Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

Словник термінів


Абстрактні податки - платежі, які при внесенні їх до бюджету не мають цільового призначення. Це означає, що податкові доходи не призначені для конкретних державних витрат. Грошові кошти надходять до бюджету на потреби всієї держави.
Акредитив - це доручення про виплату певної суми особі або компанії при виконанні зазначених в акредитивній листі умов.
Амортизація прискорена - амортизація за підвищеними ставками в порівнянні з діючими або середніми ставками. Сенс прискореної амортизації полягає у встановленні такого рівня щорічних списань в амортизаційний фонд, який перевищує розміри фактичного морального і фізичного зносу елементів основного капіталу.
Безробіття - соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не зайнята у виробництві товарів і послуг. У реальному економічному житті безробіття - це перевищення пропозиції праці (обсягу робочої сили) над попитом на працю (кількістю робочих місць). ^
Бреттон-Вудська валютна система - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але здійснювали резервні функції поряд із золотом і обмінювалися на нього.
Бюджетна позика - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній основі на строк не більше шести місяців.
Бюджетно-фінансова політика - цілеспрямована діяльність держави щодо використання бюджетно-фінансової та грошово-кредитної систем для реалізації цілей соціально-економічної політики.
Бюджетний кредит - надання коштів іншому бюджету або юридичній особі на поворотній і платній основі.
Бюджетна система - сукупність бюджетів усіх рівнів та державних позабюджетних фондів.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна ринкова вартість всієї кінцевої продукції (товарів, робіт, послуг), виробленої на території держави за певний період часу, як правило за рік.
Валовий (валовий) національний продукт (ВНП) - сукупна ринкова вартість всієї кінцевої продукції, виробленої національною економікою за певний період часу (за рік).
Валюта - це будь-які виражені в тій чи іншій національній грошовій формі платіжні документи або грошові зобов'язання, які використовуються в міжнародних розрахунках.
Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній валюті.
Валютний курс - співвідношення обміну двох грошових одиниць, або ціна однієї грошової одиниці, виражена в грошовій одиниці іншої країни.
Валютний ринок - сукупність всіх відносин, що виникають між суб'єктами валютних операцій.
Зовнішньоторговельна політика - це діяльність держави, спрямована на розвиток і регулювання торгових відносин з іншими країнами з метою зміцнення позицій країни і її бізнесу на світовій економічній арені.
Зовнішньоекономічна лібералізація - процес зменшення державного регулювання господарської діяльності, яка може бути як зовнішньої, так і внутрішньої.
Зовнішній світ (як господарюючий суб'єкт) - всі іноземні господарюючі суб'єкти і державні інститути, які взаємодіють з економічними суб'єктами даної країни через експортно-імпортні операції, обмін товарами, послугами, курси національних валют і т.п.
Відтворювальна подфункция - призначена для акумуляції засобів на відновлення використовуваних ресурсів. Цю підфункцію виконують відрахування на відтворення мінерально-сировинної бази, плата за воду та ін
Вбудовані стабілізатори - механізми саморегуляції і автоматичної зміни податкових надходжень. Це прогресивна система оподаткування, яка ставить податок у залежність від доходу.
Глобалізація - процес перетворення світового господарства в єдиний ринок товарів, послуг, капіталу, робочої сили і технологій.
Державний бюджет - форма освіти і витрати коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування.
Державні позабюджетні фонди - грошові кошти держави, що мають цільове призначення та не включені до державного бюджету, а надходять у державні соціальні фонди, наповнення яких проводиться, наприклад, за допомогою збору Єдиного соціального податку.
Державна гарантія - це письмове зобов'язання держави виконати умови договору, укладеного з третьою особою (вітчизняним чи іноземним), за те особа, якій видана гарантія в разі його неплатоспроможності.
Державне підприємництво - діяльність державних підприємств, що випускають товари і послуги, необхідні для розвитку національної економіки, але, як правило, недостатньо рентабельні для ринкового сектора господарства.
Державне регулювання економіки - це вплив держави на господарське життя суспільства і пов'язані з нею соціальні процеси, в ході якого реалізується економічна і соціальна політика держави, заснована на певній концепції.
Державний борг - сума бюджетних дефіцитів минулих років (за мінусом бюджетних профіцитів).
Держава (як господарюючий суб'єкт) - всі організації та установи державного сектора економіки, які виробляють суспільні блага (державна охорона здоров'я, безкоштовну освіту, охорона навколишнього середовища, охорона громадського порядку, будівництво доріг, національна оборона та ін.).
Держава - форма існування і організації суспільства, що представляє собою систему суспільних інститутів і органів управління.
«Градуювання» - поступове скорочення темпу зростання грошової маси, що приводить до появи інфляційної інерції, чому сприяє індексація доходів; не викликає такого глибокого спаду, як шокова терапія, але і темпи інфляції знижуються незначно.
Демпінг - продаж товарів за штучно заниженими цінами.
Грошова система - це історично сформована форма організації грошового обігу в країні, узаконена державою, що включає в себе такі елементи, як грошова одиниця, масштаб цін, види грошей в країні і порядок їх емісії, порядок обігу грошей і платежів, правила конвертації валют, а також державний апарат, який здійснює регулювання грошового обігу.
Грошовий обіг - це рух грошей, що виконують свої функції і обслуговуючих кругообіг товарів і послуг.
Грошово-кредитна політика - сукупність заходів в області грошового обігу та кредиту, спрямована на регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості та вирівнювання платіжного балансу.
Гроші - специфічний товар, який грає особливу роль в економіці і виконує чотири важливі функції; засіб обміну, засіб платежу, засіб вираження вартості і засіб заощадження.
Дестимулючим подфункция. Направлена на встановлення через податковий тягар перешкод для розвитку яких-небудь економічних процесів, здійснюється введенням підвищених ставок податків.
Дискреційна політика - вплив держави на розвиток економіки за допомогою фіскальної політики (підвищення державних витрат і скорочення податків з метою збільшення сукупних витрат і інвестицій при наступаючому спаді виробництва або зменшення державних витрат при настанні інфляції і збільшення податків) .
Диференціація доходів - відмінності в рівні доходів на душу населення.
Домашні господарства - господарюючий суб'єкт, який діє в національній економіці і включає в себе всі приватні господарства, що задовольняють потреби, пов'язані з життям сімей або окремих осіб (індивідів), які мають у приватній власності чинники виробництва, такі як земля, капітал, робоча сила і підприємницькі здібності, продаж або здача в оренду яких приносить їм дохід.
Дотація - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня на безповоротній і безоплатній основі для покриття поточних витрат.
Доходи бюджету - державні доходи, що формуються за рахунок податків і неподаткових платежів, плати за користування державним майном та державними позиками.
Доходи населення - це сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів.
Єдиний соціальний податок - податок, що зараховується в державні позабюджетні фонди (пенсійний, медичного страхування, соціального страхування) і призначений для мобілізації коштів для реалізації права громадян на державне пенсійне і соціальне забезпечення та медичну допомогу.
Закрита економіка - тип економіки, всі економічні блага якої виробляються і продаються всередині країни.
Інвестиційний клімат - ситуація в країні з точки зору іноземних інвесторів, що вкладають в її економіку свої капітали.
Індекс споживчих цін - показник, що характеризує зміну в часі загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання. Він вимірює відношення вартості фактично фіксованого набору товарів і послуг (споживчого кошика) в поточному періоді до його вартості в базовому періоді.
Індекс цін виробників, що враховує фіксований набір товарів і послуг, вимірюваний на ранніх стадіях виробничого процесу. Він визначає динаміку вартості виробництва конкретної групи товарів або послуг і використовується для індексації платежів між підприємствами (фірмами).
Інфляція - це довготривалий і безперервний зростання загального рівня цін, що веде до знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності. Інфляція:
галопуюча - середньорічне зростання цін становить від 20 до 200% на рік і свідчить про серйозні диспропорції в економіці країни, порушенні грошового обігу, неадекватною грошово-кредитній політиці;
гіперінфляція - найбільш небезпечний і руйнівний для національної економіки вид інфляції, при якій темпи зростання цін вище 50% на місяць, а в середньорічному вираженні досягають чотиризначних цифр. Вона може виникнути в результаті серйозних соціально-економічних потрясінь, тривалих воєн, пов'язана зі значним зростанням кількості грошей в обігу і рівня цін на товари та послуги; помірна (повзуча) - означає підвищення цін не більше ніж на 10% на рік і не супроводжується кризовими явищами.
Інші платежі - плата за використання належних державі природних ресурсів, спрямована на компенсацію і відновлення порушеного природного стану. Вони також належать до категорії податків як до більш загальному стану.
Кейнсіанська теорія - названа за прізвищем англійського економіста Дж.М. Кейнса. Заснована на державне регулювання економіки з метою згладжування економічних циклів та уникнення криз.
Класична теорія грунтується на механізмі саморегулювання ринку, що складається в тому, що національна економіка випускає природний об'єм продукту, який за асортиментом і кількістю відповідає попиту.
Конкуренція - це суперництво між учасниками ринку в ході реалізації економічних інтересів.
Конверсія боргу - обмін боргових зобов'язань на товарні поставки або цінні папери.
Контрольна функція - здійснення державою через податки контролю над фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами.

Непрямі податки - податки, що стягуються через ціну товару. Це надбавки, що включаються державою в ціну товарів і послуг (акцизи, ПДВ, податок з продажів, податки з обороту та ін.)
Коефіцієнт монетизації - показник, що виявляється в низькому співвідношенні грошової маси і ВВП. Кредит - рух позичкового капіталу.
Кредит банківський - надається фінансово-кредитними організаціями (банками, фондами, асоціаціями) позичальникам у вигляді грошових позик. Об'єктом банківського кредиту виступає грошовий капітал.
Кредит комерційний - кредит, що надається одними підприємствами іншим у товарній формі з відстрочкою платежу. Засобом оформлення комерційного кредиту, як правило, служить вексель.
Кредит споживчий - надається приватним особам в споживчих цілях. Є однією з різновидів комерційного кредиту у вигляді продажу товарів магазинами з відстрочкою платежу, а також банківського кредиту (у вигляді надання позичок кредитними установами на споживчі цілі).
Кредитна (банківська) мультиплікація - процес зростання обсягу платіжних засобів в рамках системи комерційних банків.
Кредитна система - сукупність кредитно-розрахункових відносин, форм і методів кредитування. Кредитною системою також називають сукупність фінансово-кредитних інститутів, що включає банківську систему, а також небанківські кредитно-фінансові організації.
Криза - фаза економічного циклу, в період якої спостерігається різкий спад виробництва, тобто зменшення обсягу випуску продукції. Криза починається з поступового звуження ділової активності.
Кругообіг - макроекономічна модель, що відображає потік ресурсів і доходів, а також потік доходів і витрат, якими обмінюються господарюючі суб'єкти при взаємодії на основних видах ринків.
Лібералізація - зняття всіляких бар'єрів, що перешкоджають розвитку зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічних зв'язків у цілому.
  Лізинг фінансовий - придбання дорогого устаткування і здача його в оренду.
  Ліквідність банківська - здатність банків виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.
  Ліквідність грошова - можливість звернення безготівкових грошей, а також активів або будь-якого майна в готівку грошові кошти.
  Макроекономіка - розділ економічної науки, що вивчає поведінку національної економіки в цілому, з точки зору забезпечення умов для сталого економічного зростання і повної зайнятості ресурсів, вирішення проблем господарського механізму та виконання державних функцій в економічній політиці.
  Макроекономічна стабілізація економіки - міра державного регулювання, спрямована на запобігання, гальмування економічного спаду, закріплення і підтримка показників функціонування економіки на певному рівні, оздоровлення народного господарства.
  Макроекономічне нерівновага (нестабільність) - відхилення ключових показників національної економіки від нормального значення. Включає в себе такі макроекономічні явища, як безробіття, інфляція, циклічність економічного розвитку.
  Макроекономічні моделі - формалізовані логічним, графічним або алгебраїчним способом опису економічних процесів і явищ з метою встановлення між ними функціональних взаємозв'язків.
  Макроекономічна рівновага - це збалансованість і пропорційність основних параметрів економіки, тобто ситуація, коли у суб'єктів господарської діяльності немає стимулів для зміни існуючого стану речей.
  Маржа - різниця між курсом продавця і курсом покупця іноземної валюти.
  Міжнародна економічна інтеграція - процес зрощення економік сусідніх країн єдиний господарський комплекс на основі глибоких і стійких економічних зв'язків між компаніями.
  Міжнародний рух капіталу - це розміщення та функціонування капіталу за кордоном, насамперед з метою зростання його вартості.
  Міжнародний рух факторів виробництва - експорт наявних в достатку і імпорт відсутніх економічних ресурсів.
  Міжнародний поділ праці - це стійке виробництво товарів і послуг понад внутрішні потреб національної економіки у розрахунку на міжнародний ринок.
  Міжнародні розрахунки - це розрахунки між державами, організаціями, фірмами та громадянами, які перебувають на території різних країн.
  Мінімальні державні соціальні стандарти - це державні послуги, надання яких громадянам на певному мінімально допустимому рівні гарантується державою на безоплатній та безповоротній основі за рахунок бюджетів всіх рівнів на всій території країни.
  Світова валютна система - історично сформована форма обігу національних грошових одиниць різних країн світу, які опосередковують процес міжнародного руху товарів, послуг капіталу і робочої сили.
  Світова (міжнародна) торгівля - процес купівлі-продажу товарів і послуг, здійснюваний між різними країнами, які виступають у ролі покупців, продавців і посередників.
  Світова економіка - сукупність національних економік, тісно пов'язаних між собою і виступаючих як цілісна система.
  Світове господарство - система господарських зв'язків і відносин, завдяки якій країни світового співтовариства технічно, економічно та соціально взаємодіють один з одним.
  Монетаризм - економічна теорія, що зародилася в 60-і рр.. XX в. і базується на кількісній теорії грошей.
  Податок - це обов'язковий внесок, визначений грошовий платіж, що вноситься платником до бюджету. Входить безпосередньо в податкову систему держави або встановлений актом податкового законодавства.
  Податкове законодавство - законодавство про податки і збори, що регулює владні відносини по встановленню, веденню і стягування податків і зборів в Російській Федерації, а також відносини, що виникають у процесі податкового контролю та притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення.
  Податковий кодекс РФ - збірка, законодавчих актів, що встановлюють систему податків, що стягуються у федеральний бюджет, а також загальні принципи оподаткування і зборів в Російській Федерації.
  Податковий мультиплікатор - коефіцієнт, що показує зміну національного доходу в результаті зміни податкових ставок.
  Податкова система - сукупність податків, методів і механізмів їх обчислення, що є одним з основних інструментів бюджетної політики держави.
  Податки:
  закріплення - податки, безпосередньо і цілком надходять у конкретний бюджет чи у позабюджетний фонд. Серед закріплених виділяють податки, що надходять до федерального бюджету, регіональний бюджет, місцевий бюджет, позабюджетні фонди;
  загальнообов'язкові - встановлюються законодавчими актами РФ і стягуються на всій її території незалежно від рівня бюджету, в який вони надходять. До них відносяться всі федеральні податки, податок на майно підприємств, лісовий дохід, плата за воду, земельний податок та ін; прямі - стягуються безпосередньо з доходів або майна платників податків, тому розмір такого податку точно визначено; цільові - податкові платежі, для зарахування яких створюється спеціальний фонд або в бюджеті вводиться спеціальна стаття; регульовані - податки, що надходять одночасно до бюджетів різних рівнів у пропорції, що відповідає чинному бюджетному законодавству. До них відноситься податок на прибуток з підприємств і організацій. Одна частина податку надходить до федерального бюджету, інша - до бюджету суб'єкта Федерації;
  змішані - податки, що сплачуються як фізичними особами, так і підприємствами та організаціями (держмито, деякі митні збори, податок з власників транспортних засобів та ін.);
  факультативні - передбачені основами податкової системи, однак безпосередньо можуть вводитися законодавчими актами республік у складі РФ або рішеннями органів державної влади суб'єктів Федерації. Справляння цих податків на певній території знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування. Податкова ставка - розмір податку, встановлений на одиницю оподаткування.
  Податкові пільги - часткове або повне звільнення фізичних і юридичних осіб від сплати податків. До пільг відносяться: вилучення, знижки, податкові кредити та інвестиційні податкові кредити, преференції та ін
  Податок на додану вартість (ПДВ) - податок на вартість, додану в процесі виробництва товару або послуги.
  Національна валютна система - це форма організації грошових відносин, яка охоплює не тільки внутрішнє грошовий обіг, але і сферу міжнародних розрахунків країни.
  Національна економіка - економічна діяльність господарських суб'єктів у масштабі держави, спрямована на задоволення потреб нації.
  Національний дохід (НД) - сума первинних доходів країни, рівна чистому внутрішньому продукту плюс сальдо факторних доходів.
  Неокласичний синтез - теорія, яка заперечує існування макроекономічного регулятора, кому рятувати економіку від циклічності і властивих їй інфляції і безробіття. Неокласичний синтез передбачає змішане ^ правління. Воно виражається в державному регулюванні для виробництва суспільних благ і соціальної сфери та ринковому регулюванні для виробництва споживчих товарів.
  Пожвавлення - фаза економічного циклу, яка характеризується збільшенням всіх економічних показників. Поступово збільшуються ціни, скорочується безробіття, зростає заробітна плата, ставка позичкового відсотка. Підвищується попит на предмети споживання, оновлюється основний капітал. Пожвавлення переходить у фазу підйому.
  Операції на відкритому ринку - метод грошово-кредитної політики, що полягає в продажу або купівлі центральним банком у комерційних банків цінних паперів (державних казначейських зобов'язань, а також облігацій промислових компаній і банків і комерційних векселів, що враховуються центральним банком).
  Відкрита економіка - тип економіки, що бере участь в економічних відносинах між країнами, тобто здійснює експортні та імпортні операції економічних благ (товарів, послуг, капіталу, робочої сили та ін.)
  Оукена закон - виражає відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний на 1%, то відставання обсягу ВВП становить 2,5% порівняно з потенційно можливим при повній зайнятості; використовується при підрахунку потенційних втрат, пов'язаних з циклічним безробіттям.
  Перерозподіл доходів - вилучення частини доходу у одних осіб з метою їх передачі іншим або добровільна передача доходів одними особами іншим, більше в них має потребу.
  Перехідна економіка - економічна система, в якій поєднуються економічні відносини і механізми, що відносяться як до відживаючої економічній системі, так і до народжуваної.
  Платіжний баланс - статистичний звіт про стан зовнішньоекономічних зв'язків країни за певний період.
  Підйом - фаза економічного циклу, під час якої відбувається зростання всіх макроекономічних показників. Зростаючі ціни компенсуються підвищенням заробітної плати і прибутку. Весь обсяг виробленої продукції поглинається зростаючим попитом, зайнятість збільшується.
  Політика вільної торгівлі (фритредерство) - вільний рух товарів і послуг між країнами без торгових бар'єрів.
  Повна зайнятість - ситуація на ринку праці, коли кількість безробітних відповідає природному рівню безробіття, т.
 е. не означає 100-відсоткової зайнятості робочої сили.
  Заохочувальна функція - являє собою пристосування податкових механізмів для реалізації соціальної політики держави і має соціальну спрямованість.
  Споживання - представляє собою використання вироблених товарів і послуг для задоволення потреб.
  Мито - плата, що стягується з організацій і громадян за вчинення державними органами певних дій.
  Підприємства (як господарюючий суб'єкт) - всі організації та фірми країни, що виробляють та реалізують товари та послуги (економічні блага) з метою отримання прибутку, що закуповують у домашніх господарств фактори виробництва, які продають вироблені ними товари та послуги, що вкладають інвестиції в розвиток виробництва.
  Приватизація - процес переходу власності з рук держави в приватні руки і формування різноманітних організаційних форм власності: індивідуальної, кооперативної, акціонерної і ін Є обов'язковою умовою роздержавлення економіки, здійснюваного в ході ринкових реформ.
  Принципи кредитування - принципи терміновості, зворотності, платності, забезпеченості коштів, що надаються, їх цільового призначення та диференційованого підходу до позичальників, на основі яких надаються кредити.
  Протекціонізм - це зовнішньоторговельна політика держави, спрямована на захист внутрішнього ринку від іноземної конкуренції (захисна функція протекціонізму), а також на розгортання та підтримку діяльності вітчизняного бізнесу на зовнішніх ринках.
  Процентна ставка - відносна ціна наданого кредиту, на яку орієнтуються суб'єкти ринкової економіки при прийнятті оперативних рішень.
  Наявний доход - це дохід учасників виробництва на кінцеве споживання і заощадження після сплати податків та отримання трансфертних виплат.
  Розподільна (соціальна) функція полягає в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Сенс даної функції в тому, що відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на найбільш забезпечені категорії населення.
  Видатки бюджету - система урядових витрат і закупівель, що здійснюється за рахунок коштів державного (федерального) бюджету.
  Регіоналізація економіки - зовнішньоекономічна орієнтація країни на свій і сусідні регіони світу.
  Регіональні податки - система податків і зборів, що сплачуються платниками до бюджетів суб-цектов Федерації (регіонів).
  Регулююча (економічна) функція - спрямована на досягнення за допомогою податкових механізмів тих чи інших завдань податкової політики держави. Ця функція має три підфункції: стимулюючу, дестимулюючу і відтворювальну.
  Реструктуризація боргу (державного) - заміна «старих» боргових зобов'язань новими, з більш «м'якими» умовами погашення (більш низькі процентні ставки, більш тривалі терміни сплати і т.п.), а також часткове списання боргу.
  Рецесія (депресія) - ця фаза між найвищою (кризою) і найнижчою точками циклу. Вона характеризується певною стабілізацією, зупинкою падіння обсягу промислового виробництва і цін, стабілізацією заробітної плати та безробіття на певному рівні, а також зниженням ставки позичкового відсотка.
  Ринок благ (товарний) включає в себе ресурси виробничої діяльності, що розглядаються як одне сукупне благо. На даному ринку визначаються сукупний попит в економіці і його компоненти.
  Ринок грошей розглядає взаємодію попиту і пропозиції на гроші, аналізує причини виникнення інфляції, яка є фактором макроекономічного нерівноваги, вивчає взаємодію національної економіки та світового господарства через формування валютних курсів.
  Ринок праці являє головний фактор виробництва - робочу силу. Розглядає взаємодію попиту на працю і її пропозиції. Аналізує безробіття в якості фактора макроекономічного нерівноваги, так як рівень зайнятості впливає на обсяг поточного виробництва.
  Ринок фінансових активів передбачає собою ринок цінних паперів. Розглядає переміщення заощаджень домашніх господарств в інвестиції, що сприяють подальшому розвитку економіки.
  Заощадження - дохід, не витрачений на придбання товарів і послуг у рамках поточного споживання.
  Збір - обов'язковий внесок, що стягується з організацій і фізичних осіб, сплата якого є однією з умов здійснення в інтересах платників зборів державними або іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих дій, включаючи надання певних прав або видачу дозволів (ліцензій).
  Система національних рахунків (СНР) - це система обліку досягнень національної економіки, що характеризує результати діяльності, структуру і найважливіші взаємозв'язки економічних суб'єктів, представлена як сукупність взаємопов'язаних макроекономічних показників, побудованих у вигляді рахунків і балансових таблиць.
  Система соціального захисту - це комплекс законодавчих актів і заходів, що забезпечують соціальний захист населення та підтримку його соціальноуязвімих шарів.
  Соціальна підтримка надається соціально вразливим групам населення, не здатним з тих чи інших причин забезпечити собі дохід.
  Соціальне страхування - захист економічно активного населення від соціальних ризиків на основі колективної солідарності при відшкодуванні збитку.
  Соціальні гарантії - надання соціальних благ і послуг громадянам без врахування трудового внеску і перевірки нужденності на основі принципу розподілу за потребами наявних суспільних ресурсів цих благ.
  Соціальні трансферти - це бюджетні кошти для фінансування обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій.
  Соціальний мінімум являє собою мінімум товарів і послуг, які суспільство визнає необхідними для підтримки прийнятного рівня життя.
  Позичковий капітал - грошовий капітал, наданий у позику його власниками на умовах повернення за плату у вигляді відсотка.
  Стабілізаційна політика - це синтез фіскальної та монетарної політики. Підтримує рівновагу сукупного попиту та сукупної пропозиції, згладжує коливання економіки, стимулюючи її в періоди спаду і стримуючи в періоди підйому.
  Стагфляція - поєднання інфляції і безробіття, в період економічного спаду пов'язане з скороченням обсягів виробництва.
  Стимулююча підфункції спрямована на підтримку розвитку тих чи інших економічних процесів. Вони реалізуються через систему пільг і звільнень.
  Стратегія активізму - активне регулювання ринкової економіки шляхом проведення одночасно фіскальної та грошово-кредитної політики.
  Субвенція - кошти, що надаються безоплатно як бюджетам інших рівнів, так і юридичним особам на строго визначені цілі.
  Субсидія - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня, фізичній або юридичній особі на умовах часткового фінансування цільових витрат.
  Митний тариф - це перелік товарів, з яких справляються мита, із зазначенням ставок митного податку на одиницю товару.
  Таргетування - регулювання темпів приросту грошової маси в певних межах (відповідно до темпом зростання ВВП).
  Тарифна система - сукупність нормативів, за допомогою яких регулюється рівень заробітної плати.
  Рівень життя - рівень добробуту населення, споживання благ і послуг, сукупність умов і показників, що характеризують міру задоволення основних життєвих потреб людей.
  Встановлення норм обов'язкових резервів комерційних банків - метод прямого впливу на величину банківських резервів, що полягає в тому, що комерційні банки зобов'язані частину своїх депозитів зберігати в центральному банку у вигляді обов'язкових резервів як гарантію виконання своїх зобов'язань перед клієнтами. Їх частка (норма обов'язкового резервування) встановлюється законодавчо Центробанком.
  Облікова (дисконтна) політика - один з найбільш старих і випробуваних методів кредитного регулювання, що представляє собою умови, на яких центральний банк купує векселі у комерційних банків.
  Федеральні податки - система податків і зборів, що сплачуються платником до федерального (державний) бюджет.
  Фіскальна політика - бюджетно-податкова політика держави, пов'язана з державним регулюванням урядових витрат і оподаткуванням.
  Фіскальна експансія - фіскальна політика, спрямована на стимулювання господарської життя, наприклад, в період спаду. Головними її важелями є збільшення державних витрат і (або) зниження податків.
  Фіскальна рестрикция - фіскальна політика, що передбачає зниження державних витрат і (або) збільшення податків. Це дозволяє знизити інфляцію за рахунок падіння темпів економічного зростання і збільшення безробіття.
  Фіскальна функція - основна функція оподаткування, через яку реалізується головне призначення податків: формування і мобілізація фінансових ресурсів держави, а також акумулювання в бюджеті засобів для виконання загальнодержавних чи цільових державних програм.
  Чистий внутрішній продукт (ЧВП) - макроекономічний показник, що дорівнює величині ВВП, зменшеної на величину амортизаційних відрахувань. Він показує розмір доходу постачальників економічних ресурсів за надані фактори виробництва: землю, робочу силу, капітал, підприємницькі здібності і знання.
  «Шокова терапія» - вид антиінфляційної політики уряду, що веде до різкого скорочення темпів зростання грошової маси. Супроводжується такими діями щодо скорочення грошової маси, як нуліфі-кація, девальвація, деномінація.
  Економіка:
  | Сукупність відносин, що виникають у суспільстві в процесі створення економічних благ, тобто благ, необхідних для існування людини;
  | Народне господарство в цілому або його частина, що включає відповідні галузі та види виробництва;
  | Галузь науки, що вивчає економічні відносини або їх специфічні сторони в певній сфері суспільного виробництва і обміну.
  Економіка пропозиції - напрям неоконсерватизму, яка вважає, що державна економічна політика повинна бути орієнтована не на стимулювання попиту, а на збільшення факторів пропозиції (виробництва) через зниження податків на заробітну плату працівників і прибуток фірм, а також надання податкових пільг фірмам.
  Економічне зростання - критерій економічного розвитку. Виражається зростанням обсягу ВНП як в абсолютній величині, так і на душу населення.
  Економічний цикл - постійне повторення періодів підйому і спаду економічної активності національних господарюючих суб'єктів, що відбивається через зміну темпів економічного зростання, інфляції і рівня безробіття, тобто показників, взаємопов'язаних між собою. Ефект Лаффера - зв'язок між ставками податків і обсягом податкових платежів до державного бюджету, описана американським ученим А. Лаффера. Його сутність полягає в тому, що існує оптимальний межа підвищення податкової ставки, до якого надходження податків до бюджету будуть зростати, а по перевищенні почнуть падати до нульового рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Словник термінів"
 1. 2.8. Звіт про оцінку нерухомості
    словник термінів. У звіті, крім обмежуючих умов, можуть бути зазначені допущення - твердження, зроблені оцінювачем в процесі оцінки на основі його професійної думки, але не підкріплені фактичними даними. Розглянемо основні вимоги до змісту звіту про оцінку і навчальний приклад про оцінку об'єкта нерухомості. Звіт про оцінку об'єкта оцінки повинен бути
 2. Словник термінів
    термін, що вживається для позначення різних за своєю суттю понять: а) сукупність сфер і ланок фінансових відносин, взаємопов'язаних між собою. У цьому значенні фінансова система країни включає три великі сфери: фінанси підприємств, установ, організацій; страхування; державні фінанси. Кожна з них складається з ланок, б) сукупність фінансових установ країни, до яких
 3. 4.6. Додаткова інформація
    термінів У даний час при проведенні операцій з нерухомістю, в діловій і економічній літературі, використовуються в основному поняття і термінологія, або мають конкретну трактування в чинних законодавчих і нормативних актах, або загальноприйняті і однозначно розуміються в суспільстві поняття. Нижче наведені в алфавітному порядку найбільш вживані поняття у сфері нерухомості, за
 4. ЯКІ ПОДАННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ вірними, а які ні
    словнику серед синонімів слова "нудний" ви неодмінно знайдете "управління капіталом", я маю намір довести вам, не тільки що вони помиляються, але і те, що управління капіталом - це один з найбільш хвилюючих елементів торгівлі. Є визначення, які зводять поняття управління капіталом до захисних зупинок, по-іншому відомим як "стоп-лосс" 1, але трактування такого роду не використовується в
 5. Глава 3. ПОПИТ, пропозицію і РИНОК
    словника. Після огляду поняття «ринок» ми приступаємо кподробному изуч ^ нію поведінки продавців і поку-Патель на ринках товарів і послуг і показуємо, як в результаті взаємодії покупців іпродавцов встановлюються ціни і распределяютсяограниченные ресурси. (Так як все сказане ветой чолі відноситься до ринків товарів і послуг, длякраткості ми в більшості випадків говоримо «това-ри» замість
 6. Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010
    словник основних термінів, що збагачують лексичний запас в галузі економіки. Для студентів викладачів, керівників підприємств, а також читачів, які цікавляться сучасною
 7. 1. Економічна теорія і праксиология
    Економічна теорія є наймолодшою наукою. Звичайно, за останні 200 років на основі дисциплін, знайомих ще стародавнім грекам, виникло багато нових наук. Однак у даних випадках частина знання, яка до цього вже утвердилася в ситуації старій системі знань, просто стала автономною. Область досліджень була більш точно подразделена і досліджена за допомогою нових методів; в ній до цих пір
 8. 1. Цілеспрямована дія і тваринна реакція
    терміни підсвідомий і несвідомий, застосовувані в психоаналізі, належать до двох різних напрямків думки і досліджень. Праксиология не менше інших галузей знання багатьом зобов'язана психоаналізу. Тоді тим більше необхідно усвідомити кордон, яка відокремлює праксіологія від психоаналізу. Дія це не просто віддання переваги. Людина демонструє перевагу в тому числі і
 9. 2. Передумови людської дії
    термінах праксиологии твердження Єдина мета людини досягнення щастя тавтологічні. У ньому не сформульовано положення справ, щодо якого людина очікує щастя. Ідея про те, що мотивом людської діяльності всегд: а служить деяке занепокоєння, а її мета завжди полягає в пом'якшенні, наскільки можливо, цього неспокою, щоб змусити діючого людину відчувати
 10. 6. Інша Я
    термін для позначення кінцевої даності. Зрозуміло, вона нічого не пояснює і не вказує на причину [Життя є перша причина, яка від нас вислизає, як всі перші причини і якій експериментальна наука не дуже-то займається (Bernard C. La Science exp?? Й?? Rimentale. Paris , 1878. P. 137).]. Абсолютна мета Щоб уникнути будь-яких можливих непорозумінь з приводу категорії
© 2014-2022  epi.cc.ua