Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі


План-прогноз доходу - це, перш за все, визначення загальної суми та загального рівня доходу по підприємству при заданих (прогнозних) обмеженнях, виходячи з цільових орієнтирів. Як правило, він складається торговим підприємством самостійно на рік з поквартальною розбивкою.
Вихідними передумовами для складання плану є:
- план-прогноз роздрібного товарообігу за загальним обсягом та асортиментної структурі;
- договори на поставку товарів;
- норми торговельних надбавок і знижок;
- издержкоемкость реалізованих товарних груп;
- нормативні документи про відрахування від валового доходу;
- розрахунки потреб у прибутку, необхідного для розвитку підприємства;
- матеріали економічного аналізу валового доходу;
- врахування можливих резервів збільшення доходу.
З цією метою застосовуються такі методи:
1. метод техніко-економічних розрахунків;
2. розрахунково-аналітичний метод;
3. економіко-статистичні методи (ковзної середньої, коефіцієнта еластичності доходу від товарообігу та ін.);
4. економіко-математичні методи;
5. виходячи з потреб в прибутку.
Пояснення. 1. Серед економіко-статистичних методів прогнозування (змінна середня, з урахуванням коефіцієнта еластичності, виробнича функція) метод згладжування динамічного ряду за допомогою ковзної середньої отримав найбільш широке поширення. Суть його полягає у вирівнюванні динамічного ряду рівня або суми доходу у порівнянних цінах за 5-6 періодів та розповсюдженні виявленої тенденції на перспективу за умови відсутності різких змін у роботі торгових організацій і підприємств.

Середні значення рівнів доходу (або ланцюгових темпів приросту суми валового доходу) можна розрахувати за формулами:
;;, і так далі,
де - динамічний ряд показників рівня доходу (або ланцюгових темпів приросту суми доходу);
- показники вирівняного ряду;
п - число періодів.
Середньорічна зміна рівня доходу (або темпів приросту суми доходу) знаходиться наступним чином:
.
Прогнозований рівень доходу (темп приросту суми доходу) в планованому році дорівнює:
.
Прогнозування з використанням коефіцієнта еластичності суми валового доходу від обсягу товарообігу передбачає розрахунок коефіцієнта еластичності за формулою:
,
де К - коефіцієнт еластичності доходу від товарообігу,? Д-зміна доходу в звітному або поточному періодах в порівнянні з базисним, Д - дохід організації торгівлі в базисному періоді,? Т - зміна обсягу товарообігу в поточному (звітному) році порівняно з базисним, Т - товарообіг у базисному році.
Планований темп приросту суми доходу визначається так:
,
де - темп приросту суми доходу, - темп приросту товарообігу в прогнозованому періоді.
2. Трендові моделі грунтуються на математичному вирівнюванні та екстраполяції ряду динаміки за рівнянням тренду методами вибраних точок, середніх, зменшених середніх, екстремумів, найменших квадратів, полулогарифмической функції та ін Для врахування впливу факторів, що не мають кількісної визначеності, шляхом суцільної нумерації кількості спостережень в трендові рівняння вводиться фактор часу (t).
При цьому надійність прогнозів залежить від стійкості тенденції, залежно від якої розрізняють такі види трендових моделей:
(лінійна);
(поліноміальна);
(логарифмічна);
(статечна) і т.д.
3. Факторні моделі представляють більш широкі можливості з позицій обліку внутрішніх взаємозв'язків. Вони дозволяють перейти від кінематичного опису до моделювання рушійних сил, що формують рівень і динаміку досліджуваного показника. Їх сутність полягає у вираженні у вигляді функції залежності прогнозованого показника від одного чи кількох факторів-аргументів. До простих відносяться однофакторні моделі, що базуються на найбільш часто вживаних рівняннях регресії. При багатофакторному моделюванні найбільш часто застосовують рівняння регресії лінійного, параболічного, полулогарифмической і логарифмічного типів.
Економіко-математичну модель, що виражає функціональну залежність валового доходу від зміни динаміки роздрібного товарообігу, заснована на використанні лінійного рівняння регресії
,
де У - темп зміни доходу, - темп зростання роздрібного товарообігу, - зміна питомої ваги непродовольчих товарів у загальному обсязі товарообігу, - параметри рівняння.
2.КРІТІЧЕСКАЯ величини доходу:
Д крит=Кп=АБО
Дкріт=
3.ЗАПАС ФІНАНСОВОЇ МІЦНОСТІ
ЗФП=
« Попередня Наступна »
=Перейти до змістом підручника=
Інформація, релевантна "10.5. Планування та прогнозування доходів торгівлі"
 1. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  планування, враховуються як надходження від перепродажу об'єкта (реверсії) в останньому році періоду планування. Основні способи прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема,
 2. Б. Система планування
  планування регіональної маркетингової діяльності? 2. Наскільки ефективно здійснюється прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 3. 40. Система прогнозів і програм розвитку національної економіки.
  Планування і прогнозування економіки. Планування нац. економіки здійснюється як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Планування - це процес прийняття управлінських рішень, який включає в себе вибір і наукову постановку цілей, визначення пріоритетів, вироблення комплексу заходів, що забезпечують їх досягнення. Планування реалізується через систему планів, які
 4. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що другий іноді збувається »[1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 5. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально- економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 6. Глава 13. Фінансове планування в організаціях торгівлі
  планування в організаціях
 7. Монополія
  планування як частини наукового управління », а в категорії« асиметричність »випереджаюче відображення переросло в наукове прогнозування, здійснюване на основі минулого досвіду. ** Абдеев PO Філософія інформаційної цивілізації. М.: ВЛАДОС, 1994. С. 48-50. Прикладом, що характеризує важливість та ефективність прогнозування і планування, є реалізація «атомних проектів» в СРСР і США,
 8. Функція управління - планування
  планування - спирається на інформаційно-аналітичну функцію і також властива будь-якому суб'єкту управління. Планування обгрунтовує і визначає напрямки діяльності системи управління економічним суб'єктом на всіх рівнях ієрархії. Крім того, дана функція визначає цілі, завдання і заходи щодо їх здійснення. Зараз до функції планування ставляться дещо спрощено, вважаючи, що вона
 9. 4.14. Планування як функція управління медичним підприємством
  плановано і доцільно у фінансовому та оперативному відношенні. Бізнес-план - це план гри. У ньому письмово викладаються цілі, завдання та основні напрямки розвитку підприємства. Залежно від цілей, для яких готується бізнес-план, його конкретний зміст може змінюватись, але слід пам'ятати, що тільки грамотний прогноз потоку грошових коштів дозволить розвиватися
 10. 12. 4 Прогнозування регіонального розвитку
  планування недоцільно або неможливо, але воно ні в якому разі не може замінити планування. Планування - метод здійснення господарсько-організаторської функції держави та економічної політики. Важливою частиною планування є програмування. Воно базується на прогнозних розробках і має своєю метою складання проектів цільових комплексних програм. Комісія готує
 11. Уряд.
  планування. Уряд повинен створювати максимально можливі умови для реалізації інноваційного потенціалу всіх економічних суб'єктів у суспільстві. Крім того, використовуючи своє монопольне становище в країні, уряд зобов'язаний і повинно займатися здійсненням інноваційної діяльності з метою уникнення негативних наслідків свого монопольного
 12. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  планування трансформується в соціально-економічне прогнозування. Бюджетне і податкове регулювання стає прерогативою парламенту. Центральний банк здійснює грошово-кредитне регулювання. Виникають специфічні для перехідного періоду інститути - відомства по приватизації та антимонопольному
 13. Контрольні питання
  планування. 4. Що являє собою система фінансових планів? 5. Охарактеризуйте зведений фінансовий план: а) на федеральному рівні і б) територіальному рівні. 6. Як ви розумієте термін «бюджетне прогнозування»? 7. Які методи використовуються при розробці прогнозу розвитку бюджету? Дайте їх порівняльну характеристику. 8. На яких показниках засноване прогнозування розвитку
 14. Передмова
  плануванні (прогнозуванні) господарської діяльності торгових організацій, їх кредитуванні та фінансуванні. При підготовці посібника використані елементи суміжних спеціальних дисциплін: бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, маркетингу, менеджменту, фінансів. Враховано зарубіжний досвід функціонування суб'єктів бізнесу. У посібнику розглядається методологія та методики аналізу, планування
 15. Глава 22 Планування трудових показників
  планування в найзагальнішому вигляді - це одна з функцій управління, що складається у встановленні шляхом науково обгрунтованих розрахунків системи показників, які повинні бути досягнуті на конкретних об'єктах за рахунок певних дій і заходів протягом планового періоду. Згідно Законів України «Про підприємство», «Про власність», «Про підприємництво» на Україну суб'єктами
 16. 3.2. Горизонт планування
  планування: стратегічний, тактичний, оперативний. В цілому сутність цих понять відповідає тому, що в розділі 1.3 говорилося про аналогічні видах аналізу. Місце різних рівнів планування в системі прийняття рішень на підприємстві ілюструє рис. 3.1. Планування в системі прийняття рішень на підприємствах {foto195} Стратегічне планування здійснюється на довгострокову
 17. 1.1. Визначення технічного аналізу. Необхідні складові для прогнозування цін
  прогнозування цін за допомогою розгляду графіків рухів ринку за попередні періоди часу. Під терміном руху ринку аналітики розуміють три основних види інформації: ціна, обсяг і відкритий інтерес. Ціною може бути як справжня ціна товарів на біржах2, так і значення валютних та інших індексов3. Обсяг торгівлі - загальна кількість укладених контрактів за певний
 18. Література
  планування в торгівлі,-Мінськ: БГЕУ, -2001. 14. Національна економіка Білорусі: навчальний посібник / під заг. Ред. В.Н. Шимова,-Мінськ: БГЕУ, -2005. 15. Петрович, М.В. Державне регулювання споживчого ринку,-Вільнюс: «Ксенія», -2005. 16. Шадріна, Н.Т. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності,-М., -2003. 17. Шелег, Н.С. Державне регулювання ринку в
 19. 2.8.5. Принципи планування
  планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів. Головним же фактором
© 2014-2022  epi.cc.ua