Головна
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

8.2. Види грошових потоків

Види грошових потоків


Виділяють наступні види грошових потоків. - За видами діяльності виділяють грошові потоки від поточної (операційної), фінансової та інвестиційної діяльності. - По напрямку руху грошових коштів виділяють позитивний грошовий потік, що характеризує всю сукупність грошових надходжень і негативний грошовий потік, що характеризує сукупність виплат. - За методом обчислення виділяють валовий грошовий потік, який представляє всю сукупність надходжень і витрати коштів і чистий грошовий потік, що представляє різницю між позитивним і негативний грошовими потоками. - За ступенем безперервності виділяють регулярні, тобто передбачають рівні інтервали між платежами та нерегулярні (дискретні). - За достатності обсягу виділяють надлишковий грошовий потік, що представляє перевищення приток грошових коштів над їх відтоком і дефіцитний грошовий потік, при якому надходження коштів нижче потреб організації в їх витрачанні. Грошові потоки організації в усіх формах і видах, а відповідно і сукупний грошовий потік є найважливішим самостійним об'єктом фінансового менеджменту. Система основних показників, що характеризують грошовий потік, включає: - обсяг надходжень грошових коштів; - обсяг витрачання грошових коштів; - обсяг чистого грошового потоку; - величину залишків грошових коштів на початок і кінець аналізованого періоду; - контрольну суму грошових коштів; - розподіл загального обсягу грошових потоків окремих видів по окремих інтервалах розглянутого періоду. Число і тривалість таких інтервалів визначаються конкретними завданнями аналізу або планування грошових потоків; - оцінку факторів внутрішнього і зовнішнього характеру, що впливають на формування грошових потоків організації. Рух грошових коштів здійснюється за трьома видами діяльності: - поточна (основна, операційна) діяльність; - інвестиційна діяльність; - фінансова діяльність. Поточна (основна, операційна) діяльність - діяльність організації, яка має на одержання прибутку як основної мети, або не має одержання прибутку як такої в відповідності з предметом і цілями діяльності, тобто виробництвом промислової, сільськогосподарської продукції, виконанням будівельних робіт, продажем товарів, наданням послуг громадського харчування, заготівлею сільськогосподарської продукції, здачею майна в оренду та ін Притоки по поточній діяльності: - надходження виручки від реалізації продукції (робіт, послуг); - надходження від перепродажу товарів, отриманих за бартерним обміну; - надходження від погашення дебіторської заборгованості; - аванси, отримані від покупців і замовників. Відтоки по поточній діяльності: - оплата, придбаних товарів, робіт, послуг; - видача авансів на придбання товарів, робіт, послуг; - оплата кредиторської заборгованості по товарах, роботах, послугах; - оплата праці; - виплата дивідендів, відсотків; - оплата по розрахунками з податків і зборів. Інвестиційна діяльність - діяльність організації, пов'язана з придбанням земельних ділянок, будівель, іншої нерухомості, обладнання, нематеріальних активів та інших необоротних активів, а також їх продажем; із здійсненням власного будівництва, витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні розробки; з здійсненням фінансових вкладень. Притоки з інвестиційної діяльності: - надходження виручки від реалізації необоротних активів; - надходження виручки від продажу цінних паперів та інших фінансових вкладень; - надходження від погашень позик, наданих іншим організаціям; - отримання дивідендів та відсотків.
Відтоки з інвестиційної діяльності: - оплата, придбаних необоротних активів; - оплата, придбаних фінансових вкладень; - видача авансів на придбання необоротних активів і фінансових вкладень; - надання позик іншим організаціям; - вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій. Фінансова діяльність - діяльність організації, в результаті якої змінюються розмір та склад власного капіталу організації, позикових коштів. Притоки з фінансової діяльності: - надходження від емісії пайових цінних паперів; - надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями. Відтоки по фінансовій діяльності: - погашення позик і кредитів; - погашення зобов'язань з фінансової оренди.

Система грошових потоків організації


Грошові потоки, створювані поточною діяльністю організації, часто переходять у сферу інвестиційної діяльності, де можуть бути використані для розвитку виробництва. Однак вони можуть бути спрямовані і в сферу фінансової діяльності для виплати дивідендів акціонерам. Поточна діяльність досить часто підтримується за рахунок фінансової та інвестиційної діяльності, що забезпечує додатковий приплив капіталу і виживання організації в кризовій ситуації. У цьому випадку організація перестає фінансувати капітальні вкладення і призупиняє виплату дивідендів акціонерам. Рух грошових потік від поточної діяльності характеризується такими особливостями: - поточна діяльність є головним компонентом всієї господарської діяльності організації, тому що генерується нею грошовий потік повинен займати найбільшу питому вагу в сукупному грошовому потоці організації; - форми і методи поточної діяльності залежать від галузевих особливостей, тому в різних організаціях цикли грошових потоків поточної діяльності можуть істотно відрізнятися; - операції, що визначають поточну діяльність відрізняються, як правило, регулярністю, що робить грошовий цикл досить чітким; - поточна діяльність орієнтована в основному на товарний ринок, тому її грошовий потік пов'язаний із станом товарного ринку та окремих його сегментів. Наприклад, дефіцит виробничих запасів на ринку може збільшити відтік грошей, а затоварення готовою продукцією може зменшити їх приплив; - поточної діяльності, а отже, і її грошовому потоку, притаманні операційні ризики, які можуть порушити грошовий цикл. Основні кошти не вписані в цикл грошового потоку поточної діяльності, оскільки вони є складовою інвестиційної діяльності, однак виключити їх з циклу грошового потоку неможливо. Це пояснюється тим, що поточна діяльність, як правило, не може існувати без основних засобів і крім того, частина витрат по інвестиційній діяльності відшкодовується через поточну діяльність шляхом амортизації основних засобів. Таким чином, поточна та інвестиційна діяльність організації знаходяться в тісному взаємозв'язку. Цикл грошового потоку від інвестиційної діяльності являє собою період часу, протягом якого грошові кошти, вкладені у необоротні активи, повернуться в організацію у вигляді накопиченої амортизації, відсотка або виручки від реалізації цих активів. Рух грошових потоків від інвестиційної діяльності характеризується такими особливостями: - інвестиційна діяльність організації носить підлеглий характер стосовно поточної діяльності, тому приплив і відтік грошових коштів інвестиційної діяльності повинен визначатися темпами розвитку поточної діяльності; - форми і методи інвестиційної діяльності в набагато меншому ступені залежать від галузевих особливостей організації, ніж поточної діяльності, тому в різних організаціях цикли грошових потоків інвестиційної діяльності, як правило, практично ідентичні; - приплив грошових коштів від інвестиційної діяльності в часі зазвичай значно віддалений від відтоку, т.
е. цикл характеризується тривалим тимчасовим лагом; - інвестиційна діяльність має різні форми (придбання, будівництво, довгострокові фінансові вкладення та ін.) і різну спрямованість грошового потоку в окремі періоди часу (як правило, спочатку переважає відтік, що значно перевищує приплив, а потім навпаки), що ускладнює уявлення циклу її грошового потоку в досить чіткою схемою; - інвестиційна діяльність пов'язана і з товарним, і з фінансовим ринками, коливання яких часто не збігаються і по-різному можуть впливати на інвестиційний грошовий потік. Наприклад, збільшення попиту на товарному ринку може дати організації додатковий приплив грошових коштів від реалізації основних засобів, але це, як правило, призведе до зменшення фінансових ресурсів на фінансовому ринку, яке супроводжується збільшенням їх вартості (відсотка), що, в свою чергу, може привести до збільшення відтоку грошових коштів організації; - на грошовий потік інвестиційної діяльності впливають специфічні види ризиків, властиві інвестиційної діяльності, що об'єднуються поняттям інвестиційні ризики, які мають велику ймовірність виникнення, ніж операційні. Цикл грошового потоку фінансової діяльності являє собою період часу, протягом якого грошові кошти, вкладені в прибуткові об'єкти, будуть повернуті організації з відсотком. Рух грошових потоків від фінансової діяльності характеризується такими особливостями: - фінансова діяльність носить підлеглий характер по відношенню до поточної та інвестиційної діяльності, отже, грошовий потік фінансової діяльності повинен формуватися не на шкоду поточної та інвестиційної діяльності організації; - обсяг грошового потоку фінансової діяльності повинен залежати від наявності тимчасово вільних грошових коштів, тому грошовий потік фінансової діяльності може існувати не у кожної організації і не постійно; - фінансова діяльність пов'язана безпосередньо з фінансовим ринком і залежить від його стану. Розвинений і стійкий фінансовий ринок може стимулювати фінансову діяльність організації, отже, забезпечувати збільшення грошового потоку цієї діяльності, і навпаки; - фінансової діяльності притаманні специфічні види ризиків, що визначаються як фінансові ризики, які характеризуються особливою небезпекою, тому можуть істотно впливати на грошовий потік. Грошові потоки організації тісно пов'язують всі три види його діяльності. Гроші постійно «перетікають» з одного виду діяльності в інший. Грошовий потік поточної діяльності, як правило, повинен підживлювати інвестиційну та фінансову діяльність. Якщо спостерігається зворотна спрямованість грошових потоків, то це свідчить про неблагополучний фінансовий стан організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Види грошових потоків "
 1. Практичні завдання
  грошових коштів при економі-чеських процесах і видах діяльності, які ви здійснювали протягом останніх
 2. 1.1. Модель кругообігу реальних і грошових потоків
  грошовий сектор (потік доходи-витрати). Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави показана на рис. 1.1. Рис. 1.1. Проста модель кругообігу в закритій економіці без держави: --- реальні потоки; --- грошові потоки З введенням держави в модель кругообігу вона ускладнюється, включаючи: - податки, які платять домашні господарства і фірми; -
 3. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану ринку нерухомості взагалі і ринку подібних об'єктів зокрема, перепродаж - капіталізація доходу за рік, наступний за роком закінчення інвестиційного проекту: де Vn - надходження від перепродажу об'єкта в n
 4. Глава 14. Кредитно-грошова система і політика кредитно-грошового регулювання
  види інфляції, рівень інфляції; - інфляція очікувана і неочікувана; - слідства інфляції; - інфляція і зайнятість; - антиінфляційна
 5. Тема 8. Управління грошовими потоками організації
  грошовими потоками
 6. Прибутковий підхід
  грошового потоку). Суть методу капіталізації доходу полягає в тому, що ринкова вартість об'єкта прямо пропорційна грошовому доходу і обернено пропорційна очікуваної ставкою капіталізації, або, інакше, очікуваної ставкою доходу: {foto92}, (17.10) де С - ринкова вартість; R - річний дохід; r - очікувана ставка капіталізації (очікувана ставка доходу). Під ставкою капіталізації
 7. ПОТІК (ГРОШЕЙ, ТОВАРІВ)
  грошова або товарна маса, що циркулює протягом певного періоду
 8. ГРОШОВА РЕФОРМА
  види грошових реформ: повна або часткова заміна грошових знаків з випуском грошей нового зразка при збереженні їх номінальної вартості; деномінація у вигляді укрупнення грошових одиниць; деномінація у формі укрупнення грошових знаків з одночасною їх заміною або навіть з зміною грошової одиниці; одноразова девальвація (або ревальвація) грошової одиниці
 9. РЕФОРМА ГРОШОВА
  види грошових реформ: повна або часткова заміна грошових знаків з випуском грошей нового зразка при збереженні їх номінальної вартості ; деномінація у вигляді укрупнення грошових одиниць; деномінація у формі укрупнення грошових знаків з одночасною їх заміною або навіть з зміною грошової одиниці; одноразова девальвація (або ревальвація) грошової одиниці
 10. 3. Визначення вартості інвестованого капіталу на основі капіталізації доходу
  грошових потоків, послідовно аналізуються рішення
 11. Чистий потік капіталу
  потоків капіталу (сукупний чистий приплив за вирахуванням сукупного чистого відтоку капіталу). Вони зросли в першій половині і дещо знизилися в другій половині 90-х років, склавши понад 150 млрд дол на рік. З 1982 по 1990 р. в країнах, що розвиваються був негативний чистий потік капіталу, який становив близько 12 млрд дол на рік. Ставлення чистого потоку капіталу по відношенню до
 12. 1.3. Потоки і запаси
    потік - це зміна запасу за певний проміжок
 13. 3.2.1. Дисконтування грошових потоків
    грошових потоків, послідовно аналізуються рішення інвесторів, застосовуються більш складні розрахункові моделі. Основні методи капіталізації доходу за нормою віддачі: - метод дисконтування грошових потоків, що включає детальний аналіз потоків доходу для кожного року планування; - метод капіталізації за розрахунковими моделями, що полягає в капіталізації доходу першого року з урахуванням
 14. 2. Модель кругових потоків. Суб'єкти кругообігу. Ринки товарів, ресурсів і фінансів, державний сектор.
    грошовий потоки здійснюються безперешкодно за умови рівності сукупних витрат домашніх господарств, фірм, держави та решти світу сукупним обсягом виробництва. Сукупні витрати дають поштовх до зростання зайнятості, випуску і доходів; з цих доходів знову фінансуються витрати економічних агентів, які знову повертаються у вигляді доходу до власників факторів виробництва і т.д.
© 2014-2020  epi.cc.ua