою чергу, веде до падіння рівня заощаджень. Все це врешті-решт призведе до скорочення інвестицій і гальмування розвитку економіки. Так відбувається в умовах неповної зайнятості та кризового стану економіки.
Навпаки, в умовах повної зайнятості, воєн і інфляції зростання ощадливості дає можливість збільшити інвестиції. У цих умовах зростання заощаджень - благо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.4. Інвестиції та їх функціональне призначення. Фактори, що впливають на величину інвестицій "
 1. 2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
  інвестиційного клімату, необхідні подальший розвиток ринкових відносин на земельному ринку, орієнтація на нинішню ринкову ситуацію і вимоги ринку. Щоб земельна власність використовувалася більш ефективно, тобто приносила максимальний дохід від використання і сприяла поліпшенню загального інвестиційного клімату, в першу чергу необхідна реалізація процесів
 2. 4.6. Додаткова інформація
  інвестиції в людський капітал. За даними статистики, щороку, витрачений на навчання, підвищує зарплату працівника в середньому на 10%. Освіта не тільки підвищує продуктивність реципієнта (тобто людини, яка його отримала), воно має позитивний зовнішній ефект (екстерналій). Зовнішній ефект відбувається тоді, коли дія однієї людини позначається на добробуті іншого
 3. Словник термінів
  інвестицій при наступаючому спаді виробництва або зменшення державних витрат при настанні інфляції і збільшення податків). Диференціація доходів - відмінності в рівні доходів на душу населення. Домашні господарства - господарюючий суб'єкт, який діє в національній економіці і включає в себе всі приватні господарства, що задовольняють потреби, пов'язані з життям сімей або окремих
 4. 15.1. Економічне зростання
  інвестиціям, державним витратам. При цьому особлива увага приділяється інвестиціям, їх частці в сукупних витратах, темпами зростання інвестицій, їх ефективності та структурі: галузевої, відтворювальної, технологічної та т.п. Пояснення економічної динаміки кейнсианцами пов'язано з дією механізму мультиплікатора-акселератора, суть якого полягає в тому, що динаміка ВНП складається
 5. Керуюча підсистема
  інвестиційні фонди, фінансово-промислові групи, страхові товариства та ін Серед методів управління все більшого значення набувають економічні методи, знижується роль командно-адміністративних методів управління. Держава в управлінні все активніше починає застосовувати норми, правила, інструменти регулювання, прийняті на Заході, ставити реальні, здійсненні й обмежені цілі в
 6. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  інвестицій інноваційної діяльності і т.д. У сучасних умовах уряд повинен ширше застосовувати заходи інформаційного та консультативного характеру, спрямовані на виявлення та пропаганду перспективних напрямів економічного розвитку в інноваційному аспекті. При цьому необхідно прагнути до взаимоувязке цілей і засобів їх досягнення у вигляді господарсько-політичних механізмів.
 7. ГЛАВА 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  інвестиції. Резервом діяльності підприємств є прискорена амортизація основних засобів за рахунок прибутку. Підвищення тарифу на енергоресурси, збільшення собівартості продукції призвели до неконкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, в той же час безмитне ввезення споживчих товарів сприяє процвітанню іноземних товаровиробників на російському ринку. Стаття
 8. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  інвестицій втрачає для виробників цінність. Найбільш яскраво подібний підхід до теорії циклів ми можемо знайти в "Капіталі" К. Маркса. ** Див: Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т.25. Ч II. С.33. Кризи надвиробництва К. Маркс пояснював тим обставиною, що відносне звуження платоспроможного попиту призводить до неприбутковості подальшого розширення виробництва. Справа в тому, що
 9. Демонополізація
  інвестицій в оновлення виробництва - неминучі відставання, втрата конкурентоспроможності, а потім і загибель підприємства. Тривала недовантаження потужностей на 50-80% означає загибель підприємства як життєздатної організації. Не можна виправдовувати високі ціни і недостатній обсяг продукції тим, що в минулому в даній галузі створені великі виробничі потужності. Зробивши одну помилку -
 10. Практикум по темі лекції 14
  інвестиції? Що розуміється під граничною схильністю до споживання? Як вона визначається? Що розуміється під граничною схильністю до заощадження? Як вона визначається? Що таке інвестиції? Віднесете ви до інвестицій покупку вами цінних паперів? Назвіть традиційні напрямки інвестицій. Визначте відмінності між валовими і чистими інвестиціями. З якою метою їх розмежовують?
 11. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  інвестицій не існує. Економічно самодостатній землевласник, який обробляє свою ділянку тільки щоб забезпечити своє домашнє господарство, залежить від впливів будь-яких змін, що впливають на родючість грунту або його власні потреби. У ринковій економіці на результат діяльності фермера впливають будь-які зміни, що стосуються важливості його ділянки землі в
 12. 5. Конкуренція
  інвестиції виправдані тільки в тому випадку, якщо задовольняють найбільш насущні з ще незадоволених потреб споживачів. Якщо існуючих заводів достатньо, було б марнотратним вкладати капітал в цю галузь. Структура ринкових цін штовхає інвесторів в інші галузі. Цей момент необхідно підкреслити особливо, тому що його нерозуміння лежить в основі багатьох поширених скарг на
 13. 4. Облік витрат виробництва
  інвестицій, пов'язаних з його реалізацією, то для нього мають значення саме середні витрати. Але якщо в проект вже інвестовано капітал, то він дивиться на речі з точки зору додаткових витрат, які необхідно провести. Той, хто вже володіє неповністю використовуваним виробничим комплектом, бере в розрахунок не середні, а граничні витрати виробництва. Безвідносно до величини вже
 14. 6. Монопольні ціни
  інвестиціях. Минулого капіталісти інвестували кошти в завод, призначений для виробництва вироби p. Пізніше з'ясувалося, що вкладення виявилося невдалим. Ціна, яку можна виручити при продажу р, настільки низька, що капітал, інвестований в неадаптіруемое обладнання заводу, не дасть віддачі. Це збиток. Проте ці ціни досить високі, щоб забезпечити прийнятну віддачу
 15. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
    інвестицій і обмежує продажу; тим самим він створює тенденцію зростання цін. Зміни у пропозиції грошей повинні неодмінно змінити розміщення товарів між індивідами і фірмами. Кількість грошей, наявне у всій економічній системі, не може зменшитися або збільшитися, якщо спочатку не зменшаться або не зростуть залишки готівки окремих її членів. Ми можемо, якщо захочемо,
 16. 2. Початковий відсоток
    інвестицій, він приходить до висновку, що очікувана виручка недостатньо велика, щоб покрити витрати на необхідні матеріали і праця, а також відсоток на капітал, що інвестується. Він відмовляється від здійснення проекту А і замість нього починає реалізовувати інший план B. Згідно з планом У готель буде зведена в більш доступному місці, яке хоч і не має всіх переваг живописного
 17. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
    інвестиції можна здійснити при даному стані відносини оцінок публікою цінності майбутніх благ порівняно з справжніми благами. Він узгодить дії підприємця з цією оцінкою, відсіваючи проекти, реалізація яких не буде схвалена публікою через необхідної ними тривалості часу очікування. Отриманий результат змусить його застосувати готівковий запас капітальних благ таким чином,
 18. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
    інвестиціях і надмірному споживанні в період буму і що подібний штучно створений бум приречений. Вони шукають філософський камінь, щоб змусити бум тривати вічно. Вище вказувалося на те, в якому відношенні ми можемо називати поліпшення якості та збільшення кількості кінцевої продукції економічним прогресом. Якщо ми застосуємо цю мірку до різних фаз циклічних коливань виробництва,
 19. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
    інвестиції з однієї галузі на іншу. Припустимо, що в економічно відсталій країні, Руританию, профспілка портових вантажників змусив підприємців платити заробітну плату, яка набагато вище, ніж заробітна плата в інших галузях. Тоді це може призвести до того, що найбільш прибутковим способом використання капіталу стане застосування механізмів на навантаженні та розвантаженні суден. Але
© 2014-2022  epi.cc.ua