Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів

На основі даних балансів основних фондів як за балансовою вартістю, так і за вартістю за вирахуванням зносу можна розрахувати цілий ряд показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів.
До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року.
Коефіцієнт зносу основних фондів на початок року розраховується за формулою:


Станом на певну дату коефіцієнт зносу розраховується як відношення суми зносу основних фондів до їх повної вартості.
Коефіцієнт придатності основних фондів на початок року розраховується за формулою:


Для коефіцієнтів зносу і придатності справедливо рівність:
Кизн + Кгодн=100%.
До показників руху основних фондів відносяться коефіцієнт відновлення і коефіцієнт вибуття основних фондів.
Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує частку нових основних фондів в їх загальному обсязі і обчислюється як відношення вартості введених в дію нових основних фондів за рік до повної балансової вартості основних фондів на кінець року: характеризує частку вибулих основних фондів протягом року в загальній їх вартості.
Він розраховується як відношення повної вартості вибулих основних фондів до повної балансової вартості основних фондів на початок року:


Коефіцієнт вибуття основних фондів:


До показників використання основних фондів відносяться показники фондовіддачі і фондомісткості.
Показник фондовіддачі характеризує випуск продукції в розрахунку на один карбованець вартості основних фондів і розраховується як відношення річного обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів:


де Q - обсяг виробленої продукції в грошовому вимірі;
? ОФ - середньорічна вартість основних фондів.
Показник фондомісткості характеризує рівень витрат основних виробничих фондів на один карбованець виробленої продукції. Він розраховується як відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу виробленої за рік продукції:


Чим нижче значення показника фондомісткості, тим ефективніше використовуються основні фонди.

Показники фондомісткості і фондовіддачі є зворотними величинами:


Для аналізу динаміки фондовіддачі і фондомісткості використовується індексний метод. Наприклад, аналіз динаміки фондовіддачі по групі підприємств характеризується за допомогою індексів змінного складу, постійного складу та індексу впливу структурних зрушень. За допомогою цих індексів можна оцінити вплив на показник фондовіддачі двох факторів:
1) зміни ефективності використання основних фондів на окремих підприємствах, тобто зміни індивідуальних рівнів фондовіддачі;
2) структурних змін у складі основних фондів, тобто зміни частки підприємств з різним рівнем фондовіддачі в обсязі основних фондів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів "
 1. Питання 42. Статистика обладнання
  показники потужності. Потужність - це здатність обладнання проводити певну роботу в одиницю часу. Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу та ін Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість
 2. § 1. ПОНЯТТЯ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
  показники стану фондового ринку, що характеризують цінові рівні, рівні процентних ставок і прибутковості, ступінь ризику, обсяги проведених операцій і залучених фінансових активів. Змінюючись з часом, ці показники формують тенденції і створюють орієнтири учасникам ринку для прийняття рішень з управління активами. Виділяються такі сегменти внутрішнього фондового ринку відповідно
 3. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  показників, що відображають фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі простроченої, та ін При статистичному вивченні основних закономірностей фінансового стану підприємств (організацій) широко використовуються методи угруповань, структурного аналізу, регресійного і
 4. Контрольні питання
  основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 5. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності. До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення урядових і державних органів управління,
 6. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 7. 35. Система відтворення регіону
  показником «валовий регіональний продукт» (ВРП), 2) накопичення та концентрації капіталу; 3) використання і відтворення економічних ресурсів; 4) руху матеріальних потоків; 5) руху фінансових потоків. Головною ознакою регіональної економіки є її господарська цілісність - потенційна здатність регіональної економіки функціонувати незалежно від національної
 8. 86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  показниками економічного розвитку (валовим внутрішнім продуктом, національним доходом і т. д.) і є об'єктом державного регулювання. Стан платіжного балансу за певний період тісно пов'язане зі станом національної валюти в довготривалому аспекті, ступенем її стабільності або характером змін валютного курсу. З бухгалтерської точки зору платіжний баланс завжди
 9. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  стану пооб'єктно і розрахунків виробничої потужності з усіма витікаючими з цього подальшими операціями по них. Такий облік з відповідною оцінкою стану основних фондів здійснюється в бухгалтерії і в технічних службах. Економічна оцінка основних фондів здійснюється за первісною, відновною та залишковою вартістю. Первісна вартість основних фондів -
 10. 4. Фондова біржа і позабіржовий ринок
  основних типи фондового ринку: біржовий і
 11. Терміни і поняття
  основних фондів Вікова структура основних фондів Коефіцієнт вибуття основних фондів Коефіцієнт оновлення основних фондів Коефіцієнт зносу основних фондів Фондовіддача Капіталомісткість основного капіталу Амортизація основного капіталу Амортизаційні відрахування Амортизаційний фонд Прискорена амортизація Матеріаломісткість Оцінка підприємства (фірми) Прибутковий підхід в
 12. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  стану і ступеня використання багато в чому залежать обсяг і якість наданих послуг (здоров'я людей, освіта, просвітництво, наука і т.д.). У процесі аналізу основних засобів вивчають склад, структуру, стан, рівень забезпеченості та ефективність їх використання бюджетними та науковими установами в ході виконання господарської діяльності. Важливість аналізу основних засобів
 13. Контрольні питання
  фондів ОМС. 4. Що є базою для нарахування страхових внесків до соціальних позабюджетних фондів і які ставки цих нарахувань? 5. Назвіть напрями витрачання коштів ПФ РФ, ФСС РФ, ГФЗН РФ, федерального і територіальних фондів ОМС. 6. Наведіть приклади територіальних позабюджетних фондів. 7. Охарактеризуйте джерела формування і напрями витрачання галузевих
 14. тримає руку на пульсі РИНКУ
  показник продуктивності набору цінних паперів, орієнтуючись на який портфельні менеджери і взаємні фонди оцінюють свою відносну
 15. 55. Рух кадрів на підприємстві
  показників: 1) оборот кадрів, це сукупність працівників, прийнятих на роботу (тобто зарахованих до облікового складу) і вибулих працівників по відношенню до середньооблікової чисельності працівників за аналізований період; 2) інтенсивність обороту кадрів, характеризується такими коефіцієнтами: а) загальним оборотом кадрів (відношення сумарного числа прийнятих і вибулих за період працівників до
 16. Питання 39. Амортизація основних фондів
  використання; 2) методом зменшуваного залишку, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі залишкової вартості об'єкта і норми амортизації, обчисленої з урахуванням строку його корисного використання; 3) методом списання вартості за сумою числі років терміну корисного використання, при якому річна сума амортизаційних відрахувань розраховується на основі
 17. Система національних рахунків (СНР)
  показники відображають структуру ринкової економіки, інститути і механізми функціонування. Використання СНС необхідно для проведення ефективної макроекономічної політики держави, економічного прогнозування, для міжнародних зіставлень національного доходу. Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і
 18. 40. Рівень життя населення
  показників: «споживчий кошик» і «прожитковий мінімум». Рівень життя оцінюють також за показниками: а) стану трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, споживання на душу населення основних продуктів харчування в калоріях, в протеїновому змісті, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. осіб
© 2014-2022  epi.cc.ua