Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ

Зростання обсягів продукції і поліпшення якості в значній мірі залежать від забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.
Своєчасне надходження та ефективне використання матеріальних ресурсів обумовлюють безперебійну, ритмічну роботу, виконання плану і збільшення прибутку. Необгрунтована надлишок матеріальних ресурсів може привести до уповільнення оборотності оборотних коштів, а отже, погіршення фінансового стану.
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами починають з зіставлення планованої потреби в матеріалах (з урахуванням запасів їх на початок року, залишків на кінець, потреби на ремонт) з даними про фактичне надходження матеріалів на склад підприємства.
Повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття - умова безперебійної роботи.

Джерела покриття діляться на зовнішні (матеріальні ресурси, що надходять від постачальників відповідно до укладених договорів, або ресурси на оптових базах) і внутрішні (використання вторинної сировини, скорочення відходів сировини, власне виготовлення напівфабрикатів, економія при зберіганні).
При визначенні реальної потреби в завезенні матеріалів з боку необхідно встановити загальну потребу в певному виді матеріалів, яка розраховується як сума потреби в матеріальних ресурсах на програму випуску, скоригована на зміну залишків матеріалів на початок і кінець року, плюс потреба в матеріальних ресурсах на капітальний ремонт і на утримання інших допоміжних служб.
Реальна потреба в завезенні матеріальних ресурсів з боку дорівнює різниці між загальною потребою і сумою власних внутрішніх джерел покриття.

Об'єктом аналізу є комплексність постачання, тобто дотримання певних співвідношень між найважливішими видами матеріальних ресурсів. Порушення комплексності постачання, як правило, призводить до порушення термінів виготовлення, асортименту та можливого зниження обсягу випуску.
Безперебійна робота господарюючого суб'єкта неможлива без створення оптимальної величини запасів на здійснення програми випуску. У процесі аналізу визначається відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини і матеріалів нормативним розмірам. З цією метою на підставі даних про фактичну наявність матеріальних ресурсів в натуральній формі і середньодобовому їх витраті визначають фактичну їх забезпеченість матеріалами в днях і порівнюють її з нормативною величиною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛАМИ "
 1. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 2. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих країн. (3) Підприємства з іноземними
 3. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 4. Аналіз оборотного капіталу
  аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), в тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча
 5. Змінні витрати
  підприємство збільшує обсяги продукції, то для цього необхідно більше закупити сировини і матеріалів, виплатити бульшую суму заробітної плати найманим
 6. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  матеріали можна представити як добуток індексу норм витрати матеріалів та індексу цін на матеріали: {foto196} де m1, m0 - норми витрати конкретного виду ресурсу на одиницю певного виду продукції у звітному і базисному періодах; p1, p0 - вартість конкретного виду ресурсу в звітному і базисному періодах; Im - індекс норм витрати, що характеризує відносну зміну витрат на
 7. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 8. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  аналізу. Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі
 9. Глава МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ в ринковій економіці
  підприємства, роблячи безпосередній вплив на величину прибутку або доходу. З цією метою підприємство прагне скорочувати витрати на виробництво і реалізацію своєї
 10. П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004
  аналіз і аудит; 060800 - Економіка і управління на підприємстві промисловості будівельних матеріалів заочної форми навчання із застосуванням дистанційних
 11. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу фінансово економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошук шляхів їх досягнення. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх (у першу чергу інвесторів, кредиторів, акціонерів, споживачів і виробників), так і внутрішніх ринкових агентів (керівників підприємства, працівників
 12. Диверсифікований концерн
  підприємств, об'єднаних системою участі, виробничою кооперацією, патентно-ліцензійними угодами, загальними науково-дослідними та виробничо-технологічними програмами, єдиною системою фінансування. На відміну від конгломератів диверсифікований концерн зберігає явно виражене галузеве ядро своєї діяльності, тобто має цілком певний галузевий профіль
 13. 25. матеріаломісткі і матеріаловіддача
  аналіз приватних показників матеріаломісткості дозволяють виявити структуру матеріальних витрат, рівень матеріаломісткості окремих видів матеріальних ресурсів, резерви зниження матеріаломісткості
 14. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  аналізі головним об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг , які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але
 15. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 16. 3. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ
  аналізі, ділиться на внутрішню і зовнішню, основну і допоміжну, регулярну і епізодичну, первинну і вторинну. Однією з вимог, що пред'являються до якості інформації, є її порівнянність по предмету і об'єкту дослідження, періоду дослідження, методології обчислення
 17. 46. ЗОВНІШНЯ Середа ПІДПРИЄМСТВА
  забезпечено високої якості і в необхідних обсягах. На підприємстві повинна бути налагоджена система вхідного контролю якості поставок, ретельно відпрацьована система постачання, транспортування відповідних вантажів, складування; 4) ресурси. Як ресурсів виступають капітал, сировину, матеріали, робоча сила і т.д.; 5) споживачі. В якості споживачів продукції виступають як громадяни,
 18. 52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізі активів підприємства приділяється вивченню стану, динаміки і структури основних фондів, оскільки вони займають основну питому вагу в довгострокових активах підприємства. При вивченні складу основних засобів потрібно з'ясувати співвідношення їх активної і пасивної частин, так як від оптимального їх поєднання багато в чому залежать фондовіддача і фінансовий стан підприємства. При аналізі дебіторської
 19. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 20. 7.4. Аналіз руху матеріальних цінностей та зміни їх залишків
  аналізу їх руху. Такий аналіз дозволяє виявити повноту витрачання матеріальних цінностей за призначенням і зміна їх залишків. При аналізі, перш за все, доцільно дати загальну характеристику руху матеріалів: збільшення або зменшення їх залишків, зіставлення сум залишків з витраченими на потреби установи сумами за рік і за іншими показниками річного звіту про рух
© 2014-2022  epi.cc.ua