Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

8.3. Політика управління грошовими потоками

Політика управління грошовими потоками - політика, що реалізує генеральний план (фінансову стратегію) дій у сфері організації обороту грошових коштів організації. У ході реалізації політики управління грошовими потоками організації необхідно враховувати інтенсивність зміни факторів економічного середовища: - висока динаміка основних макроекономічних показників; - темпи технологічного прогресу; - коливання кон'юнктури фінансового і товарного ринків; - непостійність державної податкової та інвестиційної політики; - зміна форм регулювання грошового обороту ; - майбутній перехід до нової стадії життєвого циклу. Кожній із стадій життєвого циклу організації притаманні характерні їй обсяги грошових потоків, їх напрями та види, особливості формування та розподілу грошових коштів. Розробляється політика управління грошовими потоками дозволяє завчасно адаптувати господарську діяльність і грошовий оборот організації до майбутніх кардинальних змін можливостей його економічного розвитку; - кардинальна зміна цілей операційної діяльності організації, пов'язане з відкриваються новими комерційними можливостями. Реалізація таких цілей потребує зміни виробничого асортименту, впровадження нових виробничих технологій, освоєння нових ринків збуту продукції, тобто істотного зростання інвестиційної активності організації та обсягів залучених фінансових ресурсів. У цих умовах істотно змінюються напрями та види грошових потоків організації, які повинні носити прогнозований характер і забезпечуватися розробкою чітко сформульованої політикою управління ними. Основні етапи процесу розробки політики управління грошовими потоками організації: 1.Идентификация різних видів і обсягів грошових потоків організації в процесі їх обліку. 2.Аналіз тенденцій розвитку грошових потоків організації в попередньому періоді. На першому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування позитивного грошового потоку організації в розрізі окремих джерел. У процесі цього аспекту аналізу темпи приросту позитивного грошового потоку зіставляються з темпами приросту активів організації, обсягів виробництва і реалізації продукції. Особливу увагу на цьому етапі аналізу приділяється вивченню співвідношення залучення грошових коштів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел, виявленню ступеня залежності розвитку організації від зовнішніх джерел фінансування. На другому етапі аналізу розглядається динаміка обсягу формування негативного грошового потоку організації, а також структури цього потоку за напрямками витрачання грошових коштів. У процесі цього етапу аналізу визначається наскільки пропорційно розвивалися за рахунок витрачання грошових коштів окремі види активів організації, що забезпечують приріст його ринкової вартості; за якими напрямками використовувалися кошти, залучені із зовнішніх джерел; якою мірою погашалася сума основного боргу за залученими раніше кредитами і позиками . На третьому етапі аналізу розглядається збалансованість позитивного і негативного грошових потоків за загальним обсягом; вивчається динаміка показника чистого грошового потоку як найважливішого результативного показника фінансової діяльності організації та індикатора рівня збалансованості його грошових потоків в цілому. У процесі аналізу визначається роль і місце чистого прибутку організації у формуванні його чистого грошового потоку; виявляється ступінь достатності амортизаційних відрахувань з позицій необхідного оновлення основних засобів і нематеріальних активів.
Особливе місце в процесі цього етапу аналізу приділяється «якості чистого грошового потоку» - узагальненої характеристиці структури джерел формування цього показника. Висока якість чистого грошового потоку характеризується зростанням питомої ваги чистого прибутку, отриманого за рахунок зростання випуску продукції і зниження її собівартості, а низька - за рахунок збільшення частки чистого прибутку, пов'язаного із зростанням цін на продукцію, здійсненням позареалізаційних операцій тощо Одним з аспектів аналізу, здійснюваного на цьому етапі, є визначення достатності генерованого організацією чистого грошового потоку з позицій фінансованих ним потреб. У цих цілях використовується «коефіцієнт достатності чистого грошового потоку» (формула якого розглянута раніше). З метою усунення впливу господарських циклів, розрахунок коефіцієнта достатності чистого грошового потоку організації рекомендується здійснювати за три останні роки (але не менше ніж за повний господарський рік). На четвертому етапі аналізу досліджується синхронність формування позитивного і негативного грошових потоків у розрізі окремих інтервалів звітного періоду; розглядається динаміка залишків грошових активів організації, що відображає рівень цієї синхронності і забезпечує абсолютну платоспроможність. У процесі дослідження синхронності формування різних видів грошових потоків розраховується динаміка коефіцієнта ліквідності грошового потоку організації в розрізі окремих інтервалів розглянутого періоду. На п'ятому етапі аналізу визначається ефективність грошових потоків організації. Узагальнюючим показником такої оцінки виступає коефіцієнт ефективності грошового потоку. Певне уявлення про рівень ефективності грошового потоку дозволяє отримати і коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку. Ці узагальнюючі показники можуть бути доповнені низкою частих показників - коефіцієнтом рентабельності використання середнього залишку грошових активів в короткострокових фінансових вкладеннях; коефіцієнтом рентабельності використання середнього залишку накопичуваних інвестиційних ресурсів у довгострокових фінансових вкладеннях і т.п. Результати аналізу використовуються для виявлення резервів оптимізації грошових потоків організації та їх планування на майбутній період. 3. Дослідження і прогнозування факторів, що впливають на формування грошових потоків організації. 4. Формування системи цільових параметрів організації грошових потоків організації. Головною метою цього процесу є підвищення рівня добробуту власників організації та максимізація її ринкової вартості. Разом з тим ця головна мета потребує певної конкретизації по різних рівнів реалізації з урахуванням стратегічних завдань і особливостей майбутнього розвитку господарської діяльності організації. Система цільових параметрів організації грошових потоків повинна охоплювати критеріальні показники оптимізації обсягу формування грошових ресурсів та структури джерел їх залучення; вартості залучення грошового капіталу у всіх його формах; оптимізації обсягів розподілу грошових ресурсів за окремими напрямами; швидкості грошового обороту і т.п. Враховуючи, що цей етап формування політики управління грошовими потоками становить найбільшу складність, він детально розглядається в спеціальному розділі. 5. Обгрунтування управлінських підходів до вибору джерел формування грошових ресурсів організації. Алгоритми управлінських рішень, що включаються в політику формування вхідних грошових потоків організації, повинні забезпечувати формування її грошових ресурсів у необхідному обсязі; фінансову стійкість організації в процесі її розвитку, а також мінімізацію вартості залучення грошових коштів.
Схема джерел формування грошових ресурсів організації повинна враховувати цільові параметри структури та вартості капіталу, встановлені в організації, а також достатню диверсифікацію цих джерел за видами і термінами залучення. 6. Обгрунтування управлінських підходів до оптимізації розподілу грошових ресурсів за основними напрямками їх витрачання. Цей етап розробки політики управління грошовими потоками організації найбільшою мірою забезпечує реалізацію головної мети цього управління - максимізацію добробуту власників і зростання ринкової вартості організації. У процесі оптимізації розподілу грошових ресурсів пріоритетним завданням є забезпечення ефективного розвитку операційної діяльності (інвестиційна та фінансова діяльність покликані лише забезпечувати розвиток основної діяльності організації). В рамках кожного з видів діяльності розподіл грошових ресурсів має спиратися на відповідні критеріальні показники, в першу чергу, рівень прибутковості і ризику. 7. Забезпечення збалансованості формування окремих видів грошових потоків. Така збалансованість повинна забезпечуватися в процесі управління грошовими потоками організації в цілому, по окремих видах її діяльності, за різними «центрами відповідальності». У процесі цього етапу забезпечується наступна форма балансового зв'язку окремих показників грошового потоку: Дан + ПДП=ОДП + Дак, де дан - сума залишку грошових активів та їх еквівалентів на початок періоду; ПДП - сума валового позитивного грошового потоку (надходження грошових коштів); ОДП - сума валового негативного грошового потоку (витрачання грошових коштів); ДАК - сума залишку грошових активів та їх еквівалентів на кінець періоду. Збалансованість формування окремих видів грошових потоків організації забезпечується в процесі їх поточного планування. 8. Забезпечення синхронності формування окремих видів грошових потоків у часі. Цей етап раз работки політики управління грошовими потоками спрямований на забезпечення постійної платоспроможності організації на всіх етапах її майбутнього розвитку (в розрізі кожного з інтервалів загального періоду). Система методів забезпечення такої синхронності передбачає управління вирівнюванням їх обсягів по окремих інтервалах, прискоренням або уповільненням окремих видів платіжного обороту. 9. Забезпечення ефективного контролю грошових потоків організації. Об'єктом такого контролю є виконання встановлених планових завдань з формування обсягу грошових коштів та їх витрачання за передбаченими напрямками; рівномірність формування грошових потоків у часі; ліквідність грошових потоків і їх ефективність. Ці показники контролюються в процесі моніторингу грошових потоків організації. 10. Оцінка результативності розробленої політики управління грошовими потоками. Цей етап завершує процес розробки політики управління грошовими потоками організації. Така оцінка проводиться за системою спеціальних критеріїв, що встановлюються організацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.3. Політика управління грошовими потоками "
 1. Тема 8. Управління грошовими потоками організації
  грошовими потоками
 2. Практичні завдання
  грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали в Протягом останніх
 3. Глава 14. Кредитно-грошова система і політика кредитно-грошового регулювання
  політика кредитно-грошового регулювання 14.3. Інфляція Економічна наука ще має попрацювати, щоб винести ухвалу і вирішити таку проблему, як стагнація виробництва і зайнятості при одночасній повзучої інфляції цін. Експерти не дійшли єдиної думки щодо політики у сфері доходів, яка б дозволила нам одночасно мати повну зайнятість і таку цінову
 4. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона ускладнюється, включаючи: - податки, які платять домашні господарства і фірми; -
 5. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема, перепродаж - капіталізація доходу за рік, наступний за роком закінчення інвестиційного проекту: де Vn - надходження від перепродажу об'єкта в n
 6. Питання 71. Основні визначення статистики державного бюджету
  політики за допомогою надання послуг неринкового характеру; 2) перерозподіл доходів і багатства, яке здійснюється за допомогою оподаткування одиниць інших секторів економіки і шляхом надання пенсій, допомог та інших соціальних виплат. У сектор державного управління не включаються ті одиниці, які займаються реалізацією товарів і послуг у великих масштабах або
 7. 12.11. Аналіз залишків і руху готівки
  управління запасами і дебіторською заборгованістю. Мистецтво управління поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума грошових коштів, яка необхідна добре керованого підприємству, - це по суті справи страховий запас, призначений для покриття короткочасної
 8. Прибутковий підхід
  грошового потоку). Суть методу капіталізації доходу полягає в тому, що ринкова вартість об'єкта прямо пропорційна грошовому доходу і обернено пропорційна очікуваної ставкою капіталізації, або, інакше, очікуваної ставкою доходу: {foto92}, (17.10) де С - ринкова вартість; R - річний дохід; r - очікувана ставка капіталізації (очікувана ставка доходу). Під ставкою капіталізації
 9. ПОТІК (ГРОШЕЙ, ТОВАРІВ)
  грошова або товарна маса, що циркулює протягом певного періоду
 10. Основні терміни і поняття
  політика, «кейнсіанський передавальний механізм», інструменти регулювання грошової пропозиції, облікова ставка, операції на відкритому ринку, політика «дорогих грошей», політика «дешевих
 11. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
    грошових потоків, послідовно аналізуються рішення
© 2014-2022  epi.cc.ua