Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

8.5. Оптимізація грошових потоків організації

Оптимізація грошових потоків організації являє собою процес вибору найкращих форм їх організації. Оптимізація грошових потоків організації включає: - збалансованість обсягів грошових потоків; - синхронізація формування грошових потоків; - зростання чистого грошового потоку організації. На результати господарської діяльності організації негативний вплив роблять як дефіцитний, так і надлишковий грошові потоки. Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку: - збільшення розміру знижок за готівку; - часткова або повна передоплата за вироблену продукцію; - скорочення термінів надання кредиту покупцям; - прискорення інкасації дебіторської заборгованості; - використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості.
Збільшення припливу грошових коштів Зменшення відтоку грошових коштів
Короткострокові заходи Продаж або здача в оренду необоротних активів
Раціоналізація асортименту продукції
Реструктуризація дебіторської заборгованості
Використання часткової передоплати
Залучення зовнішніх джерел короткострокового фінансування
Розробка системи знижок для покупців
Скорочення витрат
Відстрочка платежів за зобов'язаннями
Використання знижок постачальників
Перегляд програм інвестицій
Податкове планування
Вексельні розрахунки і взаємозаліки
Довгострокові заходи Додаткова емісія акцій і облігацій
Реструктуризація організації
Залучення стратегічних партнерів
Залучення стратегічних інвесторів
Довгострокові контракти, що передбачають знижки або відстрочки платежів
Податкове планування

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються у зниженні ліквідності і рівня платоспроможності; зростанні простроченої кредиторської заборгованості постачальникам сировини і матеріалів; підвищенні частки простроченої заборгованості за отриманими фінансовими кредитами; затримках виплат заробітної плати; зростанні тривалості фінансового та виробничого циклу і, в кінцевому рахунку - у зниженні рентабельності використання власного капіталу і активів організації.
Дефіцитний грошовий потік може бути обумовлений як внутрішніми, так і зовнішніми причинами. До внутрішніх причин можна віднести: - падіння обсягу продажів:? втрата одного і більше великих споживачів;? недоліки в управлінні асортиментом продукції. - недоліки в системі управління фінансами:? слабке фінансове планування;? відсутність оптимальної структури фінансових служб;? відсутність управлінського обліку;? втрата контролю за витратами;? низька кваліфікація кадрів. До зовнішніх причин можна віднести: - криза неплатежів; - негрошові форми розрахунків; - конкуренція з боку інших товаровиробників; - зростання цін на енергоносії; - втрати від експорту через занижений обмінного курсу; - зміна податкового законодавства; - висока вартість позикових коштів; - вплив інфляції. Методи оптимізації надлишкового грошового потік: - прискорення періоду розробки та реалізації інвестиційних проектів; - здійснення диверсифікації операційної діяльності; - формування портфеля фінансових інвестицій; - дострокове погашення довгострокових кредитів. Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виявляються у втраті реальної вартості тимчасово невикористовуваних грошових коштів від інфляції, втрати потенційного доходу від невикористаної частини грошових активів у сфері короткострокового їх інвестування, що, в кінцевому рахунку, негативно позначається на рівні рентабельності активів і власного капіталу організації. В системі оптимізації грошових потоків організації важливе місце належить їх збалансованості в часі. У процесі такої оптимізації використовуються два основних методи - вирівнювання і синхронізація. Вирівнювання грошових потоків - згладжування обсягів грошових потоків у розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду часу. Цей метод оптимізації дозволяє усунути в певній мірі сезонні і циклічні розходження у формуванні грошових потоків (як позитивних, так і негативних), оптимізуючи паралельно середні залишки коштів і підвищуючи рівень абсолютної ліквідності.
Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою середньоквадратичного відхилення або коефіцієнта варіації, які в процесі оптимізації повинні знижуватися. Синхронізація грошових потоків - використання ковариации позитивного і негативного їх видів. У процесі синхронізації повинно бути забезпечено підвищення рівня кореляції між цими двома видами грошових потоків. Результати цього методу оптимізації грошових потоків у часі оцінюються за допомогою коефіцієнта кореляції, який у процесі оптимізації повинен прагнути до значення «+1». Заключним етапом оптимізації є забезпечення умов максимізації чистого грошового потоку організації. Зростання чистого грошового потоку забезпечує підвищення темпів економічного розвитку організації на принципах самофінансування, знижує залежність цього розвитку від зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів, забезпечує приріст ринкової вартості організації. Підвищення суми чистого грошового потоку організації може бути забезпечене за рахунок здійснення наступних основних заходів: - зниження суми постійних витрат; - зниження рівня змінних витрат; - здійснення ефективної податкової політики, що забезпечує зниження рівня сумарних податкових виплат; - здійснення ефективної цінової політики, що забезпечує підвищення рівня прибутковості операційної діяльності; - використання методу прискореної амортизації основних засобів; - скорочення періоду амортизації використовуваних організацією нематеріальних активів; - продажу невикористовуваних видів основних засобів і нематеріальних активів; - посилення претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.5. Оптимізація грошових потоків організації "
 1. Оптимізація
  Оптимізація - процес приведення системи в найкращий
 2. Тема 8. Управління грошовими потоками організації
  грошовими потоками
 3. Практичні завдання
  грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали в Протягом останніх
 4. 8.3. Політика управління грошовими потоками
  оптимізації грошових потоків організації та їх планування на майбутній період. 3. Дослідження і прогнозування факторів, що впливають на формування грошових потоків організації. 4. Формування системи цільових параметрів організації грошових потоків організації. Головною метою цього процесу є підвищення рівня добробуту власників організації та максимізація її ринкової вартості.
 5. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона ускладнюється, включаючи: - податки, які платять домашні господарства і фірми; -
 6. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема, перепродаж - капіталізація доходу за рік, наступний за роком закінчення інвестиційного проекту: де Vn - надходження від перепродажу об'єкта в n
 7. 12.11. Аналіз залишків і руху готівки
  оптимізації резерву готівки та збалансованості грошових потоків. Період обороту грошових коштів. Управління грошовими коштами має таке ж значення, як і управління запасами і дебіторською заборгованістю. Мистецтво управління поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної
 8. 13.5. Планування потоку коштів
  грошові кошти складається план руху грошових коштів. Вихідною інформацією для складання цього плану є: - дані бухгалтерського балансу на початок планованого періоду про кошти в касі, в дорозі; на розрахункових, валютних та інших спеціальних рахунках; - звіт про рух грошових коштів (Форма 4, додаток до балансу) за два передують періоду; - прогнозовані
 9. 11.4. Методи прогнозування і планування прибутку
  оптимізації планових рішень, метод «CVP», метод прогнозування грошового потоку, метод факторного моделювання та ін Метод екстраполяції є найбільш простим методом планування. Він заснований на результатах горизонтального (трендового) аналізу динаміки прибутку за ряд років і виявленні тенденції її розвитку. Недолік даного методу полягає в тому, що він не враховує зміни факторів
 10. 30. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  грошових платежів, що здійснюються при цьому обміні. Витрати організацій на ресурси (або їх витрати) одночасно являють собою потоки заробітної плати, ренти та інших доходів для домашніх господарств. При цьому потік споживчих витрат утворює виручку (або дохід) організацій від реалізації готової продукції. Потоки «доходи - витрати» і «ресурси - продукція» здійснюються одночасно в
 11. Глава 24. Фінансовий ринок
  грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає у трансформації недіючих коштів у позиковий
 12. 3. склад засновників
  оптимізації) це головний (керуюча) компанія - суб'єкт малого підприємництва - частки, у статутному капіталі якої, в свою чергу розподілені між власниками бізнесу. Особливий статус для цілей податкової оптимізації придбає Ваше суспільство, якщо його єдиним засновником буде Загальноросійська Громадська Організація Інвалідів. У цьому випадку не треба платити ПДВ, ЄСП, податок на прибуток,
 13. Прибутковий підхід
  грошового потоку). Суть методу капіталізації доходу полягає в тому, що ринкова вартість об'єкта прямо пропорційна грошовому доходу і обернено пропорційна очікуваної ставкою капіталізації, або, інакше, очікуваної ставкою доходу: {foto92}, (17.10) де С - ринкова вартість; R - річний дохід; r - очікувана ставка капіталізації (очікувана ставка доходу). Під ставкою капіталізації
 14. Фірми виробляють товари та послуги, використовуючи працю, землю і капітал (будівлі та верстати), тобто фактори виробництва.
  Грошових коштів. Домашні господарства використовують гроші для покупки товарів і послуг у фірм. Фір-ми використовують частину виручки для оплати факторів виробництва, наприклад оплати праці працівників. Залишок являє собою прибуток власників фірм, одно-тимчасово є членами домашніх господарств. Таким чином, грошові середовищ-ства, що витрачаються на придбання товарів і послуг, надходять від
© 2014-2022  epi.cc.ua