Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання.


Завдання аналізу активів:
- визначення наявності по балансу необоротних і оборотних активів на початок і кінець звітного періоду і змін в їх обсязі шляхом порівняння даних на кінець звітного періоду з даними на початок;
- визначення динаміки активів у порівнянні з динамікою товарообігу;
- вивчення складу і структури необоротних активів і визначення змін в їх структурі. Обчислюється питома вага кожного виду необоротних активів в їх загальній вартості, аналізуються руху ОС, обчислюються коефіцієнти оновлення, вибуття, зносу, розширеного відтворення;
- вивчення складу, структури, динаміки оборотних активів, їх оцінка з точки зору ліквідності, виявлення чинників, що викликали зростання або зниження оборотних активів;
- аналіз стану і динаміки дебіторської заборгованості, з'ясування причин її виникнення, вивчення реальних можливостей її стягнення у найближчі терміни;
- аналіз та оцінка ефективності використання необоротних і оборотних активів, тобто ефективності управління активами
Активи організації аналізуються з 2-х точок зору:
- з точки зору участі в обороті організації (аналізується величина і структура активів згідно зі змістом статей бухгалтерського балансу)
- з точки зору ліквідності (аналіз побудований на угрупованню активів за ступенем ліквідності).
Аналіз майна організації побудований на основі даних Активу балансу, який складається з двох розділів: необоротні та оборотні активи.
Згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та подання бухгалтерської звітності (Постанова Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 14.02.2008р. № 19) у розділі I "Необоротні активи" показуються дані про витрати інвестиційного характеру, пов'язаних з придбанням або створенням основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів.
Основні засоби, нематеріальні активи в бухгалтерському балансі наводяться за первісною і залишковою вартістю (крім основних засобів і нематеріальних активів, за якими відповідно до законодавства амортизація не нараховується).
Вартість основних засобів і вкладень у необоротні активи показується на початок і кінець звітного року з урахуванням результатів переоцінки, проведеної відповідно до законодавства.
У розділі II "Оборотні активи" бухгалтерського балансу наводиться інформація про залишки активів, складі дебіторської заборгованості і фінансових вкладень, а також про кошти організації.
Оборотні активи включають:
1.1 Запаси і витрати (за цією статтею представлена інформація про залишки активів, придбаних і (або) проведених організацією, незавершених виробництвом напівфабрикатах, роботах і послугах, сумах витрат обігу, що припадають на залишки нереалізованих товарів, призначених для реалізації.
Запаси і витрати складаються з наступних елементів:
o сировину, матеріали, інші цінності;
o готова продукція і товари для реалізації;
o витрати на реалізацію (суми витрат обігу і комерційних витрат, що припадають на залишок нереалізованих товарів в організації);
o товари відвантажені;
o виконані етапи по незавершених робіт;
o витрати майбутніх періодів (характеризують дані про вироблених в звітному періоді витратах, що відносяться до майбутніх періодів (витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях, освоєнням нових виробництв, цехів та агрегатів; витрати по нерівномірно виробленому ремонту основних засобів (за відсутності резерву на ремонт основних засобів); витрати на рекламу, підготовку кадрів та інші витрати у встановленому законодавством порядку).

o інші запаси і витрати
1.2 Дебіторська заборгованість, яка розділена на дві групи:
А) Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати;
Б) Дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати.
1.3 Грошові кошти.
1.4 Фінансові вкладення.
1.5 Інші оборотні активи.
Оцінюючи стан і структуру оборотних активів необхідно з'ясувати причини виявлених змін.
Збільшення оборотних активів може відбуватися за рахунок чистого прибутку, спрямованої на поповнення власних обігових коштів; короткострокових кредитів і кредиторської заборгованості та ін
На зменшення оборотних активів можуть вплинути:
- зростання капітальних вкладень за рахунок чистого прибутку, отже, менше організація спрямовує на поповнення власних обігових коштів;
- зниження короткострокових кредитів, що залучаються організацією;
- невиконання плану по доходах від реалізації та ін
При аналізі структури оборотних активів необхідно встановити зміни питомої ваги за групами активів з урахуванням їх ліквідності.
? Показники ліквідності дозволяють оцінити фінансовий стан організації з позиції короткострокової перспективи.
? Під ліквідністю якого або активу розуміють здатність його трансформуватися в грошові кошти в ході торгового процесу, а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена.
Чим коротший період, тим вища ліквідність даного виду активів.
За ступенем ліквідності розрізняють активи:
? Найбільш ліквідні;
? Швидко реалізованих;
? Повільно;
? Важкореалізовані.
Найбільш ліквідними активами є грошові кошти організації і фінансові вкладення.
До швидко реалізованим активів належать дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом року, товари відвантажені.
Повільно реалізовані активи - це запаси і витрати (сировина і матеріали, тварини на вирощуванні та відгодівлі, готова продукція і товари для реалізації, виконані етапи по незавершених робіт, витрати на реалізацію, інші запаси і витрати і т. д., за винятком статті "Товари відвантажені"); податки з придбаним цінностям; дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, розрахунки з засновниками, інші оборотні активи.
Важко реалізованими активами є (нематеріальні активи, основні засоби, дохідні вкладення в матеріальні цінності, вкладення у необоротні активи), тобто статті розділу I активу балансу "Необоротні активи".
Важливим завданням аналізу активів є оцінка ефективності їх використання.
Показниками, що характеризують ефективність управління активами є:
1. Коефіцієнт оборотності сукупних активів=
2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів=
3. Коефіцієнт оборотності товарних запасів=
4. Фондовіддача необоротних активів (нерухоме майно)=
5. Фондовіддача оборотних активів=
6. Термін окупності інвестицій в активах=
7. Рентабельність сукупних активів=
8. Рентабельність оборотних активів=
9. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості=
10.
Термін погашення дебіторської заборгованості=
Відповідно до Інструкції про порядок розрахунку вартості чистих активів, затвердженої наказом Міністерства фінансів Республіки Білорусь від 27 червня 2008 р. № 107, кожна комерційна організація (крім банків), а також індивідуальні підприємці після закінчення кварталу і року проводять розрахунок показника, що характеризує здатність забезпечити власними коштами кредиторську і дебіторську заборгованість. Дані про вартість чистих активів організації наводяться довідково у Формі 3 «Звіт про зміни капіталу».
У законодавчих актах Республіки Білорусь показник чистих активів приймається як критерій, що характеризує стан статутного фонду. Якщо після закінчення фінансового року вартість чистих активів організації виявиться менше розміру статутного фонду, його засновник зобов'язаний провести в установленому порядку зменшення статутного фонду. Якщо менше розміру, визначеного законодавством, організація може бути ліквідована за рішенням суду.
Чисті активи - це величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів організації, що приймаються до розрахунку, суми її зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Активи, що приймаються до розрахунку, - це грошове і не грошове майно організації, до складу якого включаються за балансовою вартістю наступні статті:
- необоротні активи, до складу яких входять основні засоби та нематеріальні активи, дохідні вкладення в матеріальні цінності, - за залишковою вартістю;
- вкладення у необоротні активи, у тому числі, незавершене будівництво, вартість якого визначається за всіма видами вкладень у необоротні активи в сумі фактичних витрат організації з урахуванням проведених переоцінок відповідно до законодавства;
- оборотні активи, у тому числі запаси і витрати (сировина, матеріали та інші аналогічні активи, витрати на реалізацію (на суми витрат обігу, припадають на залишок нереалізованих товарів), готова продукція і товари для реалізації, товари відвантажені, виконані етапи по незавершених робіт, витрати майбутніх періодів, інші запаси і витрати); податки по придбаних товарах, роботах, послугах; дебіторська заборгованість; расмчети із засновниками; грошові кошти; фінансові вкладення; інші оборотні активи.
Пасиви, що приймаються до розрахунку, - це зобов'язання організації, до складу яких включаються такі статті:
- цільові фінансування;
- доходи майбутніх періодів;
- позикові кошти (довгострокові і короткострокові кредити і позики);
- кредиторська заборгованість;
- заборгованість перед учасниками (засновниками) (за винятком авансових надходжень в рахунок вкладів до статутного фонду);
- резерви майбутніх витрат;
- інші короткострокові зобов'язання.
Таким чином, джерелами чистих активів є статутний фонд (капітал), резервні фонди і додатковий фонд, нерозподілений (невикористана) прибуток минулих років і чистий прибуток звітного року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3.1 Аналіз активів організації та оцінка ефективності їх використання. "
 1. 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
  аналіз фінансового стану; - складання фінансового плану. Для оцінки фінансового стану використовується система абсолютних і відносних показників, що характеризують: - наявність, склад, структуру активів та ефективність їх використання; - структуру, динаміку, ефективність використання капіталу, забезпеченість власними джерелами фінансування; - платоспроможність і
 2. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  аналізі приділяється показнику рентабельності власного капіталу; 5) рентабельність (збитковість) проданих товарів, продукції, робіт, послуг: {foto207} Даний показник характеризує ефективність витрат на виробництво і реалізацію продукції. Його динаміка може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю підприємством за собівартістю реалізованої продукції;
 3. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  активами і пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легкореалізуемие активи) і сумарних
 4. Витратний підхід
  активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж інші. Його недолік -
 5. 14.4. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів
  аналізу. Об'єкти аналізу. Аналіз динаміки та структури нематеріальних активів за їх видами, джерелами надходження, ступеня правової захищеності, термінами корисного використання. Оцінка ефективності використання нематеріальних активів. До нематеріальних активів належать патенти, ліцензії, торгові марки та товарні знаки, права на користування природними та іншими ресурсами, програмні продукти для
 6. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 7. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 8. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
    аналізований період і дається оцінка впливу окремих видів майна на збільшення або зниження вартості всього майна, тобто проводиться «горизонтальний аналіз» майна. Слід мати на увазі, що при горизонтальному аналізі на зміну показників впливають результати переоцінки майна і інфляція. Більш високий темп приросту оборотних (мобільних) коштів порівняно з позаоборотних
 9. 47. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
    активи) підприємства, і визначається за формулою Ркап=Пч х 100 / К. (10) де Ркап - рентабельність капіталу (майна) підприємства,%; Пч - чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. руб.; К - середня величина капіталу підприємства, розрахована за даними балансу, тис. руб. Рентабельність поточних активів відображає ефективність використання поточних активів підприємства,
 10. Ключові терміни
    активу Норма амортизації Мінімально прийнятна норма доходу Мінімально прийнятна норма віддачі Рента квазірента Ціна активу Складні відсотки Сучасна (дисконтована) вартість Безстроковий актив Номінальна процентна ставка Реальна процентна
 11. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
    аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві ; вивчення організації оплати праці персоналу
 12. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
    аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 13. Література
    аналіз. 1998. С. 36-41. 11. Кожарский В.В. Методологічний апарат економічного аналізу використання основних засобів / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С. 83-86. 12. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. С.78-83. 13. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних
 14. 55. АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    активів, тобто часу, необхідного для перетворення їх в грошову готівку. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі. Від ступеня ліквідності балансу залежать платоспроможність і її перспектива. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем спадної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються за
 15. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
    аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності та раціональності використання сировинних,
 16. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
    аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 17. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
    аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 18. 4. Оцінка капіталу
    аналізу продажів аналогічних або порівнянних об'єктів, тобто методом порівняння. Витратний підхід передбачає, що вартість оцінюваного підприємства може бути визначена на основі аналізу витрат, необхідних для відтворення або заміни власності за вирахуванням морального і фізичного зносу. Важливо підкреслити, що всі три підходи не тільки не виключають один одного, а й
 19. 107. Проектне фінансування
    аналізу. Об'єктом аналізу є проектна документація (насамперед, техніко-економічне обгрунтування проекту), а метою такого аналізу є обгрунтування фінансової та економічної ефективності інвестиційного проекту, визначення джерел фінансування, оцінка ризиків і т.
© 2014-2022  epi.cc.ua