Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Визначення доходів і надходжень грошових коштів.


13.4.1 Основною статтею доходів у фінансовому плані є прибуток від усіх видів діяльності.
Визначенню загальної суми прибутку передує попередній розрахунок фінансових результатів господарської діяльності:
- доходів і витрат від реалізації,
- прибутку від реалізації ,
- доходів від позареалізаційних операцій та операційної діяльності.
Склавши розрахунки прибутку, приступають до складання плану розподілу прибутку. У цьому плані показується оподатковуваний прибуток за ставкою 24%, сума податку на прибуток, залишкова вартість основних виробничих фондів і податок на нерухомість, сума операційних доходів, ставка і сума податку на доходи.
Визначивши суму платежів до бюджету, розраховують суму прибутку, що залишається у розпорядженні організації, величина якої дорівнює різниці прибутку звітного періоду та суми податків і платежів до бюджету.
Сума прибутку, що залишається в розпорядженні організації, конкретизується за напрямками витрачання:
- фонди, що формуються організацією відповідно до установчих документів, механізм формування яких відображається в обліковій політиці.
При розрахунку прибутку як попереднього розробці етапу дохідної частини фінансового плану доцільно використовувати схему розрахунку, передбачену в галузевих рекомендаціях з розробки бізнес - планів розвитку комерційних організацій на рік (Наказ Міністерства торгівлі Республіки Білорусь 14 грудня 2006р. № 158, табл.13.5) У першому розділі фінансового плану, крім прибутку, відображаються:
приріст стійких пасивів і сума амортизаційних відрахувань.
Сума амортизаційних відрахувань у фінансовий план включається в межах суми, що передбачається в плані витрат на реалізацію за статтею "Амортизація основних засобів та нематеріальних активів"
Розрахунок приросту стійких пасивів, відображаються у першому розділі фінансового плану проводиться окремо по кожному виду.

Переходить заборгованість по заробітній платі визначається за формулою:
ПЗфзп=
де ФЗП - фонд зарплати на квартал.
Д-кількість днів до дня видачі заробітної плати з початку місяця
наприклад, якщо заробітна плата видається 5 числа, то Д=4.
У фінансовому плані показується не вся сума сталих пасивів на початок кварталу, а їх зміна (приріст або зменшення), яке визначається шляхом порівняння з сумою стійких пасивів на початок кварталу.


Таблиця 13.5 Розрахунок прибутку на планований рік, млн. руб

п / п
Найменування показників Поточний рік (оцінка) чергах-ної рік (план) У тому числі по кварталах (наростаючим підсумком)
1 2 3 4
1 Товароборот (за мінусом ПДВ, акцизів, податку на продаж)
1.1 Довідково: бюджетні субсидії на покриття різниці в цінах і тарифах
2. Собівартість реалізованих товарів (продукції)
3. Дохід від реалізації
4. Витрати на реалізацію
5. Прибуток (збиток) від реалізації
6. Прибуток (збиток) від операційної діяльності
7.
Прибуток (збиток) від позареалізаційних
операцій
8. Прибуток (збиток) за період
9. Податки і збори, вироблені з прибутку
10. Витрати та платежі з прибутку
11. Сума пільги з податку на прибуток
12. Чистий прибуток
в т.ч. за напрямками
використання:
Х Х Х Х Х Х
12.1 резервний фонд
12.2 на цілі накопичення
12.3 на цілі споживання
12.4 інші (вказати)
12.5 залишок нерозподіленого прибутку
13 Накопичена прибуток (чистий прибуток + амортизація)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення доходів і надходжень грошових коштів. "
 1. Класифікація доходів
  Грошові доходи населення включають всю сукупність грошових надходжень за певний період часу. До них відносяться оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та надання на сторону різного роду послуг, доходи від усіх видів та форм власності і безоплатні грошові надходження і посібники. Натуральні доходи являють собою всю сукупність матеріальних благ і послуг,
 2. Визначення доходу
  Під доходами населення розуміється сума грошових коштів і матеріальних благ, отриманих або вироблених домашніми господарствами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької
 3. 3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
  Доходи, які передбачається отримати за межами горизонту планування, враховуються як надходження від перепродажу об'єкта (реверсії) в останньому році періоду планування. Основні способи прогнозування грошового потоку від реверсії: - призначення майбутньої ціни продажу на основі припущень про зміну вартості об'єкта за період володіння, зміна за цей період стану
 4. Податки як вбудований стабілізатор
  Отже, відомо, що сума податків знаходиться в залежності від величини доходів населення, всіх господарюючих суб'єктів. Тому в умовах економічного підйому, коли зростають доходи, в державну скарбницю автоматично збільшується приплив грошових надходжень від збору податків. Якщо доходи почнуть скорочуватися, то поступово зменшується і приплив в казну надходжень. Графічна ілюстрація
 5. Позичковий капітал і кредит
  позикових капіталів називається капітал у грошовій формі (грошовий капітал), що надається у позику його власниками на умовах повернення за плату у вигляді відсотка. Рух цього капіталу називається кредитом. Найважливішими джерелами позичкового капіталу служать: 1) грошові кошти, призначені для відновлення основного капіталу і накопичуються в міру перенесення його вартості по
 6. Класифікація доходів
  Сукупні доходи являють собою загальну суму грошових і натуральних доходів за всіма джерелами їх надходження з урахуванням вартості безкоштовних або пільгових послуг, що надаються за рахунок соціальних фондів. Номінальні доходи характеризують рівень грошових доходів незалежно від оподаткування та зміни цін. Наявні доходи - це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових
 7. Бюджетний дефіцит - перевищення урядових витрат
  Бюджетний дефіцит - перевищення урядових витрат над грошовими надходженнями. Бюджетний профіцит - перевищення грошових надходжень уряду над його витратами. в цілому. Більшість аналітиків очікує, що ця тенденція збережеться протягом ряду років у майбутньому. Друга за величиною стаття витрат - національна оборона. Вона включає в себе заробітну плату військових і
 8. Порядок визначення доходів і витрат при касовому методі
  Організації (за винятком банків) мають право на визначення дати отримання доходу (здійснення витрат) за касовим методом, якщо в середньому за попередні чотири квартали сума виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) цих організацій без урахування ПДВ не перевищила 1 млн руб. за кожний квартал. Датою отримання доходу визнається день надходження коштів на рахунки в банках і (або) в касу,
 9. № 172. Економіка СРСР в роки Великої Вітчизняної Війни
  . Під час війни. Перебазування продуктивних сил на Схід, ці підприємства стали основним постачальником найважливіших видів продукції. Головним доходом держави продовжували залишатися надходження від держ. підприємств, додатковим джерелом були надходження від населення (податки, позики), також були залучені народні кошти. Проблеми додаткових трудових ресурсів вирішувалася залученням
 10. Стабілізаційний фонд
  Специфіка бюджетного регулювання країн-експортерів сировинних ресурсів багато в чому визначається коливаннями грошових надходжень залежно від їх продажу. За несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури зменшення грошових надходжень до бюджету може викликати необхідність скорочення бюджетних витрат, що загрожує серйозними політичними і соціально-економічними наслідками. У періоди
 11. 36.Доходи населення. Грошові і натуральні, номінальні і реальні доходи. Фактори, що визначають доходи населення.
  Доходи - це кінцева мета дій кожного активного учасника ринкової економіки, об'єкт і потужний стимул його поведінки діяльності. Доходи - це грошова оцінка результат діяльності суб'єкта. Доходи зазвичай представлені грошима. Дохід - це сума коштів, одержувана за певний проміжок часу і призначений для придбання благ та послуг з метою особистого споживання. В
 12. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  У 1991 р. був створений Фонд обов'язкового медичного страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди.
 13. Розподіл доходів
  Функціональний розподіл доходів відбувається між власниками факторів виробництва. Однак у реальному житті багато з факторних доходів переплітаються (наприклад, участь Найманих працівників у прибутку підприємства) і перерозподіляє (як у випадку з соціальними трансфертами). Головними складовими грошових доходів населення є оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та
 14. Внутрішня норма прибутковості
  Це другий за важливістю показник прибутковості інвестиційного проекту, IRR (англ. internal rate of return). Внутрішня норма прибутковості (окупності) - це розрахункова відсоткова ставка, за якої одержувані вигоди (доходи) від проекту стають рівними витратам на проект, тобто її можна визначити як розрахункову процентну ставку, при якій чиста приведена вартість дорівнює нулю. Можна дати
 15. 3. Крива Лаффера ТА ЇЇ ОБГРУНТУВАННЯ
  Передбачуване вплив ставок податків на обсяг податкових надходжень відображено в так званій кривій Лаффера. Рис.1 t - ставка податків X-обсяг податкових надходжень Загальні міркування, що лежать в основі цієї кривої, зводяться до того, що якщо обсяг податкових надходжень є «хорошою» функцією, значення якої рівні нулю на кінцях деякого відрізка - а саме при ставці
 16. Питання 90. Реальний наявний дохід домашніх господарств. Баланс грошових доходів і витрат населення
  Показник реального наявного доходу домашніх господарств являє собою номінальний наявний дохід поточного періоду, скоригований на індекс споживчих цін. Даний показник характеризує максимальну вартість товарів і послуг, які здатні придбати домашні господарства на свої поточні доходи виходячи з цін базисного періоду, не вдаючись до витрат накопичених фінансових
© 2014-2022  epi.cc.ua