Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

11.3. Методика аналізу прибутку і рентабельностіУ сучасних умовах найважливішим завданням торговельних організацій є отримання прибутку в обсязі, достатньому для подальшого розвитку, вирішення виробничих і соціальних завдань. Вирішення цього завдання можливе за умови ефективного управління процесом формування прибутку. Механізм управління прибутком включає такі елементи:
1) облік і економічний аналіз прибутку і рентабельності;
2) економічно обгрунтоване прогнозування і планування прибутку та інших фінансових показників;
3) розробку конкретних заходів щодо досягнення цільового обсягу прибутку;
4) організацію дієвого контролю за виконанням розроблених заходів і прийняття відповідних управлінських рішень залежно від мінливої господарської ситуації.
Вихідною інформацією для аналізу прибутку служить бухгалтерська, фінансова та статистична звітність:
- бухгалтерський баланс,
- звіт про прибутки і збитки (додаток 2 до бухгалтерського балансу),
- звіт про зміни капіталу (додаток 3 до бухгалтерського балансу),
- основні відомості про випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності (1-У),
- звіт про фінансові результати (5-ф),
- звіт про склад коштів і джерела їх утворення (2-ф) ,
- звіт про використання коштів (1-ф),
а також дані оперативного і управлінського обліку, інші джерела облікової і не облікової інформації.
Основною метою аналізу є виявлення невикористаних резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності.
У процесі аналізу прибутку і рентабельності вирішуються такі завдання:
1) встановлюється ступінь виконання плану по загальній сумі прибутку і в розрізі її видів, а також структурних підрозділів і галузей діяльності;
2) визначається динаміка суми прибутку і рівня рентабельності по організації в цілому і в розрізі структурних підрозділів і галузей діяльності;
3) проводиться розрахунок і оцінка впливу основних факторів на суму прибутку і рентабельність;
4) вивчаються пропорції і конкретні напрямки використання та розподілу прибутку, і оцінюється їх ефективність.
Аналіз прибутку і рентабельності проводиться в певній послідовності. Спочатку проводиться оцінка стану і динаміки загальної суми прибутку та рівня рентабельності в цілому по організації торгівлі, потім в розрізі структурних підрозділів та видів діяльності. При цьому особливу увагу слід приділяти досвіду роботи тих структурних підрозділів, які досягли високих фінансових результатів, а також підприємств, що допустили зниження прибутку або збитки. З цією метою складають аналітичні таблиці з використанням методу угруповань (по прибутку на одного працівника, на одне місце, на один квадратний метр торгової площі та ін
) Аналіз прибутку і рентабельності за рік доповнюють вивченням її по кварталах і місяцях, оцінкою впливу факторів на ці показники.
При вивченні динаміки прибутку обчислюються базисні і ланцюгові темпи зростання (зниження). Проводиться порівняння прибутку і рентабельності даної організації з показниками конкурентів і з середньогалузевими показниками.
При аналізі прибутку і рентабельності широко використовуються економіко-математичні, економіко-статистичні та інші методи. Для оцінки та врахування впливу факторів велике поширення одержав кореляційно-регресійний аналіз. У рівняння множинної регресії найбільш доцільно включати такі фактори як товарообіг, продуктивність і ефективність праці, фондовіддачу, товарооборотність, середній рівень торговельних надбавок. Можливий і інший набір факторів. Порівняння розрахованих показників з фактичними дозволяє виявити резерви підвищення ефективності господарювання.
Кожен суб'єкт аналізу вивчає інформацію зі своїх позицій, виходячи зі своїх інтересів. Керівництво організації може поглибити аналіз, використовуючи не тільки дані звітності, але і дані всієї системи господарського обліку, управлінського та оперативного аналізу, проведеного для цілей управління.
Важливим етапом аналізу є оцінка впливу факторів на прибуток і рентабельність. На прибуток і рентабельність впливає безліч чинників. Їх можна розмежувати на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів належать економічна ситуація в країні, рівень розвитку економіки, забезпеченість продовольчими ресурсами, заходи державного регулювання діяльності організацій, інфляція, зміна тарифів, ставок, торгових надбавок та ін
Внутрішні чинники є об'єктом управління самої організацією і безпосередньо відображаються на результатах діяльності та комерційної (діловий) активності суб'єкта. До них відносяться: обсяг, склад, структура товарообігу, ефективність використання ресурсів, рівень витрат на реалізацію товарів, система матеріального стимулювання праці працівників та ін
У процесі аналізу визначається насамперед вплив факторів, що формують прибуток. Це обсяг товарообігу, рівень доходів і витрат на реалізацію товарів, рівень відрахувань, що сплачуються з доходу, прибуток від операційної діяльності і позареалізаційних операцій. При цьому перші чотири фактори визначають величину прибутку від основної діяльності - прибуток від реалізації, а інші два - загальну величину прибутку по організації. На рентабельність впливають структура товарообігу, рівень середньої торговельної надбавки і издержкоемкости реалізації окремих товарів.
Вплив зміни обсягу товарообігу на суму прибутку розраховується за формулою:
(Тотч-Тбаз) * Роб
? Пт=- ---,
де Тотч - товарооборот звітного періоду,
Тбаз - товарооборот базисного періоду,
Роб - рентабельність обороту в базисному періоді.

Для усунення впливу зміни цін на товари при розрахунку необхідно товарообіг і прибуток привести в порівнянний вид.
Вплив зміни середнього рівня доходів від реалізації товарів на прибуток визначається за формулою:
(Удотч-Удбаз) * Тотч
? Пт=---,
де Тотч - товарооборот звітного періоду,
Удотч - рівень доходу від реалізації в звітному періоді,
Удбаз - рівень доходу від реалізації у базисному періоді.
Вплив зміни рівня відрахувань від доходів на суму прибутку можна розрахувати за формулою:
(Уототч-Уотбаз) * Тотч
? Пт=---,
де Тотч - товарооборот звітного періоду,
Уототч - рівень відрахувань від доходу від реалізації в звітному періоді,
Уотбаз - рівень відрахувань від доходу від реалізації у базисному періоді.
Вплив зміни рівня витрат на реалізацію товарів визначається за формулою:
(Уротч-Урбаз) * Тотч
? Пт=- ---,
де Тотч - товарооборот звітного періоду,
Уротч - рівень витрат на реалізацію у звітному періоді,
Урбаз - рівень витрат на реалізацію в базисному періоді.
Вплив зміни прибутку з операційної діяльності і позареалізаційних операцій визначаються прямим рахунком за формулою:
? Пт=Поотч - Побаз
де Поотч - прибуток від операційної діяльності або позареалізаційних операцій у звітному періоді,
Побаз - прибуток від операційної діяльності або позареалізаційних операцій у базисному періоді.
Сукупний вплив всіх факторів повинно відповідати сумі відхилень прибутку звітного періоду від суми її в базисному періоді. Слід зазначити, що товарообіг і дохід від реалізації чинять на прибуток прямо пропорційний вплив, а витрати і відрахування від доходів - назад пропорційне.
Вплив зміни структури товарообігу визначається методом процентних чисел. По кожній товарній групі визначаються відхилення в структурі товарообігу у звітному році від минулого періоду. Отримане відхилення множиться на рівень рентабельності кожної товарної групи в базисному періоді, визначається процентне число. Сума процентних чисел за всіма товарними групами ділиться на 100. Отриманий результат характеризує вплив зміни структури товарообігу на рівень рентабельності.
Аналіз операційних і позареалізаційних витрат і доходів проводять за окремими їх видами, приділяючи особливу увагу вивченню причин утворення позареалізаційних і операційних витрат і розробляють заходи щодо їх скорочення та запобігання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Методика аналізу прибутку і рентабельності "
 1. 21.2. Методика аналізу рентабельності за системою директ-костинг
  методикою рівень рентабельності не залежить від обсягу продажів, так як зі зміною останнього відбувається рівномірне збільшення прибутку і суми витрат (див. формули (20.1) - (20.4)) . Насправді, як ми вже переконалися, і прибуток, і витрати підприємства не змінюються пропорційно обсягу реалізації продукції, оскільки частина витрат є постійною. Тому в маржинальном аналізі розрахунок
 2. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-величина капіталу. У Росії норму прибутку частіше
 3. 16.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  аналізу рентабельності персоналу {foto450} Друга модель дозволяє встановити, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок рівня рентабельності продажів, питомої ваги виручки в загальному обсязі виробленої продукції та продуктивності праці. На аналізованому підприємстві прибуток на одного працівника збільшилася за рахунок: {foto451} Друга модель зручна тим, що дозволяє пов'язати
 4. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу; 5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг: {foto207} Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
 5. 20.8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
  аналізу необхідно узагальнити всі виявлені резерви зростання прибутку (табл. 20.16). Основними джерелами резервів підвищення рівня рентабельності продукції є збільшення суми прибутку від реалізації продукції (Р П) і зниження собівартості товарної продукції (Р С). Для підрахунку резервів може бути використана наступна формула: {foto666} де Р R - резерв зростання рентабельності; Rв -
 6. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  аналізу фінансових результатів діяльності є:. систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку; визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати; виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
 7. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку. Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) обчислюється як відношення валового або чистого прибутку до суми витрат по реалізованій чи вироблену продукцію. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник може розраховуватися
 8. 13.5. Аналіз прибутковості власного капіталу
  аналіз ROE можна за рахунок більш детального вивчення причин зміни кожного факторного показника досліджуваної моделі за схемою
 9. 33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ матеріальних і моральних стимулів
  методикою аналізу характеристики використання премій. Щоб проаналізувати розвиток матеріального стимулювання на підприємстві, необхідно розглянути динаміку питомої ваги премій у фонді заробітної плати. Зниження питомої ваги премій свідчитиме про зниження ролі преміальної системи в діяльності підприємства. У ході аналізу слід розглянути використання моральних
 10. 15.4. Аналіз прибутку на рубль матеріальних витрат
  аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану по його рівню, провести міжгосподарські порівняння і встановити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати наступну факторну модель: {foto407} де П / МЗ - прибуток на рубль матеріальних витрат; П / В-рентабельність продажів; В / ТП - питома вага виручки в загальному обсязі випуску товарної продукції (Дв);
 11. 13.2. Факторний аналіз рентабельності капіталу.
  Аналізу. Порядок її застосування. Зв'язок між рентабельністю капіталу, прибутковістю продукції та оборотністю капіталу і чинників, що формують їх рівень, показана на рис. 13.2. Взаємозв'язок факторів, що формують рентабельність сукупного капіталу {foto292} Розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності капіталу можна провести методом абсолютних різниць:
 12. 20.4. Асссортіментная політика підприємства та її вплив на формування прибутку
    методикою за рахунок зміни структури продажів прибуток на підприємстві збільшилася тільки на 125 млн
© 2014-2022  epi.cc.ua