Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

2. Визначення необхідного обсягу відновлення операційних необоротних активів у майбутньому періоді.

Оновлення операційних необоротних активів організації може здійснюватися на простій або розширеній основі, відображаючи процес простого чи розширеного їх відтворення. Просте відтворення операційних необоротних активів здійснюється в міру фізичного і морального їх зносу в межах суми накопиченої амортизації (коштів амортизаційного фонду). Необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів у процесі простого їх відтворення визначається за наступною формулою:


, де ОВАпрос - необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів організації в процесі їх простого відтворення; СВф - первісна відновна вартість операційних необоротних активів , що вибувають у зв'язку з фактичним зносом; СВМ - первісна відновна вартість операційних необоротних активів, що вибувають у зв'язку з моральним зносом.
- Розширене відтворення операційних позаоборотних активів здійснюється з урахуванням необхідності формування нових їх видів не тільки за рахунок суми накопиченої амортизації, але і за рахунок інших фінансових джерел (прибутку, довгострокових фінансових кредитів тощо) . Необхідний обсяг відновлення операційних необоротних активів у процесі розширеного їх відтворення визначається за наступною формулою:


, де ОВАрасш - необхідний обсяг відновлення операційних необоротних активів організації в процесі розширеного відтворення; ОПОВ - загальна потреба організації в операційних необоротних активах в майбутньому періоді; ФНова - фактична наявність використовуваних операційних необоротних активів організації на кінець звітного періоду; СВф - вартість операційних необоротних активів, що вибувають у наступному періоді у зв'язку з фізичним зносом; СВМ - вартість операційних необоротних активів, що вибувають у наступному періоді у зв'язку з моральним зносом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Визначення необхідного обсягу відновлення операційних необоротних активів у майбутньому періоді. "
 1. 4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних необоротних активів у розрізі різних його форм.
  Визначення вартості відновлення операційних необоротних активів диференціюються в розрізі окремих форм цього оновлення. - Вартість відновлення операційних необоротних активів, здійснюваного шляхом поточного або капітального ремонту, визначається на основі розробки планового бюджету (кошторису витрат) їх проведення. При підрядному способі здійснення ремонтних робіт основу розробки
 2. 3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних необоротних активів.
  Відновлення окремих груп операційних активів визначаються з урахуванням характеру планованого їх відтворення. - Оновлення операційних необоротних активів у процесі простого їх відтворення може здійснюватися в таких основних формах:? поточного ремонту - являє собою процес часткового відновлення функціональних властивостей і вартості основних засобів у процесі їх оновлення;
 3. 1. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп необоротних активів організації.
  Певною мірою підлягають відновленню шляхом їх ремонту. Якщо ж відносна втрата цих властивостей (що виявляється в нездатності випускати продукцію з тією ж продуктивністю або сучасного рівня якості) пов'язана з моральним зносом, то за економічними критеріями відповідні види позаоборотних активів потребують заміни більш сучасними їх аналогами. Швидкість втрати позаоборотними
 4. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів (основний капітал) дорівнює підсумку розділу I
 5. 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
  визначення загальної потреби у фінансових ресурсах організації на майбутній плановий період, максимізації обсягу залучення власних фінансових ресурсів, визначення оптимальної структури позикових коштів та управління їх залученням. 2. Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у діяльності організації. Це завдання реалізується шляхом оптимізації розподілу
 6. 53. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ активів і пасивів балансу
  необхідно від загальної суми по IV і V розділах пасиву балансу виключити суму довгострокових (необоротних) активів. Отримана сума наявності власних оборотних коштів збільшується на суми доходів майбутніх періодів, фонду споживання і засобів майбутніх витрат і платежів, що відображаються у VI розділі пасиву балансу, так як вони фактично використовуються в обороті підприємства і прирівнюються до
 7. Тема 7. Управління активами організації
  необхідного обсягу та структури активів; - забезпечення необхідної рентабельності активів. Як бачимо, завдання управління активами досить різноманітні і розрізняються як за ступенем складності, так і за важливістю конкретного завдання в конкретний момент функціонування організації. У контексті даної навчальної теми ми зупинимося на процедурах рішення тільки деяких з них в рамках прийнятої класифікації
 8. 13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.
  Визначення наявності по балансу необоротних і оборотних активів на початок і кінець звітного періоду і змін в їх обсязі шляхом порівняння даних на кінець звітного періоду з даними на початок; - визначення динаміки активів у порівнянні з динамікою товарообігу; - вивчення складу і структури необоротних активів і визначення змін в їх структурі. Обчислюється питома вага кожного виду
 9. 11.1. Управління доходами і витратами
  визначення загальної потреби у видатках для фінансування діяльності організації та забезпечення необхідних темпів її економічного розвитку; - оптимізація структури доходів і витрат організації адекватно цілям і завданням її розвитку; - забезпечення високого рівня фінансової стійкості і платоспроможності організації; - максимізація величини чистого прибутку, що забезпечує задані темпи
 10. Загальний попит на гроші
  визначенні необхідної кількості грошей ми виходимо з дещо спрощеною передумови, згідно з якою грошово- кредитна система постачає народне господарство відповідною кількістю грошей. Стан рівноваги на графіку визначається величиною пропозиції грошей, рівний 380 млрд руб. при процентній ставці 6% річних. Рівноважна процентна ставка є тією «ціною», яку платять за
 11. 5.2. Управління залученням позикового капіталу
  необхідного обсягу постійної частини оборотних активів; - забезпечення формування перемінної частини оборотних активів; - формування відсутнього обсягу інвестиційних ресурсів; - забезпечення соціально-побутових потреб своїх працівників і пр. 3. Визначення граничного обсягу залучення позикових коштів. Максимальний обсяг залучення диктується двома основними умовами: - Граничним
 12. Необоротні активи
  позаоборотних активів відносять абстрактні кошти, поточні вилучення обігових коштів, основні засоби, передані філіям та підрозділам
 13. Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій.
  Необоротні - на 122 млн. руб. та оборотні активи на 201 млн. руб. Таблиця 13.1. Структура активу балансу ТОВ «Комплект», млн. руб. Актив балансу На 01.01.2007 р. На 1.01.2008 р. Приріст (+), зниження (-) Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% 1. Необоротні активи (стор.190 +820 34,67 942 35,04 122 0,37 1.1. Основні засоби (стор.110) 815
 14. Операційний лізинг
  Операційний лізинг - комплекс майнових і фінансових відносин, при яких нове або старе майно передається лізингодавцем у короткочасне користування
 15. 4.4. Політика формування власного капіталу
  необхідного рівня самофінансування її виробничого розвитку. При розробці політики формування власного капіталу необхідно враховувати наступне. Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями: - Простотою залучення, так як управлінські рішення, пов'язані із збільшенням власного капіталу (особливо за рахунок внутрішніх джерел його
© 2014-2022  epi.cc.ua