Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

29. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ТА СТАЛОСТІ КАДРІВ

Забезпеченість кадрами, особливо робітниками, залежить від їхнього руху протягом аналізованого періоду. Інтенсивність руху робочих кадрів характеризується коефіцієнтами: обороту по прийому; обороту з вибуття; загального обороту; змінюваності кадрів; плинності кадрів.
Виділяють показники руху робочих кадрів: середньооблікова чисельність робітників (чоловік); прийняте кількість робітників (всього); вибившее число робітників (всього), в тому числі: за власним бажанням, звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни.
Коефіцієнти руху кадрів не плануються, тому їх аналіз проводиться шляхом порівняння показників звітного року з показниками попереднього року або (краще) за ряд років.

Постійні кадри, тривалий час працюють на підприємстві, удосконалюють кваліфікацію, освоюють суміжні професії, швидко орієнтуються в будь-якій нетипової обстановці, створюють певну ділову атмосферу в колективі і забезпечують вищий рівень продуктивності праці. Для вивчення причин плинності кадрів слід періодично проводити соціологічні дослідження та спостереження з метою вивчення змін, що відбуваються в якісному складі робочих, керівників і фахівців, тобто в кваліфікації, стажі роботи, спеціальності, освіту, вік і т. п. Звільнення робітників при скороченні обсягу виробництва при розрахунку показників плинності кадрів не враховується.

Для оцінки соціальних результатів вивчаються також коефіцієнти сталості і стабільності кадрів.
Коефіцієнт сталості кадрів - це відношення чисельності працівників, які перебувають в обліковому складі протягом року і більше, до середньооблікової чисельності працівників.
Коефіцієнт стабільності кадрів - це відношення чисельності працівників, які працювали на підприємстві більше трьох років, до їх середньооблікової чисельності.
Коефіцієнти постійності і стабільності кадрів відображають рівень оплати праці та ступінь задоволеності працівників умовами праці, трудовими і соціальними пільгами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 29. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ТА сталості кадрів "
 1. 55. Рух кадрів на підприємстві
  аналізований період; 2) інтенсивність обороту кадрів, характеризується такими коефіцієнтами: а) загальним оборотом кадрів (відношення сумарного числа прийнятих і вибулих за період працівників до середньооблікової чисельності персоналу підприємства), б) оборотом з прийому (відношення числа прийнятих за період працівників до середньооблікової чисельності працівників підприємства); в) оборотом з вибуття
 2. Питання 21. Показники руху робочої сили. Баланси ресурсів робочої сили
  показників. До абсолютних показників руху робочої сили належать: 1) оборот по прийому - чисельність осіб, зарахованих в розглянутому періоді відповідним наказом по організації на роботу, 2) оборот по звільненню - чисельність працівників, які залишили роботу в даній організації, догляд або переклад яких оформлений наказом, а також вибулих у зв'язку зі смертю; 3) загальний оборот
 3. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
 4. Ступінь глобалізації, міровізаціі господарських процесів
  аналізі процесів глобалізації господарської життя використовуються абсолютні і відносні показники. Насамперед вони стосуються руху підприємницького та позичкового капіталів і виробництва на підприємствах, контрольованих іноземним капіталом. Слід зазначити, що оскільки світове господарство є розвивається, динамічної категорією в цілому та її складових частин, найбільш
 5. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  аналізу. Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі
 6. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
  аналіз робочого місця, результатом якого стає специфікація цього місця, а також вибір процедури відбору. Остання зазвичай складається з аналізу інформації, що міститься в банках даних фірми про наявні претендентах на роботу, їх інтерв'ювання та різноманітного тестування. Для цього багато великі фірми мають спеціалізовані центри оцінки кадрів, що здійснюють як відбір знову
 7. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  аналізу чисельності працівників НДІ полягає в тому, що цілий ряд факторів насилу піддаються формалізації і кількісному вимірюванню. Зокрема, це стосується кваліфікаційного складу, особистісних факторів, технічного рівня, складності та новизни тематики та ін Розглянемо основні етапи послідовності аналізу чисельності, складу і структури працівників НДІ. 1. Аналіз чисельності та
 8. § 6. ПОКАЗНИКИ РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ
  аналізу ступеня стабільності трудових колективів може бути використаний коефіцієнт сталості складу '. {Foto37} Дані про рух робочої сили розробляються по підприємствам і організаціям, по галузях, територіальним одиницям та економіці в цілому. По економіці Росії в цілому коефіцієнт обороту по прийому склав в 1997 р. - 19,9%, а коефіцієнт обороту з вибуття - 24,3%. Серед галузей
 9. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 10. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 11. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 12. Поняття «оборот капіталу»
  показник, як час обороту
 13. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  аналізу макроекономіки необхідна система показники, що дають повноцінну картину господарської
 14. ГЛАВА 23. Витрати на освіту, підготовку кадрів та культуру
  кадрів і
 15. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  аналізу динаміки фондовіддачі і фондомісткості використовується індексний метод. Наприклад, аналіз динаміки фондовіддачі по групі підприємств характеризується за допомогою індексів змінного складу, постійного складу та індексу впливу структурних зрушень. За допомогою цих індексів можна оцінити вплив на показник фондовіддачі двох факторів: 1) зміни ефективності використання основних фондів на
 16. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ
  аналізу загального стану економіки та рівня життя; для розробки соціальної та податкової політики; для оцінки можливості розширення інвестиційного процесу за рахунок мобілізації внутрішніх резервів. Для того щоб дані статистики доходів могли використовуватися для зазначених цілей, вони повинні бути ув'язані з іншими макроекономічними показниками, що характеризують суміжні аспекти
 17. Чи повинні компанії співпрацювати з вузами в пошуках кадрів для себе або випускники повинні самі "продавати "себе?
  Кадрів відновиться і стане ще більше. Тому компаніям з часом доведеться налагоджувати тісний контакт з навчальними закладами запрошувати на роботу випускників. Але перш ніж відбудуться зміни пройде кілька років важкої кризи. І звільняти будуть частіше, ніж набирати. Особливо нелегко доведеться молодим
 18. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  аналізу, як порівняння, угруповання, елімінування. Балансовий метод дає можливість встановити взаємозв'язок показників. В аналізі фінансово господарської діяльності використовуються різні балансові зіставлення і ув'язки. При базисному методі істотну роль відіграють вибір бази для порівняння і мета аналізу. Аналіз виконання плану здійснюється шляхом порівняння фактичних показників з
© 2014-2022  epi.cc.ua