Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі господарства країни. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд інших економічних показників.

Основні завдання аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів, більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу підприємства; вивчення динаміки зростання середньої заробітної плати та розгляд її відповідності зростанню продуктивності праці та ін

Основними джерелами аналізу є ф. № П 4 «Відомості про чисельності, заробітної плати і рух працівників», відповідні розділи плану економічного і соціального розвитку підприємства, дані бухгалтерського і статистичного, управлінського обліку, матеріали відділу кадрів та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Глава 14. Трудові ресурси
  основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої, професійно-кваліфікаційної, демографічної), тобто в суспільному розподілі праці, а також мобільність робочої сили, масштаби і динаміку безробіття. Не менш важливим компонентом сфери праці є кадрова робота на підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається
 2. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  основними напрямками: 1) оцінка стану і використання трудових ресурсів; 2) вивчення балансу робочого часу; 3) оцінка використання фонду заробітної плати; 4) визначення ефективності використання трудових ресурсів (продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ з
 3. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  основного капіталу. Змінні витрати виробництва - витрати підприємства, безпосередньо залежать від обсягу виробництва продукції (сировина, паливо, матеріали, транспортні послуги, трудові ресурси і т. д., що використовуються в процесі виробництва продукції). Основу змінних витрат складають витрати, пов'язані з використанням оборотного капіталу. Прямі витрати виробництва - витрати
 4. 2. Предмет економіки праці
  основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5) розгляд організації оплати праці, її форм і систем, диференціації заробітної плати, обумовленої як якісними особливостями робочої сили, так і відмінностями в умовах праці; 6) визначення сутності понять ефективність і продуктивність
 5. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  основними фондами; можливого зниження рівня витрат; зростання цін на продукцію з урахуванням інфляційних процесів і попиту. Пропозиції щодо поліпшення виробничої діяльності повинні супроводжуватися прогнозом прибутку з урахуванням ув'язки обсягу реалізації, витрат і прибутку. Поліпшення інвестиційної діяльності в результаті проведеного аналізу може здійснюватися в таких напрямках: оновлення
 6. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  основних факторів, що визначають стратегію підприємства, тобто шляхів досягнення поставленої мети. Стратегія підприємства повинна: відповідати реальному стану справ і вимогам ринку, для чого необхідні механізми її адаптації до змін; знаходити відображення в діях всіх підрозділів підприємства (виробництва, постачання, фінансів, маркетингу, менеджменту, персоналу,
 7. 52. Трудовий потенціал
  аналіз яких дозволяє ефективно використовувати людський фактор виробництва. Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення та використання працездатного населення країни в народне господарство. Тому використання трудового потенціалу має об'єктивні вікові обмеження (жінки від 16 до 59 років, чоловіки від 16 до 64 років). Трудовий потенціал можна
 8. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 9. 1. Витрати виробництва: зовнішні і внутрішні
  аналізі господарської діяльності будь-якого комерційного підприємства займає аналіз витрат і доходу в тій чи іншій формі. Вся сукупність витрат, пов'язаних з використанням ресурсів і послуг для виробництва продукції, називається витратами виробництва. Останні в залежності від їх ставлення до власності підприємства і характеру обліку підрозділяються на зовнішні, або явні і внутрішні, або
 10. Запитання для повторення
  основні напрямки трудової міграції? 4. У чому полягають особливості міграційних процесів в Росії? 5. Які соціально-економічні наслідки трудової
 11. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  основні питання: - виявлення резервів у використанні економічних ресурсів; - пошуку і впровадження передових технологій лікувального процесу; - оцінки ефективності управлінських рішень та медичної допомоги; - пошуку і вироблення шляхів підвищення ефективності роботи установ. При цьому бухгалтерський облік вирішує завдання в забезпеченні обліку матеріальних цінностей та грошових коштів,
 12. Стаття 33. Трудові відносини
  трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4) Діяльність професійних спілок на підприємстві з іноземними інвестиціями здійснюється на основі чинного на території РРФСР
 13. Єдність теорії витрат, корисності та трудової вартості
  поняття суспільної споживної вартості певним чином узгоджується з корисністю, цінністю тих благ, якими суспільство віддало б перевагу у відповідності з теорією корисності. Відмінність полягає в тому, що у трудовій теорії вартості суспільні витрати виробництва - це витрати «зв'язкового», або «спільного» праці, володіє свободою переміщення в соціальному сенсі між
 14. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів , що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 15. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  використання трудових ресурсів - зростання продуктивності праці - полягає в тому, що без цього національна економіка, всі її галузі не можуть функціонувати конкурентоспроможно. Адже за ефективності використання трудових ресурсів, за показником продуктивності праці промисловість Росії відстає від розвинених країн істотно. У Росії праця порівняно малопродуктивний і,
 16. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  основним завданням статистики фінансів підприємств та організацій відносяться: 1) завдання вивчення стану і розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; 2) завдання аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) задача аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості)
 17. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  трудових ресурсів виділяють такі категорії: 1) працездатне населення у працездатному віці; 2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років; 3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку. Загальну чисельність трудових ресурсів можна розрахувати двома методами. Відповідно до першого методом до складу трудових ресурсів включають населення працездатного віку
 18. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  аналізу - виявити стратегічну ситуацію всередині підприємства, що характеризує поточний стан бізнесу і використання різноманітних ресурсів. По суті, аналіз внутрішнього середовища підприємства мало відрізняється від принципів, що використовуються при аналізі зовнішнього середовища. Тут також широко використовується SWOT аналіз, що виявляє сильні і слабкі сторони підприємства. У цьому випадку розглядаються всі сфери
 19. Питання 19. Баланс трудових ресурсів
  аналізується структура розподілу трудових ресурсів; 2) простежується динаміка перерозподілу трудових ресурсів між різними галузями і сферами діяльності; 3) добуваються відомості про чисельність і структуру незайнятого населення; 4) визначається рівень зайнятості населення; 5) характеризуються сформовані пропорції у розподілі трудових ресурсів. Якщо зіставити дані
© 2014-2022  epi.cc.ua