Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

11.5. Розподіл і використання прибутку


Економічно обгрунтований розподіл і використання прибутку має важливе значення не тільки з точки зору інтересів організації торгівлі, а й суспільства в цілому. Для організації торгівлі прибуток - основне джерело розвитку, для бюджету-джерело утворення його дохідної частини.
Систем розподілу прибутку повинна забезпечувати раціональні відносини з держбюджетом і створювати умови для подальшого розвитку. Прибуток, що отримується організацією торгівлі розподіляється на дві частини:
- перша частина у вигляді податків та обов'язкових відрахувань направляється в бюджет і позабюджетні фонди,
- друга частина, що залишилася після сплати податків надходить у розпорядження організації.
Порядок розподілу і використання прибутку, що залишається в розпорядженні організації визначається нею самостійно в установчих документах чи інших локальних нормативних правових актах (у тому числі протоколах загальних зборів).
За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні організації можуть формуватися такі фонди: фонд накопичення, фонд споживання, резервний фонд, фонд ризику, фонд виплати дивідендів та інші. Чистий прибуток, що спрямовується до фондів, визначається у відсотках від її загальної величини або в абсолютному вираженні.
Фонд накопичення створюється для фінансування розвитку організації: на фінансування відтворення основних фондів (модернізація, нове будівництво, реконструкція, придбання обладнання, погашення довгострокових позик і відсотків по них), а також на поповнення власних оборотних коштів і ін Фонд накопичення являє собою джерело засобів організації, акумулює прибуток та інші джерела для створення нового майна, придбання обладнання і оборотних коштів і свідчить про зростання майна фірми.
Фонд споживання направляється на наступні цілі: виплату премій і винагород, посібників, трудових і соціальних пільг, видачу безвідсоткових позичок, оплату додаткових днів відпустки, надання матеріальної допомоги, придбання путівок, виплату дивідендів та ін Фонд споживання виступає джерелом коштів, зарезервованих для здійснення заходів щодо соціального розвитку і матеріального заохочення трудового колективу.
Резервний фонд створюється, як правило, акціонерними товариствами для виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі недостатності прибутку, для покриття та погашення кредиторської та депонентської заборгованості та ін
мети .
За рахунок чистого прибутку надається благодійна та спонсорська допомога, сплачуються штрафні санкції і будь-які витрати, не пов'язані на собівартість.
Чинний порядок розподілу і використання прибутку може не передбачати формування фондів. Тоді отриманий прибуток використовується загальною масою згідно з кошторисом або іншого документа, що регламентує порядок, повноваження та можливі напрями використання прибутку.
Запитання розподілу і використання чистого прибутку для республіканських і комунальних унітарних підприємств, державних об'єднань та господарських товариств, з часткою держави в статутному фонді, регулюються державними органами управління. Починаючи з 2007 року ці підприємства і організації здійснюють розподіл і використання чистого прибутку за наступними напрямками:
- перерахування частини чистого прибутку власнику майна;
- резервування частини чистого прибутку в відповідно до законодавства та статуту;
- накопичення чистого прибутку для фінансування інвестицій у необоротні активи (придбання основних засобів, придбання нематеріальних активів, погашення позик і кредитів банків і відсотків за ними, житлове будівництво, поповнення оборотних коштів);
- споживання, пов'язане з витратами на видачу позик працівникам та виплату винагороди за підсумками роботи за рік;
- покриття збитків відповідно до законодавства;
- сплата відрахувань (членських внесків) у зв'язку з входженням до складу об'єднань.
Республіканські унітарні підприємства, майно яких перебуває на праві господарського відання, відраховують до республіканського бюджету щомісяця частина прибутку, що залишається після сплати податків, інших обов'язкових платежів і формування в установленому порядку фонду накопичення. Розмір відрахувань встановлений в залежності від фактичного рівня рентабельності і коливається, як видно з наведених нижче даних, від 5 до 30 відсотків. Рівень рентабельності для визначення розміру відрахувань
Рівень рентабельності за звітний місяць Розмір відрахувань частини чистого прибутку
До 20 відсотків включно 5 відсотків
Понад 20 до 25 відсотків включно 10 відсотків
Понад 25 до 30 відсотків включно 15 відсотків
Понад 30 до 50 відсотків включно 20 відсотків
Понад 50 відсотків 30 відсотків

визначається як відношення прибутку, отриманого в звітному місяці від реалізації товарів (робіт, послуг), до витрат на їх реалізацію.

Для підприємств державної форми власності витрати на споживання обмежені 40 відсотками від суми чистого прибутку і позареалізаційних витрат.
Крім того, державні підприємства та організації, у статутному фонді яких є частка держави, щокварталу звітують про розподіл та використання чистого прибутку та витрати на споживання державному комітету з майна Республіки Білорусь.
Організації, включені до Державного реєстру суб'єктів природних монополій та Державний реєстр суб'єктів господарювання, що займають домінуюче становище на товарних ринках, здійснюють витрати на споживання за кошторисами, розрахованим в межах нормативів, визначених в кількості бюджетів прожиткового мінімуму для працездатного населення.
Рівень рентабельності реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг,%
Витрати на споживання
на виплати персоналу, включаючи виплати компенсуючого та стимулюючого характеру, витрати на видачу позик і позик працівникам, в тому числі на будівництво житла, виплату винагороди за підсумками роботи за рік соціального характеру, в тому числі на здійснення спортивних, оздоровчих заходів та інших заходів культурно -просвітнього характеру
Від 0 до 5 1 1
Понад 5 до 10 3 2
Понад 10 до 15 10 3
Понад 15 до 20 13 4
Понад 20 до 25 15 6
Понад 25 18 7

Організації приватної форми власності самостійно визначають напрями розподілу та використання прибутку відповідно до установчих документів або рішеннями власника. При формуванні фондів в акціонерних товариствах крім інших фондів як правило передбачається створення резервного фонду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Розподіл і використання прибутку "
 1. Про єдині норми додаткової вартості і прибутку
  розподілі додаткової вартості пропорційно витратам праці, Марксова формула ціни (з + v + m) трансформується в с + v + av, (I) при m=r=b (c + v) - розподіл прибутку пропорційно витратам виробництва, та ж формула трансформується в c + v + b (c + v). (2) Прирівнюючи (1) і (2), отримуємо: av=b (c + v), або=c | v=(a / b) -1. Отже, при
 2. Кому дістається прибуток?
  Розподіл прибутку для всіх власників сильно ускладнилося порівняно з початковою стадією капіталізму. Такий розподіл схематично зображено на рис. 12.3. {Foto78} Розподіл валового прибутку З валового прибутку віднімаються насамперед суми, що йдуть на сторону. Сюди відносяться орендна плата за користування чужою землею або будівлями (що знаходяться в іншій власності), а також
 3. § 1. Освіта і розподіл прибутку
  розподіл
 4. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше
 5. 22.1. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення аналізу використання прибутку
  розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвищенні оплати праці. Загальна схема розподілу балансового прибутку {foto728}
 6. Виробництво, розподіл, обмін, споживання
  розподілу, обміну, споживання (рис. 1.2). Рис 1.2. Стадії руху продукту праці Що вони собою являють? Виробництво - процес творення продукції. Працівники пристосовують речовини і сили природи для створення продуктів, необхідних для задоволення потреб. Є основною стадією "економічного кругообігу". Розподіл - визначення частки та обсягу продукту
 7. 45. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
  розподілу прибутку між бюджетом і підприємством. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку частки прибутку, яка йде на самофінансування підприємства і матеріальне стимулювання працівників, а також такі показники, як сума самофінансування і сума капітальних вкладень на одного працівника, сума зарплати і виплат на одного працівника. Якщо ці показники вище, ніж на інших
 8. Основні терміни і поняття
  розподіл доходів, персональний розподіл доходів, крива Лоренца, коефіцієнт Джинні, доцільний коефіцієнт, прожитковий мінімум, споживча
 9. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг. Фінансові відносини підприємств (організацій) розрізняються за характером і спрямованості. Усередині самих підприємств (організацій) фінансові відносини виникають насамперед у процесі утворення доходів, формування та використання цільових фондів
 10. Глава 14. Результативність суспільного виробництва і національний доход
  розподіл і перерозподіл. Споживання і нагромадження національного доходу Результатом праці мільйонів робітників, селян та інтелігенції є сукупність створених ними матеріальних і духовних благ. Від типу суспільства залежать розподіл працюючих у сферах і галузях народного господарства, створення певної кількості матеріальних і нематеріальних благ, а також розподіл,
 11. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг. Фінансові відносини підприємств (організацій) можна класифікувати за їх характером і спрямованості. По спрямованості фінансових відносин виділяють відносини підприємств (організацій) з іншими підприємствами, з банками, страховими
© 2014-2022  epi.cc.ua