Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкова базаПодатковою базою визнається грошове вираження доходів, зменшених на величину витрат.
Доходи і витрати, виражені в іноземній валюті, враховуються в сукупності з доходами і витратами, вираженими в рублях. При цьому доходи і витрати, виражені в іноземній валюті, перераховуються в рублі за офіційним курсом Центрального банку РФ, встановленому відповідно на дату отримання доходів і (або) дату здійснення витрат.
Доходи, отримані в натуральній формі, враховуються при визначенні податкової бази виходячи з ціни договору з урахуванням ринкових цін, що визначаються в порядку, аналогічному порядку визначення ринкових цін, встановленому статтею 40 НК.
При визначенні податкової бази доходи і витрати визначаються наростаючим підсумком з початку податкового періоду.
Платники податків має право зменшити податкову базу за податковий період на суму збитку, отриманого за підсумками попередніх податкових періодів.
Збиток не може зменшувати податкову базу за податковий період більш ніж на 30%. Сума збитку, що перевищує зазначене обмеження, може бути перенесена на наступні податкові періоди, але не більше ніж на 10 податкових періодів.
Платники податків зобов'язані зберігати документи, що підтверджують розмір отриманого збитку і суму, на яку було зменшено податкова база по кожному податковому періоду, протягом усього терміну використання права на зменшення податкової бази на суму збитку.
Збиток, отриманий платниками податків при застосуванні інших режимів оподаткування, не приймається при переході на сплату ЕСХН.
Збиток, отриманий платниками податків при сплаті ЕСХН, не приймається при переході на інші режими оподаткування.
Організації, які до переходу на сплату ЕСХН при обчисленні податку на прибуток організацій використовували метод нарахувань, при переході на сплату ЕСХН виконують такі правила:
1) на дату переходу на сплату ЕСХН в податкову базу включаються суми коштів, отримані до переходу на сплату ЕСХН в оплату за договорами, виконання яких платники податків здійснюють після переходу на сплату ЕСХН;
2) не включаються до податкової бази грошові кошти , отримані після переходу на сплату ЕСХН, якщо за правилами податкового обліку за методом нарахувань зазначені суми були включені до доходів при обчисленні податкової бази по податку на прибуток організацій;
3) витрати, здійснені організацією після переходу на сплату ЕСХН, визнаються витратами, віднімається з податкової бази, на дату їх здійснення, якщо оплата таких витрат була здійснена до переходу на сплату ЕСХН, або на дату оплати, якщо оплата таких витрат була здійснена після переходу організації на сплату ЕСХН;
4) не віднімаються з податкової бази грошові кошти, сплачені після переходу на сплату ЕСХН в оплату витрат організації, якщо до переходу на сплату ЕСХН такі витрати були враховані при обчисленні податкової бази по податку на прибуток організацій;
5) матеріальні витрати та витрати на оплату праці, що відносяться до незавершеного виробництва на дату переходу на сплату ЕСХН, оплачені до переходу на сплату ЕСХН, враховуються при визначенні податкової бази по ЕСХН у звітному (податковому) періоді виготовлення готової продукції.

При переході організації на сплату ЕСХН в обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних основних засобів і нематеріальних активів, які сплачені до переходу на сплату ЕСХН, у вигляді різниці між ціною придбання основних засобів і нематеріальних активів і сумою нарахованої амортизації.
При переході на сплату ЕСХН організації, яка застосовує спрощену систему оподаткування, в обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних основних засобів і нематеріальних активів.
При переході на сплату ЕСХН організації, яка застосовує систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, в обліку на дату такого переходу відображається залишкова вартість придбаних основних засобів і нематеріальних активів, які оплачені до переходу на сплату ЕСХН, у вигляді різниці між ціною придбання основних засобів і нематеріальних активів і сумою амортизації, нарахованої в порядку, встановленому законодавством РФ про бухгалтерський облік, за період застосування системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності.
Організації, які сплачували ЕСХН, при переході на обчислення податкової бази по податку на прибуток організацій з використанням методу нарахувань виконують такі правила:
1) визнається у складі доходів погашення заборгованості (оплата) платнику податку за поставлені в період застосування єдиного сільськогосподарського податку товари (виконані роботи, надані послуги) і (або) передані майнові права;
2) визнається у складі витрат погашення заборгованості (оплата) платником податку за отримані в період застосування єдиного сільськогосподарського податку товари (виконані роботи, надані послуги) і (або) отримані майнові права.
Зазначені доходи і витрати визнаються на дату переходу на обчислення податкової бази по податку на прибуток організацій з використанням методу нарахувань.
Якщо організація переходить з сплати ЕСХН на інші режими оподаткування (за винятком системи оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності) і має основні засоби та нематеріальні активи, витрати на придбання яких не повністю перенесені на витрати за період застосування ЕСХН в порядку, передбаченому НК, в обліку на дату такого переходу залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів визначається шляхом зменшення залишкової вартості цих основних засобів і нематеріальних активів, визначеної на момент переходу на сплату ЕСХН, на суму зроблених за період застосування ЕСХН витрат.

Індивідуальні підприємці при переході з інших режимів оподаткування на сплату ЕСХН і з ЕСХН на інші режими оподаткування застосовують правила, передбачені НК.
Платники податків, переказані за окремими видами діяльності на сплату єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, ведуть окремий облік доходів і витрат за різними спеціальним податковим режимам. У разі неможливості поділу витрат при обчисленні податкової бази по податках, що обчислюється за різними спеціальним податковим режимам, ці витрати розподіляються пропорційно часткам доходів у загальному обсязі доходів, отриманих при застосуванні вказаних спеціальних податкових режимів.
Доходи і витрати за видами діяльності, щодо яких застосовується система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, не враховуються при обчисленні податкової бази по ЕСХН.
Податковим періодом визнається календарний рік.
Звітним періодом визнається півріччя.
Податкова ставка встановлюється в розмірі 6%.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкова база "
 1. Податковий тягар
  Величина податкової суми (так зване податковий тягар) залежить насамперед від податкової бази та податкової ставки. Податкова база - це та величина, з якої справляється податок, а податкова ставка - це розмір, в якому стягується податок. У США, Великобританії, Італії та деяких інших країнах розміри податку на прибуток визначаються виключно її величиною. У ФРН, Франції, Японії, Швеції
 2. Принципи оподаткування
  Протягом всієї історії людства жодна держава не могла існувати без податків. Податковий досвід підказав та головний принцип оподаткування: «Не можна різати курку, яка несе золоті яйця», тобто як би великі не були потреби у фінансових коштах на покриття мислимих і немислимих витрат, податки не повинні підривати зацікавленість платників податків у господарській
 3. Терміни і поняття
  Фінанси Фінансово-кредитна система Фінансово-кредитна політика Державний бюджет Бюджетний процес Державні позабюджетні фонди Цільові бюджетні фонди Бюджетний дефіцит Бюджетний федералізм (міжбюджетні відносини) Реструктуризація (консолідація) зовнішнього боргу Конверсія зовнішнього боргу Регулювання зовнішнього боргу Обслуговування боргу Податки Податкова
 4. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 5. 8.1. Сутність і функції податків
  Податки виникли з появою держави як один з методів мобілізації грошових коштів. На ранніх етапах історичного розвитку вони стягувалися з населення і мали або натуральну форму, або форму трудових повинностей. Разом з доходами у вигляді данини, контрибуції (тобто неподатковими доходами) держава покривала податками свої витрати. Але зі збільшенням територій, зростанням економічної і
 6. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 7. 8.3.6. Принципи і механізми оподаткування
  Оскільки протягом історії людства жодна держава не існувало без справляння податків, то світовий досвід привів до головного принципу оподаткування, який можна виразити таким висловом: «Не ріжте курку, яка несе золоті яйця ». Тобто не можна відчужувати майно або власність платника податку на користь держави таким чином, щоб підірвати стимули до індивідуальної
 8. Тести
  1. Вкажіть, які заходи можна віднести до дискреційній політиці, а які - до вбудованим стабілізаторам: а) законодавче зниження ставок оподаткування; б) збільшення обсягу виплат з безробіття в період спаду виробництва; в) зростання обсягу податкових надходжень до стадії підйому економіки у зв'язку із зростанням доходів); г) прогресивне оподаткування; д) прийняття рішення про скорочення
 9. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  . У відповідності зі ст.75 (ч.3) Конституції РФ система податків, що стягуються у федеральний бюджет, загальні принципи оподаткування і зборів в РФ встановлюються федеральним законом. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст.72 Конституції РФ (п. "і") рішення зазначених завдань належить до спільної ведення РФ і її суб'єктів. У процесі справляння податків виникають податкові відносини
 10. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  . Ось уже кілька років у Російській Федерації проходить масштабна податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової
© 2014-2021  epi.cc.ua