Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

11.4. Методи прогнозування і планування прибутку


При плануванні прибутку слід врахувати, що цей показник є головною метою всієї діяльності організації і мірою її ефективності, що забезпечує основу розвитку організації в перспективі.
В якості вихідної інформації при плануванні прибутку використовуються соціально-економічні показники міста та району, матеріали аналізу прибутку і рентабельності за попередні роки, плани товарообігу, доходів і витрат на планований рік.
У процесі планування прибутку використовуються різні методи, за допомогою яких можна визначити оптимальний варіант прогнозу прибутку на майбутній період з урахуванням умов діяльності, перспектив подальшого розвитку.
До основних методів планування прибутку в сучасних умовах відносяться: метод екстраполяції, метод прямого рахунку, економіко-статистичні методи, метод цільового формування прибутку, нормативний метод, розрахунково-аналітичний метод, економіко-математичні методи, метод оптимізації планових рішень, метод «CVP», метод прогнозування грошового потоку, метод факторного моделювання та ін
Метод екстраполяції є найбільш простим методом планування. Він заснований на результатах горизонтального (трендового) аналізу динаміки прибутку за ряд років і виявленні тенденції її розвитку. Недолік даного методу полягає в тому, що він не враховує зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на прибуток в планованому періоді. Цей метод може бути використаний лише на відносно короткий прогнозний період.

Метод прямого рахунку є відносно простим і досить надійним методом планування прибутку, але може бути використаний тільки в тому випадку, якщо попередньо вже обгрунтовані плани товарообігу, доходів і витрат організації. При використанні цього методу планова сума прибутку від реалізації визначається як різниця між доходами від реалізації товарів за вирахуванням відрахувань та витратами від реалізації товарів. Недолік цього методу в тому, що він заснований на одноваріантного розрахунку планованих показників.
Нормативний метод є одним з простих методів планування. В якості нормативу може бути застосована норма прибутку на вкладений капітал. Вкладений капітал визначається як прогнозована сума основних і оборотних коштів.
Метод «CVP» або метод планування прибутку з використанням системи «взаємозв'язок витрат, товарообігу і прибутку» дозволяє визначити види прибутку при наявності тієї ж інформації, яка використовується при застосуванні методу прямого рахунку. При використанні цього методу спочатку визначається точка беззбитковості в плановому періоді, а потім сума маржинального доходу (сума прибутку і постійних витрат). Цей метод планування може бути використаний для оперативного коректування плану прибутку в разі зміни умов господарської діяльності і планових об'ємних показників.
Метод цільового формування прибутку на плановий період дозволяє забезпечити найбільшу взаємозв'язок планових показників зі стратегією діяльності торгових організацій.
Суть цього методу полягає у визначенні потреби у власних фінансових ресурсах, які формуються за рахунок чистого прибутку. Визначення прибутку на плановий період цим методом служить базою для планування інших показників діяльності організації: доходу від реалізації та товарообігу.
Метод прогнозування грошового потоку широко використовується в країнах з розвиненою ринковою економікою. Цей метод базується на плануванні потоку готівки, тобто надходження грошових коштів в організацію за періодами. Прибуток визначається як сума приросту грошового потоку за цей період.
Метод факторного моделювання дозволяє здійснити багатоваріантні розрахунки прибули на плановий період шляхом послідовного застосування заданих значень окремих факторів. З урахуванням ступеня впливу окремих факторів будується багатофакторна регресійна модель.
Перевірка обгрунтованості обраного оптимального плану-прогнозу прибутку може бути здійснена на основі індексного моделі, орієнтованої на ефективне функціонування організації:
Iп> Iт> Iрес> Iфзп,
де Iп - індекс зміни прибутку,
Iт - індекс зміни товарообігу,
Iрес - індекс зміни суми основних фондів і оборотних коштів,
Iфзп - індекс зміни фонду заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Методи прогнозування і планування прибутку "
 1. Б. Система планування
  прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 2. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема , перепродаж - капіталізація доходу за рік, наступний за роком закінчення інвестиційного проекту: де Vn - надходження від перепродажу
 3. 40. Система прогнозів і програм розвитку національної економіки.
  Прогнозування економіки. Планування нац. економіки здійснюється як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Планування - це процес прийняття управлінських рішень, який включає в себе вибір і наукову постановку цілей, визначення пріоритетів, вироблення комплексу заходів, що забезпечують їх досягнення. Планування реалізується через систему планів, які розробляються на
 4. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що друге іноді збувається »[1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 5. Глава 22 Планування трудових показників
  методи внутрішньовиробничого планування трудових показників. Ступінь використання цих методів на підприємствах різних організаційно-правових форм - питання конкретної
 6. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 7. Контрольні питання
  методи використовуються при розробці прогнозу розвитку бюджету? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках засноване прогнозування розвитку територіальних
 8. Функція управління - планування
  методом плановості є прогнозування, яке дозволяє передбачати не тільки основні характеристики майбутніх дій суб'єкта та об'єкта управління, а й умови, в яких вони повинні реалізовуватися . Перехід до нових економічних відносин аж ніяк не заперечує принципу плановості. Плановість - це об'єктивна закономірність життєдіяльності суспільства, що забезпечує його цілеспрямоване
 9. 12. 4 Прогнозування регіонального розвитку
  методології регіонального прогнозування лежить пізнання і використання тих законів, які діють не тільки на рівні всієї державної соціально-економічної системи, а й на рівні її складових. Структура регіонального прогнозу включає як аспекти відтворення, так і різні рівні агрегування виробництва і розселення в регіоні. Взаимоувязка всього спектру прогнозів з
 10. 24.9. Прогнозування і розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання
  методи прогнозування. Розробка прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для вироблення генеральної фінансової стратегії по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей у перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів і охоплювати такі питання, як оптимізація
 11. Монополія
  прогнозування також є об'єктивною необхідністю і володіє об'єктивними передумовами для власної реалізації. Крім того, прогнозування в стратегічній і конкретній формі і плани (бізнес-плани і т.д.), як форми реалізації прогнозів, виступають важливою умовою подолання обмеженості ресурсів усіма економічними суб'єктами. У результаті здійснення прогностичної та планової
 12. 4. Проблеми регулювання, планування і прогнозування
  методологічного харак-5ра, про які йшлося вище, обговорювалися ним у зв'язку з пробле-Цпмі передбачення, а в ряді випадків і планірованія2 ^. 1 Більш докладно про дослідження великих циклів на Заході см., на-Рімера: Довготривалі тенденції в капіталістичному воспроізвод'ст-I. М.гІНІОН, 1985. 24 Кондратьєв Н.Д. План і передбачення / / Коідратьев Н.Д. Проблеми кономіческіх динаміки. М., 1989. С.
 13. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  прогнозування, оцінка та оптимізація альтернативних варіантів досягнення цілей, сформульованих на стадії стратегічного маркетингу; розробка плану; реалізація плану. Бізнес-план - документ, що визначає тактичні дії медичного підприємства, як правило, на найближчий рік, і розвиток його стратегії. Бізнес-план розробляється з розбивкою по місяцях. Він виконує
 14. Уряд.
  прогнозування і планування. Уряд повинен створювати максимально можливі умови для реалізації інноваційного потенціалу всіх економічних суб'єктів у суспільстві. Крім того, використовуючи своє монопольне становище в країні, уряд зобов'язане і повинно займатися здійсненням інноваційної діяльності з метою уникнення негативних наслідків свого монопольного
 15. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою парламенту. Центральний банк здійснює грошово-кредитне регулювання. Виникають специфічні для перехідного періоду інститути - відомства по приватизації та антимонопольному
 16. 1.5. Класифікація методів технічного аналізу
  методів прогнозування технічного аналізу більш-менш вкладається в певну схему. У цій книзі мова в основному піде про західному технічному аналізі, в рамках якого і визначена нижченаведена класифікація. 1. Графічні методи Під графічними розуміються ті методи, в яких для прогнозування використовуються наочні зображення рухів ринку. Ці методи виникли раніше
 17. 10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі
  методи: 1. метод техніко-економічних розрахунків; 2. розрахунково-аналітичний метод; 3. економіко-статистичні методи (ковзної середньої, коефіцієнта еластичності доходу від товарообігу та ін.); 4. економіко-математичні методи; 5. виходячи з потреб в прибутку. Пояснення. 1. Серед економіко-статистичних методів прогнозування (змінна середня, з урахуванням коефіцієнта
 18. 2.9.3. Аналіз чутливості
  метод використовується при аналізі інвестиційних проектів, а також при прогнозуванні величини чистого прибутку підприємства. Розглянемо суть цього методу на наступній моделі. Припустимо, що чистий прибуток підприємства визначається виручкою за мінусом всіх витрат (змінних і постійних) та податку на прибуток. Факторна модель прибутку в цьому випадку буде виглядати так: {foto156} де R -
© 2014-2022  epi.cc.ua