Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Поняття рентабельності та методи її визначення


Для оцінки ефективності функціонування торговельних організацій, проведення порівняльного аналізу недостатньо знати тільки абсолютну величину отриманої прибутку, оскільки одна і та ж величина прибутку може бути отримана при залученні різного об'єму ресурсів (основних і оборотних коштів, трудових ресурсів; одноразових і поточних). Для цих цілей використовується відносна її величина, яка визначається показниками рентабельності, тобто відношенням прибутку до обсягу ресурсів, витрачених на її отримання, або об'ємним показником діяльності.
Рентабельними є ті торговельні організації, які в результаті господарської діяльності отримують прибуток. Однак при оцінці рентабельності важливо знати порівняльні або граничні характеристики, що забезпечують можливість оцінки.
В даний час в якості загальноприйнятих показників рентабельності використовуються наступні.
Рентабельність обороту - це відношення прибутку від реалізації до обсягу товарообороту (роздрібного, оптового, валового), виражене у відсотках.
Пр
Ро=--- * 100;
Т
де Пр - прибуток від реалізації,
Т-товарообіг.
Перевагою цього показника є той факт, що він показує безпосередній зв'язок величини прибутку від обсягів господарської діяльності, рівня доходів і витрат. Недоліком даного показника є відсутність взаємозв'язку між величиною прибутку і використовуваних для її отримання ресурсів.
Економічна рентабельність - це відношення прибутку (загальної або чистої) до обсягу вкладених організацією коштів, виражене у відсотках. Даний показник характеризує величину прибутку, отриману на кожен рубль вкладених коштів.
П
Ре=--- * 100;
ОФ + Про
де П - прибуток (загальна або чиста),
ОФ-середня за період сума основних засобів,
Про-середня за період сума оборотних коштів.
Рентабельність основних засобів - це відношення прибутку до середньої за період вартості основних засобів (первісної або відновної). Показник характеризує величину прибутку, що припадає на один карбованець основних засобів.
П
РОФ=--- * 100;
ОФ
де П - прибуток,
ОФ-середня за період сума основних засобів
Рентабельність оборотних коштів - це відношення прибутку до середньої за період вартості оборотних коштів.
Показник характеризує величину прибутку, що припадає на один карбованець оборотних коштів (власних, позикових і залучених).
П
Роб=--- * 100;
Про
де П - прибуток,
Про-середня за період сума оборотних коштів.
Рентабельність реалізованої продукції, товарів - це відношення прибутку від реалізації до витрат на реалізацію, виражене у відсотках. Характеризує величину прибутку, отриману на один карбованець поточних витрат.
Пр
Ро=--- * 100;
Рр
де Пр - прибуток від реалізації,
Рр-витрати на реалізацію товарів.
Рентабельність витрат живої праці можуть характеризувати два відносних показника:
П
Рж=--- * 100;
ФЗП
де П - прибуток,
ФЗП-витрати на оплату праці.
Даний показник характеризує величину прибутку, отриману з кожної гривні коштів, витрачених на оплату праці. Оскільки кошти на оплату праці це є вартість робочої сили, то в силу цього він і є мірою оцінки ефективності витрат живої праці.
П
Рж / ч=---;
Ч
де П - прибуток,
Ч-середньооблікова чисельність працівників.
Даний показник умовно можна віднести до показників рентабельності, доцільно його віднести до показників прибутковості, оскільки він не співвідносить прибуток з об'ємними або вартісними показниками. Він характеризує величину прибутку, що припадає на одного працівника.
Рентабельність власного капіталу - це відношення чистого прибутку до середньої за період суми власного капіталу організації і характеризує величину чистого прибутку, отриману з одного рубля власних коштів.
ПП
Рс=--- * 100;
СК
де ЧП - чистий прибуток,
СК-середня за період сума власного капіталу.
Рентабельність вкладеного капіталу - це відношення прибутку (загальної) до середньої за період сумі вкладеного капіталу і характеризує прибуток, отриманий з одного рубля вкладених коштів.
П
Рв=--- * 100;
ВК
де П - прибуток,
ВК-середня за період сума вкладеного капіталу.
Показник рентабельності вкладеного капіталу може служити індикатором привабливості галузі та організації при порівнянні його з величиною банківського відсотка за депозитами строком на п'ять років як мінімальною рентабельністю на вкладений капітал.
Якщо величина показника рентабельності вкладеного капіталу менше банківського відсотка, то це означає, що вкладення капіталу в дану організацію чи галузь невигідно або організація неефективно використовує наявні ресурси.
Як показник прибутковості використовується також показник маржі прибутку, який визначається відношенням величини чистого прибутку до доходів від реалізації, і характеризує частку чистого прибутку в доходах.
Ч П
Мп=---;
Др
де ЧП - чистий прибуток,
Др-доходи від реалізації.
При характеристиці рентабельності необхідно мати на увазі, що поряд з показниками рентабельності використовується поняття прибутковості торговельної діяльності. Поняття прибутковості ширше поняття рентабельність. До показників прибутковості відносяться не тільки показники рентабельності, а й відносні показники, що обчислюються як відношення прибутку до різних параметрами, які характеризують потенціал організації (торгова, складська і загальна площа (прибуток / площа), середньооблікова чисельність працівників і кількість торгово-оперативних працівників (прибуток / чисельність) та ін.) Крім того, показники прибутковості мають якісну складову оцінки крім суто кількісних характеристик і значень. Якщо торговельна організація з яких-небудь об'єктивних причин в якийсь період не має прибутку, то показники рентабельності не представляється можливим обчислити. Тоді для оцінки результатів діяльності можна розрахувати показники прибутковості та прибутковості, прийнявши за основу розрахунків доходи від реалізації товарів за мінусом відрахувань від їх величини. Подібна оцінка дозволяє прийняти рішення про можливість подальшого функціонування організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття рентабельності та методи її визначення "
 1. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  На підставі даних балансу і звіту про фінансові результати та їх використання визначаються показники ефективності використання капіталу (майна) підприємства. Рентабельність капіталу (майна) підприємства характеризує прибуток, отриманий підприємством з кожної гривні, вкладеної в майно (активи) підприємства, і визначається за формулою Ркап=Пч х 100 / К. (10) де Ркап -
 2. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
 3. Кількісне визначення прибутку та його динаміка
  Є дві заходи кількісного визначення прибутку. Абсолютний показник цієї категорії - маса прибутку, відносний показник - норма прибутку. Маса прибутку - це її абсолютний обсяг, виражений в грошах. Норма прибутку - це відношення прибутку до авансованого капіталу, вираженого у відсотках. Її формула: {foto84}, (17.1) де П '- норма прибутку; П - величина прибутку; К-
 4. 21.2. Методика аналізу рентабельності за системою директ-костинг
  Алгоритми розрахунку впливу факторів на зміну рівня рентабельності витрат, продажів, інвестованого капіталу по системі директ-костинг. Порівняльний аналіз отриманих результатів. Методика аналізу рентабельності, що застосовувалася і застосовується на вітчизняних підприємствах (див. параграф 20.6), також не враховує взаємозв'язок витрати-обсяг-прибуток. За даною методикою рівень рентабельності не
 5. 2.5.6. Методи ситуаційного аналізу та прогнозування
  В основі цих методів лежать моделі, призначені для вивчення функціональних чи жорстко детермінованих зв'язків, коли кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки. Як приклад можна привести залежності, реалізовані в рамках відомої моделі факторного аналізу фірми "Дюпон" (ця модель буде розглянута в
 6. ГЛАВА Рентабельність акціонерного капіталу: частина друга
  Формула розрахунку: чистий прибуток, поділена на акціонерний капітал, дорівнює рентабельності акціонерного капіталу. Уоррен виявив, що компанії, що володіють стійким конкурентною перевагою, мають рентабельність акціонерного капіталу вище середньої. У коханої ним компанії «Coca-Cola» вона становить 30%, у "Wrig -ley »- 24%, у" Hershey »- 33%, а у« Pepsi »- 34%. Якщо ж ми перенесемося в таку
 7. Глава 11. Прибуток і рентабельність
  Глава 11. Прибуток і
 8. ГЛАВА Загальна сума активів і рентабельність активів
  Балансовий звіт / Активи (в мільйонах доларів) Усього поточних активів 12, Будинки, обладнання, засоби виробництва 8,493 Гудвіл, чистий 4, Нематеріальні активи, чисті 7,863 Довгострокові інвестиції 7, Інші довгострокові активи 2, Усього активів 43,059 Склавши поточні та довгострокові активи компанії, ви отримаєте загальну суму активів, збігається із загальною сумою зобов'язань, до
 9. Інші показники ефективності
  До показників ефективності (прибутковості) відносяться найменші витрати, рентабельність, термін окупності. Суть прийому «найменші витрати» була описана вище, показник найменших витрат - це величина витрат на проект по найменш дорогому варіанту. Рентабельність проекту визначається як співвідношення між усіма дисконтованими доходами від проекту і всіма дисконтованими витратами
 10. 46. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т. д. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що показують співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Дані показники
 11. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються сумою отриманого прибутку і рівнем рентабельності. Прибуток підприємства отримують головним чином від реалізації продукції, а також від інших видів діяльності (здача в оренду основних фондів, комерційна діяльність на фінансових і валютних біржах і т.д.). Прибуток - це частина чистого доходу, який безпосередньо отримують
 12. 16.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
  Факторні моделі зміни прибутку на одного працівника. Методика розрахунку їх впливу Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу). Оскільки прибуток залежить від рентабельності продажів, коефіцієнта
 13. 13.5. Аналіз прибутковості власного капіталу
  Роль даного показника. Фактори його зміни. Методика розрахунку їх впливу. Рентабельність власного капіталу замикає всю піраміду показників ефективності функціонування підприємства, вся діяльність якої має бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його прибутковості. Неважко помітити, що рентабельність власного капіталу (ROE) і
 14. Т е м а ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ: ПРЕДМЕТ І МЕТОД
  Ключові поняття: економічна теорія, мікроекономіка, макро-економіка, метод індукції та дедукції, метод наукової абстракції, норма-тивна економічна теорія, позитивна економічна теорія, Мерканті-лизм, фізіократи, класична політична економія, марксизм, маржі-налізм, неокласична школа, кейнсіанство, інституціоналізм, економічні категорії, економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua