Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

20.1. Завдання аналізу фінансових результатів

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.).
Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують суб'єкти господарювання після реалізації продукції. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку. Кількісно вона являє собою різницю між чистим виторгом (після сплати податку на додану вартість, акцизного податку й інших відрахувань з виторгу в бюджетні і небюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції.
Виходить, чим більше підприємство реалізує рентабельної продукції, тим більше одержить прибутку, тим краще його фінансовий стан. Тому фінансові результати діяльності слід вивчати в тісному зв'язку з використанням і реалізацією продукції.
Обсяг реалізації і величина прибутку, рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької, маркетингової та фінансової діяльності підприємства, інакше кажучи, ці показники характеризують усі сторони господарювання.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:.
систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку;
визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати;
виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності;
оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
розробка заходів щодо використання виявлених резервів.

Основними джерелами інформації при аналізі фінансових результатів прибутку служать накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками 46, 47, 48 і 80, фінансової звітності ф.2 "Звіт про прибутки і збитки", а також відповідні таблиці бізнес-плану підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20.1 . Завдання аналізу фінансових результатів "
 1. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 2. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  завдання аналізу фінансового стану підприємства: оцінка майнового стану підприємства; оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства; аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни; аналіз ефективності використання оборотних коштів; аналіз показників фінансової стійкості підприємства; оцінка
 3. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  задачам статистики фінансів підприємств та організацій відносяться: 1) завдання вивчення стану і розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; 2) завдання аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства
 4. 3.3.6. Економічний і фінансовий аналіз
  аналізу знаходять своє грошове вираження ефекти і особливості, виявлені в інших розділах аналізу: технологічного, комерційного, екологічного та соціального. Тут же визначається ціна заходів, які слід прийняти для формування позитивного середовища діяльності. Економічний і фінансовий аналіз планів розвитку дозволяє зв'язати воєдино всі вигоди і витрати майбутньої діяльності підприємства,
 5. Аналіз
  завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес пізнання, то аналіз використовується при русі від споглядання дійсності до абстрактного мислення, тобто від конкретного до абстрактного, і завершується виробленням економічних наукових
 6. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства -
 7. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану використовують показники квартальної та річної
 8. ПЕРЕДМОВА
  задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб'єктів господарювання. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Кваліфікований
 9. Напрями проектного аналізу
  завданням якого є визначення найбільш придатною для даного інвестиційного проекту техніки і технології. 2. Комерційний аналіз (маркетинговий), в ході якого аналізується ринок збуту тієї продукції, яка буде проводитися після реалізації інвестиційного проекту, тобто скільки потрібно виробляти цієї продукції, і ринок закуповуваної для проекту продукції (насамперед ціна на
 10. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації , в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 11. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження) . Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 12. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  задач аналізу - виявлення резервів підвищення маси одержуваного прибутку і рівня рентабельності як найбільш важливих показників ефективності роботи підприємства. У ході аналізу оцінюють виконання плану по прибутку за підсумками роботи за кожен квартал і в цілому за рік, визначають позитивні і негативні фактори , що вплинули на розміри отриманого прибутку, причини їх виникнення та розробляють
 13. ЛІТЕРАТУРА
  завданнями. М.: Фінанси і статистика, 2000. 16. Ковальов В.В. , Патри В.В. Як читати баланс. 3-е изд., перераб. і доп. М.: Фінанси і статистика, 1998. 17. Ковальов В.В., Уланов В.А. Курс фінансових обчислень. М.: Фінанси і статистика, 1999. 18. Міжнародні стандарти фінансової звітності. М.: Аскер, 1999. 19. Соколов Я.В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів: Учеб. посібник для вузів.
 14. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  завданнями економічного аналізу є: - контроль і оцінка виконання планових показників; - оцінка ефективності використання праці, матеріальних і фінансових ресурсів; - визначення факторів, що обумовлюють отримані результати; - виявлення резервів і сприяння підвищенню прибутковості; - аналіз ефективності управлінських рішень. Основна мета економічного аналізу -
 15. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  завдання аналізу: вивчення діяльності підприємства за допомогою комплексу взаємопов'язаних техніко економічних показників, що характеризують роботу організації як в цілому, так і її підрозділів; підвищення ефективності виробництва і забезпечення виконання планів при мінімальних витратах; виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу. Зміст аналізу:
 16. 2.8.4. Дисперсійний аналіз
  аналіз - це статистичний метод, що дозволяє підтвердити або спростувати гіпотезу про те, що дві вибірки даних відносяться до однієї генеральної сукупності. Стосовно до аналізу діяльності підприємства можна сказати, що дисперсійний аналіз дозволяє визначити, до однієї і тієї ж сукупності даних чи ні відносяться групи різних спостережень. Дисперсійний аналіз часто використовується
 17. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  задач аналізу прибутку від реалізації є оцінка впливу окремих факторів на її зміну в порівнянні з попереднім роком. Поглибленому аналізу також підлягають ті складові прибутку (збитку) звітного року, які складають значну питому вагу у прибутку (збитку) звітного
© 2014-2022  epi.cc.ua