Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.3.2 Аналіз складу, структури, джерел формування капіталу організації та ефективності його використання.


Джерела формування капіталу організації відображені в пасиві бухгалтерського балансу.
Пасив сучасного балансу складається з трьох розділів:
- розділ 3 "Капітал і резерви";
- розділ 4 "Довгострокові зобов'язання ";
- Розділ 5" Короткострокові зобов'язання ".
У розділі 3 "Капітал і резерви" показуються фонди та резерви організації, сформовані в минулі та звітні періоди, суми невикористаної прибутку або непокритого збитку звітного року та минулих років, доходи майбутніх періодів і залишки коштів цільового фінансування , невикористані на звітну дату:
Позикові джерела фінансування відображаються в розділах 4 "Довгострокові зобов'язання" і розділі 5 "Короткострокові зобов'язання".
Запозичені кошти будь-яка організація не тільки зберігає, а й примножує, вкладаючи в справу і пускаючи в оборот.
Позикові джерела фінансування:
1. Довгострокові зобов'язання - кредити банків і позики на термін більше 1 року.
У розділі IV "Довгострокові зобов'язання" наводиться інформація про довгострокові зобов'язання організації: кредитах і позиках, включаючи податкові кредити, та інших зобов'язаннях, що підлягають погашенню відповідно до договорів більш ніж через 12 місяців після звітної дати, а також про суми відсотків за ним.
2. Короткострокові зобов'язання - короткострокові кредити і позики, кредиторська заборгованість (сума заборгованості організації перед юридичними і фізичними особами, індивідуальними підприємцями, а також за розрахунками з працівниками організації) та інші види зобов'язань.
Найбільшою нестійкістю серед короткострокових зобов'язань є кредиторська заборгованість, що виникає по операціях купівлі-продажу та підряду перед постачальниками та підрядниками (товарний кредит), а також за векселями до сплати та за авансами одержаними, за винятком авансів, отриманих на інвестиційні проекти, що відображаються у статті "Вкладення у необоротні активи" і в фінансово-розпорядчих відносинах перед персоналом організації, бюджетом, позабюджетними фондами, у разі порушення термінів виплат нарахованих до сплати доходів.
Співвідношення між власним і позиковим капіталом характеризує структуру капіталу.
На структуру капіталу впливають такі чинники:
1. Рівномірність розвитку товарообігу.
2. Структура активів з точки зору їх ліквідності.
3. Темпи розвитку організації (залежить від стадії життєвого циклу розвитку організації)
4. Рівень рентабельності товарообігу та активів (високий рівень рентабельності дозволяє капіталізувати велику частину прибутку і знизити потребу позиковому капіталі).
5. Рівень оподаткування прибутку, оскільки сума відсотка за кредит включається до витрат на реалізацію, то при високому рівні оподаткування вигідніше використовувати позиковий капітал.
6. Стан кон'юнктури фінансового ринку - залежно від динаміки позичкового відсотка змінюється і величина позикового капіталу.
7. Ставлення позикодавців до організації (імідж організації)
У процесі аналізу джерел фінансування (капіталу):
1.
Встановлюється зміна в загальному обсязі і структурі капіталу шляхом порівняння суми і питомої ваги кожного джерела освіти капіталу на кінець періоду з даними на початок.
2. Визначаються темпи росту власного і позикового капіталу порівняно з темпами зростання товарообігу або обсягами виробництва.
3. Виявляються причини, які призвели до неплатоспроможності та фінансової нестійкості організації.
Можливі причини:
- нераціонально висока питома вага позикового капіталу.
- Нестача власних оборотних коштів і висока питома вага внаслідок цього кредиторської заборгованості.
4. Вивчається структура короткострокових зобов'язань, виявити тенденції зміни по кожному виду, перелік зобов'язань з встановленням часу виникнення, питомої ваги в загальній сумі заборгованості, наявністю причин виникнення кредиторської заборгованості.
5. Визначається структура капіталу, ступінь забезпеченості матеріальних оборотних активів, товарних запасів власними оборотними засобами.
Забезпеченість власними оборотними засобами:
Може розраховуватися двома способами:
1 спосіб (найбільшого поширення набув у західній практиці аналізу):
СОК=ОА - ТП,
де СОК - власний оборотний капітал,
ТП - поточні пасиви,
ОА - оборотні активи.
2 спосіб (найбільш зручний для аналізу причин зміни власного оборотного капіталу):
СОК=СК + ДП-ВНА,
де СК-власний капітал,
ДП - довгострокові пасиви,
ВНА-необоротні активи
Відсутність власного оборотного капіталу означає, що за рахунок позикового капіталу профінансовані всі оборотні і частина необоротних активів.
Причинами зниження або нестачі власного оборотного капіталу можуть бути:
- виникнення збитків, або істотне зниження прибутку;
- зростання інвестиційних вкладень ;
- фінансування інвестиційної програми за рахунок короткострокових зобов'язань (кредитів, кредиторської заборгованості). Взяття короткострокових кредитів під фінансування оборотних активів не є причиною зниження власного оборотного капіталу.
Ступінь забезпеченості власними оборотними засобами оборотних активів визначається за формулою

І характеризує частку оборотних активів, що фінансуються за рахунок власних коштів організації. Чим вище ця частка тим безпечніше для кредитора укладення кредитного договору.
Ступінь забезпеченості власними оборотними засобами товарних запасів розраховується за формулою:

Даний показник є окремим випадком попереднього і дозволяє оцінити ту частину товарних запасів, яка фінансується за рахунок власних коштів організації .

Розглядаючи структуру джерел формування капіталу слід мати на увазі, що не у всіх ситуаціях може бути виправдана висока частка власного капіталу у фінансуванні оборотних коштів. При швидкої оборотності оборотних коштів і фіксованою процентною ставкою за кредити доцільно залучення значних розмірів позикового капіталу, а власний капітал у цій ситуації може бути спрямований на розширення господарської діяльності або вкладений у цінні папери.

Вивчення та аналіз зміни в структурі капіталу дозволяє прийняти конкретні управлінські рішення про збільшення або зменшення розмірів позикового капіталу, використовуючи ефект фінансового важеля (ЕФВ):

ЕФР=0, 76 х (ЕР - ПС) х ЗК / СК
Диференціал плече фінансового
важеля
де ЕР - економічна рентабельність вкладеного капіталу;
ПС - середня процентна ставка за кредит;
0,76=100 "мінус" ставка податку на прибуток (24%).
Диференціал важеля надає інформацію для вибору доцільної структури джерел фінансування.
Фінансовий леверидж свідчить про наявність і ступінь фінансової залежності організації від кредитора.
За допомогою коефіцієнта фінансового левериджу вимірюється вплив зміни частки позикового капіталу (ЗК) на рентабельність власного капіталу (СК), і він характеризує силу впливу фінансового важеля на рентабельність власного капіталу. За оцінками західних фахівців оптимальна величина ефекту фінансового важеля повинна знаходитися в межах від 0,5 до 2/3 рівня рентабельності вкладеного капіталу.
Якщо ефект важеля позитивний - збільшення позикового капіталу підвищує рентабельність власного капіталу. Тобто рентабельність всього капіталу більше вартості позикових джерел фінансування (оцінюваної у формулі величиною середньої процентної ставки за кредит), з точки зору підвищення рентабельності власного капіталу доцільно збільшувати частку позикових коштів.
Якщо ефект важеля негативний - збільшення позикового капіталу знижує рентабельність власного капіталу.
Використання фінансового важеля означає формування такої структури капіталу, при якій залучення позикового капіталу під фіксовану процентну ставку забезпечує зростання рентабельності власного капіталу. Це буває в тих випадках, коли економічна рентабельність вкладеного капіталу більше середньої відсоткової ставки за кредит.

Завершальним етапом аналізу капіталу є визначення показників ефективності управління фінансовими ресурсами, тобто ефективності використання капіталу організації:

Показники ефективності управління фінансовими ресурсами.

1. Питома вага власного капіталу (СК) в активах
2. Коефіцієнт покриття інвестицій
3. Питома вага позикового капіталу (ЗК) в активах
4. Коефіцієнт довгострокового залучення позикового капіталу
5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
характеризує частку власного капіталу, вкладеного в оборотні активи, що знаходяться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати капіталом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3.2 Аналіз складу, структури, джерел формування капіталу організації та ефективності його використання. "
 1. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
 2. 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі
  Під фінансовим станом розуміють здатність організації фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної діяльності, ефективністю їх використання, виконанням зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, іншими кредиторами та результативністю всієї фінансово-господарської діяльності. Механізм управління
 3. 12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  Бізнес в будь-якій сфері діяльності вимагає відповіді на три основні питання: - яким виробничим потенціалом повинен розташовувати суб'єкт господарювання для досягнення поставленої мети? - Де знайти джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад? - Як організувати управління фінансами, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємства, його конкурентоспроможність?
 4. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  Інтелектуальний потенціал є найбільш значущим ресурсом, що забезпечує ефективність наукових досліджень. У цьому зв'язку аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації,
 5. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
  Роль, значення і види довгострокових вкладень. Методика оцінки змін у складі інвестиційного портфеля. З розвитком ринкових відносин і нарощуванням економічного потенціалу розширюється інвестиційна діяльність підприємств. Вкладаючи капітал у будь інвестиційний проект, підприємство планує не тільки відшкодувати вкладений капітал, але й отримати певну суму прибутку. Будь-яке
 6. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який
 7. Запитання для самоперевірки
  1. Що ви розумієте під капіталом? Які точки зору на трактування капіталу ви знаєте? 2. Що таке кругообіг і оборот капіталу? 3. Яка структура капіталу? Яка ознака покладений в основу його поділу на основний і оборотний; грошовий, продуктивний і товарний; промисловий, торговельний і позичковий? 4. Охарактеризуйте механізм встановлення дисконту на ринку капіталу. 5. Який
 8. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  Аналіз структури матеріальних витрат проводиться для оцінки складу матеріальних ресурсів і частки кожного виду ресурсу у формуванні собівартості і вартості продукції. У ході аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться
 9. 12.5. Аналіз наявності, складу і динаміки джерел формування капіталу підприємства
  Класифікація джерел формування капіталу. Аналіз динаміки і структури власного і позикового капіталу. Аналіз кредиторської заборгованості. Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує,
 10. 8.2. Управління оборотними коштами в сучасних умовах.
    Управління оборотними коштами полягає у впливі на їх обсяг і структуру і на джерела формування з метою підвищення ефективності використання. Основні завдання управління оборотними засобами: 1. оптимізація обсягу і структури оборотних активів; 2. прискорення оборотності оборотних коштів; 3. аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів; 4. оперативний
 11. 12.2. Основні джерела капіталу, порядок його формування та розміщення
    Поняття капіталу. Джерела формування власного і позикового капіталу. Основні напрямки його розміщення. Капітал - це кошти, якими володіє суб'єкт господарювання для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку. Формується капітал підприємства як за рахунок власних (внутрішніх), так і за рахунок позикових (зовнішніх) джерел. Основним джерелом фінансування
 12. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
    Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 13. 23.2. Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів
    Види джерел. Зміна їх величини і структури. Порівняльний аналіз їх вартості. Успішне виконання плану капітальних вкладень в чому залежить від забезпеченості їх джерелами фінансування. Одночасно з вивченням виконання плану капітальних вкладень потрібно проаналізувати і виконання плану по їх фінансуванню. Фінансування інвестиційних проектів здійснюється за рахунок прибутку
 14. Контрольні питання
    1. Перерахуйте федеральні позабюджетні фонди, виділіть з їх складу фонди, утворені за рахунок податкових надходжень. 2. Порівняйте державні соціальні позабюджетні фонди з іншими федеральними фондами. 3. Розкажіть про цілі і завдання, організаційну структуру, джерела доходів ПФ РФ, ФСС РФ, ГНЗН РФ, федерального і територіальних фондів ОМС. 4. Що є базою для нарахування
 15. 2.3.2. Джерела фінансування охорони здоров'я
    Для того щоб представити систему управління фінансами в охороні здоров'я, необхідно розуміти основні принципи фінансування галузі і, перш за все, порядок формування її доходів. Фінансування охорони здоров'я РФ здійснюється з кількох джерел: - коштів бюджетів усіх рівнів, - коштів, що спрямовуються на обов'язкове і добровільне медичне страхування, -
© 2014-2022  epi.cc.ua