Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

28. АНАЛІЗ забезпеченість підприємства трудовими ресурсами

В умовах автоматизованого і високомеханізованого виробництва ефективність використання основних виробничих фондів, сировини, поліпшення якості і структури виробленої продукції залежать як від кількості працюючих, так і від рівня їх кваліфікації, трудової і виробничої дисципліни і т. д. Відповідно до чинного законодавства підприємства самі визначають загальну чисельність працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, стверджують штати. При цьому необхідно мати на увазі, що у звіті ф. № П 4 не наводиться докладна розшифровка за категоріями працюючих. Тому для аналізу необхідно використовувати дані первинного обліку та скласти аналітичну таблицю, в якій чисельність персоналу звітного року порівнюється з чисельністю попереднього року. При необхідності в цю таблицю можна ввести планові показники звітного року, що може розширити аналіз досліджуваного питання в частині досягнення запланованих рівнів в організації праці на підприємстві.

Неукомплектованість персоналу нерідко чинить негативний вплив на динаміку обсягу продукції та її якість. Навіть неукомплектованість непромислового персоналу побічно впливає на хід виробництва - наприклад, неукомплектованість персоналу дитячих садків, ясел, медсанчастини і т. д.
Скорочення чисельності робітників не на шкоду обсягом виробництва продукції та її якості можливе за умови механізації і вдосконалення організації праці, особливо в допоміжних і підсобних підрозділах підприємства.
У ході аналізу слід перевірити забезпеченість виробництва робочими певних професій, зіставивши фактичну і планову чисельність робітників по всіх використовуваних на підприємстві професіям. У разі виявлення значних відхилень по яким або професіями необхідно встановити причини і намітити заходи щодо їх усунення.
Значна нестача робочих по якій або професії ускладнює роботу підприємства, створюючи так звані вузькі місця у виробництві.
Слід проаналізувати відповідність кваліфікації робітників вимогам технології шляхом порівняння ступеня складності робіт з рівнем кваліфікації робітників.
Загальна кваліфікація робітників характеризується середнім тарифним розрядом, визначеним як середньозважена величина.
Ступінь складності робіт визначається як середньозважена величина розряду робіт і трудомісткості їх виконання.
Середній розряд виконуваних робіт повинен трохи перевищувати розряд робітників, щоб підвищити їх зацікавленість у підвищенні кваліфікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28. АНАЛІЗ забезпеченість підприємства трудовими ресурсами "
 1. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 2. 2. Предмет економіки праці
  аналіз формування та використання людського капіталу та трудових ресурсів в організації і в суспільстві в цілому, відтворення робочої сили; 3) дослідження сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5)
 3. Концепція якості трудового життя
  забезпечення сприятливих умов праці, професійного зростання , самореалізації особистості, а також передбачає включення трудової діяльності як органічного всеосяжного елемента соціального життя на рівні підприємства і суспільства в цілому. Вона включає в себе такі основні положення та вимоги, які повинні дотримуватися як роботодавцями, так і працівниками: справедлива і
 4. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 5. Стаття 5. Державна політика в галузі сприяння зайнятості населення
  забезпечення рівних можливостей усім громадянам Російської Федерації ... у реалізації права на добровільну працю і вільний вибір зайнятості; створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини; підтримку трудової і підприємницької ініціативи громадян ... сприяння розвитку їх здібностей до продуктивної, творчої праці; забезпечення соціальної
 6. 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ
  аналізу є комплексність постачання, тобто дотримання певних співвідношень між найважливішими видами матеріальних ресурсів. Порушення комплексності постачання, як правило, призводить до порушення термінів виготовлення, асортименту та можливого зниження обсягу випуску. Безперебійна робота господарюючого суб'єкта неможлива без створення оптимальної величини запасів на здійснення програми
 7. Глава 14. Трудові ресурси
  підприємствах (фірмах), мотивація праці та трудові відносини. Саме на мікрорівні відбувається безпосереднє використання трудових ресурсів країни, здійснюється їх внесок в економічне зростання в якості економічного ресурсу та фактора
 8. Стаття 33. Трудові відносини
  підприємстві з іноземними інвестиціями регулюються колективним договором та індивідуальними трудовими договорами (контрактами). (2) Умови колективного та індивідуальних трудових договорів не можуть погіршувати положення працівників підприємства порівняно з умовами, передбаченими чинним на території РРФСР законодавством. (4) Діяльність професійних спілок на підприємстві з
 9. Регулювання зайнятості
  забезпечення необхідною інформацією як людей, що шукають роботу, так і роботодавців. Найкращих результатів у боротьбі з безробіттям досягають там, де основні фінансові ресурси використовуються в активних, а не в пасивних формах, тобто коли основні зусилля спрямовані на роботу з незадіяними трудовими ресурсами, а не на виплату допомоги з безробіття. Подібний підхід дозволяє, з одного боку,
 10. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  трудових ресурсів виділяють такі категорії: 1) працездатне населення у працездатному віці; 2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років; 3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку. Загальну чисельність трудових ресурсів можна розрахувати двома методами. Відповідно до першого методом до складу трудових ресурсів включають населення працездатного віку
© 2014-2022  epi.cc.ua