Головна
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних необоротних активів.

Конкретні форми відновлення окремих груп операційних активів визначаються з урахуванням характеру планованого їх відтворення. - Оновлення операційних необоротних активів у процесі простого їх відтворення може здійснюватися в таких основних формах:? поточного ремонту - являє собою процес часткового відновлення функціональних властивостей і вартості основних засобів у процесі їх оновлення;? капітального ремонту - являє собою процес повного (або досить високою частини) відновлення основних засобів і часткової заміни окремих їх елементів.
На суму проведеного капітального ремонту зменшується знос основних засобів і тим самим збільшується їх залишкова вартість;? придбання нових видів операційних необоротних активів з метою заміни використовуваних аналогів в межах сум накопиченої амортизації (для нематеріальних активів це основна форма простого їх відтворення). - Оновлення операційних необоротних активів у процесі розширеного їх відтворення може здійснюватися у формі їх реконструкції, модернізації та інших.
Вибір конкретних форм відновлення окремих груп операційних необоротних активів здійснюється за критерієм їх ефективності. Так, наприклад, якщо в результаті капітального ремонту окремих видів основних засобів сума майбутнього прибутку, що генерується ними, буде нижчою ліквідаційної їх вартості, оновлення ефективніше здійснювати шляхом їх заміни новими більш продуктивними аналогами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних необоротних активів. "
 1. 4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних необоротних активів у розрізі різних його форм.
  Форм цього оновлення. - Вартість відновлення операційних необоротних активів, здійснюваного шляхом поточного або капітального ремонту, визначається на основі розробки планового бюджету (кошторису витрат) їх проведення. При підрядному способі здійснення ремонтних робіт основу розробки планового його бюджету складають тарифи на послуги підрядчика, а при господарському способі - витрати
 2. 1. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп необоротних активів організації.
  Найбільшою мірою відображають специфіку їх використання в операційному процесі. У сучасній вітчизняній практиці розрізняють два основних методи амортизації необоротних активів: - метод прямолінійної (лінійної) амортизації - заснований на прямолінійно пропорційному способі нарахування зносу активів, що амортизуються (основних засобів, нематеріальних активів), при якому норма амортизації для
 3. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  ефективність вкладення коштів в інші підприємства. Для цього порівнюється відсоток доходу на інвестований капітал. Відсоток доходу на інвестований капітал в інші підприємства повинен бути вище, ніж на кошти, вкладені у власне виробництво. Із збільшенням частки основних засобів у майні підприємства збільшуються амортизація основних фондів і частка постійних витрат. Значне
 4. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  ефективність використання всіх засобів підприємства, незалежно від джерел їх формування; 4) рентабельність (збитковість) джерел формування активів (за групами: власні і позикові) чистий: {foto206} Даний показник характеризує ефективність використання коштів підприємства залежно від джерел їх формування (власний, позиковий, основний, оборотний капітал).
 5. 5.2. Управління залученням позикового капіталу
  вибору альтернативних джерел залучення коштів, з урахуванням порівняльного аналізу вартості їх залучення. 5. Визначення співвідношення обсягу позикових засобів, що залучаються на коротко-довгостроковій основі. Мета аналізу - встановлення строків використання залучених позикових коштів для оптимізації їх співвідношення. Розрахунок необхідного розміру позикових коштів у рамках кожного періоду
 6. Необоротні активи
  позаоборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам
 7. 1.3. Функції фінансового менеджменту
  вибір найбільш ефективних інвестиційних рішень; визначення джерел фінансування інвестицій; формування оптимального інвестиційного портфеля організації; моніторинг інвестиційного портфеля; підтримка оптимального рівня ризиків і прибутковості по портфелю. 4. Управління грошовими потоками - синхронізація і забезпечення збалансованості припливів і відтоків грошових коштів організації,
 8. 13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.
  Ефективності використання необоротних і оборотних активів, тобто ефективності управління активами Активи організації аналізуються з 2-х точок зору: - з точки зору участі в обороті організації (аналізується величина і структура активів згідно зі змістом статей бухгалтерського балансу) - з точки зору ліквідності (аналіз побудований на угрупованню активів за ступенем ліквідності).
 9. Тема 7. Управління активами організації
  формою прояву активи поділяються на: - Матеріальні - що мають речову форму (об'єкти нерухомості, основні засоби, запаси та ін.) - Нематеріальні - не мають речової форми об'єкти інтелектуальної власності (патенти, товарні знаки, торгові марки та ін.) - Фінансові - різні фінансові інструменти (грошові кошти, цінні папери, дебіторська заборгованість,
 10. ГЛАВА Активи
  окремі категорії: «поточні» і «всі інші». Поточні активи складаються з грошових коштів та їх еквівалентів, короткострокових інвестицій, чистої дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів і безлічі інших статей. Ці активи можуть бути (або будуть) переведені в готівку в дуже короткі терміни (зазвичай протягом року). Як правило, поточні активи перераховуються у балансовому звіті в порядку
 11. Операційний лізинг
  Операційний лізинг - комплекс майнових і фінансових відносин, при яких нове або старе майно передається лізингодавцем у короткочасне користування
 12. ГЛАВА Операційні витрати: на що Уоррен дивиться особливо уважно
  група операційних (або поточних) витрат. Йдеться про постійних витратах, пов'язаних з розробкою нових продуктів, про комерційних і загальногосподарських витратах, які компанія змушена нести, перш ніж вироблені товари дійдуть до споживачів, про амортизаційні відрахування, втратах, пов'язаних з реструктуризацією або ослабленням капіталу, плюс про всілякі інших накладних витратах. Усі
 13. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
  вибір партнерів, оформлення, підписання угод, контроль за їх виконанням. В операційні витрати включають також витрати на підвищення кваліфікації окремих працівників, а також витрати, обумовлені виникненням непередбачених
 14. ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
  вибір партнерів, оформлення, підписання угод, контроль за їх виконанням. В операційні витрати включають також витрати на підвищення кваліфікації окремих працівників, а також витрати, обумовлені виникненням непередбачених
 15. Висновки
  ефективно її члени будуть співпрацювати між собою і об'єднувати зусилля для досягнення спільної мети. Однак тут існують і певні відмінності. Перше полягає в тому, що команди з розробки нових продуктів можуть створюватися на відносно короткий час. На відміну від цього операційні виробничі системи діють на стабільній основі і складаються з команд, які тривалий час
 16. 7.5. Управління запасами
  вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення технологічного циклу його операційної діяльності. Основною метою оптимізації матеріальних потоків організації є забезпечення своєчасної доставки різних матеріальних активів в необхідній кількості в потрібні пункти з мінімумом витрат на здійснення цього процесу. Побудова
 17. 8.5. Оптимізація грошових потоків організації
  вибору найкращих форм їх організації. Оптимізація грошових потоків організації включає: - збалансованість обсягів грошових потоків; - синхронізація формування грошових потоків; - зростання чистого грошового потоку організації. На результати господарської діяльності організації негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надмірна грошові потоки. Методи оптимізації дефіцитного
 18. Загальний попит на гроші
  операційного попиту на гроші (Сопер) і попиту на гроші з боку активів (Са). Щоб висловити загальний попит на гроші графічно (рис. 12.3), необхідно змістити по осі абсцис попит на гроші з боку активів (Са на рис. 12.2) вправо на величину операційного попиту на гроші (Сопер на рис. 12.1). Причому зміна часткового попиту на гроші, або номінального ВНП викликає зсув кривої
 19. 8.2. Управління оборотними коштами в сучасних умовах.
  найбільш високий рівень рентабельності. 3. Консервативна. Характеризується низькою питомою вагою поточних активів у складі активів організації, невеликим періодом їх оборотності, а також повною відсутністю короткострокової кредиторської заборгованості в складі пасивів. Вся потреба в оборотних коштах покривається за рахунок довгострокових пасивів. Ця модель прийнятна за умови глибокої
© 2014-2020  epi.cc.ua