Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

11.1. Управління доходами і витратами

Мета управління доходами і витратами - забезпечення зростання ринкової вартості організації, фінансової рівноваги в процесі її розвитку, шляхом балансування обсягів надходження і витрачання грошових коштів і синхронізації їх у часі. Завдання управління доходами та витратами: - визначення загальної потреби у витратах для фінансування діяльності організації та забезпечення необхідних темпів її економічного розвитку; - оптимізація структури доходів і витрат організації адекватно цілям і завданням її розвитку; - забезпечення високого рівня фінансової стійкості і платоспроможності організації; - максимізація величини чистого прибутку, що забезпечує задані темпи розвитку організації. Доходами визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і / або погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу організації, за винятком внесків учасників (власників майна). Залежно від характеру доходів, умов їх отримання і напрямів діяльності організації доходи поділяються на: - доходи за звичайними видами діяльності; - операційні доходи; - позареалізаційні доходи. Доходи за звичайними видами діяльності - виручка від продажу продукції і товарів; надходження, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг. Операційні доходи - доходи, не пов'язані з предметом діяльності організації, зокрема: - надходження, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації; - надходження, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи , промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності; - надходження від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів; - надходження, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій; - відсотки, отримані за надання в користування коштів організації, а також відсотки за користування банком грошових коштів, що знаходяться на рахунку організації в цьому банку; - прибуток, отриманий організацією в результаті спільної діяльності (за договором простого товариства); - інші операційні доходи.
Позареалізаційні доходи виникають у зв'язку з господарськими операціями і фактами господарського життя, що не відносяться до звичайних видів діяльності та іншої операційної діяльності, і безпосередньо не пов'язані з процесом виробництва та обігу. Зокрема, до позареалізаційних доходів відносяться: - штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів (отримані і до отримання); - активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування; - надходження до відшкодування заподіяних організації збитків; - прибуток минулих років , виявлена у звітному році; - суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; - позитивні курсові різниці по валютних рахунках і операціям в іноземній валюті; - суми дооцінки активів (за винятком уцінки необоротних активів); - інші позареалізаційні доходи. Витратами визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і / або виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна). Залежно від характеру витрат, умов здійснення та напрямків діяльності організації витрати поділяються на: - витрати по звичайних видах діяльності; - операційні витрати; - позареалізаційні витрати. Витрати по звичайних видах діяльності - витрати, пов'язані з виготовленням та продажем продукції, придбанням і продажем товарів, а також з виконанням робіт, наданням послуг. Відповідно до звіту про прибутки і збитки (ф. № 2) витрати по звичайних видах діяльності представлені: - собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг; - комерційними витратами; - управлінськими витратами. Собівартість продукції - це виражені в грошовому вимірі сумарні витрати організації за певний період часу на виготовлення продукції, що знаходиться в різних стадіях готовності. Комерційні витрати - це витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт, послуг. Управлінські витрати - це загальногосподарські витрати організації, які відображаються в звіті про прибутки і збитки, якщо вони не включаються до складу собівартості продукції.
Операційні витрати являють собою витрати організації за операціями, пов'язаними з рухом майна, зокрема: - витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) активів організації; - витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності; - продажем основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), продукції, товарів; - витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій; - відсотки, сплачувані організацією за надання їй в користування грошових коштів (кредитів, позик); - витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями; - відрахування в оціночні резерви, створювані відповідно до правил бухгалтерського обліку; - відрахування в резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності; - інші операційні витрати. Позареалізаційні витрати являють собою витрати безпосередньо не відносяться до звичайних видів діяльності та іншої операційної діяльності організації та безпосередньо не пов'язані з процесом виробництва та обігу, зокрема: - штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів (сплачених і до сплати); - відшкодування заподіяних організацією збитків; - збитки минулих років, визнані у звітному році; - суми дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності та інших боргів, нереальних для стягнення; - негативні курсові різниці по валютних рахунках і операціям в іноземній валюті; - суми уцінки активів (за винятком уцінки необоротних активів); - перерахування коштів (внесків, виплат і т.д.), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів. - інші позареалізаційні витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Управління доходами та витратами "
 1. Контрольні питання
  управління в РФ. Уявіть її схемою. 2. Які органи представляють законодавчу, виконавчу і судову владу в РФ? 3. Як визначається обсяг видатків на управління? 4. Як здійснюється контроль за ефективністю витрат бюджетів на управління? 5. Охарактеризуйте військовий бюджет як частина федерального бюджету. 6. Як плануються витрати на національну оборону,
 2. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ АПАРАТУ УПРАВЛІННЯ
  управління, суду, прокуратури та ін Включають фонд заробітної плати працівників апарату управління, що складає більшу частину витрат, витрати на відрядження працівників апарату управління, а також витрати, пов'язані з діяльністю апарату управління, так звані інші
 3. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ
  доходів і витрат протягом певного періоду часу і встановлено їх відповідність або перевищення однієї з частин балансу над іншою. Баланси доходів і витрат складаються стосовно до держави в цілому (баланс доходів і витрат держави і населення), підприємству (баланс доходів і витрат фірми - фінансовий план), сім'ї (баланс доходів і витрат сім'ї - сімейний бюджет). Баланс
 4. Об'єкти оподаткування
  управління майном, застосовують в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину
 5. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  управління і вироблення економічної політики. Незважаючи на важливу роль міжнародних стандартів у реформуванні вітчизняної статистики загалом і статистики державного бюджету, зокрема, у вітчизняній статистиці відображаються організаційно-відомча структура економіки та особливості практичної діяльності установ державного
 6. СТАТТІ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БЮДЖЕТУ
  доходів і витрат бюджету і відповідні їм суми доходів і витрат. Сумарні доходи бюджету складаються із сум дохідних статей, а сумарні витрати - з витратних
 7. 71. Об'єкт оподаткування
  управління майном). Платники податків, що є учасниками договору простого товариства або договору довірчого управління майном, застосовують в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину витрат. Об'єкт оподаткування не може змінюватися протягом усього терміну застосування спрощеної системи оподаткування. Платники податків при визначенні об'єкта
 8. ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК
  управління підприємствами, в основі якого лежить досягнення відповідності витрат і доходів підприємства, його
 9. Витрати. Угруповання витрат
  доходи на суму зроблених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Витрати
 10. 1.2. Витоку та ін'єкції
  доходів дорівнює сумі витрат, а також обсягом виробництва в грошовому вираженні. При недотриманні цієї умови економіка втрачає стійкість. Причиною нестійкості є витоку та ін'єкції в процес кругообігу. Витоку - (або вилучення) з національного доходу виникають, коли він витрачається на цілі, інші, ніж покупки споживчих товарів і послуг, вироблених усередині країни. Ін'єкції -
 11. Фінансове управління і бюджетний процес
  управлінні. Щоб воно було ефективним, всі доходи і витрати повинні бути учреждаеми щорічної кошторисом (бюджетом) у спеціально встановленому порядку. Де немає кошторису або річного фінансового закону або де цей закон не виконується, там може матися казначейський рахунок (каса) доходів і витрат. І тоді подібний стан справ не може вважатися, на думку М.М. Сперанського, «істинним управлінням
 12. Бюджетна класифікація
  управлінням, відділам, секторам та іншим адміністративним підрозділам. Така класифікація дозволяє приховувати справжнє напрямок асигнуються засобів, характер витрат. Наприклад, кошти на утримання прикордонних військ, берегової охорони, цивільної оборони, на будівництво окремих військових об'єктів, доріг стратегічного призначення не включаються до складу військових витрат, а проходять по
© 2014-2022  epi.cc.ua