Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості

Баланси основних фондів використовуються для характеристики динаміки обсягу основних фондів за рік.
Баланс основних фондів будується по галузях, що включає сукупність основних фондів, що беруть участь у виробництві галузевої продукції. До даних фондів відносяться не тільки фонди основної діяльності підприємств та організацій тій чи іншій галузі, а й аналогічні за своїм призначенням основні фонди підсобно-допоміжних виробництв і підрозділів, що перебувають на балансі підприємств і організацій інших галузей, якщо вони мають самостійну форму обліку і виділені в окремі облікові одиниці.
При складанні балансів основних фондів основними джерелами інформації є бухгалтерська і статистична звітність підприємств і організацій, дані вибіркових обстежень.
Баланси основних фондів будуються по повній балансової вартості і за залишковою балансовою вартістю.
Баланс основних фондів по повній балансової вартості відображає зміну обсягу основних фондів як сукупність матеріальних благ (без урахування їх фізичного стану). У цьому балансі такі показники:
1) наявність основних фондів на початок року (ПСН.Г.);
2) вартість основних фондів, що надійшли протягом року (П) за рахунок різних джерел;
3) вартість вибулих основних фондів протягом року (В) по всіх напрямках вибуття;
4) наявність основних фондів на кінець року (пск.
Г.).
Взаємозв'язок між показниками балансу характеризується рівністю виду:
ПСК.Г.=ПСН.Г. + П - В. ..
Баланс основних фондів за залишковою балансовою вартістю характеризує зміну фактичної вартості основних фондів протягом року з урахуванням їх зносу. У балансі відображаються такі показники в оцінці за залишковою балансовою вартістю:
1) наявність основних фондів на початок року (ОСН.Г.);
2) вартість основних фондів , що надійшли протягом року (ПОС) за рахунок різних джерел;
3) вартість вибулих основних фондів протягом року (ВОС) по всіх напрямках вибуття;
4) знос основних фондів, нарахований за рік (І);
5) наявність основних фондів на кінець року (ОСК.Г.).
Взаємозв'язок між показниками балансу характеризується рівністю виду:
ОСК.Г.=ОСН.Г. + ПОС - ВОС - І.
Джерелами надходження основних фондів є:
1) введення в дію нових основних фондів;
2) купівля основних фондів у юридичних і фізичних осіб;
3) безоплатне отримання основних фондів від інших юридичних і фізичних осіб;
4) оренда основних фондів.
Основними причинами вибуття основних фондів є:
1) ліквідація через ветхість і зносу;
2) продаж основних фондів іншим юридичним і фізичним особам;
3) безоплатна передача основних фондів;
4) передача основних фондів у довготривалу оренду.

У РФ органами державної статистики складаються баланси основних фондів поточних цінах, в середньорічних цінах і в постійних цінах базисного року.
Для перерахунку основних фондів за ряд років в постійні ціни використовують:
1) індекси цін на фондообразующую продукцію за видами машинобудівної продукції і по галузях машинобудування та промисловості будівельних матеріалів;
2) індекси цін на капітальні вкладення в цілому, а також будівельно-монтажні роботи, обладнання, інші види робіт.
Середньорічна величина основних фондів:


де ОФtЯ, ОФtФ, ОФtД - балансова вартість основних фондів відповідно на 1 січня, 1 лютого та 1 грудня звітного року;
ОФЯt +1- балансова вартість на 1 січня року, наступного за звітним, за даними переоцінки звітного року.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 40. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному численні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості "
 1. Питання 41. Показники стану, руху та використання основних фондів
  основних фондів як за балансовою вартістю, так і за вартістю за вирахуванням зносу можна розрахувати цілий ряд показників, які характеризують стан і відтворення основних фондів. До показників стану основних фондів відносяться коефіцієнти зносу і придатності. Ці коефіцієнти можна розрахувати за станом як на початок, так і на кінець року. Коефіцієнт зносу основних фондів на
 2. 85. Платіжний баланс
  дату, але й показники за міжнародними вимогами і зобов'язаннями. Така практика пояснюється тим, що переважна частина угод, включаючи торгові операції, вчиняється на кредитній основі. На додаток до платіжного балансу, який містить відомості про рух потоків цінностей між країнами, складається баланс міжнародних активів і пасивів країни, що відображає її міжнародне фінансове
 3. 78. Обчисленні податкової бази по ЕХСН
  основних засобів і нематеріальних активів, які сплачені до переходу на сплату ЕСХН, у вигляді різниці між ціною придбання і сумою нарахованої амортизації. Для організацій, які сплачували ЕСХН, при переході на обчислення податкової бази по податку на прибуток організацій з використанням методу нарахувань: - зізнається у складі доходів погашення заборгованості за поставлені в період
 4. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  питання, наскільки вигідно для інвестора вкладання грошей у дане підприємство, а лише оцінює стан активів і наявність коштів для погашення
 5. Особливості обчислення податкової бази при переході на ССО з інших режимів оподаткування і при переході зі спрощеної системи оподаткування на інші режими оподаткування
  основних засобів і придбаних (створених самою організацією) нематеріальних активів, які сплачені до переходу на спрощену систему оподаткування, у вигляді різниці ціни придбання (спорудження, виготовлення, створення самою організацією) і суми нарахованої амортизації відповідно до вимог глави 25 НК. При переході на спрощену систему оподаткування організації, яка застосовує
 6. Контрольні питання
  характеристики бюджету, що містяться у федеральному законі про бюджет. Якими характеристиками, на ваш погляд, слід доповнити цей перелік? 5. Що, на ваш погляд, слід переглянути в процесі складання проекту федерального
 7. Контрольні питання
  характеристики об'єктів, платників, пільг з прибуткового податку. 3. Проаналізуйте порядок обчислення прибуткового податку з усіх видів доходу, отриманого фізичними особами. 4. У чому полягають особливості оподаткування осіб, які не мають постійного місця проживання в РФ? 5. Охарактеризуйте податки на майно фізичних осіб. На яких рівнях вони встановлюються? 6. Які фактори
 8. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  наявність дебіторської та простроченої кредиторської заборгованості. Крім вивчення змін суми балансу необхідно проаналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 9. Запитання для самоконтролю
  середньорічної вартості майна? 5. Кому надаються пільги з податку на майно організацій? 6. Який порядок обчислення та сплати податку на майно організацій? 7. Як обчислюється сума авансового платежу з податку на майно організацій? 8. У які терміни надається податкова декларація за підсумками податкового
 10. Податкова база
  основних засобів і нематеріальних активів, які сплачені до переходу на сплату ЕСХН, у вигляді різниці між ціною придбання основних засобів і нематеріальних активів і сумою нарахованої амортизації. При переході на сплату ЕСХН організації, яка застосовує спрощену систему оподаткування, в обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних основних засобів і
 11. Тема 20. Характеристика податкової системи Німеччини
  питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Німеччини: визначити структуру податкової системи, склад і види податків і зборів, розподіл податків і зборів за рівнями податкової системи, вказати особливості та принципи функціонування податкової системи Німеччини. Тут же необхідно розглянути структуру і повноваження податкових органів Німеччини, принципи організації, податкового
 12. Ключові терміни
  балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 13. Питання 25. Показники використання робочих місць
  характеристику використання робочих місць у всіх змінах. Даний коефіцієнт може бути розрахований двома способами: 1) як добуток коефіцієнта використання змінного режиму і коефіцієнта безперервності: Кинтегр=Кисп. змін. реж. * Кнепр.; 2) як відношення числа відпрацьованих людино-днів у всіх змінах за період до числа робочих днів за період, помноженому на кількість робочих місць:
 14. Контрольні питання
  основні цілі створення позабюджетних фондів. 2. Перерахуйте державні позабюджетні фонди. 3. Назвіть основні джерела формування доходів державних позабюджетних фондів. 4. За якими органами закріплені функції контролю за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів? 5. Проаналізуйте роль кожного позабюджетного фонду у вітчизняній бюджетній
 15. Запитання для закріплення матеріалу
  основні методи регулювання платіжного балансу? 9. Які основні труднощі при складанні платіжного балансу Росії? 10. Показники яких статей платіжного балансу Росії перетерпіли найбільші зміни після серпневої кризи 1998
 16. 3.6.5. Податок на майно юридичних осіб
  основні засоби; - рухоме і нерухоме майно в тимчасовому користуванні. Податкова база визначається виходячи із середньорічної вартості. Податковою базою для обчислення податку на майно, придбане в рамках цільового фінансування закладів охорони здоров'я, є залишкова вартість об'єкта основного засобу. При цьому, вартість залишкова розраховується: С-ть пров. -
 17. Запитання і завдання для самоконтролю
  характеристику основних точок зору на сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що
 18. 86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  характеристики основних його елементів. Структуру платіжного балансу складають такі основні розділи: - торговельний баланс, тобто співвідношення між вивозом і ввезенням товарів; - баланс послуг і некомерційних платежів; - баланс поточних операцій, що включає рух товарів, послуг і односторонніх переказів; - баланс руху капіталів і кредитів ; - операції з офіційними валютними
© 2014-2022  epi.cc.ua