Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

10.4. Способи зниження фінансових ризиків

Лімітування - передбачає встановлення обмежень на величини ризиків і наступний контроль їх виконань. Величина ліміту відображає готовність приймати на себе окремий ризик, але при цьому не перевищити потреб при щоденній діяльності підрозділів. Лімітування передбачає розробку внутрішньої документації та методик (оперативних планів, інструкцій і нормативних матеріалів), що встановлюють гранично допустимий рівень ризику по кожному напрямку діяльності, а також чіткий розподіл функцій і відповідальності персоналу (максимальний розмір позикових коштів, максимальний розмір вкладення коштів в окремі фінансові інструменти, мінімальний розмір активів в високоліквідної формі, максимальний розмір вкладу в одному банку та ін.) Перегляд лімітів відбувається на регулярній основі, а також в особливих випадках. Страхування - сукупність економічних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду та його використання для відшкодування збитку і виплати страхових сум. Хеджування - спосіб зменшення ризиків, викликаних невизначеністю майбутніх коливань цін на активи (сировина, цінні папери, іноземна валюта). Хеджування полягає у вчиненні форвардних продажів або покупок активу на ф'ючерсному ринку. При хеджуванні в якості фінансових інструментів можуть використовуватися опціони, ф'ючерси, свопи і т.д. Хеджування всіх ризиків - єдиний спосіб їх повністю уникнути. Однак фінансові директори багатьох компаній віддають перевагу вибіркового хеджування. Якщо вони вважають, що курси валют або відсоткові ставки зміняться несприятливо для них, то вони хеджируют ризик, а якщо рух буде на їх користь - залишають ризик непокритим. Одним з недоліків загального хеджування (тобто зменшення всіх ризиків) є досить істотні сумарні витрати на комісійні брокерам і премії опціонів. Вибіркове хеджування можна розглядати як один із способів зниження загальних витрат. Інший спосіб - страхувати ризики тільки після того, як курси або ставки змінилися до певного рівня. Можна вважати, що в якійсь мірі організація може витримати несприятливі зміни, але коли вони досягнуть припустимої межі, позицію слід повністю хеджувати для запобігання подальших збитків.
Такий підхід дозволяє уникнути витрат на страхування ризиків у ситуаціях, коли обмінні курси або процентні ставки залишаються стабільними або змінюються в сприятливому напрямку. Резервування - створення резервних фондів (самострахування), призначених для відшкодування збитків у разі виникнення різних непередбачених ситуацій за рахунок отриманого прибутку. Створення резерву коштів на покриття непередбачених витрат являє собою спосіб боротьби з ризиком. Резервування стає необхідним у таких випадках: - очевидна економічна вигода від його використання в порівнянні з іншими способами зниження ризиків (зокрема, розмір премії, яку необхідно заплатити за страхування ризиків, є надмірно великим, а проведення попереджувальних заходів дає малий ефект при великих витратах) ; - неможливо забезпечити потрібне зниження або покриття ризиків організації в рамках інших способів зниження ризиків. Важливим завданням при створенні резерву на покриття непередбачених витрат є оцінка потенційних наслідків ризиків. При визначенні суми резерву на покриття непередбачених витрат необхідно враховувати точність первісної оцінки вартості проекту або фінансової операції залежно від етапу реалізації, на якому проводилася ця оцінка. Якщо оцінка не враховує повною мірою реальний вплив потенційного ризику, то неминучий значна перевитрата коштів. Ретельно розроблена оцінка непередбачених витрат зводить до мінімуму перевитрата коштів. Визначення структури резерву на покриття непередбачених витрат може вироблятися на базі одного з двох підходів. Перший підхід передбачає, що резерв ділиться на дві частини: - загальний - повинен покривати зміни в кошторисі, добавки до загальної суми контракту та інші аналогічні елементи; - спеціальний - включає в себе надбавки на покриття зростання цін, збільшення витрат по окремих позиціях, а також на оплату позовів по контрактах. Другий підхід передбачає визначення непередбачених витрат за видами витрат, наприклад, на заробітну плату, матеріали, Субконтракти. Така диференціація дозволяє визначити ступінь ризику, пов'язаного з кожною категорією витрат, що потім можна поширити на окремі етапи проекту.
Подальше уточнення розмірів непередбачених витрат вимагає встановлення взаємозв'язку з елементами структури поділу робіт на різних рівнях, в тому числі на рівні комплексів (пакетів) робіт. Таке детальне поділ робіт допомагає набути досвіду і створити базу даних для коригування непередбачених витрат. Цей підхід забезпечує достатній контроль за непередбаченими витратами, однак необхідність використання для цього більшого числа даних і оцінок дозволяє застосовувати його тільки для відносно невеликих проектів. Резерв на непередбачені витрати визначається тільки з тих видів витрат, які увійшли до первісної кошторис. Резерв не повинен використовуватися для компенсації витрат, понесених внаслідок незадовільної роботи. Переваги резервування можна розділити на економічні та управлінські. Економічні переваги полягають у наступному: - економія на страхових преміях, що дозволяє знизити витрати і збільшити прибуток; - отримання додаткового доходу на капітал при відмові від сплати страхових премій за рахунок інвестування збережених коштів; - економія за рахунок більш ретельного аналізу минулих збитків. Економія, яку можна отримати при відмові від сплати страхових премій, не так вже мала. Особливо відчутна така вигода при страхуванні невеликих, але частих збитків, які досить добре прогнозовані за розумний проміжок часу. Страхування в цьому випадку перетворюється на обмін грошима між сторонами, за винятком того, що страхувальник додатково фінансує витрати на ведення справи і прибуток страховика, які можуть скласти більше 50% суми страхової премії. З точки зору ефективності менеджменту резервування також володіє певними перевагами. Вони пов'язані із збільшенням гнучкості управління ризиком, збереженням контролю над грошовими коштами і великим контролем за якістю додаткового сервісу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Способи зниження фінансових ризиків "
 1. 11.3.3. Зниження ризиків
  способи зменшення ризиків, хоча на практиці інвестори просто намагаються не вкладати гроші в ризиковані проекти в країнах з нестабільною соціально-економічної
 2. 10.3. Методи управління фінансовими ризиками
  способи реакції організації на несприятливу зміну зовнішніх і внутрішніх умов. Об'єднання ризику - метод, спрямований на зниження ризику шляхом перетворення випадкових збитків у відносно невисокі постійні витрати. Поділ ризику - метод, при якому ризик ділиться між учасниками проекту (програми, процесу та ін.) таким чином, щоб можливі втрати кожного стали відносно
 3. ЖИРНИЙ КОТ
  фінансова фірма, яка отримує надвисокі прибутки завдяки фінансуванню ризикових
 4. ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ
  ризиків або за страхування ризиків з підвищеною небезпекою. Обчислюється у відсотках до страхової вартості застрахованого об'єкта і нараховується понад основний
 5. ХЕДЖУВАННЯ ЧИСТЕ
  зниження цінових ризиків і полягає в балансуванні протилежних зобов'язань на ринках реального товару і
 6. Стаття 64. Максимальний розмір великих кредитних ризиків встановлюється як відсоткове співвідношення сукупної величини великих ризиків і власних коштів кредитної організації
  ризиків не може перевищувати 25 відсотків власних коштів кредитної
 7. 10.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків
  здатний раціонально приймати рішення виходячи з принципу найбільшої вигоди, завжди має, засновані на тих чи інших міркуваннях, уявлення про ступінь ризикованості тієї чи іншої альтернативи. Ці уявлення грунтуються на ступені впевненості індивіда (суб'єктивних ймовірностях) в наступі різних наслідків рішень. Для розуміння природи ризику важливе значення має зв'язок між
 8. СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ (КОМЕРЦІЙНОГО)
  ризиків. Об'єктами страхування кредитних ризиків є банківські позички, зобов'язання і поручительства, інвестиційні кредити. При неповерненні кредиту кредитор отримує страхове відшкодування, частково або повністю компенсує розмір
 9. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  ризиків.
 10. ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД
  фінансових ресурсів, створених з метою фінансування новітніх науково-технічних розробок і "ризикових" проектів. Джерело - спонсорські внески фірм, банків. Розподіляється між заявниками, які претендують на інвестиції, як правило, на конкурсній основі, часто у вигляді
 11. 3. Ризик у підприємницькій діяльності
  способами (в уз-ком сенсі - страхування валютного ризику шляхом створення зустрічних ви-мог у валюті); - самострахування через випуск опціонів - цінних паперів на право купити або продати папери або товари протягом 3 - 6 місяців по фикси-рова ціною; при продажу опціонів підприємство отримує додаткового-тільну виручку від зниження доходів за рахунок падіння попиту на папери або товари;
 12. Фінансовий механізм
  способів) формування та використання фінансових ресурсів, що застосовуються суспільством з метою створення сприятливих умов для економічного, і соціального розвитку суспільства. У відповідності зі структурою фінансової системи фінансовий механізм підрозділяється на фінансовий механізм підприємств (організацій, установ), страховий механізм, бюджетний механізм і т.д. У кожному з них згідно
 13. Облік ризиків
  спосіб проникнення на ринок) і «коли» (залежно від передбачуваного терміну життя проекту); при вже функціонуючій за кордоном фірмі , коли потрібно вирішувати, чи потрібно розширювати їй свою діяльність на цьому ринку, збут якої продукції там слід планувати і чи слід їй повністю або частково піти з цього ринку. Можливі різні методи зниження ризиків: 1) додавання "премії за ризик»
 14. 1.2. Класифікації в страхуванні
  фінансових (комерційних, підприємницьких та інших) ризиків; страхування інших видів майна, пов'язане з володінням, користуванням, розпорядженням майном; - страхування відповідальності: страхування цивільної відповідальності власників засобів транспорту; страхування відповідальності перевізників , страхування професійної відповідальності, страхування відповідальності позичальників за
 15. Програма курсу «Страхування»
  здатність, андеррайтинг, страхові резерви, система перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика, актуарні розрахунки . Забезпечення платоспроможності страхової компанії. Фінансова стійкість страховиків. Попереджувальні заходи та їх финансированиестраховойкомпанией.Необходимостьпроведения інвестиційної діяльності. Принципи інвестування тимчасово вільних
 16. РИЗИКОВИЙ капіталісти
  ризиковим
 17. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНЕ
  ризиків.
© 2014-2022  epi.cc.ua