Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

10.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків

Ризик оточує нас всюди - це настільки ж об'єктивно, наскільки об'єктивно присутність в навколишньому світі поряд з елементами визначеності, факторів, за своєю природою є випадковими і невизначеними. Економіка і, зокрема, фінанси - область, де фактор ризику проявляється найбільш відчутно. Ризик виникає тоді, коли результат деякого рішення неможливо заздалегідь передбачити. У фінансовій сфері результат рішення часто оцінюється у вартісному вимірі, і з цієї точки зору ризик можна розглядати як має випадкову природу можливість втрати або виграшу вартості в результаті тих чи інших фінансових рішень. Можна виділити ряд основних моментів, характерних для будь-якої ризикової ситуації: - наявність невизначеності (випадковий характер події); - наявність альтернативних рішень; - можливість визначення ймовірності результату події та очікуваних результатів; - ймовірність виникнення збитків; - ймовірність отримання додаткового прибутку. В економічній теорії передбачається, що людина, здатна раціонально приймати рішення виходячи з принципу найбільшої вигоди, завжди має, засновані на тих чи інших міркуваннях, уявлення про ступінь ризикованості тієї чи іншої альтернативи. Ці уявлення грунтуються на ступені впевненості індивіда (суб'єктивних ймовірностях) в наступі різних наслідків рішень. Для розуміння природи ризику важливе значення має зв'язок між ризиком і прибутком (доходом). Менеджмент виявляє готовність йти на ризик в умовах невизначеності, оскільки поряд з ризиком втрат існує можливість отримання додаткового прибутку (доходів).
Залежність між величиною прибутку і рівнем ризику носить прямо пропорційний характер і може бути представлена наступним чином.


Фінансовий ризик - ризик, пов'язаний з рухом фінансових ресурсів організації. Існують різні підходи до класифікації фінансових ризиків. Наведемо один з них.

Види фінансових ризиків


- Ризик втрати фінансової стійкості та ліквідності - обумовлений недосконалістю структури капіталу і незбалансованістю грошових потоків організації. - Ризик неплатоспроможності - обумовлений зниженням рівня ліквідності оборотних активів і нездатністю організації відповідати за своїми короткостроковими зобов'язаннями. - Ризик зниження рентабельності - обумовлений зниженням ефективності діяльності організації, зокрема підвищенням рівня її витрат і зниженням рівня доходів. - Ризик прийняття неправильного фінансового рішення - небезпека втрати організацією грошових коштів у результаті неправильної оцінки факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. - Ризик зниження інвестиційної привабливості організації - обумовлений зниженням її ринкової вартості і втратою фінансової стійкості. - Інфляційний ризик - супроводжує практично всі фінансові операції організації і характеризується можливістю знецінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів організації), а також очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в умовах інфляції.
- Процентний ризик - полягає в непередбаченій зміні процентної ставки за рахунок зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів, зміни кон'юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання та ін - Валютний ризик - проявляється в недоотриманні організацією передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обмінного курсу іноземної валюти, що використовується у зовнішньоекономічних операціях. - Депозитний ризик - виникає у зв'язку з можливістю неповернення депозитних вкладів, розміщених організацією в банках. - Кредитний ризик - проявляється у вигляді неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпущену організацією в кредит готову продукцію, а також перевищення розміру розрахункового бюджету з інкасування боргу. - Інвестиційний ризик - характеризує можливість виникнення фінансових втрат в процесі здійснення організацією інвестиційної діяльності. - Податковий ризик - обумовлений можливістю введення нових видів податків і зборів; можливістю збільшення рівня ставок діючих податків і зборів; зміною термінів і умов здійснення окремих податкових платежів; можливістю скасування діючих. Розрізняють та інші види ризиків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Сутність і класифікація фінансових ризиків "
 1. Програма курсу« Страхування »
  класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин. Ліцензування. Страховий нагляд. Договір страхування. Тема 3. Принципи побудови страхових тарифів. Основи побудови страхових тарифів. Склад і структура тарифної ставки: брутто-ставка, нетто-ставка, навантаження. Принципи
 2. 1.2. Класифікації в страхуванні
  класифікація: страхування активів, страхування пасивів і страхування доходів. За видами страхових виплат: - страхування збитку: страхування особистого шкоди; страхування матеріального збитку; страхування грошового збитку; - страхування суми: страхування життя; страхування від нещасного випадку; медичне
 3. Контрольні питання
  класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 4. СТРАХУВАННЯ РИЗИКУ (КОМЕРЦІЙНОГО)
  сутність якого полягає у зменшенні ризику здійснення підприємницьких угод за рахунок страхування. Найбільш поширене страхування банківських кредитних ризиків. Об'єктами страхування кредитних ризиків є банківські позички, зобов'язання і поручительства, інвестиційні кредити. При неповерненні кредиту кредитор отримує страхове відшкодування, частково або повністю компенсує
 5. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 6. Глава 2. Податки: їх сутність, функціональний потенціал і класифікація
  сутність, функціональний потенціал і
 7. ТЕОРІЯ ПОРТФЕЛЯ
  класифікація, контроль прибутків і ризиків виробляються з позиції інвестування саме тих цінних паперів, які знаходяться в портфелі
 8. ЖИРНИЙ КОТ
  фінансова фірма, яка отримує надвисокі прибутки завдяки фінансуванню ризикових
 9. ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ
  ризиків або за страхування ризиків з підвищеною небезпекою. Обчислюється у відсотках до страхової вартості застрахованого об'єкта і нараховується понад основний
 10. Стаття 64. Максимальний розмір великих кредитних ризиків встановлюється як відсоткове співвідношення сукупної величини великих ризиків і власних коштів кредитної організації
  ризиків не може перевищувати 25 відсотків власних коштів кредитної
 11. Контрольні питання
  класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 12. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 13. ШКАЛА ЦІН
  класифікація цін на товари та послуги однієї фірми залежно від класифікації товарів за якістю, виконанню, модифікаціям і
 14. Введення
  сутність страхової діяльності, класифікація страхування, форми його проведення. У другій темі розглянуті правові основи страхових відносин, включаючи ліцензування і страховий нагляд. У третій темі показані методики побудови страхових тарифів, склад і структура тарифної ставки, принципи розрахунку нетто-і брутто-ставки, поняття збитковості страхової суми, ризикової надбавки і
 15. КЛАСИФІКАЦІЯ
  класифікація галузей економіки (галузі виробничої та соціальної сфери), класифікація податків (непрямі, прямі), класифікація товарів (споживчі товари тривалого і поточного користування, продовольчі та
 16. Поняття інвестиційних ризиків та їх оцінка
  класифікації ризиків. Виділяють наступні три групи: 1) політичні ризики (включаючи і деякі соціальні), 2) фінансові ризики, що визначають в основному платоспроможність країни з точки зору надання їй та її юридичним особам позикового капіталу; 3) ризики операцій і особливо: - ризики для зовнішньоторговельної діяльності (зовнішньоторговельний ризик); - ризики для виробничої
 17. ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ
  класифікація споживачів за факторами, що встановлює певні залежності, наприклад по статтю, віком, рівнем освіти, доходу, професії. Мета класифікації - виявлення груп споживачів з різними вираженими вимогами до споживчих властивостей
 18. 9.2. Кілька слів про ризики
  сутність таких програм полягає в тому, щоб у процесах реалізації стадій життєвого циклу виробів або суми їх властивостей виявити критичні точки, встановити контроль за ними і здійснювати моніторинг якості з урахуванням фактора ймовірності. Такі програми містять сім наступних етапів. 1. Аналіз ризиків - виявлення потенційно можливих видів небезпеки, які можуть мати місце на етапах
 19. ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД
  фінансових ресурсів, створених з метою фінансування новітніх науково-технічних розробок і "ризикових "проектів. Джерело - спонсорські внески фірм, банків. Розподіляється між заявниками, які претендують на інвестиції, як правило, на конкурсній основі, часто у вигляді
© 2014-2022  epi.cc.ua