Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій.


Важливим етапом аналізу фінансового стану є оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій на основі наступних показників:
1. Прибуток на інвестований капітал

2. Прибуток на загальні активи

3. Прибуток на власний капітал

4. Маржа прибутку

5. Комерційна маржа у виробничій діяльності

6. Рентабельність капіталу ()

Розрахунок показника рентабельності капіталу грунтується на відомій методиці оцінки фінансового стану, використовуваної корпорацією Дюпон, США ("Модель Дюпона"), відповідно до якої коефіцієнт рентабельності використовуваних активів (капіталу) являє собою добуток коефіцієнтів рентабельності обороту (реалізації товарів) та оборотності (кількості оборотів) активів. В основі даної моделі лежить побудова матриці, за допомогою якої можна виявити основні стратегічні можливості подальшого підвищення рентабельності активів організації - збільшити рентабельність продажів; прискорити оборотність активів або використовувати обидва ці напрямки.
Розглянемо на прикладі конкретної організації торгівлі основні етапи аналізу її фінансового стану за звітний рік.
Для оцінки динаміки і структури активів організації на основі даних бухгалтерського балансу за досліджуваний період розробимо таблицю 1. (Розрахунок основних показників та оцінка структури і динаміки майна та капіталу організації здійснено за схемою балансу, що діяла в 2007 році)
Як видно з таблиці 13.1 за звітний період активи організації збільшилися на 323 млн. руб.: в тому числі необоротні - на 122 млн. руб. та оборотні активи на 201 млн. руб.
Таблиця 13.1. Структура активу балансу ТОВ «Комплект», млн. руб.

Актив балансу На 01.01.2007 р. На 1.01.2008 р. Приріст (+), зниження (-)
Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,% Млн. руб Уд.вес,%
1. Необоротні активи (стор.190 820 34,67 942 35,04 122 0,37
1.1. Основні засоби (стор.110) 815 34,46 937 34,86 122 0,40
1.2. Нематеріальні активи (стор. 120) 1 0,04 3 0,11 2 0,07
1.3. Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (стор. 130) - - - - - -
1.4. Вкладення у необоротні активи (стор.140) 4 0,17 2 0,07 -2 -0,09
1.5. Інші необоротні активи (стор.150) - - - - - -
2. Оборотні активи (стр.290) 1545 65,33 1746 64,96 201 - 0,37
2.1. Запаси і витрати (стор.210) 1298 54,88 1461 54,35 163 -0,53
2.1. 1. сировину, матеріали та інші активи (стор.211) 68 2,88 79 2,94 11 0,06
2.1.2. готова продукція і товари для реалізації (стр .215) 1223 51,71 1375 51,15 152 -0,56
2.1.3. витрати майбутніх періодів (стр. 218) 7 0,30 7 0,26 0 -0,04
2.2 Податки по придбаних активів (стр.220) 23 0,97 29 1,08 6 0,11
2.3. Дебіторська заборгованість (стр.230) 86 3,64 112 4,17 26 0,53
2.3.1. покупців і замовників (стор. 231) 59 2,49 86 3 , 20 27 0,70
2.3.2. різних дебіторів (стор. 233) 25 1,06 24 0,89 -1 -0,16
2.3.3. інша дебіторська заборгованість (стор. 234) 2 0,08 2 0,07 0 -0,01
2.4. Розрахунки з засновниками (стр.240) - - - - - -
2.5. Грошові кошти (стор. 250) 138 5,84 144 5, 36 6 -0,48
2.5.1. грошові кошти на депозитних рахунках (стор. 251) 138 5,84 144 5,36 6 -0,48
2.6. Фінансові вкладення (стр.260) - - - - - -
2.7. Інші оборотні активи (стор.270) - - - - - -
Баланс (сума стр.190 і 290) 2365 100,00 2688 100,00 323 0,00

У структурі необоротних активів на кінець звітного періоду основні засоби займають 34,86% від загальної їх величини, нематеріальні активи - 0,11 %, вкладення у необоротні активи - 0,07%. Питома вага необоротних активів збільшився за звітний період на 0,37 п.п., що пов'язано зі збільшенням основних засобів на 122 млн. руб. У складі оборотних активів запаси і витрати складають 54 , 35% від загальної величини активів на кінець періоду, у тому числі товари для реалізації склали 51,15%, грошові кошти - 5,36%, дебіторська заборгованість - 4,17% і податки з придбаним цінностям - 1,08%. Зниження питомої ваги оборотних активів на 0,37% було обумовлено головним чином зниженням питомої ваги запасів і витрат на 0,53% і грошових коштів на 0,48% до загальної вартості активів.
Динаміка і структура капіталу ТОВ «Комплект» представлені в таблиці 13.2.
Таблиця 13.2. Структура пасиву балансу ТОВ «Комплект», млн. руб. У структурі капіталу ТОВ «Комплект» власний капітал становить 52,7
Пасив балансу На 01.01.2007 р. На 01.01.2008 Приріст (+) , зниження (-)
млн.


руб.
Уд.вес,% млн.

руб.
Уд.вес,

%
млн.

руб
Уд.вес,%
1 2 3 4 5 6 7
1. Капітал і резерви (стр.490) 1290 54 , 55 1417 52,72 127 -1,83
1.1. Статутний фонд (стор. 410) 4 0,17 4 0,15 0 -0 , 02
1.2. Резервний фонд (стор. 420) 12 0,51 12 0,45 0 -0,06
1.3. Додатковий фонд (стор. 430) 1066 45,07 1175 43,71 109 -1,36
1.4. Прибуток (збиток) звітного приода (стор. 440) 212 8,96 221 8,22 9 -0,74
1.5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (стор. 450) - - - - - -
1.6. Цільове фінансування (стор. 460) - - - - - -
1.7. Доходи майбутніх періодів (стр. 470) - - - - - -
2. Зобов'язання (стор. 590) 1075 45,45 1271 47,28 196 1,83
2.1. Довгострокові кредити і позики (стр . 510) - - - - - -
2.2. Короткострокові кредити і позики (стор. 520) - - - - - -
2.3. Кредиторська заборгованість (стр.530) 1075 45,45 1271 47,28 196 1,83
2.3.1. перед постачальниками та підрядниками (стор. 531) 963 40, 72 1128 41,96 165 1,25
2.3.2. з оплати праці (стор. 533) 55 2,33 74 2,75 19 0,43
2.3.3. з податків і зборів (стр. 535) 30 1,27 33 1,23 3 -0,04
2.3.4. по соціальному страхуванню і забезпечення (стор. 536) 19 0,80 27 1,00 8 0,20
2.3 .5. різних кредиторів (стор. 537) 1 0,04 2 0,07 1 0,03
2.3.6. інша кредиторська заборгованість (стор. 538) 7 0,30 7 0,26 0 -0,04
2.4. Заборгованість перед засновниками (стор. 540) - - - - - -
2.5. Резерви майбутніх витрат (стор. 550) - - - - - -
2.6. Інші види зобов'язань (стор. 560) - - - - - -
Баланс 2365 100,00 2688 100,00 323 0,00

2% на 01.01 .2008 р., з них частка додаткового фонду - 43,71%, прибутку звітного періоду - 8,22%, резервногофонда - 0,45% та статутного фонду - 0,15%.
У звітному році питома вага власного капіталу і резервів знизився на 1,83% у загальній сумі пасивів, а частка позикових і залучених коштів зросла відповідно на 1,83%. Зниження питомої ваги власного капіталу відбулося за рахунок зменшення питомої ваги додаткового фонду на 1,36% .
Зобов'язання ТОВ «Комплект» протягом усього звітного періоду були повністю представлені кредиторською заборгованістю (47,28% від загальної величини пасивів), переважно перед постачальниками та підрядниками (41,96% від загальної величини пасивів), яка виступила різновидом комерційного кредиту, надавши позитивний вплив на процес стабілізації фінансового стану організації торгівлі.
Далі зробимо оцінку коефіцієнтів ліквідності і платоспроможності ТОВ «Комплект» (див. Табл. 13.3).
Таблиця 13.3 Коефіцієнти, що характеризують ліквідність і платоспроможність ТОВ «Комплект»


Коефіцієнти На 01.01.2007р. На 01.01.2008р. Відхилення (+ / -) Рекомендоване значення
1 2 3 4 5
1. Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності 1,44 1,37 -0,06 1
2. Коефіцієнт проміжної ліквідності 0,21 0,20 -0,01 0,5
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,13 0,11 -0,02 0,3
4. Коефіцієнт платоспроможності 1,44 1,37 -0,06 ? 1
5.Коеффіціент забезпеченості власними оборотними засобами 0, 30 0,27 -0,03 ? 0,1
6. Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами 0,45 0,47 0,02 ? 0,85

З трьох коефіцієнтів ліквідності, представлених в таблиці, відповідає рекомендованому значенню тільки один. Так, коефіцієнт загальної ліквідності на кінець звітного періоду дорівнює 1,37 при рекомендованому значенні більше 1, проте коефіцієнт проміжної ліквідності дорівнює 0,20 при рекомендованому значенні більше 0,5, коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,11 при рекомендованому значенні більше 0,3.
Разом з тим всі розраховані коефіцієнти платоспроможності відповідають рекомендованому значенню. Коефіцієнт платоспроможності на 1 січня 2008 року дорівнює 1,37 при нормативі більше 1, коефіцієнт забезпеченості власними коштами дорівнює 0,27 при рекомендованому значенні не нижче 0,1, коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами дорівнює 0,47 при рекомендованому значенні не вище 0,85. Отже , керівництву ТОВ «Комплект» слід звернути увагу на зниження значень всіх перерахованих вище коефіцієнтів у звітному періоді. Так, за рахунок перевищення темпів зростання кредиторської заборгованості над темпами зростання оборотних активів коефіцієнт загальної ліквідності знизився за звітний період на 0,06 процентного пункту; коефіцієнт проміжної ліквідності знизився на 0,01 пункту за рахунок перевищення темпів зростання кредиторської заборгованості над темпами зростання дебіторської заборгованості і грошових коштів; коефіцієнт абсолютної ліквідності знизився на 0,02 процентного пункту за рахунок перевищення темпів зростання кредиторської заборгованості над темпами зростання грошових коштів; коефіцієнт платоспроможності знизився на 0 , 06 процентного пункту за рахунок перевищення темпів зростання зобов'язань над темпами зростання оборотних активів; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами знизився на 0,03 процентного пункту за рахунок перевищення темпів зростання оборотних активів над темпами зростання власних оборотних коштів; коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами збільшився на 0 , 02 пункту за рахунок перевищення темпів зростання зобов'язань над темпами зростання валюти балансу.

Наступним етапом аналізу фінансового стану ТОВ «Комплект» є аналіз показників фінансової стійкості.
Розрахунок коефіцієнтів , що характеризують фінансову стійкість, наведено в таблиці 13.4.
Табліца13.4. Динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості ТОВ «Комплект»


Коефіцієнти На 01.01.2007р. На 01.01.2008р. Відхилення (+ / -) Оптимальне значення
1. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,55 0,53 -0,02 0,5
2. Коефіцієнт фінансової напруженості 0,45 0,47 0,02 <0,5
3. Коефіцієнт фінансової нестійкості 0,83 0,90 0,06 <1
4. Коефіцієнт платоспроможності 1,44 1,37 -0,06 ? 1
5. Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості 12,5 11,35 -1,15 <2
6. Коефіцієнт покриття заборгованості (співвідношення власного капіталу до позикового)  1,2  1,11  -0,09 4
 7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу  0,36  0,34  -0,03  0,5

  Згідно з даними таблиці 13.4. на початок звітного року цей коефіцієнт фінансової незалежності становив 0,55, на кінець звітного року 0,53. Це дає підставу стверджувати, що основним джерелом фінансування активів організації є власний капітал, що позитивно впливає на фінансову стійкість організації торгівлі. Коефіцієнт фінансової нестійкості показує, скільки залучено позикових коштів на 1 рубль власних. На початок звітного року він дорівнює 0,83, а на кінець звітного року - 0,90, що відповідає допустимому оптимального значення.
  Коефіцієнт платоспроможності на початок 2007 року дорівнював 1,44, на 1 кінець 2007 року - 1,37 пункту, що перевищує нормативне значення (? 1), тобто торгова організація має можливість своєчасно розрахуватися за своїми зобов'язаннями. Фінансова стійкість торговельного об'єкта багато в чому залежить від співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (допустимий рівень 2). Якщо цей коефіцієнт більше допустимого рівня, то фінансова стійкість організації знаходиться в критичному стані. У ТОВ «Комплект» на початок року він склав 12,5, на кінець звітного року - 11,35. Тобто, на початок і на кінець звітного року величина коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості була більше критичної величини, що негативно характеризує стан фінансово-розрахункової дисципліни в ТОВ «Комплект».
  Коефіцієнт покриття заборгованості характеризує здатність організації торгівлі виконувати свої зобов'язання. На початок 2007 року він дорівнює 1,2, а на кінець 2007 року - 1,11, тобто майже в 4 рази нижче допустимого рівня. Така ситуація склалася унаслідок високої частки зобов'язань у пасивах, не забезпечених власними коштами.
  Коефіцієнт маневреності на початок звітного року становив 0,36, а на кінець року - 0,34 пункту при нормативі 0,5. Даний коефіцієнт показує частку власних коштів, що у високооборотній формі. Невідповідність цього показника нормативу пов'язано з нестачею власних оборотних коштів у організації.
  Матеріали проведеного аналізу необхідні для прийняття відповідних управлінських рішень щодо інвестиційних проектів, вкладень у необоротні активи, залученню позикових джерел фінансування та ін в майбутньому періоді.
  За результатами проведеного аналізу дається загальна оцінка фінансового стану організації торгівлі і розробляються рекомендації щодо його зміцнення.
  Наприкінці звітного року торговельні організації складають пояснювальну записку, яка додається до річної бухгалтерської звітності.
  У пояснювальній записці наводяться: коротка характеристика господарської діяльності організації, основні показники і чинники, що вплинули у звітному році на її господарські та фінансові результати, рішення за підсумками розгляду річної бухгалтерської звітності і розподілу прибутку, а також інформація про події, що відбулися після звітної дати і істотно вплинули на величину активів і пасивів організації торгівлі. Таким чином, пояснювальна записка відображає відповідну фінансову інформацію, необхідну для отримання більш повної і об'єктивної картини про майновий та фінансовий стан організації.
  У пояснювальній записці слід вказувати прийнятий порядок розрахунку аналітичних показників (рентабельність, частка власних оборотних коштів та ін.) При оцінці фінансового стану на довгострокову перспективу в ній наводяться характеристика структури джерел коштів, ступінь залежності організації від зовнішніх інвесторів і кредиторів і пр.
  Акціонерні товариства в пояснювальній записці наводять склад (прізвища та посади) членів ради директорів (наглядової ради). Необхідно привести додаткові дані про кількість акцій, випущених акціонерним товариством і повністю оплачених; кількості акцій, випущених, але неоплачених або оплачених частково; номінальної вартості акцій, що перебувають у власності акціонерного товариства, його дочірніх і залежних товариств; кількості акціонерів, зареєстрованих у реєстрі; відомості про найбільш великих акціонерів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Оцінка прибутковості (рейтинг) продажів, активів, інвестицій."
 1. Рейтингові оцінки облігації
    Практично всі випущені облігації оцінюються одним або декількома спеціалізованими рейтинговими агентствами. Головна мета - визначити здатність емітента вчасно виплачувати відсотки протягом терміну існування облігації і своєчасно її погашати. Іншими словами, потрібно визначити показник надійності. Цим займаються комерційні агентства. У світі найбільшу популярність отримали
 2. Чи існують якісь нові стратегії або методи ведення справ, напрацьовані на ринку управління різногалузевих активами і залучення інвестицій в справжніх умовах?
    Не думаю, що за півтора роки кризи були напрацьовані якісь нові методики управління різногалузевих активами. Ті умови, що існували раніше, більше не мають місця. Єдине що «напрацьовано»: розуміння великим бізнесом, що без державної підтримки не вижити. Активи поки мало скидають, так як гравці чекають швидкого закінчення кризи. Але вміння вчасно збувати потенційно зайві
 3. В інвестиційному рейтингу цінних паперів, опублікований- ном в жовтні агентством Moody, на- дежності
    У інвестиційному рейтингу цінних паперів, опублікований-ном в жовтні агентством Moody, на надійності російських євробондів оце-ється як «невизначена», однак там же зазначається, що Росія має величезний експортний потенціал, а її політична система в теперішній час знаходиться в стійкому стані. У той же самий час російське пра-вительство зробити нові кроки пс
 4. 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.
    Інвестиції - (лат. інвест, означає вкладати) вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Під інвестиціями розуміються: будь-яке майно, грошові кошти, цінні папери, обладнання, результати інтелектуальної власності, що належить інвесторові. У комерційній практиці прийнято розрізняти такі типи інвестиції: 1) інвестиції в фізичні активи; 2) інвестиції в грошові
 5. ГЛАВА Товарно-матеріальні запаси: що компанії потрібно купити і що їй потрібно продати
    Балансовий звіт / Активи (у мільйонах доларів) Грошові і короткострокові інвестиції 4, Товарно-матеріальні запаси 2, Загальна дебіторська заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього Всього поточних активів 12,005 Товарно-матеріальні запаси - це продукція, яку компанія зберігає на своїх складах & ая продажу. Оскільки балансовий звіт завжди складається на
 6. Витратний підхід
    Витратний підхід представлений насамперед методом оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на
 7. Показники участі в міжнародній міграції капіталу
    Участь країни в міжнародному русі капіталу оцінюється рядом показників. Одним з них є обсяг закордонних активів (інвестицій) даної країни, віднесений до її ВВП (ВНП), тобто частка зарубіжних інвестицій у ВВП (І?):, {foto197} де Ізар - інвестиційні активи країни за кордоном. Іншим показником є співвідношення обсягу прямих інвестицій даної країни за кордоном та обсягу
 8. 22. ІНВЕСТИЦІЇ
    Інвестиції - капіталовкладення, які спрямовуються на забезпечення організації факторами виробництва (реальна інвестиція) або на придбання цінних паперів (портфельна інвестиція), що охоплюють кілька часових періодів. При плануванні інвестицій в центрі уваги організації знаходяться реальні інвестиції, в той час як портфельні інвестиції носять доповнює характер. Суб'єктами
 9. Основні поняття
    - Платіжний баланс - Учасники міжнародних угод - Резидент - Нерезидент - Юридичні особи - Фізичні особи - Економічна угода - Принцип подвійного запису - Рахунок поточних операцій - Сальдо рахунку поточних операцій - Рахунок руху капіталу і фінансових операцій - Бартер - Капітальні трансферти - Поточні трансферти - Прямі інвестиції - Портфельні інвестиції
 10. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
    : Співвідношення між її активами та пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 11. Сутність інвестицій
    Інвестиції - це вкладення як в грошовий, так і в реальний капітал. Вони здійснюються у вигляді грошових коштів, кредитів, цінних паперів, а також вкладень у рухоме і нерухоме майно, інтелектуальну власність, майнові права та інші цінності. Подібне визначення інвестицій можна назвати бухгалтерським, тому що він охоплює вкладення в усі види активів (фондів) фірми, тобто і в
 12. 42 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
    Цей розділ бізнес-плану повинен узагальнити матеріали решти розділів і представити їх у вартісному вираженні. У разі якщо дані добре проаналізовані, то це дозволяє створити проект, привабливий для інвестора. Фінансовий план складається з трьох частин. 1. Зведений прогноз доходів і витрат, який робиться, принаймні, на перші 3 роки. При цьому дані за перший рік
 13. Свій власний рейтинг
    Рейтинг Росії постійно знижується. Західні агентства суворі - погані позначки отримують країна і компанії. Вкладати гроші в російську «зону ризику» не рекомендується. Російські власті хочуть самі готувати свій рейтинг. Ціна оцінок зарубіжних рейтингових агентств невелика. Навіть після початку світової кризи вони не переставали роздавати високі бали безнадійним паперів та компаніям. Піддавшись на
 14. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
    Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
 15. Ключові терміни
    Фізичний капітал Фінансовий капітал Речовий багатство Фінансове багатство Рентна оцінка активу Норма амортизації Мінімально прийнятна норма доходу Мінімально прийнятна норма віддачі Рента квазірента Ціна активу Складні відсотки Сучасна (дисконтована) вартість Безстроковий актив Номінальна процентна ставка Реальна процентна
© 2014-2022  epi.cc.ua